План роботи Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних технологій»Сторінка2/5
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4   5
Тема виховної роботи ліцею:

„Створення на основі особистісно -зорієнтованого підходу до виховання необхідних умов для всебічного розвитку особистості учня ”Об’єкт:

навчальне середовище в сукупності всіх його складових частин.Предмет:

сучасні особистісно зорієнтовані виховні технології, що сприяють всебічному розвитку особистості учня.Мета:

*вивчення, аналіз та впровадження в практику роботи ефективних особистісно орієнтованих виховних технологій та елементів технологій, що сприяють розвитку учня;

*створення умов для застосування учнями ліцею на практиці ЗВН( знань, вмінь навичок), отриманих під час навчально-виховної роботи, за допомогою сучасних педагогічних технологій, шляхом взаємодії ліцею з громадськими, культурними організаціями та батьками учнів;

*надання необхідної організаційно-методичної допомоги педагогічним працівникам з організації та проведення виховної роботи, аналізу результатів, покращенню результатів виховної роботи, вдосконаленню виховної роботи;

* соціальний супровід учнів – сиріт та інвалідів.

* надання професійної психолого-педагогічної допомоги учням та їх батькам у вирішенні проблем спілкування, адаптації, міжособистісних стосунків у колективі та родині.*підготовка висококваліфікованого робітника, громадянина країни.
У процесі планування виховної роботи на 2013 -2014 навчальний рік врахувати наступні чинники:

 • нормативні документи з питань організації виховної роботи;

 • регіональні програми, матеріали, рекомендації педагогічної та методичної літератури з виховної роботи;

 • виховні та організаційно-педагогічні цілі та задачі;

 • результати виховної роботи і висновки, отримані в ході аналізу;

 • передовий досвід українських педагогів, педагогів ліцею, вчителів зарубіжних країн;

 • потенціал громадських організацій та можливості батьків;

 • виховний потенціал соціального оточення ліцею;

 • традиційні свята навчального року та державні свята ;

 • традиційні загальноліційні свята;

 • події, факти, пов’язані з життям країни, міста;

 • події, дати, пов’язані з життям і діяльністю видатних людей;

 • пропозиції педагогів, учнів, батьків.


Пріоритетними напрямками виховної роботи у 2013-2014 навчальному році будуть:

 • системний підхід до управління виховним процесом ліцею, постійне оновлення його змісту;

 • активізація роботи самоврядування, співпраця з молодіжними, громадськими організаціями;

 • виховна роботи в групах;

 • розвиток творчих та фізичних здібностей учнів з урахуванням фізичних можливостей;

 • формування соціальної активності, національної самосвідомості, патріотизму;

 • об’єднання зусиль ліцею, родини, громадськості, молодіжних організацій та служб з метою досягнення ефективності просвітницької, право виховної, профілактичної, національно-патріотичної, здоров’я зберігаючої, профорієнтаційної роботи

 • культурно-просвітницька, краєзнавча роботи

 • спортивно-оздоровча робота в ліцеї


Гіпотеза:

Створення сучасного виховного середовища, що сприятиме розвитку особистості учня та застосуванню на практиці знань, вмінь, навчок, отриманих під час навчально-виховного процесу можливе, якщо робота:

 • будуватиметься на основі всебічного аналізу, діагностики та прогнозування результатів виховного процесу;

 • ґрунтуватиметься на основі системи принципів науковості, систематичності та системності, конкретності, цілеспрямованості, послідовності та безперервності, творчості, конкретності, цілеспрямованості, послідовності, неперервності, творчості,колективності, актуальності;

 • *буде спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного викладача, класного керівника на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ліцею в цілому;

 • буде зосереджена на виявленні та задоволенні соціальних, естетичних, фізичних та інших потреб учнів;

 • буде побудована на засадах співпраці й співтворчості та передбачає суб”єкт-суб’єктні відносини між учасниками навчально-виховного процесу;

 • передбачатиме турботу про збереження здоров’я учнів, фізичне та емоційне їх благополуччя;

 • стимулюватиме розвиток, саморозвиток, самооцінку та відповідальність учнів.

 • стимулюватиме самоосвітню роботу батьків з оволодіння медико-психолого- педагогічними та правовими знаннями з метою розвитку та налагодження стосунків „батьки - діти”, збереження фізичного та психічного благополуччя дітей, виховання здорової соціально-адаптованої, творчої, свідомої особистості.


Рекомендований перелік питань для самостійного опрацювання в процесі реалізації плану виховної робот:

 • Підлітковий вік – період громадянського становлення, соціального самовизначення, формування духовних якостей особистості, завершальний етап фізичного розвитку організму.

 • Формування активної життєвої позиції особистості, самоповаги, основаної на самооцінці і самовихованні.

 • Особливості фізичного розвитку підлітка (закінчення скостеніння скелета, приріст м'язів, розвиток координації рухів, удосконалення функцій нервової та серцево-судинної систем).

 • Особливості статевого дозрівання, протиріччя між статевою і соціальною зрілістю юнаків і дівчат.

 • Психологічні особливості становлення особистості в юнацькому віці. Інтенсивний інтелектуальний розвиток: абстрактне і узагальнене мислення, його логічність і послідовність.

 • Основні психологічні закономірності поведінки підлітків. Зміни становища в навчальному закладі, сім'ї та суспільстві. Нові мотиви і ставлення до навчання. Визнання дорослості – одна з важливих закономірностей поведінки підлітків. Особливості спілкування з однолітками, викладачами, батьками, іншими дорослими. Розширення сфери спілкування.

 • Роль юнацької дружби у формуванні особистості, неповторність перших інтимних почуттів у юнаків і дівчат. Ідеали, почуття, мрії. Юнацький романтизм та суб'єктивний реалізм.Напрямки виховання у 2013-2014 навчальному році

Напрямок виховання: ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Мета:

 • виховання в учнів поважного ставлення до себе як до частини великого народу, виховання любові до рідного краю, розширення світогляду дітей завдяки вивченню народних традицій та звичаїв, виховання свідомого ставлення до національних та державних символів, цінностей, свят;

 • виховання почуття відповідальності за націю, державу, народ, народні святині, повагу до них, почуття патріотизму.


Напрямок виховання: МОРАЛЬНО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ

Мета:

 • активізувати усвідомлення учнями себе як громадянина суспільства;

 • виховувати розуміння необхідності вивчати Конституцію та закони держави, приймати рішення, керуючись ними;

 • виховувати активну громадянську позицію, бути гідним громадянином своєї країни;

 • виховувати толерантне ставлення до представників інших країн, віросповідань, культур.


Напрямок виховання: БЕЗПЕКА ЖИТТЕДІЯЛЬНОСТІ

Мета:

 • надання допомоги учням у коригуванні особистісного ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

 • допомога учням у набутті знань та досвіду стосовно власної безпеки та безпеки оточуючих;

 • виховання культури безпечної поведінки у побуті , в ліцеї, на відпочинку;

 • виховання вміння оцінювати ступінь небезпеки, приймати власні рішення, вміти попередити нещасні випадки, вести себе правильно у випадку травмування.


Напрямок виховання: «ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТЯ»

ПРОФІЛАКТИКА НАРКОМАНІЇ ТА СНІДу.

Мета:

 • допомогти учням набути знання і досвід, який сприяє коригуванню ставлення людини до власного здоров’я;

 • мотивувати учнів на збереження власного здоров’я та самооздоровлення;

 • створити умови для свідомої мотивації учнів до саморозвитку, занять спортом;

 • виховувати вміння відповідально, критично ставитися до свого способу життя, свого здоров’я, а також способу життя та здоров’я оточуючих;

 • виховання почуття поваги до самого себе та оточуючих;

 • допомогти набути знання і досвід про правила та принципи здорового способу життя, засоби збереження та укріплення здоров’я, інформацію про стан здоров’я та захворюваності у світі, про зв’язок здоров’я людини з природою;

 • знайомити з традиційними народними прикметами стосовно здоров’я та засобами народної медицини;

 • виховувати активну життєву позицію.


Напрямок виховання: ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Мета:

 • розвиток навчальної мотивації учнів;

 • виховання зацікавленості та допитливості учнів, бажання розширювати кругозір, бажання самореалізації та інтелектуального зросту;

 • створення творчої атмосфери, атмосфери змагання під час навчально-виховного процесу;

 • створення умов для самореалізації учнів та практичної реалізації набутих під час НВП знань;

 • розвиток пізнавальної активності з одночасним позитивним впливом на емоційно-вольову сферу дитини.


Напрямок виховання: ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Мета:

 • розвиток творчості учнів шляхом вивчення традицій народу, вивчення світової культури, історії Батьківщини та родини, екологізації освіти, розширення зв”язків з культурними та громадськими організаціями тощо;

 • діагностика здібностей, залучення учнів до участі ліційних та обласних оглядах та конкурсах;

 • створення умов для творчого розвитку учнів, використання здібностей в позаурочний час;

 • створення умов для самореалізації та самовизначення учнів.


Напрямок виховання: ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ

Мета:

 • виховувати в учнів почуття єдності з природою, відповідальності за стан її збереження;

 • залучати ліцеїстів до активної діяльності по захисту природи;

 • створювати умови для розвитку екологічної спрямованості у формуванні особистості та свідомого ставлення до природних ресурсів;

 • надавати інформацію про діяльність світових та міських екологічних організацій;

 • залучати до аналізу стану оточуючого середовища, пропаганди захисту природи та екологічних знань;.


Напрямок виховання: ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Повсякденна робота в ліцеї спрямована на фізичний розвиток підлітків та молоді. Удосконалення фізичної та технічної підготовки до активного повноцінного життя, праці й захисту Батьківщини, подальший розвиток учнівського спорту, фізичну реабілітацію учнів, які мають відхилення у фізичному розвитку.

Мета: вихованні учнів ліцею свідомого ставлення до занять фізичною культурою та спортом та формування прагнення до здорового способу життя.

 • залучення учнів до занять фізичною культурою та спортом ;

 • мотивація свідомого ставлення до фізичної культури, самооцінка особистого стану здоров’я.

 • допомога у самовизначенні, виду спорту;

 • активізація усвідомлення учнями себе як нащадків здорової нації


Напрямок виховання: ПРИВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ Правоосвітня робота, робота з профілактики та попередженню правопорушень
Мета:

 • допомога у налагодженні міжособистиісних стосунків дезадаптованих, девіантних учнів з одногрупниками, вчителями, батьками;

 • діагностика проблем дезадаптованих та девіантних учнів;

 • залучення до роботи: екологічної, художньо-естетичної, трудової, фізичної тощо;

 • розвиток патріотизму, любові до природи, ліцею, оточуючих, актуалізація моральних категорій, милосердя, співпереживання, їх значущості для людства та особистості;

 • збудження інтересу до колективної діяльності;

 • допомога у розумінні особистої самоцінності, допомога у пошуку шляхів самореалізації та самовизначенні;

 • виховання свідомого ставлення до особистої поведінки, до вчинків друзів, особистих вчинків, виховання навичок самоконтролю та саморегуляції;

 • формування організаційних навичок, вміння співвідносити власні інтереси і бажання з інтересами інших людей та нормами моралі.


Напрямок виховання РОДИННЕ ВИХОВАННЯ

Мета:

 • виховання почуття гордості за свої витоки, за своє коріння;

 • виховання національної свідомості, любові до рідної землі, свого родоводу;

 • пропаганда педагогічних знань з метою підвищення педагогічної освіти батьків та з метою узгодження підходу у вихованні підлітків;

 • надання психолого-педагогічної допомоги батькам;

 • розвиток колективної творчості учнів, вчителів, батьків;

 • коригування психологічних відносин між батьками та дітьми;

 • розвиток та мотивація сумісної творчої діяльності учнів, вчителів, батьків, організація та проведення позаурочних заходів;

 • інформування батьків про ліційне життя.


Напрямок виховання: ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

Мета:

 • Формування та розвиток пізнавальної активності учнів щодо обраної провесії;

 • Набуття знань про сучасний ринок професій, особливості різних професій та вимоги до професійної діяльності ;

 • Виховання поваги до людей різних професій.

 • Проведення інструктивно-методичної ради «Про форми профорієнтаційної роботи у школах»

 • Закріплення викладачів та майстрів виробничого навчання за школами міста для проведення профорієнтаційної роботи

 • Виготовлення профорієнтаційних матеріалів (буклетів, календарів, об’яв)

 • Участь в обласній профорієнтаційній виставці

 • Участь в районній профорієнтаційній виставці

 • Проведення роз’яснювальної роботи серед батьків випускників шкіл міста та області.

 • Підготовка та проведення спільних тематичних заходів ліцею з випускними класами шкіл:

  • сумісні вечори відпочинку;

  • спортивні змагання;

  • Закріплені за школами-інтернатами співробітники, які проводили профорієнтаційну роботу з вчителями, учнями, батьками:

 • Школа-інтернат № 2

 • Школа-інтернат № 8

 • Школа-інтернат № 12

 • Школа-інтернат № 3

 • школа-інтернат для дітей з вадами мови,

 • Школа-інтернат № 55

 • Школа-інтернат № 14

 • Школа-інтернат № 11

 • перукарські послуги в інтернатах.

 • екскурсії до ліцею школами та інтернатами.

 • Відзняти власний інформаційний фільм про роботу і життя ліцею та використовувати його при проведенні профорієнтаційної роботи у школах міста і області

 • Організувати поїздки із засобами профорієнтаційної інформації по школам Харківської області.

 • Оновлення на сайті інформацію для абітурієнтів та інформація про життя і роботу ліцею

 • Розробка та розповсюдження об’яв у школах щодо правил прийому до ліцею

 • Залучення ЗМІ до співпраці з ліцеєм для реклами і щодо висвітлення роботи і популяризації навчального закладу

 • Проведення зустрічей з класними керівниками випускних класів шкіл району, міста

 • Звіти працівників ліцею про результаи профорієнтації на оперативних засіданнях

 • Розміщена інформація про прийом абітурієнтів на 2014-2015 навчальний рік в довіднику «ОСВІТА ХАРКОВА 2014-2015»

 • Розміщеня рекламних листівок в приміських електропоїздах.

 • Підготовка та проведення Днів вікритих дверей у ліцеїЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

з/п

Зміст

Термін

виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.Допомога класним керівникам у підготовці до Першого уроку

29 – 30.08

Методист

бібліотекар


2.Налагоджування роботи щодо постійного підтримування зв’язку класними керівниками майстрами в/н з медсестрою, батьками учнів

Протягом року

Адміністрація
3.Допомога у веденні журналів виховної роботи класними керівниками

Протягом року

Заст. дир. з НВих роботи, Голова МК
4.


Забезпечення класних керівників:

а) інструкціями для учнів відповідно діючих норм і вимог;Перший тиждень вересня

Методист

Голова МК


5. Організація роботи методичного об’єднання класних керівників майстрів виробничого навчання з метою вирішення виховних питань, вдосконалення роботи класних керівників:

Засідання І. Тема: «Вступ. Виховна робота у ліцеї: проблеми, пошуки, знахідки» (Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік. Визначення основних напрямків виховної роботи класних керівників на 2013 – 2014 навчальний рік).

Вересень

Голова МК класних керівників

Відмітка про виконання

Засідання ІІ. Тема: «Адаптація учнів до навчання в ліцеї». Визначення та усунення причин пропусків занять учнями та підвищення успішності.

Листопад

Голова МК класних керівників, практичний психолог
Засідання ІІІ. Тема: «Превентивне виховання в системі роботи класного керівника». Удосконалення роботи класних керівників з батьками та особами, що їх замінюють щодо профілактики негативних явищ у молодіжному суспільстві

Січень

Григор`єва Г.Д,

ШиряєвЛ.В.

Засідання ІV. Тема: «Використання інноваційних технологій у виховному процесі». Нетрадиційні форми проведення виховних заходів у навчальних групах.

Березень

Юкляєвська Н.В.

Долженко Т.В.


Засідання V. Тема: «Підведення підсумків роботи МК класних керівників за 2013-2014 навчальний рік». Звітування класних керівників про стан роботи у групах протягом навчального року.

Червень

Голова МК класних керівників,
6.


Розробка методичних матеріалів з досвіду роботи класних керівників

Протягом року

Голова МК класних керівників7.


Інформування педагогічного колективу про новинки методичної літератури з проблем виховання

Протягом року

Педагог-організатор, бібліотекар8. • Надання методичної допомоги класним керівникам, які мають невеликий досвід роботи.

 • Впровадження у практику педагогічний досвід класних керівників, які мають вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання.

Протягом року

Адміністрація, Голова МК класних керівників9.Проведення методичного брифінгу: «Організація соціально-педагогічного супроводу дітей пільгових категорій в 2012-2013 н. р.»

11.09.2013

Практичний психолог, соціальний педагог
10. Проведення нарад при заступнику директора з НВихР

1

 • Допомога в оформленні документації класних керівників.

 • Планування роботи на І семестр.

 • Планування роботи з охорони та збереження

здоров’я і життя учнів.

4 тиждень серпня

Інжинер з охорони праці

Заст..дир з НВихР

Соц., педагог, психолог

Класні керівники,

Майстри в\н2


 • Заходи щодо профілактики правопорушень, вживання наркотиків, алкоголю, тютюну у молодіжному середовищі.

 • Аналіз зайнятості учнів в позаурочний час.

 • Допомога органам учнівського

самоврядування.

2 тиждень вересня

Заст..дир з НВихР

Соц., педагог, психолог

Класні керівники,

Майстри в\н

3

 • Результати проведення рейдів

 • «Хто спізнився?»,

 • «Твій зовнішній вигляд»,

 • «Курцю – бій».

 • Аналіз стану відвідування учнями занять в ліцеї.

 • Результати адаптації учнів І курсу до навчання в ліцеї.

 • Про проведення Місячника морально-правового виховання.

1 тиждень жовтня

Заст..дир з НВихР

Соц., педагог, психолог

Класні керівники,

Майстри в\н, юрист

4

 • Аналіз виконанням учнями Статуту Ліцею, Правил внутрішнього трудового розпорядку, відвідування навчальних занять, рівня успішності.

 • Підготовка до новорічних свят, свята Миколая,Різдвяних свят. Обговорення заходів.

 • Про профілактику дитячого травматизму, організацію роботи з профілактики здорового способу життя.

3-4тиждень листопада

Заст..дир з НВихР

Соц., педагог, психолог

Класні керівники,

Майстри в\н

Інжинер з охорони праці
5

Аналіз виховної роботи в І семестрі.

Планування роботи на ІІ семестр.

Коректування та узгодження планів виховної роботи класних керівників


Січень

Заст..дир з НВихР

Соц., педагог, психолог

Класні керівники,

Майстри в\н

6

 • Контроль за відвідуванням занять учнями, веденням Журналу відвідувань.

 • Удосконалення роботи кл. керівників щодо громадянського та патріотичного виховання учнів в ліцеї, формування позитивних якостей особистості, санітарно-просвітницька робота з формування здорового способу життя.

Лютий

Заст..дир з НВихР

Соц., педагог, психолог

Класні керівники,

Майстри в\н

7

 • Організація превентивного виховання підростаючого покоління: форми та зміст.

 • - Ознайомлення з новинками психолого-педагогічної літератури в галузі сімейного виховання.

 • Зв’язок сім’ї та ліцею, робота викладачів та батьків. Про роботу батьківських комітетів в групах

Березень

Заст..дир з НВихР

Соц., педагог, психолог

Класні керівники,

Майстри в\н

8


 • Аналіз відвідувань учнями навчальних занять

 • Підготовка до місячника екологічного виховання.

Квітень

Заст..дир з НВихР

Соц., педагог, психолог

Класні керівники,

Майстри в\н

9

 • Стан правоосвітньої та правозахисної роботи в ліцеї.

 • Організація Тижня безпеки життєдіяльності та охорони праці.

 • Організація Місячника патріотичного та правового виховання.

Травень

Заст..дир з НВихР

Соц., педагог, психолог

Класні керівники,

Майстри в\н, юрист

Інжинер з охорони праці

10

 • Підготовка до свята Останнього дзвоника, Вручення дипломів

 • Організація роз’яснювально-профілактичної роботи щодо дотримання правил БЖ учнями в літній оздоровчий період.

 • Аналіз виховної роботи у Педагогічному ліцеї за ІІ семестр і рік.

 • Підведення підсумків перевірки стану відвідування занять учнями протягом 2013 – 2014 навчального року.

 • Планування та обговорення плану виховної роботи на 2013 – 2014 навчальний рік.

Червень

Заст..дир з НВихР

Соц., педагог, психолог

Класні керівники,

Майстри в\н, юрист

Інжинер з охорони праці

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка