План роботи Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73 Харівської міської ради Харківської області Фрунзенського району м. Харкова на 2012 2013 навчальний рікСторінка4/44
Дата конвертації08.03.2016
Розмір5.33 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Робота закладу повинна бути націлена на реалізацію законів України “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про мови”, “Про охорону дитинства”, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указу Президента України від 20 березня 2008 року № 244 “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти України”, програми Кабінету Міністрів України “На зустріч людям”, державних програм “Учитель”, “Обдаровані діти”, “Діти України”, Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року, Концепції літературної освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 №58, Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 1720, нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти, нормативно-правових актів МОН молоді та спорту України та органів управління освітою щодо реформування дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти, на реалізацію Програми розвитку та функціонування української мови у м. Харкові на 2008 – 2012 роки та Программы развития и функционирования русского языка и культуры в г. Харькове на 2008 – 2012 годы Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради, Міської Програми «Шкільне харчування».


“Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості”, - принцип, закладений у Конституції України, має стати основним у визначенні гуманітарної стратегії розвитку закладу.

Протягом 2011-2012.н.р.заклад продовжить роботу на реалізацію місії «Максимальна реалізація якостей особистості, забезпечення її розвитку та соціальної адаптації шляхом створення діяльнісного насиченого середовища» та роботу над проблемою «Управління якістю освіти як передумова професійної відповідальності вчителя за результати власної роботи». Виходячи із аналізу стану роботи та досягнень закладу, слід вважати пріоритетними у 2012-2013 н.р. наступні завдання:

1.Створення умов для ефективного використання новітніх освітніх технологій для розкриття і подальшого розвитку здібностей кожного учня.

2.Системне впровадження оновленого змісту освіти відповідно до Державних стандартів.

3.Удосконалення системи контролю навчальних досягнень учнів.

4.Інтеграція в загальноєвропейській освітній простір.

5.Пошук і розробка нових спецкурсів з урахуванням тенденцій розвитку закладу та потреб учнів і їх батьків.

6.Впровадження профільного навчання.

7.Стимулювання покоління молодих інноваторів на створення та впровадження в практику рішень на основі новітніх інформаційних технологій.

8. Модернізація педагогічного менеджмента і створення якісної моделі професійної компетентності вчителів у роботі з обдарованими і здібними школярами.

9. Активізація науково – дослідницької роботи Малої академії наук

10.Спрямування методичної роботи на посилення інноваційних процесів щодо використання сучасних засобів навчання та подальший розвиток роботи над проблемною темою: “Управління якістю освіти як передумова професійної відповідальності вчителя за результатати власної роботи ”.

11.Формування громадської позиції, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії, долю суспільства і людства. Розвиток діяльності дитячої громадської організації Шкільний Євроклуб «Бджілка».

12 Формування через освіту здорового способу життя, навчання відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей; посилення ролі фізичного виховання.Розділ ІІ. Розподіл функціональних обов`язків адміністрації ССШ № 73

Функціональні обов`язки директора ССШ № 73 Михайленко Тетяни Василівни (тел. 7-100-190)

 1. Здійснює керівництво ССШ № 73 згідно з його статутом i законодавством України.

 2. Забезпечує реалізацію постанов уряду, виконання наказів, розпоряджень, інструкцій органів управління освітою.

 3. Визначає стратегію, цілі та завдання розвитку закладу, зміст та форми планування роботи, структуру управління, штатний розклад, функціональні та посадові обов`язки працівників, напрями позабюджетної діяльності закладу, форми стимулювання підвищення якості роботи працівників та навчання учнів (за погодженням з профспілковим комітетом).

 4. Спільно з радою закладу та громадськими організаціями здійснює розробку, затвердження й впровадження програм розвитку закладу, Положень щодо різних аспектів діяльності, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних навчальних графіків, Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших документів.

 5. Керує діяльністю закладу в цілому по вихованню, навчанню учнів, зміцненню їх здоров`я та фізичного розвитку.

 6. Координує роботу всіх структурних підрозділів, працівників установи.

 7. Створює належні умови для навчально-виховної роботи, підвищення ділової та професійної кваліфікації працівників, виконання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, додержання санітарно-гігієнічного режиму, належного стану господарства, правильного використання навчально-матеріальної бази закладу.

 8. Забезпечує системну навчально-виховну та адміністративно-господарчу роботу закладу, раціональне використання бюджетних асигнувань, позабюджетних коштів, облік, збереження та розвиток навчально-матеріальної бази закладу, виконання річного плану роботи.

 9. Здійснює формування контингенту учнів, вихованців та їх соціальний захист, підбір та розстановку педагогічних кадрів, приймає на роботу та звільняє з посади працівників обслуговуючого персоналу.

 10. Контролює виконання рішень педагогічної ради, наказів, розпоряджень, вказівок тощо, додержання єдиних педагогічних вимог, роботу адміністративно-управлінського персоналу, всіх структурних підрозділів.

 11. Забезпечує ефективну взаємодію та співробітництво з органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, громадськістю, батьками (особами, які їх замінюють).

 12. Сприяє діяльності і регулює взаємовідносини з профспілковим комітетом, органами самоврядування закладу, громадськими організаціями.

 13. Забезпечує дотримання нормативності ведення документації закладу (відповідно до номенклатури справ).

 14. Складає і підписує загальні документи, що регулюють діяльність закладу, накази, розпорядження по закладу, офіційні листи, інформації довідки про роботу, статистичні звіти та фінансові документи, трудові книжки, акти щодо перевірок роботи закладу.

 15. Затверджує розклад уроків, календарний план заходів та інші документи, які складені заступниками директора, головним бухгалтером та іншими працівниками закладу.

 16. Представляє заклад (всі його структурні підрозділи ) в державних, громадських, місцевих органах та установах.

 17. Сприяє та забезпечує підтримку належного морально-психологічного клімату для максимальної реалізації здібностей, підвищення якості роботи працівників та навчання й виховання учнів.

 18. Вживає заходів заохочення і стягнення до працівників закладу, учнів.

 19. Розпоряджається в установленому порядку шкільним майном та коштами.

 1. Укладає і підписує угоди з різних аспектів діяльності закладу.

 2. Звітує про роботу та умови функціонування закладу перед органами управління освітою, органами місцевого самоврядування, радою закладу, батьківською громадськістю, педагогічною радою.

 3. Контролює дотримання виконавської дисципліни та правил внутрішнього розпорядку всіма працівниками закладу.

 4. Веде особистий прийом учнів, працівників, громадян з питань, що входять в межі його компетенції

 • Проводить наради при директорі.

Безпосередньо курирує та контролює:

Роботу адміністративно-управлінського персоналу, всіх структурних підрозділів.

Виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками закладу.

Роботу педагогічної ради

Роботу атестаційної комісії

Роботу бухгалтерії

Роботу ради закладу

Роботу секретаряВиконання колективної угоди між адміністрацією та профспілковою організацією

Функціональні обов`язки заступника директора з навчально-виховної роботи Заєць Тетяни Іванівни (тел. 711-12-54).

 1. Забезпечує і контролює роботу щодо організації навчальних занять, дотримання нормативності і якості освіти в 1-11 класах, створення умов для організації навчально – виховного процесу в школі .

 2. Забезпечує роботу по плануванню навчального матеріалу . Контролює її відповідність нормативним вимогам.

 3. Керує роботою по підготовці і проведенню державної атестації випускників, контролю академічної успішності учнів 1-11 класів.

 4. Контролює і аналізує виконання навчальних планів і програм вчителями, ефективність їх роботи, результативність навчально-виховного процесу.

 5. Контролює дотримання нормативності при проведенні контрольних робіт, навчальних екскурсій в школі I ступеню.

 6. Координує роботу щодо виконання Закону України «Про мови», Законів України «Про освіту», «Загальну середню освіту».

 7. Проводить інструктивно-методичні наради з педпрацівниками та доводить до їх відома документи з питань нормативності освіти.

 8. Контролює дотримання нормативності при проведенні контрольних, лабораторних, практичних робіт, навчальних екскурсій в школі II-III ступенів.

 9. Забезпечує організацію і контроль роботи в групах продовженого дня

 10. Координує та контролює роботу щодо розвитку матеріально-технічної, навчально-методичної бази навчальних кабінетів закладу.

 11. Забезпечує виконання єдиного орфографічного режиму. Забезпечує дотримання нормативності ведення класних журналів, зошитів учнів та іншої навчальної документації в 1-11 класах.

 12. Визначає шляхи роботи і здійснює контроль за роботою з учнями, які мають навчальні досягнення на І рівні компетенції або не атестовані з різних обставин.

 13. Забезпечує і контролює роботу спеціальних та підготовчих медичних груп з фізичної культури.

 14. Надає методичну допомогу вчителям-предметникам щодо корекції знань, умінь та навичок учнів, підвищення результативності роботи.

 15. Забезпечує заміну уроків вчителів .

 16. Складає документацію для нарахування зарплати вчителям .

 17. Контролює відпрацювання робочого часу вчителями.

 18. Готує статзвіти та аналітичні матеріали про стан, результати навчальної роботи, рух учнів.

 19. Організовує і контролює роботу з охорони праці під час навчально-виховного процесу , в тому числі підготовку документації з техніки безпеки та охорони праці в навчальних кабінетах фізики, хімії, біології, основ захисту вітчизни, інформатики та обчислювальної техніки, майстерень, спортивних залів.

 20. Координує роботу з організації зовнішнього незалежного оцінювання.

 21. Контролює дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил техніки безпеки, виконання заходів щодо збереження життя і здоров я дітей під час навчального процесу.

 22. Здійснює чергування по закладу (за додатковим графіком).

 23. Забезпечує і контролює чергування по школі у відповідності із затвердженим графіком під час чергування.

 24. Веде особистий прийом учнів, працівників, громадян з питань, що входять в межі його компетенції.

 25. Забезпечує виконання законодавчих, інформаційно-нормативних, інструктивних документів, готує аналітичні матеріали і проекти документів з усіх питань, що входять до його функціональних обов`язків.

 26. Відповідає за організацію ЦО.

 27. Веде особистий прийом учнів, працівників, громадян з питань, що входять в межі його компетенції

 28. Виконує інші обов`язки і повноваження за дорученням директора закладу.

 29. Виконує обов`язки директора під час його відсутності в закладі.

Безпосередньо курирує:

Стан викладання предметів та роботу вчителів географії , історії та права, української мови та літератури.

Роботу завідуючих навчальними кабінетами.

Роботу шкільної бібліотеки.Функціональні обов`язки заступника директора з навчально-виховної роботи Подчерняєвої Наталії Дмитрівни

(тел. 711-12-54).

 1. Забезпечує і контролює роботу щодо організації навчальних занять, дотримання нормативності і якості інформаційно-комп’ютерної освіти в 1-11 класах , створення умов для організації навчально – виховного процесу в школі .

 2. Забезпечує роботу з планування навчального матеріалу з інформатики, математики та фізики. Контролює її відповідність нормативним вимогам.

 3. Забезпечує комп’ютерну підтримку аналізу виконання навчальних планів і програм вчителями, ефективність їх роботи, результативність навчально-виховного процесу.

 4. Проводить інструктивно-методичні наради з педпрацівниками та доводить до їх відома документи з питань нормативності освіти.

 5. Забезпечує комп’ютерний моніторинг навчальних досягнень учнів.

 6. Забезпечує впровадження комп’ютерного програмно – методичного комплексу “Міська освітня мережа”.

 7. Координує та контролює роботу щодо розвитку матеріально-технічної, навчально-методичної бази навчальних кабінетів закладу із використанням ІКТ.

 8. Координує роботу щодо підвищення кваліфікації та атестації педпрацівників. Проводить інструктивно-методичну роботу та узагальнює матеріали з цих питань.

 9. Забезпечує дотримання санітарно-гігієничних вимог та техніки безпеки під час проведення занять з використанням комп’ютерів.

 10. Забезпечує комп’ютерну підготовку статзвітів та аналітичних матеріалів про стан, результати навчальної роботи, рух учнів в 1-11 класах.

 11. Проводить роботу щодо вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду; впровадження досягнень педагогічної науки в практику навчально-виховної роботи.

 12. Забезпечує підтримку та розвиток комп’ютерної та мультимедійної шкільної техніки.

 13. Координує роботу та забезпечує дотримання нормативних вимог щодо використання комп’ютерів у навчально-виховному процесі та управлінні закладом.

 14. Забезпечує реалізацію програми “Інформатизація та комп’ютеризація закладу”.

 15. Забезпечує комп’ютерну підтримку загальношкільних заходів науково-методичного та навчального характеру.

 16. Забезпечує дотримання вимог з охорони праці під час організації навчально-виховного процесу з використанням комп’ютерів та мультимедійної техніки.

 17. Контролює дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил техніки безпеки, виконання заходів щодо збереження життя і здоров я дітей під час навчального процесу.

 18. Здійснює чергування по закладу (за додатковим графіком).

 19. Відповідає за проведення занять з опанування комп’ютерною грамотністю працівників закладу.

 20. Забезпечує і контролює чергування по школі у відповідності із затвердженим графіком під час чергування.

 21. Веде особистий прийом учнів, працівників, громадян з питань, що входять в межі його компетенції.

 22. Забезпечує виконання законодавчих, інформаційно-нормативних, інструктивних документів, готує аналітичні матеріали і проекти документів з усіх питань, що входять до його функціональних обов`язків.

 23. Виконує інші обов`язки і повноваження за дорученням директора закладу.

Безпосередньо курирує:

Стан викладання предметів та роботу вчителів фізики та астрономії, математики та інформатики

Роботу комп’ютерних навчальних кабінетів.

Роботу ШМО вчителів фізики та астрономії, математики та інформатики.Функціональні обов`язки заступника директора з науково-методичної роботи Анісімової Оксани Сергіївни(тел. 711-12-54)

 1. Забезпечує організацію навчальної роботи, дотримання нормативності і якості освіти з профільних предметів в спеціалізованих класах школи II –III ступенів та при проведенні факультативів.

 2. Координує та контролює роботу щодо забезпечення наступності в роботі вихователів дошкільних груп, початкової школи, середньої ланки.

 3. Забезпечує і контролює правильність планування навчальної роботи в спеціалізованих класах школи, дотримання нормативності затвердження авторських програм.

 4. Здійснює координацію та контроль за дотриманням нормативності щодо комплектування спеціалізованих класів.

 5. Організовує та контролює дотримання правил техніки безпеки та збереження життя і здоров`я дітей під час навчально – виховного процесу на базі ВНЗ, при проведенні масових заходів навчального та науково-практичного характеру за межами ХСШ.

 6. Координує роботу закладу, медичних установ і санітарно – епідеміологічних служб щодо медичних оглядів учнів і працівників закладу, проведення щеплень, санітарно – просвітницької роботи.

 7. Забезпечує координацію та результативність роботи з обдарованими дітьми. Координує роботу по виконанню програми «Обдаровані діти»

 8. Забезпечує виконання єдиного орфографічного режиму. Забезпечує дотримання нормативності ведення класних журналів, зошитів учнів та іншої навчальної документації в 6-8 класах.

 9. Координує роботу з профорієнтації та організації довузівської підготовки учнів. Забезпечує організацію та координацію методичної роботи в закладі та відстежує її ефективність.

 10. Забезпечує і контролює роботу з індивідуального навчання.

 11. Координує роботу щодо педагогічної практики студентів педагогічних ВНЗ.

 12. Координує роботу та забезпечує зв`язки ХСШ з ВНЗ міста. Проводить роботу щодо дотримання наступності в системі ХСШ – вищі навчальні заклади.

 13. Координує роботу з вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду; впровадження досягнень педагогічної науки в практику навчально-виховної роботи вчителів, здійснення принципів наукової організації праці.

 14. Контролює підготовку і проведення відкритих уроків, виховних годин, відкритих виховних заходів вчителями початкової школи і здійснення ними взаємовідвідування уроків

 15. Організовує та контролює проведення літньої навчальної практики учнів.

 16. Організовує проведення різних форм методичної роботи відповідно до річного плану роботи закладу.

 17. Забезпечує умови для розвитку професійного та наукового потенціалу педпрацiвникiв, розвитку здібностей та нахилів дітей. Визначає напрями науково-дослідницької роботи в закладі та проводить аналітичну роботу щодо відстеження її ефективності.

 18. Забезпечує організацію та ефективність позакласної, позашкільної предметної та науково-практичної роботи з учнями.

 19. Координує роботу та здійснює контроль за проведенням загальношкільних заходів науково-методичного та навчального характеру, проведенням предметних тижнів, забезпечує та контролює роботу предметних гуртків, шкільного наукового товариства, роботу учнів закладу в межах МАН, проведення різних форм огляду знань учнів (конкурсів, олімпіад тощо), професійної майстерності вчителів.

 20. Координує та забезпечує участь ХСШ у різних формах оглядів педагогічної майстерності вчителів та рівня знань учнів (конкурси, олімпіади тощо).

 21. Забезпечує ведення баз данних “Обдаровані діти”, ”Нагородження кадрів”, ”Участь кадрів у науково – методичній роботі”, “Ефективність педагогічної праці”.

 22. Готує статзвіти та аналітичні матеріали про стан, результати навчальної та науково-експериментальної роботи, рух учнів у спеціалізованих класах.

 23. Здійснює керівництво роботи молодих спеціалістів. Забезпечує роботу “Школи молодих учителів”.

 24. Забезпечує організацію харчування учнів в закладі та здійснює контроль за наданням безкоштовного харчування.

 25. Координує роботу щодо обліку дітей шкільного віку, які проживають в мікрорайоні ХСШ № 73.

 26. Координує та контролює роботу вчителів-предметників щодо підвищення педмайстерності.

 27. Контролює підготовку і проведення відкритих уроків вчителів і здійснення ними взаємовідвідування навчальних занять.

 28. Надає методичну допомогу вчителям-предметникам щодо корекції знань, умінь та навичок учнів, підвищення результативності роботи.

 29. Організовує проведення різних форм методичної роботи відповідно до річного плану роботи закладу.

 30. Здійснює чергування по закладу (за окремим графіком).

 31. Забезпечує і контролює чергування по школі у відповідності із затвердженим графіком під час чергування.

 32. Веде особистий прийом учнів, працівників, громадян з питань, що входять в межі її компетенції.

 33. Забезпечує виконання законодавчих, інформаційно-нормативних, інструктивних документів, готує аналітичні матеріали і проекти документів з усіх питань, що входять до її функціональних обов`язків.

 34. Виконує інші обов`язки і повноваження за дорученням директора закладу.

Безпосередньо курирує:

Стан викладання предметів та роботу вчителів іноземної мови, хімії, біології, трудового навчання, художньої праці, образотворчого мистецтва

Методичні об’єднання за кураторством.

Школу керівників ШМО

Роботу творчих груп

Роботу методичної ради

Роботу керівників методичних об`єднань

Роботу методичного кабінету закладу

Стан викладання іноземних мов та роботу вчителів початкових класів, роботу молодих спеціалістів.

Роботу методичного об’єднання вчителів початкових класів та іноземних мов

Роботу батьківського університету.

Проведення загальних зборів трудового колективу

Координує роботу з профспілковим комітетом закладу

Роботу шкільної їдальніРоботу медичного кабінету

Функціональні обов`язки заступника директора з виховної роботи Бєляєвої Тетяни Василівни (тел. 711-12-54)

 1. Здійснює загальне керівництво виховною роботою в ССШ, поточним i перспективним плануванням виховної, позакласної, позашкільної роботи.

 2. Координує роботу та готує аналітичні матеріали щодо ефективності виховної роботи в закладі.

 3. Забезпечує та здійснює контроль за правильністю планування виховної роботи закладу.

 4. Забезпечує своєчасність виявлення, постановку на внутрішкільний облік учнів, які схильні до правопорушень та проведення профілактичної роботи з ними.

 5. Забезпечує організацію своєчасного контролю та ефективність роботи з учнями, що пропускають уроки без поважних причин, готує аналітичні матеріали з цього питання.

 6. Координує роботу з структурними підрозділами та органами самоврядування ХСШ.

 7. Забезпечує організацію надання платних послуг в школі ІІ-ІІІ ступенів та здійснює контроль щодо їх нормативності, складання документації для нарахування зарплати вчителям, що надають платні освітні послуги, вчителям-сумісникам, своєчасне складання і коректування розкладу уроків, що проводяться як платні освітні послуги, здійснює контролює ведення класних журналів та іншої документації сумісниками – працівниками вузів, журналів обліку платних освітніх послуг.

 8. Контролює дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил техніки безпеки, виконання заходів щодо збереження життя і здоров я дітей під час надання платних освітніх послуг.

 9. Забезпечує організацію роботи по соціальному захисту учнів та охорони їх прав;

 10. Організовує та узагальнює роботу щодо обстеження побутово – житлових умов, вивчення педагогічним колективом вікових та психологічних особливостей учнів.

 11. Координує роботу та готує аналітичні матеріали щодо працевлаштування випускників.

 12. Контролює та готує аналітичні матеріали з питань щодо відвідування учнями навчальних занять в 1-11 класах.

 13. Контролює відвідування учнями навчальних занять в 1-11 класах.

 14. Контролює дотримання нормативності ведення записів у класних журналах та іншої документації з питань профілактики дитячого травматизму, охоплення учнів позашкільною освітою, обліку відвідування та пропуску учнями занять.

 15. Здійснює керівництво методичною роботою та самоосвітою класних керівників.

 16. Забезпечує умови для розвитку професійного та науково потенціалу класних керівників, розвитку здібностей та нахилів дітей. Визначає напрями науково-дослідницької роботи в закладі з різних аспектів виховання молоді та проводить аналітичну роботу щодо відстеження її ефективності.

 17. Координує роботу щодо вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного та досвіду з питань виховної роботи.

 18. Забезпечує організацію та контроль за роботою гуртків, секцій, позакласних, позашкільних виховних заходів.

 19. Координує роботу та здійснює контроль за проведенням загальношкільних виховних заходів, виховних годин.

 20. Координує та забезпечує участь ХСШ в різних конкурсах, заходах з питань виховної роботи, конкурсах педмайстерності класних керівників.

 21. Координує роботу щодо педагогічної практики студентів педагогічних вузів, як класних керівників.

 22. Організовує та контролює роботу на пришкільній території закладу.

 23. Готує статзвіти та аналітичні матеріали про стан, результати з усіх аспектів виховної роботи, роботи з дітьми пільгового контингенту та учнів, які схильні до правопорушень.

 24. Організовує, контролює та готує статзвіти з питань працевлаштування учнів

 25. Контролює дотримання санітарно-гігієнічних вимог, охорони праці, пожежної безпеки та збереженні життя і здоров’я дітей під час проведення позакласних та позашкільних заходів.

 26. Організовує роботу і готує відповідну документацію щодо розслідувань нещасних випадків серед учнів закладу.

 27. Готує аналітичні матеріали і статзвіти про нещасні випадки з учнями закладу.

 28. Здійснює контроль за виконанням програм з основ здоров’я та проведення бесід з усіх видів дитячого травматизму, правил поведінки учнів.

 29. Координує роботу структурних підрозділів та органів самоврядування з питань виховної роботи

 30. Координує роботу та підводить підсумки здійснення чергування по школі учнів і вчителів;

 31. Здійснює чергування по закладу за графіком.

 32. Веде особистий прийом учнів, працівників, громадян з питань, що входять в межі її компетенції.

 33. Забезпечує виконання законодавчих, інформаційно-нормативних, інструктивних документів, готує аналітичні матеріали і проекти документів з усіх питань, що входять до її функціональних обов`язків.

 34. Виконує інші обов`язки і повноваження за дорученням директора закладу.

Безпосередньо курирує:

Стан викладання предметів та роботу вчителів валеології, основ безпеки життєдіяльності, російської мови та літератури, фізичної культури, Захисту Вітчизни.

Роботу класних керівників.

оллективу об’єднання класних керівників.

Роботу органів учнівського самоврядування.

Роботу педагогів-організаторів.

Роботу психолога.

Проведення зборів батьків учнів

Проведення загальних зборів закладу.

Роботу університету правових знань.

Роботу опергрупи.

Школу учнівського активу.

Проведення загальних зборів учнівського колективу.

Роботу загонів ДЮП, ЮІР.

Роботу кабінету безпеки життєдіяльності.

Функціональні обов`язки заступника директора з організації роботи ДМШ Уманської Наталії Юріївни (тел.711-12-54).

Відповідає за:

організацію навчально-виховної роботи, дотримання нормативності і якості освіти учнів ДМШ та з профільних предметів у спеціалізованих 1-9 класах музично-естетичного профілю;

дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки працівниками ДМШ та збереження життя і здоров`я дітей під час навчально – виховного процесу, створення належного морально-психологічного клімату у колективі ДМШ; збереження і розвиток матеріально-технічної бази ДМШ; організацію роботи з охорони праці та протипожежної безпеки під час навчально-виховного процесу в ДМШ, в тому числі підготовку необхідної документації

правильність планування навчальної роботи ДМШ та інших вчителів за кураторством, дотримання нормативності при проведенні екзаменів, переводу та випуску учнів ДМШ, ведення обов`язкової документації ДМШ, підготовку звітності про стан та результати навчально-виховної роботи;

атестацію та курсову перепідготовку педагогічних працівників, організацію методичної роботи ДМШ;

ефективність роботи з естетичного виховання учнів ХСШ;

організацію роботи з батьками учнів, громадськістю.

Здійснює:

загальне керівництво роботою ДМШ, роботою по виконанню навчального плану і програм з профільних дисциплін в спеціалізованих музично – естетичних класах.;

контроль за якістю знань учнів, змістом та ефективністю навчально-виховної роботи. Відвідування та аналіз уроків, курсів за вибором учнів, індивідуальних занять та консультацій вчителів за кураторством (не менш 4 занять на тиждень);

керівництво методичною роботою ДМШ;

планування роботи з питань організації роботи ДМШ;

заміну уроків викладачів ДМШ, які не вийшли на роботу;

оформлення шкільної навчальної документації з питань, які входять в її функціональні обов`язки.

Забезпечує:

створення умов для організації навчально – виховного процесу в ДМШ, виконання обраних ДМШ учбових планів та програм у повному обсязі, ефективність методичної роботи з вчителями, організацію самоосвітньої роботи педагогічних кадрів, підвищення їх педагогічної майстерності, своєчасне планування роботи та звітності з питань, які входять до її компетенції, участь закладу в різних оглядах, конкурсах естетичного профілю.

Підготовку до екзаменів у ДМШ, їх проведення, узагальнення результатів;

впровадження досягнень науки і передового педагогічного досвіду в практику роботи вчителів; курсову перепідготовку вчителів;

дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчально-виховного процесу в ДМШ, облік, зберігання та поповнення матеріально-технічної бази ДМШ;

раціональне використання коштів, що надходять на утримання ДМШ, дотримання працівниками ДМШ режиму економії енергоносіїв, води та інших ресурсів.

Курирує безпосередньо: стан викладання та роботу вчителів музики, роботу працівників ДМШ; роботу методичних об`єднань вчителів музики, методичного кабінету естетичного виховання; роботу інших працівників ХСШ в межах своїх повноважень; роботу завідуючих навчальними кабінетами (за кураторством) , роботу Ради закладу.

Погоджує свою діяльність з директором школи, з іншими заступниками директора по навчально-виховній роботі, головним бухгалтером, психологом, педагогом-організатором.Користується правом:

за погодженням з директором ХСШ №73 представляти ДМШ в державних та суспільних органах, установах, підприємствах та організаціях в Україні та за кордоном;

приймати участь в доборі та розстановці педагогічних кадрів; представляти учнів і вчителів до відзначення; вимагати застосування стягнень до порушників трудового і навчального розпорядку школи.
Функціональні обов`язки заступника директора з адміністративно-господарської роботи Обухової Ю.А. (тел. 710-01-90)

Відповідає за: збереження шкільних приміщень та майна ХСШ; матеріальне забезпечення закладу і організаційне проведення поточного ремонту, своєчасну і якісну підготовку шкільного приміщення до початку навчального року і до роботи в зимових умовах; дотримання санітарно-гігієнічних вимог до навчальних і загальношкільних приміщень та подвір’я ХСШ; протипожежну безпеку; дотримання обслуговуючим персоналом правил безпечної праці; безперебійне функціонування систем життєзабезпечення закладу; організацію роботи щодо розслідування нещасних випадків серед працівників ХСШ та підготовку відповідної документації; дотримання режиму економії енергоносіїв та водних ресурсів; підготовку і проведення інвентаризації матеріальних цінностей, своєчасну постановку на баланс закладу навчального й іншого обладнання; своєчасне списання матеріальних цінностей, яким вийшов термін використання; роботу шкільної роздягальніЗдійснює: щотижневі огляди приміщення, з питань, що входять в межі його відповідальності; інструктаж обслуговуючого персоналу з ТБ, інструктаж працівників закладу з питань дотримання вимог протипожежної безпеки; інструктаж працівників та учнів школи щодо вимог дотримання господарської дисципліни.

3абезпечує: замовлення автотранспорту для потреб ХСШ; санітарний стан шкільної території, своєчасний вивіз сміття; необхідний інвентар для робіт по благоустрою закладу та для підтримання чистоти й порядку внутрішкільних приміщень; своєчасну підготовку встановленої звітності з питань своєї компетенції; облік майна, який передається для користування завідуючим кабінетами та іншим працівникам ХСШ;Визначає: посадові обов`язки обслуговуючого персоналу; перспективи розвитку матеріально-технічної бази ХСШ.

Керує безпосередньо: роботою технічного персоналу закладу; роботою вчителів школи з питань, що входять в її функціональні обов`язки.

Організовує: обслуговуючий персонал для участі в суботниках, генеральному прибиранні приміщень та подвір`я; щоденне вологе прибирання на поверхах, сходинах; вестибулі, роздягальнях, в навчальних приміщеннях початкової школи, в спортивному залі, в спортивних роздягальнях, медпункті, кабінеті директора, канцелярії та інших приміщень за потребою; роботу трудових бригад для ремонту зіпсованого майна.Погоджує свою діяльність: з директором школи та з іншими заступниками директора по навчально-виховній роботі, головним бухгалтером закладу.

Контролює: дотримання господарчої дисципліни працівниками та учнями закладу; стан збереження і використання навчально-матеріальної бази; роботу технічного персоналу школи та інших працівників ХСШ в межах своєї компетенції; витрати води та електроенергії, забезпечує їх раціональне використання, веде відповідну документацію;

веде облік і контролює фактичне використання робочого часу технічними працівниками школи.

Складає:

- проекти наказів про закріплення за обслуговуючим персоналом конкретних ділянок і загальношкільних приміщень;

- графіки роботи обслуговуючого персоналу;

- документацію для нарахування заробітної плати навчально-допоміжному та обслуговуючому персоналу;

- проекти наказів, розпоряджень і інших документів в межах своєї компетенції;

- акти прийому і списання матеріалів, робіт, послуг, що надходять від. БлагодійниківВеде особистий прийом учнів, працівників, громадян з питань, що входять в межі його компетенції

Функціональні обов`язки головного бухгалтера Соломонової Лариси Євгенівни (тел. 711-91-20).

 1. Відповідає за: виконання законодавчих та нормативних актів щодо фінансово-господарської діяльності закладу, дотримання єдиних методичних засад бухгалтерського обліку; дотримання вимог техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки працівників бухгалтерії; збереження матеріальних цінностей, приміщень, комп`ютерної та іншої техніки бухгалтерії; дотримання законності та нормативності при організації позабюджетної діяльності закладу; ефективність роботи по економії бюджетних коштів.

 2. Здійснює: загальне керівництво роботою бухгалтерії, своєчасне інформування адміністрації закладу щодо фінансово-господарського стану закладу, вносить пропозиції щодо покращення становища, контроль за дотриманням режиму економії бюджетних коштів, енергоносіїв, водних ресурсів, з метою виявлення і мобілізації внутрігосподарських резервів здійснює економічний аналіз діяльності установи, аналіз фінансово-господарчої діяльності закладу, втому числі всіх його структурних підрозділів.

 3. Забезпечує: контроль і відображення на рахунках бухобліку всіх господарських операцій, надає оперативну інформацію, перевірку стану бухгалтерського обліку, дотримання режиму економії теплоенерговодоресурсів.

 4. Підписує: разом з керівником закладу документи, що є підставою для прийняття і видачі матеріальних цінностей та коштів, а також розрахункові, кредитні та фінансові зобов’язання, візує господарські договори.

 5. Бере участь: у роботі юридичних служб по оформленню матеріалів щодо відшкодування витрат від нестач і крадіжок власності закладу.

 6. Визначає: напрями розвитку фінансово-господарчої діяльності закладу; посадові обов`язки працівників бухгалтерії; на підставі обґрунтованих розрахунків, вартість платних послуг закладу.

 7. Керує безпосередньо: роботою працівників бухгалтерії; роботою інших працівників закладу в межах своїх повноважень.

 8. Погоджує свою діяльність: з директором закладу, радою закладу.

 9. Контролює: роботу працівників бухгалтерії; роботу інших працівників з питань, що входять в межі її компетенції.

 10. Веде бухгалтерський облік у відповідності до встановлених нормативів.

 11. Складає і подає бухгалтерську звітність у встановлені терміни;

 12. Звітує про організацію, стан і результати фінансово-господарської діяльності закладу перед директором, радою закладу, батьківським комітетом.

 13. Користується правом: коли немає директора в школі, розв’язувати питання фінансово-господарської діяльності самостійно; приймати участь в доборі та розстановці кадрів бухгалтерії та інших матеріально-відповідальних осіб; погоджувати прийняття та звільнення матеріально-відповідальних працівників; представляти працівників до відзначення; вимагати застосування стягнень до порушників трудового розпорядку школи.

 14. Забороняється: приймати до виконання документи на операції, що суперечать вимогам законодавчих та інших нормативних актів, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, іншим юридичним особам, громадянам. Про такі порушення головний бухгалтер письмово повідомляє керівника і приймає їх до виконання і обліку тільки після письмового його розпорядження1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка