План роботи 1 гімназії 1 на 2013-2014 навчальний рік 1 вступ 4 Аналіз виконання плану роботи закладу в 2012-2013 н р. 4 Структура та основні види діяльності нту "Дивосвіт" 91 Результативність роботи наукового товариства учнівСторінка22/30
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.7 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   30

РОЗДІЛ ІV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

1.

Провести наради та засідання за участю директора:

Місяць

Організа-ційні питання

Питання навчальної роботи

Питання виховної роботи

Питання методичної та кадрової роботи

Фінансово-господарські питання

09

- про готовність гімназії до 2013-2014 н.р.

- підсумки перших двох тижнів 2013-2014 н.р.

- вступ та праце­влашту­вання ви­пускників гімназії


- вимоги до ведення шкільної документації у 2013-2014 н.р.

- про проведення

тарифікації педагогічних кадрів у 2013-2014 н.р.
- прохо-дження медичного огляду пра­цівниками комплексу

- затверд-ження ка­лендарно-тематичних планів учителів


- про реалізацію програми інформатизації облкомплексу

- про участь учнів у творчих конкурсах та інтелектуальних змаганнях у 2013-2014 н.р.


- організація дотримання норм техніки безпеки, охо­рони праці працівників


10

- забезпе­ченість уч­нів підруч-никами та наочними посіб-никами

- про проведення олімпіад;

- про адаптацію учнів 5-го, 10-Б, 10-В, 10-Г класів до навчання в умовах повного дня
- шляхи підвищення ефективності ро­боти МАН учнівської молоді;

- робота батьківського всеобучу- про організацію атестації пе­дагогічних кадрів;

- про участь учителів гімназії в професійних конкурсах у 2013-2014 н.р.-готовність будівель гімназії до осінньо-зи­мового пері­оду

11

- наукова організація праці педагогів та учів у гімназії

- про реалізацію проблеми «Сприяння перетво-ренню духовних цінностей, ху­дожньої літератури на індивідуальний досвід учнів» на уроках світової літератури

- вико­нання Статуту та Правил внутріш­нього розпоряд­ку гімназії учнями та педагогами облкомплексу

- методичний моніторинг викладання дисциплін у 5-му класі, в 11-х класах

- викорис­тан-ня ліміту енергопоста­чання та планування його на фінансовий рік

12

- підсумки проведення медичного

огляду педагогіч-них працівників- результати роботи гімназії за І семестр;

- про виконання вимог щодо навантажен-ня учнів домашніми завданнями- про підготовку до проведення новорічних свят

- про роботу шкільного порталу – створення позитивного іміджу облкомплек-су

- дотримання норм техніки безпеки й охорони праці, створення належних умов праці в облкомплексі

1

- реалізація управлін­ських рішень, наказів;

-«Про впровадження СУОП»
- підсумки зрізу знань за І семестр, тематичних атестацій, рейтинг навчальних досягнень учнів

- дотри­мання са­нітарно-гігієнічних умов у гуртожитку

- організа­ція настав­ницької діяльності у гімназії;

- хід атестації педа­гогічних кадрів
- виконання

бюджету минулого фінансового року


2

- стан виконавчої дисципліни серед працівників облкомплек-су

- підсумки участі гімназії у II та III турах Всеукра­їн-ських учнівських олімпіад

- результати класно-узагальню-ючого контролю в

10 класах- стан впрова-д­ження інформацій-них технологій у навчально-виховний процес

- про роботу навчальних кабінетів

3

- наукова організація праці педагогів у гімназії;

- ведення шкільної документації- про впроваджен-ня та використання інтерактив-них форм і методів навчання учнів на уроках біології та екології

- організація роботи з учнями під час весняних канікул


- ознайом­лення вчи­телів з Ін­струкцією про пере-ведення та ви­пуск учнів

- підготовка приміщення гімназії до ремонту

4

-забезпе­ченість гімназії підручни-ками на 2014-2015 н.р.;

-«Про результати участі закладу в обласному Всеукраїнському етапі

огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в облкомплек-сі»;


- профорієн-таційна робота зі шко­лярами на рівні профінформації і профдіагностики на уроках з предметів «Захист Вітчизни» та ОМЗ;

- про участь учнів в творчих конкурсах та інтелектуальних змаганнях у 2013-2014 н.р.- про організацію додаткових занять та консультуван-ня учнів

- про підсумки участі учителів гімназії в професійних конкурсах у 2013-2014 н.р.

-про складання проектно-кошторисної документації та проходження державної експертизи

5

-про основні заходи з підготов­ки гімназії до 2014-2015 н.р.

- організація повторення навчального матеріалу учнями 9, 11 класів;

- здійснення міжпредметних зв’язків на уроках художньої культури та основ здоров’я-про реалізацію програми виховної роботи “Я-особистість”

-про роботу над науково-методичною проблемою закладу

- про облік та збереження матеріальних цінностей в облкомплексі


з/п

Зміст заходів

Терміни

виконання
Відповідальні

Відмітка

про

вико-нанняПровести інструктивно-методичну нараду для нових та молодих співробітників, вихователів із питань дотримання єдиних вимог щодо правил гімназії

до 30.08

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.,

Кривенко А.В.,

Шепель В.О., Сивоконь Ю.М.Скласти план роботи Ради комплексу, залучити до співробітництва батьків учнів і громадськість міста та області

до 13.09

Французан Н.О., Шепель В.О.


Систематично проводити засідання педагогічної ради гімназії для вирішення всіх актуальних питань навчально-виховного процесу

за планом

Дирекція


Провести інструктивно-методичні наради з учителями з таких питань:
 • інструктивні листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про викладання навчальних предметів у 2013–2014 навчальному році;

до 06.09

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
 • вимоги до заповнення класних журналів;

до 06.09

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
 • про єдині вимоги до усного та писемного мовлення;

до 06.09

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
 • ведення вчителями-предметниками тематичного обліку знань учнів

до 20.09

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
Підготувати та провести засідання педагогічної ради:

 • Вибори секретаря педради

 • Н

  ауково-педагогічний аналіз стану і ефективності діяльності комплексу за 2012-2013 н.р. та визначення перспективних напрямів роботи, концептуальних основ діяльності комплексу на 2013-2014 н.р. • Обговорення й затвердження річних планів роботи школи мистецтв, МАН учнівської молоді, бібліотечно-інформаційного центру та гімназії на 2013-2014 н.р.

 • Про розпорядок роботи комплексу в 2013-2014 н.р.

 • Про нові нормативні документи в системі загальної середньої освіти

 • Результати діяльності педагогічного колективу щодо реалізації методичної проблеми закладу на шляху його інноваційного розвитку

 • Про проведення атестації педагогічних працівників у 2013-2014 н.р.

серпень

Коротков А.Є,

Шепель В.О.,

Кривенко А.В.

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.,

Філянт С.В.,

Цапенко Є.В.

Доброхлоп В.М.

Підготувати та провести педагогічну раду :

 • Інформація про виконання рішення попередньої педради.

 • Організація та запровадження дистанційного навчання в облкомплексі шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

 • Про визначення претендентів на нагородження золотою та срібною медалями за підсумками навчання в 10-11 класах та отримання свідоцтв із відзнакою учнями 9 класу

 • Стан викладання інформатики. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програми

жовтень

Коротков А.Є.,

Кривенко А.В.,

Шепель В.О.,

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є. Подгорна Н.А.,

вихователі
Підготувати та провести педагогічну раду:

 • Інформація про виконання рішення попередньої педради

 • Про підсумки роботи гімназії в І-му семестрі 2013-2014 н.р.

 • Про реалізацію Програми виховної роботи учнів 5-11 класів «Я – особистість» у діяльності облкомплексу

 • Стан викладання української літератури. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програми

січень

Коротков А.Є.,

Кривенко А.В.,

Якимчук О.Н.,

Шепель В.О.

Супрун В.Є., Цапенко Є.В.,

керівники МО, вчителі

Підготувати та провести педагогічну раду:

 • Інформація про виконання рішення попередньої педради

 • Презентація роботи творчих груп та вчителів, що атестуються у 2013-2014 н.р.

 • Стан викладання хімії. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програми

березень

Кривенко А.В., Шепель В.О., Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.,

Черткова Н.С.,

вчителі, які атестуються
Підготувати та провести педагогічну раду:

 • Інформація про виконання рішення попередньої педради

 • Про організацію та проведення роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони здоров‘я учнів

 • Про нагородження учнів 5-8, 10-х класів похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”

 • Про допуск учнів 9-х класів до підсумкової атестації

 • Про нагородження випускників 11-х класів золотими та срібними медалями

травень


Кривенко А.В., Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.

Колесник О.В., Шеремет П.М., Французан Н.О.Підготувати та провести педагогічну раду:

 • Про підсумки навчально-виробничої практики та переведення учнів 5-8, 10-х до наступних класів

 • Про закінчення учнями 9-го класу 2012-2013 н.р.

червень


Шепель В.О., Якимчук О.Н., Супрун В.Є.,

Філянт С.В.

Перевірка, затвердження календарно-тематичних планів учителів, планів виховної роботи на:
І семестр

до 05.09

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є., Шепель В.О.
ІІ семестр

до 10.01

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є., Шепель В.О.
Складання графіків внутрішньогімназійного контролю:

 • відкритих уроків,

23.09

10.01


Кривенко А.В. Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.

  • виховних заходів,

23.09

10.01


Шепель В.О., Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.

23.09

10.01


Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.

  • перевірки щоденників учнів,

23.09

10.01


Шепель В.О., Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.

  • перевірки зошитів учнів,

23.09

10.01


Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.

  • проведення консультацій учнів,

23.09

10.01


Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.

23.09

10.01


Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
Перевірка правильності заповнення класних журналів

до 23.09

до 25.10


до 03.01

до 20.03


Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
Перевірка виконання навчальних програм

21-25.10

23-27.12


24-28.03

12-17.05Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.,

Кривенко А.В.Перевірка наявності підручників, необхідних посібників у бібліотеці

червень, серпень

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
Відвідування уроків і виховних заходів

протягом року

дирекція


Перевірка виконання рішень педрад, нарад

протягом року

Кривенко А.В. Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
Перевірка впровадження сучасних технологій навчання та виховання у навчально-виховний процес учителями та вихователями, які атестуються

жовтень, листопад

Кривенко А.В. Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
Перевірка навантаження учнів домашніми завданнями (тематичний контроль до педради)

листопад, лютий

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
Проведення класно-узагальнюючого контролю

в 5 класі, 10-А,10-Б, 10-В, 10-Г класах (до наради при директорові)вересень-жовтень

Кривенко А.В.

Супрун В.Є., Якимчук О.Н.Проведення зрізів знань учнів 5-11 класів з предметів ЗНО

1 раз на місяць

Супрун В.Є., Якимчук О.Н.


Перевірка шкільної документації вчителів-предметників, вихователів

листопад, грудень, березень, травень

Кривенко А.В. Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
Здійснення повторного контролю (виконання рекомендацій щодо ведення журналу)

протягом року

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
Складання графіку проведення семестрових атестацій

початок грудня,

початок травняЯкимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
Складання графіка проведення перевідних та випускних екзаменів

квітень

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.


1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   30


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка