План роботи Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Балаклійської районної ради Харківської областіСторінка6/13
Дата конвертації08.03.2016
Розмір3.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

3. Розподіл функціональних обов’язків між членами адміністрації
З метою вдосконалення управління навчальним закладом, визначення стратегії розвитку, координування та раціоналізації діяльності керівної ланки школи, реалізації концептуальних завдань, виконання Статуту, Концепції розвитку Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Балаклійської районної ради Харківської області, оптимальної організації навчально-виховного процесу та здійснення внутрішкільного контролю розподілити обов’язки між членами адміністрації відповідно до визначених напрямів діяльності навчального закладу.
1. Директор школи Суслова Т.М.

1.1. Відповідає за:

• забезпечення школи кадрами, прийом на роботу і звільнення з роботи навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу школи;

• організацію та проведення атестації учителів і подання атестаційних листів та документів для нагородження педпрацівникІв та встановлення їм вищої категорії до атестаційних комісій вищого рівня;

• підготовку та проведення педагогічних рад, нарад за участю директора;

• правильне складання річного плану роботи школи і плану її перспективного розвитку;

• підготовку школи до нового навчального року;

• належне ведення особових справ;

• здійснення набору учнів до 1-х та 10-х класів, прийом дітей до школи;

• дотримання єдиних педагогічних вимог у школі, режиму навчальних занять;

• створення сприятливих умов для підвищення професійного рівня працівників школи;

• організацію і якість навчально-виховної роботи серед учнів, зміцнення їх здоров'я та фізичний розвиток;

• забезпечення належного фінансово-господарського стану школи;

•забезпечення об'єктивності оцінювання знань, умінь та навичок учнів.

1.2. Безпосередньо керує:

• роботою заступника із навчально-виховної роботи, завгоспа;

• роботою шкільної ради, педагогічної ради та педагогічного колективу;

• роботою бібліотеки школи.

1.3. Організовує:

• роботу відповідно до річного плану роботи школи;

• роботу з батьками і громадськими організаціями.

1.4. Погоджує свою діяльність із районним відділом освіти, департаментом науки і освіти

1.5. Здійснює контроль за:

• виконанням річного плану роботи школи, навчального плану, рішень педагогічної ради та рекомендацій нарад за участю директора;

• організацією безкоштовного харчування;

• виконанням єдиних педагогічних вимог.

1.6. Звітує про організацію, здійснення та результати навчально-виховної роботи і стан матеріально-технічного забезпечення школи перед органами управління освітою та іншими вищими владними органами.

1.7. Складає річний та перспективний плани роботи школи; видає накази, розпорядження та інші документи, які стосуються шкільного життя.
2. Заступник директора з навчально-виховної роботи Кобзиста С.Ф.

2.1. Відповідає за:

• своєчасне складання й коригування розкладу уроків;

• виконання навчальних планів і програм учителями школи;

• забезпечення ефективності їхньої роботи, зокрема високої якості знань, умінь і навичок учнів;

• ведення класних журналів та іншої ділової документації;

• дотримання санітарно-гігієнічного режиму в навчальних кабінетах;

• організацію обліку дітей і підлітків 6 - 15-річного віку у мікрорайоні школи;

• здійснення контролю за відвідуванням учнями школи, охопленням дітей загальною середньою освітою;

• організацію та облік працевлаштування випускників 9-го та 11-х класів;

• організацію та облік оформлення бланків документів на отримання документів про освіту;

• за організацію роботи класів з вечірньою формою навчання та екстернат;

• створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;

• організацію роботи з учнями та їхніми батьками;

• виконання правил техніки безпеки в школі та оформлення документів з техніки безпеки.

2.2. Безпосередньо керує:

• роботою класних керівників щодо організації навчальної діяльності учнів, формування в них свідомого ставлення до навчання;

проведенням контрольних, практичних і лабораторних робіт, навчальних екскурсій;

• підготовкою та проведенням ДПА, РА учнів-екстернів;

• роботою відповідальних кабінетів;

• роботою лаборантів.

2.3. Організовує:

проведення факультативних занять, спецкурсів за вибором;

• підготовку й проведення загальношкільних заходів навчального характеру (олімпіад, предметно-тематичних тижнів тощо).

2.4. Погоджує свою діяльність із директором школи, з іншими заступниками директора, з методичним центром, відділом освіти та інспекторами відділу освіти.

2.5. Здійснює контроль за:

• станом успішності та відвідуванням учнями уроків;

• роботою класних керівників щодо організації навчальної діяльності учнів;

• навчальним навантаженням учнів;

• роботою навчальних кабінетів, дотриманням санітарно-гігієнічного режиму;

• станом збереження й використанням навчально-матеріальної бази;

• організацією роботи учнів із початковим рівнем навчальних досягнень, а також роботою з обдарованими дітьми.

6. Інструктує й консультує:

• учителів предметів щодо складання перспективних і поурочних планів;

• завідувачів кабінетів з питань організації ефективної роботи навчальних кабінетів.

2.7. Здійснює облік:

• виконання державних програм, календарних і тематичних планів;

• звітів про кількість дітей у мікрорайоні школи та працевлаштування учнів випускних класів.

2.8. Звітує про організацію, стан і результати навчальної роботи перед директором та педагогічною радою.

2.9. Складає:

• розклад уроків, факультативів, курсів за вибором;

• розклад використання кабінетів;

• розклад роботи гуртків;

• графіки індивідуальної роботи з обдарованими учнями;

• графіки контрольних робіт та проведення зрізів знань наприкінці І і II семестрів;

• розклад державної підсумкової атестації та консультацій для вчителів щодо підготовки до неї;

• проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань навчально-виховного процесу.

3. Заступник директора з навчально-виховної роботи Кулик І. С..

3.1. Відповідає за:

• планування, організацію та облік виховної роботи з учнями;

• роботу громадських організацій, різноманітних клубів;

• роботу клубу правових знань старшокласників;

• роботу методичних об'єднань класних керівників;

• підготовку та проведення загальношкільних заходів (свят, вечорів, диспутів, естафет, конкурсів тощо);

• зв'язок із позашкільними громадськими організаціями;

• випуск загальношкільних стінних газет та їх зміст;

• організацію відвідування учнями позашкільних навчально-виховних закладів, музеїв, театрів, їхньої участі в екскурсіях тощо;

• організацію та облік роботи інспектора з охорони дитинства та громадського інспектора щодо запобігання дитячому травматизму;

• організацію роботи щодо запобігання бездоглядності школярів і скоєнню ними правопорушень;

• індивідуальну роботу з дітьми, схильними до асоціальної поведінки, та роботу з неблагополучними сім'ями;

• зв'язок зі службами у справах неповнолітніх, органами міліції;

• організацію санітарних п'ятниць та чергування по школі класних колективів;

• організацію та проведення суспільно корисної діяльності;

• створення й функціонування дитячих організацій та органів учнівського самоврядування;

• організацію літнього оздоровлення учнів;

• планування позаурочної роботи з дітьми та власної управлінської діяльності;

• організацію роботи із соціально незахищеними дітьми;

• організацію вивчення, узагальнення й поширення перспективного досвіду виховної роботи;

• забезпечення дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм під час проведення виховних заходів, робіт;

• організацію просвітницької роботи для батьків (прийом батьків або осіб, що їх замінюють) з питань виховання дітей;

• виконання річного плану роботи школи;

• організацію досліджень та експериментів під час здійснення виховного процесу;

• поповнення бібліотеки навчально-методичною літературою, профільними журналами та газетами.

3.2. Керує:

• діяльністю класних керівників та класоводів щодо організації виховної роботи в класах;

• роботою органів учнівського самоврядування;

• проведенням загальношкільних заходів, традиційних свят і заходів за планами органів влади;

• роботою методичного об'єднання класних керівників.

3.3. Розробляє разом із психологом школи систему діагностики та аналізу змін у розвитку школярів.

3.4. Координує:

• роботу вихователів, класних керівників та інших підлеглих йому працівників;

• роботу з розробки необхідної методичної документації.

3.5. Організовує:

• планування виховної роботи в школі;

• роботу чергового класу, старшого чергового вчителя;

• підготовку і проведення загальношкільних заходів виховного спрямування;

• проведення інструктивно-методичної роботи з класними керівниками та організаторами позаурочної діяльності дітей;

• роботу із соціального захисту дітей із неблагополучних сімей, а також дітей, які схильні до правопорушень або скоїли їх;

• створення дитячих організацій та органів учнівського самоврядування;

• літнє оздоровлення учнів;

• відвідування учнями позашкільних заходів;

• роботу гуртків художньої самодіяльності, ужиткового мистецтва, технічної творчості тощо;

• діяльність педагогічного колективу щодо прищеплення учням поваги до загальнолюдських цінностей, принципів моралі, формування в них національної самосвідомості, культурних потреб, шанобливого ставлення до національних традицій, звичаїв та обрядів, до рідної мови;

• проведення заходів морально-правового спрямування із залученням працівників правоохоронних органів;

• захист прав та інтересів учнів;

• відпочинок учнів, зокрема дітей-сиріт, дітей із багатодітних та малозабезпечених, неблагополучних сімей, у канікулярний період;

• надання соціально-педагогічної допомоги учням і сім'ям, які потребують особливої уваги;

• систематичне проведення заходів із профілактики правопорушень та формування в учнів правової грамотності, виявлення причин скоєних ними правопорушень;

• проведення заходів щодо запобігання травматизму, дорожньо-транспортним пригодам, нещасним випадкам, які трапляються на вулиці та в інших місцях;

• залучення батьків до проведення виховної роботи з учнями школи;

• відкриті виховні заходи та їх відвідування класними керівниками школи.

3.6. Сприяє:

• створенню комплексної системи виховання, служби інформації для класних керівників;

• проведенню експериментальної роботи класними керівниками.

3.7. Погоджує свою діяльність із директором школи, методичним кабінетом відділу освіти , методичним центром , кабінетом виховної роботи інституту удосконалення учителів , із заступником директора з навчально-виховної роботи.

3.8. Здійснює контроль за:

• позаурочною роботою, діяльністю вчителів, що її здійснюють;

• проведенням аналізу результативності виховної роботи школи, якості роботи окремих педагогічних працівників;

• виконанням планів виховної роботи класними керівниками та класоводами;

• проведенням спортивно-масової діяльності, військово-патріотичної та краєзнавчої роботи;

• дотриманням учнями Статуту й Правил для учнів школи;

• виконанням санітарно-гігієнічних норм, правил з охорони праці, пожежної безпеки під час проведення виховних заходів за межами навчального закладу;

• випуском загальношкільних стінних газет та їх змістом;

• виконанням програм позакласної роботи;

• якістю проведення класних годин, позашкільних та позакласних заходів;

• якістю ведення документації.

3.9. Інструктує й консультує:

• класних керівників та вчителів щодо проведення виховної роботи з учнями, новинок методичної літератури з проблем виховання школярів, у тому числі з питань охорони праці учнів, запобігання травматизму та іншим нещасним випадкам;

• батьків та батьківський актив щодо організації виховної роботи з учнями;

• членів дитячих формувань;

• учнівські колективи щодо проведення культурно-оздоровчих заходів;

• учнів школи з питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки (із оформленням відповідної документації).

3.10. Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні та розробці інноваційних виховних програм і технологій.

3.11. Здійснює облік:

проведення класними керівниками та керівниками гуртків, клубів, об'єднань класних годин, позакласних занять;

• чергування класів;

• роботи органів учнівського самоврядування;

• роботи з учнями та батьками, які потребують особливої уваги.

3.12. Звітує про організацію та здійснення виховної роботи в школі перед директором, педагогічною радою, відділом освіти та іншими органами.

3.13. Складає:

• лан роботи на кожний навчальний рік та календарний план виховної роботи (самостійно);

• письмовий звіт директору школи про свою діяльність обсягом не більше ніж п'ять машинописних сторінок протягом 10 днів після закінчення кожного семестру;

• графік чергування класів по школі;

• графік здійснення суспільно корисної діяльності по санітарних п'ятницях;

• списки дітей-сиріт, дітей із багатодітних та неблагополучних сімей, підлітків, які скоїли правопорушення або виявили схильність до протиправної поведінки;

• соціальну характеристику сімей, де виховуються такі діти;

• проекти наказів, розпоряджень та іншої документації з питань виховної роботи.


3.1.Контрольно-аналітична діяльність:
Основні завдання :

- отримання інформації для педагогічного аналізу;

- проведення моніторингових досліджень;

- надання методичної, практичної допомоги учителям;

- створення оптимальних умов для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної освіти;

- виконання методичних рекомендацій, рішень педагогічних рад, ради навчального закладу, нарад при директорові, тематичних перевірок органів управління освітою, доручень нарад;

- організація роботи закладу у міжатестаційний період, виконання рекомендацій;

- удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження інноваційних технологій, участь у дослідно-експериментальній роботі з організації моніторингових досліджень якості освіти.
3.1.2.Тематика засідань педагогічних рад:


№ п/п

Порядок денний

Дата

Вихідна документація

Відповідаль-ний

Відмітка про виконання, № справи, де зберігається

1.

 1. Підсумки роботи школи за 2012/2013 навчальний рік і задачі перед педагогічним колективом на новий 2013/2014 навчальний рік. Затвердження річного плану роботи школи.

 2. Про індивідуальне навчання учнів.

 3. Організований початок навчального року. Робота з техніки безпеки та попередження травматизму учасників навчально-виховного процесу. Розклад уроків, факультативів та гуртків.

 4. Діяльність педколективу щодо здійснення соціального захисту дітей та охорони дитинства.

 5. Про організацію харчування учнів у 2013/2014 навчальному році.

 6. Вивчення нормативно-правових документів про освіту.
31.08.2013

Протокол

Адміністрація
2

 1. Про виконання рішень попередньої засідання педагогічних ради, доручень нарад

 2. Використання ІКТ виховання у роботі класного керівника як засіб формування креативної особистості в умовах впровадження Національної стратегії розвитку освіти в Україні.

 3. Про атестацію педагогічних працівників у 2013/2014 навчальному році

 4. Про організацію роботи за екстернатною формою навчання у 2014 році.

 5. Про медогляд учнів школи

18.10.2013

Протокол

Інформація

Кулик І. С.


3

 1. Про виконання рішень попередніх засідань педрад.

 2. Про результати вивчення роботи вчителів початкових класів по впровадженню нових Державних стандартів початкової освіти, особливості впровадження нових Державних стандартів в основній школі.

 3. Підсумки НВП у І семестрі

 4. Стан роботи по попередженню травматизму.

 5. Про логопедичну службу в школі

30.12.2013

Протокол

Адміністрація
4

 1. Про виконання рішень попереднього засідання педради

 2. Про організоване закінчення 2013/2014 навчального року

 3. Про вибір предметів для ДПА 11,12 кл.

 4. Стан роботи по попередженню правопорушень та негативних явищ в учнівському колективі.

 5. Про роботу за екстернатною формою навчання.

 6. Про стан харчування в школі.
07.04.2014

Протокол

Кобзиста С. Ф.
5


 1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

 2. Про нагородження учнів 1-8,10 класів похвальними листами «За високі досягнення в навчанні».

 3. Про переведення учнів 1-8 та 10 класів.

 4. Про випуск учнів 11,12 та екстернатної форми навчання школи.

 5. Про нагородження учнів 11 класу медалями.

 6. Про організацію літнього оздоровлення учнів школи.

1. Про випуск учнів 9 класу зі школи.

2.Про нагородження учнів 9 класу свідоцтвами з відзнакою.

3.Про виконання навчальних планів і програм.

4.Про підсумки літнього оздоровлення.

5.Про підсумки перевірок предметів «Захист Вітчизни», фізична культура.


29.05.2013 р.

Протокол

Адміністрація

3.1.3. Наради при директорові


№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідаль-ний

Вихідна документація

Відмітка про виконання, № справи, де зберігається

1.

 1. Про виконання Закону України «Про загальну середню освіту».
 1. Про стан готовності навчального закладу до нового навчального року.

 2. Про комплектування класів, результати набору.

 3. Про забезпечення підручниками.

 4. Про режим роботи школи.

 5. Про ведення шкільної документації.

 6. Про організацію харчування.

 7. Про організацію роботи педагогічного колективу з охорони праці та техніки безпеки

 8. Про оновлення обліку дітей пільгового контингенту

 9. Про дотримання санітарно – гігієнічних норм.

 10. Про особливості організації виховної роботи.
27.08.2013

Адміністрація

Протокол наради

Акт готовності


Наказ

Довідка
Наказ
Наказ
Наказ

Список

Наказ

2.

 1. Про підсумки працевлаштування учнів

 2. Про хід курсової перепідготовки вчителів.

 3. Про дотримання режиму роботи школи, організацію чергування, навчально- виховного процесу.

 4. Про організацію роботи з попередження дитячого травматизму. Проведення місячника «Увага!Діти на дорозі.»

 5. Про виконання плану заходів з організованого початку нового навчального року

 6. Про результати обліку дітей в мікрорайоні школи.

 7. Про організацію роботи з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги.

 8. Про організацію роботи з обдарованими учнями.
Вересень

Адміністрація

План заходів, протокол наради

Заходи


Довідка

Довідка

Інформація

Наказ

3.

 1. Про адаптацію учнів 1, 5 класів до навчання.

 2. Про роботу з здібними і обдарованими учнями, підготовку до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, МАН, ЗНО.

 3. Про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період .

 4. Про організацію роботи щодо забезпечення виконання лімітів по енергоносіях, функціонування навчального закладу в осінньо-зимовий період

 5. Про підготовку проведення осінніх канікул (план)

 6. Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей

 7. Про профілактику дитячого травматизму.

Жовтень


АдміністраціяДовідка

Довідка

План заходів

План заходів, наказ

Наказ

Наказ

Наказ


4.

 1. Про роботу щодо організації чергування учнів у школі, дотримання графіка чергування вчителів

 2. Про виконання вимог орфографічного режиму (перевірка зошитів для контрольних робіт, робочих зошитів (вибірково)

 3. Організація позашкільної освіти в школі

 4. Підсумки перевірки санітарно-гігієнічного режиму в школі

Листопад

Адміністрація
Наказ

Довідка

Довідка

Наказ

5.

 1. Про організацію та проведення зимових канікул та Новорічних свят.

 2. Стан роботи з учнями, що навчаються на низькому рівні та учнями, що мають високий рівень підготовки

 3. Стан роботи з попередження дитячого травматизму в І семестрі

 4. Вибіркове слухання результативів перевірки журналів (звіт про усунення виявлених раніше недоліків)

 5. Аналіз відвідування уроків учнями за І семестр

 6. Про організацію курсової перепідготовки вчителів на 2014 рік

 7. Про виконання навчальних планів і програм.

Грудень

Адміністрація

Наказ

Довідка
Наказ


Довідка


Інформація

Інформація6.

 1. Про стан ведення щоденників учнями.

 2. Про підсумки організації харчування учнів у школі.

 3. Про виконання Закону України „Про звернення громадян”.

 4. Про затвердження графіка основних щорічних відпусток.

 5. Про роботу з кадровим резервом.

 6. Про хід атестації педпрацівників, курсової перепідготовки.

 7. Про погодження календарно-тематичного планування на ІІ семестр

Січень

Адміністрація


Довідка

Наказ


Довідка

Наказ


Інформація

Інформація

Інформація

7.

 1. Про здійснення медико-педагогічного контролю на уроках фізичної культури у 1-11 класах.

 2. Про підсумки контролю за програмно –методичним забезпеченням викладання предметів варіативної складової.

 3. 3. Про формування перспективної мережі на 2014/2015 рр.

 4. Про стан профорієнтаційної роботи у 9 - 11 класах.

Лютий


Адміністрація

Довідка

Довідка


Мережа

Довідка

8.

 1. Про підсумки предметних тижнів та декад.

 2. Про організацію роботи на весняних канікулах.

 3. Про стан ведення класних журналів.

 4. Про стан ведення шкільної документації

 5. Про підготовку до проведення Дня Цивільного захисту .

 6. Про хід підготовки учнів 9, 11, 12 класів до державної підсумкової атестації.

 7. Про інформування щодо результатів проведення моніторингових досліджень .

 8. Про роботу екстернату.

Березень

Адміністрація

Інформація

План , наказ

Наказ
Інформація
Наказ

Інформація


Довідка
9.

 1. Про ознайомлення з інструктивно-нормативною документацією про порядок проведення організованого закінчення навчального року, організації відпочинку та оздоровлення учнів влітку 2014 року, навчальних екскурсій, навчальної практики.

 2. Про підсумки атестації педпрацівників.

 3. Про підсумки проведення Дня Цивільного Захисту.

 4. Про розгляд робочого навчального плану на 2014/2015навчальний рік.

 5. Про підготовку до ремонтних робіт.

 6. Про попередження негативних явищ серед учнів
Квітень

Адміністрація

Інформація

Наказ


Наказ

Проект робочого навчально-го плану


Довідка
Інформація
10.

 1. Результати вивчення стану викладання предметів у ІІ семестрі.

 2. Аналіз виконання річного плану.

 3. Про організоване закінчення навчального року.

 4. Про організацію літнього відпочинку учнів

 5. Стан роботи з попередження дитячого травматизму у ІІ семестрі

 6. Інформація про діяльність Ради школи

 7. Аналіз результатів контролю за веденням усіх видів шкільної документації

 8. Аналіз відвідування учнів у ІІ семестрі

 9. Про комплектування пед. кадрів

 10. Про стан роботи з обдарованими учнями у 2013/ 2014 навчальному році

 11. Про шкільну бібліотеку як засіб самореалізації творчої особистості.

Травень

Адміністрація

Наказ

Інформація


Наказ

Наказ


Наказ

Довідка


Наказ

Довідка


Інформація

Наказ
Інформація11.

1. Про виконання навчальних планів та програм.

2. Про роботу з підготовки школи до нового навчального рокуЧервень

АдміністраціяНаказ

План заходів

3.1.4. Здійснення класно-узагальнюючого контролю


№ з/п

Питання контролю

Термін

Розгляд/вихідна документація

Відповідальні

Відмітка про виконання, № справи, де зберігається

1.

Перевірка навичок читання учнів 1-4 класів

Грудень, Травень

Наказ, засідання методичного об’єднання

Заступник з НВР
2.

Виконання навчальних програм з базових предметів

Грудень

ТравеньНаказ, наради при директорові

Заступник з НВР
4.

Проведення контрольних робіт з предметів (за окремим планом)

Упродовж навчального року

Графік, інформація, протоколи предметних методичних об’єднань

Заступник з НВР
5.

Проведення моніторингу якості організації навчально-виховного процесу (за окремиим планом)

Упродовж навчального року

Наради при директорові, графічне зображення результатів

Заступник з НВР

3.1.5.Оглядовий контроль:


№ з/п

Питання контролю

Термін

Відповідальні

Розгляд

Вихідна документація

Відмітка про виконання, № справи, де зберігаєть-ся

1.

Підготовка школи до нового навчального року, організований початок навчального року

Серпень– вересень

Директор

Нарада при директорові

Наказ
2.

Забезпеченість учнів підручниками, навчальною літературою

Серпень-вересень

Бібліотекар

Нарада при директорові

Інформація
3.

Дотримання санітарно-гігієнічних норм.

Вересень

Завгосп, медична сестра

Нарада при директорові

Наказ
4.

Організація харчування учнів у школі, питний режим

Вересень, щомісяч-но

Директор,

Заступник з НВРНарада при директорові

Наказ
5.

Контроль за відвідуванням навчальних занять, ведення відповідної документації

Щомісяч-но

Заступник з НВР

Нарада при директорові

Інформація
6.

Виконання Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів

Постійно

Адміністрація

Нарада при директорові7.

Ведення шкільної документації:

 • класні журнали 1-11(12) класи

 • учнівські щоденники
 • календарне, поурочне планування
 • дотримання єдиних орфографічних вимог (перевірка робочих зошитів учнів під час вивчення стану викладання предметів);
 • перевірка зошитів для контрольних робіт

 • особові справи учнів 1-12 класів, алфавітної книги

 • виконання графіків тематичного оцінювання, контрольних, лабораторних , практичних робіт

Щомісяч-но

протягом року
вересень, січень

протягом року


протягом року

вересень, червень

грудень,


травень

Адміністра-ція


Класні керівники

Заступник з НВР


Заступник з НВР

Директор

Заступник з НВР


Нарада при директорові8.

Соціальний захист учнів (виконання Закону України „Про охорону дитинства”)

Протягом року

Заступник з НВР

педрада9.

Робота з здібними і обдарованими учнями, підготовка до участі в олімпіадах , конкурсах, турнірах , МАН. Аналіз результативності.

Жовтень , березень

Заступник з НВР

Методична рада, нарада при директорові, засідання м/о10.

Виконання Закону України „Про звернення громадян”

2 рази на рік

Директор

Нарада при директорові, рада школи11.

Робота з запобігання дитячого травматизму. Оформлення відповідальної документації

Протягом року

Заступник з НВР

Нарада при директорові, засідання м/о класних керівників,

Наказ
12.

Про профілактику правопорушень, злочинності, наркоманії, тютюнопаління, СНІДу

Вересень, грудень , травень

Заступник з НВР

Нарада при директорові, м/о класних керівників

Наказ
13.

Робота з Цивільного захисту (за окремим планом)

Квітень

Заступник з НВР

Нарада при директорі

Наказ
14.

Профорієнтаційна робота (за окремим планом)

Березень

Заступник з НВР

Нарада при директорові

Наказ
15.

Контроль за виконанням попередніх рекомендацій, рішень

Протягом року

Заступник з НВР

Педради

Інформація
16.

Контроль за організацією чергування у школі, дотримання графіків чергування, трудової дисципліни

Постійно

Заступник з НВР

Нарада при директорові17.

Робота щодо проведення атестації педпрацівників

Жовтень – квітень

Директор
Протоколи
18.

Підсумки організації виховної роботи

Грудень,

ТравеньЗаступник з НВР

Звіт

Наказ
19.

Організація науково-методичної роботи

Упродовж навчаль-ного року

Заступник з НВР

Методична рада

Накази, протоколи
20.

Забезпечення виконання законів України „Про мови”, „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, ст. 53 Конституції України

Упродовж навчаль-ного року

Директор

За планом педрад

Наказ
21.

Робота із здібними та обдарованими учнями

Упродовж навчаль-ного року

Заступник з НВР

Засідання методичної ради

Наказ
22.

Позабюджетна діяльність у школі, зміцнення матеріально-технічної бази

Упродовж навчаль-ного року

Директор

Звіти, рада навчального закладу

Прото-кол
23.

Організація підготовки учнів 9, 11, 12 класів до участі у ДПА

Упродовж навчаль-ного року

Заступник з НВР

Нарада при директорові24.

Організація роботи з підготовки до організованого закінчення навчального року

Квітень- червень

Директор

Педрада , нарада при директорові25.

Організація роботи бібліотеки

Щомісяч-но, травень

Заступник з НВР

Нарада при директорові ,

Наказ
26.

Організація фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи

Упродовж навчаль-ного року

Адміністрація

Нарада при директорові

Накази

3.1.6.Здійснення персонального контролю


Питання контролю

Термін

Відповідальні

Розгляд

Відмітка про виконання, № справи, де зберігається

Контроль за роботою вчителів, які атестуються

Жовтень , березень, квітень

Директор

Атестаційна комісія
Контроль за роботою з усіх питань освітньої діяльності

Упродовж навчального року

Адміністрація

Наради при директорові
Робота молодих спеціалістів

Вересень – грудень

Заступник з НВР

Засідання предметних м/о

3.1.7. План проведення контрольних робіт за завданнями адміністрації:


Питання контролю

Термін

Відповідальні

Розгляд

Відмітка про виконання, № справи, де зберігається

Контрольні роботи з базових дисциплін:

 • 1-4 класи
 • 5 – 11 класи
 • 1 – 4 класи
 • 5 – 11 класи

9 - 13.


12.2013р.

16 – 20

12.2013р.

21 – 25


04.2014р.

12 – 16

05.2014р.


Адміністрація

Нарада при директорові


3.1.8. План здійснення моніторингу організації навчально-виховного прцесу
У 2013/2014 навчальному році адміністрацією школи планується проведення наступних моніторингів:


Питання контролю

Термін

Відповідальні

Розгляд

Відмітка про виконання, № справи, де зберігається

Моніторинг оцінки діяльності учнів 2-х та 5 класів якості навчально-виховного процесу

На кінець І, ІІ семестрів,

Кобзиста С. Ф.

Нарада при директорові
Моніторинг вивчення вихованості учнів 5-11 класів

На кінець І, ІІ семестрів

Кулик І. С.

Нарада при директорові

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка