План роботи Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних технологій»Сторінка4/5
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4   5

з/п

Заходи

Термін виконання

Виконавець

1

2

34

5
6
7


8
9
10

11
12


13

14

1516
17
18
19
20

Обговорити і затвердити на педраді план роботи педагогічного колективу на 2013-2014н.р.

Обговорити і затвердити на педраді план роботи педради і інструктивно-методичних нарад.

Розглянути і затвердити поурочно-тематичні плани викладачів, плани роботи кабінетів, метод комісій, гуртків на І півріччя.

Розробити тематику педчитань і провести їх.

Розглянути і затвердити перелік навчально-виробничих робіт по півріччях.

Здійснювати відвідування уроків, позакласних заходів.

Вести контроль за обліком ведення журналів груп.

Проводити наради керівних працівників професійного ліцею.

Проводити контроль і огляд діяльності навчальних кабінетів, майстерень.

Здійснювати контроль якісного виконання планів і програм теоретичного і виробничого навчання, планів позакласної роботи, кабінетів, спортивних секцій

Підготовка звітів за півріччя, рік по предметах, кабінетах і гуртках.

Перевірка якості професійної підготовки, рівня знань, умінь і навичок учнів.

Перевірка стану навчально-виховної роботи майстрів виробничого навчання і класних керівників.

Перевірка стану навчальної документації теоретичного і виробничого навчання у відповідності до вимог Положення “Про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ”.

Здійснювати контроль за взаємовідвідування уроків викладачами і майстрами виробничого навчання.

Провести діагностичне анкетування викладачів і майстрів виробничого навчання.

Скласти діагностичну карту педпрацівників професійного ліцею.

Проводити контроль діяльності методичних комісій.

Організувати і провести директорські контрольні роботи по предметах.

Підготувати і провести конкурс в ліцеї «Кращій за фахом» серед учнів визначити переможця для участі в обласному конкурсі30.08.2013

01.09.2013

05.09.2013

січень 2014

до 01.09.2013
протягом року
щомісячно
щонеділі
раз у півріччя
раз у півріччя

грудень 2013, червень 2014

грудень - травень

постійно


вересень листопад грудень березень червень

постійно


січень 2014
лютий 2014
протягом року
грудень–червень

лютий - березеньадміністрація

голови МК


адміністрація

голови МК


заст. директора з НВР

голови МК


заст. директора з НВР

методист ст.майстер


заст. директора з НВР

методист ст.майстерголови МК


заст. директора з НВР

ст.майстер, методист

адміністрація
директор

заст. директора з НВР

ст.майстер
заст. директора з НВР

ст.майстер методист

заст. директора з НВР
заст. директора з НВР

ст.майстер методист


заст. директора з НВР

ст.майстер


заст. директора з НВР

ст.майстер майстри в/н

адміністрація


ст.майстер методист

заст. директора з НВР

ст.майстер методист

заст. директора з НВР

методист

заст. директора з НВР

методист

заст. директора з НВР

ст.майстер методист

майстри в/н


Циклограма контролю за навчально – виховним процесом

на 2013 /2014 навчальний рік
з/п

Що контролюється

Мета контролю

Хто контролює

Термін контролю

Де заслухав, підсумки контролю

1.

Ведення викладачами журналів теоретичного навчання

Перевірити ,як викладачі дотримуються інструкції з ведення журналів, накопиченість оцінок. Частота опитування, відповідність дат проведення уроків у журналах теоретичного навчання, виробничого навчання і розкладі. Виконання навчальних планів і програм.

Заступник директора з НВР,старший майстер

2 рази на семестр, 1 раз на місяць, 1 раз на тиждень

Обговорення на нарадах при директор оди, педагогічне радах ліцею

2

Веденняжурналівкласнихкерівників, майстрівгруп

Проаналізуватипланивиховноїоботинавчальнихгруп, своєчасністьвиконаннязапланованихзаходів, виконаннявимог до веденняжурналів.

Заступник директора з навчально-виробничої

роботи


1 раз на місяць

Обговорення на інструктивно-методичнихнарадах

3

Книга взаємо-

відвідування

уроків


Частота відвідуванняуроків, якість та глибинааналізувідвіданихуроків. Робота викладачів над особистимиметодичними проблемами; позитивнізнахідки; ефективнийдосвідвикладача.

Головиметодичнихкомісій

1 раз на семестр (січень, травень)

Обговорення на засіданнях

методкомісії4

Книги протоколівзасіданьметодичнихкомісій

Виконанняпланівроботи, якістьпротоколівзасіданькомісій.

Заступник директора з навчально-виробничоїроботи, методист

2 рази на рік

Обговорення на інструктивно-методичнихнарадах, педраді

5

Уроки, лабораторно-практичнізаняття

Якістьзнаньучнів, прищепленняїмнавичокконспектування, міжпредметнізв'язки,технічнізасобинавчання, комп'ютеризаціянавчальногопроцесу, професійнаспрямованістьпредметівзагальноосвітнього циклу

Адміністраціяголовиметодичнихкомісій

Протягомнавчального року

Обговорення на інструктивно-методичнихкомісій

6.

Засіданняметодичнихкомісій

Явка викладачів та майстріввиробничогонавчання, підготовказапланованихпитань.

Заступник директора з навчально-виробничої

роботи

1 раз на місяць (останнійчетвер)

Обговорення на засіданняхпедради

7.

Виховнігодинитематичнілінійки, вечори

Якістьпідготовки і проведеннявиховних годин, тематичнихлінійок. Присутністьучнів на підготовленихвечорах. Виховнийпотенціалзаходів. Зв'язок з майбутньоюпрофесією.

Заступник директора з навчально-виховноїроботи

Щопонеділкао8:00

Обговорення на інструктивно-методичних

Нарадахкласнихкерівників

8.

Предметнігуртки та гурткитехнічноїтворчостіучнів

Відвідуванняучнямизасіданьгуртків, виконанняпланівроботи, ефективностіпроведеноїроботи.

Заступник директора з навчально-виробничоїроботи

двічі на рік (лютий, травень)

Обговорення на педраді

9.

Кабінети та лабораторії

Виконанняпланівроботикабінетів та лабораторій. Додержання правил технікибезпеки. Справністьприладів та обладнання. Меблі в кабінетах, їх стан.

Заступник директора з навчально-виробничої

роботи, навчальноїроботи

Двічі на рік (січень, травень)

Обговорення на педраді

10.

Навчальнімайстерні

Наявність методичного забезпечення. Виконанняпрограмвиробничогонавчання. Додержання правил техніки безпеки. Зв'язок майстрів в/н з МК спеціальних дисциплін

Заступник директора з навчально-виробничої

роботи,

Двічі на рік (лютий, травень)

Обговорення на педраді

11.

Консультації та додатковізаняття

Відвідування. Якістьпроведених занять. Результати. Облікроботи.

Головиметодичнихкомісій, заступник директора

Щомісяця

Обговорення на засіданняхметодичнихкомісій

12.

Державнакваліфікаційна робота

Тематика письмовихекзаменаційнихробіт, ступіньїхоновлення, актуальність, якістьробіт. Своєчасневиконанняграфіків. Дотриманнявимогорфографічного та графічногорежимів.

Заступник директора з навчально-виробничоїроботи

Двічі на рік

Обговорення на педраді

13.

Документаціявикладачів. Методичнезабезпечення поточного та підсумкового контролю знаньучнів

Відповідністьдокументаціїнавчальним планам. Наявністьдокументаціїукраїнськоюмовою, наявністьматеріалівдержавноїпідсумковоїатестації, варіантівобов'язковихконтрольнихробіт за навчальними планами.

Заступник директора з навчально-виробничоїроботи, методист, головиметодичнихкомісій

Двічі на рік (грудень, травень)

Обговорення на інструктивно-методич-них нарадах

14.

Звітиучнів, лабораторних та практичнихробіт

Дотриманнявимогорфографічного та графічногорежимів, їхоформлення, зберігання, перевіркаїхвикладачами.

Заступник директора з навчально-виробничої

роботи

Квітень

Обговорення на засіданняхметодичнихкомісій

15.

Комплексні кваліфікаційні завдання

Наявність затверджених пакетів документівкомплекснихконтрольнихзавдань з усіхпрофесій. Матеріально-методичнезабезпеченнявиконаннякомплекснихконтрольнихзавдань

Заступник директора вчально-виробничоїроботи

Грудень

Засіданняхметодичних комісій

16.

Комплексні

контрольні

завдання з

фундамен-

тальнихта

професійно-

спрямованих

предметів

Стан дидактичної інтеграціїпрофесійно-орієнтованихта спеціальнихдисциплін. Створенняпакетівкомплекснихконтрольних

завдань (теоретичніпитання, задачі, варіантиконтрольнихзавдань).

Заступник

директора з НВР

Січень

Обговорення на ін-структивно-методичних

нарадах

17.

Звіти з вироб-

ничого на-

вчання на ви-

робництві

(щоденники)

Наявність та якість звітів учнів.Дотримання орфографічного та графічного режимів.

Заступник директора з НВР

За графіком навчального процесу

Обговорення на засіданнях методичних комісій

18.

Відкриті та експериментальні уроки

Виконання графіку проведення та підготовки до них. Розгорнутий поурочний план – конспект або методична розробка. Зв'язок з індивідуальною методичною темою та єдиною методичною темою ліцею

Заступник директора з НВР, методист

За графіком

Обговорення на засіданнях педради

19.

Державна підсумкова атестація

Додержання вимог до організації та проведення державної підсумкової атестації. Якість знань учнів. Матеріально – методичне забезпечення

Заступник директора з НВР, методист

Другий семестр навчального року

Обговорення на засіданнях педради

20.

Семінари з молодими викладачами та майстрами в/н

Наявність плану роботи, тематики та розкладу семінарських занять, зразків методичної документації до уроків різних типів з використанням активних методів навчання

Заступник директора з НВР, методист

Жовтень

Обговорення на інструктивно – методичних нарадах

21.

Явка учнів на 1- урок

Виявлення учнів, які запізнилися. Видача допуску на заняття. Заходи виховного характеру, щодо запобігання запізнень.

Заступник директора з НВР, методист

Щоденно

Обговорення на інструктивно – методичних нарадах

22.

Санітарний стан приміщень, території навколо ліцею

Якість прибирання та чергування. Додержання сангігієнічного режиму занять. Наявність та справність меблів.

Завідуючий господарством

Щоденно

Обговорення на інструктивно – методичних нарадах


VIII. Методична робота.
з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

2

3

4
1

Провести засідання педагогічної ради ліцею.

Вересень, листопад, січень, березень, травень

Директор
2

Провести засідання методичних комісій.

ІІ вівторок місяця

Методист, голови МК
3

Провести інструктивно-методичні наради з викладачами,

майстрами в/н, класними керівниками.Кожний

І вівторок,

понеділок


Заступник директора з НВР, методист,

ст.. майстер Заступник директора з НВихР,


4

Організувати роботу постійно діючого семінару-практикуму для педагогічних працівників

ІІІ вівторок

вересень, листопад, березень, травеньМетодист
5

Провести заняття школи передового досвіду

ІІІ вівторок

жовтень, грудень, квітеньМетодист
6

Провести науково-педагогічну конференцію.

ІУ вівторок

січень, квітеньДиректор, методист
7

Провести педагогічні читання

ІУ вівторок

травень


Директор, методист
8

Забезпечити умови для проведення самоосвітньої діяльності педагогів ліцею, індивідуальної методичної роботи.

Постійно

Методист
9

Організувати роботу щодо проведення відкритих, експериментальних уроків, взаємовідвідування уроків.

Постійно за графіком

Методист
10

Забезпечити проведення предметних тижнів.

Постійно за планом

Методист
11

Скласти єдиний план методичної роботи:

- план проведення педагогічних нарад;

- план роботи методичного кабінету;

- план проведення семінару;

- план роботи методичних комісій;

- план занять педмінімуму;

- план занять з техмінімуму;

- графік проведення тематичних тижні;

- графік проведення уроків (експериментальних, показових, відкритих).


Вересень

Методист
12

Скоригувати всі навчальні плани згідно ДСПТО

Вересень

Заступник директора з НВР, методист
13

Провести вхідне і проміжне діагностування НДУ ( І і ІІ курсів), зробити аналіз перевірних робіт; про результати повідомити НМЦ ПТО, обговорити їх на засіданнях МК і ІМН

Вересень,

травень


Методист, викладачі
14

Надати всебічну методичну допомогу викладачам, які готують учнів - учасників олімпіад із загальноосвітніх предметів в ліцеї і обласних олімпіадах.

За планом НМЦ ПТО

Методист

Голови МК


15

Надати допомогу викладачам та майстрам в/н в підготовці методичних матеріалів, які необхідно представити на обласних олімпіадах і конкурсах професійної майстерності.

За планом НМЦ ПТО

Методист,

ст.. майстер, голови МК


16

Проводити роботу над комплексно – методичним забезпеченням предметів, створення нової методичної документації (методичних розробок уроків, блоків, різнорівневих завдань).

Протягом року

Голови МК, викладачі, майстри в/н
17

Спланувати майстрам і викладачам індивідуальну методичну роботу.

Вересень

Викладачі, майстри в/н
18

Спланувати взаємо відвідування викладачів і майстрів в/н.

Вересень

Методист,

голови МК,


19

Організувати роботу семінару – практикуму «Інновації на уроках».

І семестр

Методист
20

Скласти плану предметних тижнів

Вересень

Методист,

Голови МК


21

Підготувати план-графік курсової підготовки

на 2013-14 навчальний рікДо 10.09.2013

Методист
22

Вивчення роботи педагогів, які атестуються

До

20.02.2014Атестаційна комісія
23

Активно відвідувати та брати участь педагогами в роботі обласних методичних семінарах-практикумах.

За планом НМЦПТО

Методист
24

Відвідування уроків педагогів, які потребують допомоги.

Протягом року

Методист, ст.. майстер
25

Взяти участь в обласному конкурсі «Кращий кабінет спец предмета»

Жовтень-листопад

Голови МК

26

Узагальнення досвіду викладачів, які атестуються.

Грудень

Методист,

Голови МК


27

Організація семінару-практикуму.

Грудень

Методист, ст..майстер,

Майстри в/н


28

Організація курсової перепідготовки майстрів

І семестр

Методист
29

Організація та проведення предметних тижнів

Протягом року

Методист,

Голови МК1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка