План роботи 1 гімназії 1 на 2013-2014 навчальний рік 1 вступ 4 Аналіз виконання плану роботи закладу в 2012-2013 н р. 4 Структура та основні види діяльності нту "Дивосвіт" 91 Результативність роботи наукового товариства учнівСторінка16/30
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.7 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30

Залучення педагогічної та батьківської громадськості

навчального закладу до управління його діяльністю;

співпраця з громадськими організаціями

Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний


заклад
на базі гімназії створена рада Кіровоградського обласного
навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-школа мистецтв). Рада комплексу – це постійно діючий у період між загальними зборами орган громадського самоврядування, який у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Загальну середню освіту», Статутом закладу, Положенням про Раду.

Метою діяльності Ради комплексу є сприяння демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу; об'єднання зусиль педагогічного та учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку комплексу та удосконалення навчально-виховного процесу; формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління комплексом; розширення колегіальних форм управління комплексом; підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних із організацією навчально-виховного процесу.

На першому засіданні до Ради комплексу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, гімназистів, вихованців школи мистецтв, батьків і громадськості. Представники в Раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами комплексу.

Рада комплексу працювала за планом, затвердженим загальними зборами. Було проведено ряд засідань із таких питань: визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку комплексу, шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інститутами; про надання благодійної допомоги (коштами або продуктами харчування) комплексу батьками, організаціями та фізичними особами для вирішення негайних питань харчування, ремонту будівель комплексу, витрат на перевезення учнів транспортом та інші потреби; складання пропозицій щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу за результатами роботи I семестру навчального року; обговорення питання про вживання заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази гімназії, про залучення додаткових джерел фінансування комплексу та інші.На останньому засіданні Ради була заслухана та проаналізована інформація директора комплексу та його заступників про виконання плану роботи за рік, вносилися пропозиції щодо планування роботи комплексу на наступний навчальний рік.

2. Завдання педагогічного колективу гімназії

на новий 2013-2014 навчальний рік

 1. Створення якісно нових умов для подальшого виконання державної програми “Освіта”, Закону України “Про загальну середню освіту”, для реалізації Концепції національного виховання учнів, Концепції художньо-естетичного виховання учнів у комплексі, відродження національної духовності та свідомості, залучення до її формування учнів, вчителів, батьків, громадськості.

 2. Продовження роботи педагогічного колективу гімназії над науково-методичними проблемами «Реалізація основних напрямів оновлення освітніх процесів в облкомплексі з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства».

 3. Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів гімназії, стимулювання їх творчої активності, найбільш повну її реалізацію в позаурочний час, можливість побудови гімназистами особистих індивідуальних освітніх траєкторій.

 4. Забезпечення в умовах реалізації профільного навчання:

 • поглибленого вивчення учнями 10-11 класів гімназії окремих дисциплін програми повної загальної освіти;

 • якісної підготовки до здобуття вищої професійної освіти;

 • успішної соціалізації учнів: здатність працювати в команді, бути лідером, продуктивно працювати в колективі, поважати різні точки зору, вміти створювати умови для ефективної усної, письмової, мультимедійної та мережевої комунікації у різних формах і контекстах, керувати нею та розуміти її.

 1. Вважати основними шляхами поліпшення якості змісту освіти:

 • гуманітаризацію – відображення у змісті освіти на кожному етапі навчання різних аспектів людської культури;

 • фундаментальність освіти, що передбачає забезпечення універсальності отриманих знань, вивчення основних теорій, законів, закономірностей, культурно-історичних досягнень людства, можливість використання отриманих знань у життєвих ситуаціях;

 • пріоритет збереження здоров‘я учнів, приведення змісту освіти та форм навчання у відповідність до вікових особливостей школярів;

 • профілізацію та диференціацію змісту освіти як умову вибору учнями рівня та спрямованості навчальних програм;

 • забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом раціонального поєднання продуктивної і репродуктивної навчальної діяльності учнів;

 • відповідальність та адаптивність – особиста відповідальність у різних міжособистісних, професійних і соціальних ситуаціях, встановлення високих стандартів для себе і оточуючих, толерантність;

 • творчість – здатність до саморозвитку, застосування нових ідей і доведення їх до інших людей, відкритість новим і різноманітним перспективам;

 • спрямованість на саморозвиток – усвідомлення своїх потреб, моніторинг власного розуміння та рівня освіти, перенесення інформації та надпредметних вмінь із однієї області знань в іншу;

 • забезпечення цілісності уявлень учнів про світ шляхом інтеграції змісту освіти (міждисциплінарна інтеграція та інтеграція у межах одного предмета).

 1. Виховання в учнів потреби в знаннях. Учителям, вихователям спрямувати свою роботу на формування в учнів позитивної мотивації навчання, розвивати в них уміння раціонально, цілеспрямовано планувати свій робочий час, науково організовувати власну працю.

 2. Залучення учнів до спільної праці – навчання, яке викликало б у них радісне почуття успіху, поступу вперед, особистісного розвитку.

 3. Гуманізація виховного процесу, наповнення його високими морально-духовними переживаннями, утвердження взаємин справедливості й поваги, максимальний розвиток потенційних можливостей дитини, стимулювання її до особистісно-розвивальної творчості.

 4. Спрямування виховної роботи колективу на становлення демократично орієнтованої, відповідальної, національно свідомої, моральної і самодостатньої особистості. При цьому особливої уваги потребує громадянська, художньо-естетична освіта та моральне виховання, формування наукового світогляду та базової культури особистості.

 5. Пріоритетними напрямами виховної роботи залишаються:

 • створення безпечних умов для навчання, фізичного розвитку та належних умов для соціально-психологічної реабілітації дітей;

 • залучення учнів до різних форм творчої та суспільно-корисної діяльності;

 • ціннісне ставлення до суспільства і держави, до себе, до праці, до природи, до культури і мистецтва, до сім’ї, родини, людей;

 • усвідомлення своєї індивідуальності, глибокого відчуття єдності з українським народом у глобальному світовому просторі;

 • формування здорового способу життя, статеве виховання та підготовка учнів до майбутнього сімейного життя, запобігання негативних проявів серед молоді;

 • формування в учнів особистісно-ціннісного ставлення до дійсності та мистецтва у процесі практичної художньо-творчої діяльності, розвиток емоційної сфери та естетичної свідомості, виховання загальнокультурної і художньої компетентності, здатності до самореалізації, потреби в самовдосконаленні;

 • допомога учням у швидкій адаптації до системи роботи навчально-виховного комплексу.

 1. Залучення педагогів до перспективних моделей педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення (прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість учня).

 2. Співпраця педагогічного колективу комплексу із батьківською громадськістю, розширення кола спілкування з батьками та іншими членами родини, поліпшення організації батьківської просвіти, одним із завдань якої має бути пропаганда позитивного родинного виховання.

 3. Забезпечення зростання фахової підготовки вчителів, організація та вивчення перспективного педагогічного досвіду вчителів гімназії, міста, області, країни, опанування педагогами нових інноваційних методів та форм навчання.

 4. Сприяння участі викладачів, вихователів, учнів у науковій, дослідницькій, пошукової роботі на базі навчального комплексу.

 5. Продовження заходів щодо створення сучасної технічної бази комплексу та естетичне оформлення навчальних кабінетів, приміщень комплексу в цілому.

 6. Створення єдиного інформаційного простору облкомплексу.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка