План роботи кобриновогребельської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2012-2013 навчальний рік ВступСторінка1/10
Дата конвертації16.03.2016
Розмір0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ЗАТВЕРДЖЕНО

на педраді( протокол № __ від „___”__________2012 року)

Директор школи _________ Л.П. Заверталюк
ПЛАН РОБОТИ

Кобриновогребельської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

на 2012-2013 навчальний рік

Вступ.

В 2011-2012 навчальному році педагогічний колектив Кобриновогребельської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів реалізовував завдання, визначені Законом України „Про загальну середню освіту“, Програмою щодо забезпечення рівного доступу якісної освіти, „Положенням про загальноосвітній навчально-виховний заклад“ та відповідними регіональними програмами і проблемним питанням «Організація навчально-виховного процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей, обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення та самореалізації».

Навчально-виховний процес було організовано відповідно до навчального плану на 2011-2012 навчальний рік. Плануванню річної роботи передувала система заходів, які поєднують різноманітні форми, проведені на різних рівнях.

Контингент учнів у школі становив 63 учні, які навчалися в 8 класах-комплектах. 4 учні навчались за індивідуальною формою навчання. Із 9 класу випущено 6 учнів.

За результатами контрольних робіт та підсумками за навчальний рік 3 учні мають високий рівень навчальних досягнень і нагороджені Похвальними листами, 33 учні - достатній рівень, 16 учнів - середній рівень, 6 учнів – початковий рівень знань.

Педагогічна рада школи розглядала найважливіші питання реформування освіти, шляхом упровадження диференціації, інтерактивності, духовного збагачення школярів, питання ходу реалізації педагогічним колективом школи проблемного питання та ін.

Учителі проводили практичні заходи з учнями як на уроках, так і в позаурочний час, спрямовані на розвиток інтересу до навчання, розвиток особистості, виховання духовності.

Протягом 2011-2012 н.р. педагогічний колектив Кобриновогребельської ЗОШ І-ІІ ступенів продовжував працювати над методичною проблемою «Організація навчально-виховного процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей, обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення та самореалізації».

Складено перспективний план для роботи над даним проблемним питанням на 2011-2015р.р.

На основі перспективного плану роботи розроблений план роботи над проблемним питанням навчального закладу на 2011-2012 навчальний рік. Цей план конкретизує завдання, визначає теми, терміни виконання.

Створено творчу групу вчителів, яка працювала над темою «Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес» (керівник Олексюк Н.В.).

Протягом вересня учителі-предметники, класні керівники провели анкетування учнів школи з метою вивчення нахилів, здібностей та обдарувань школярів. Створено банк обдарованих учнів школи, індивідуальні картки обдарованих дітей та розроблено індивідуальні плани роботи з обдарованими дітьми. Проведено діагностику учителів та складено плани самоосвіти.

Ефективною формою роботи є освітній моніторинг, який проводять класоводи, учителі-предметники, заступник директора з навчально-виховної роботи. Спостереження за рейтингом успішності учнів, класів з предметів, у окремих вчителів приводять до висновків, які відкривають шляхи до цілеспрямованого керівництва навчально-виховним процесом школи.

Моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень учнів 4 класу з предметів природничо-математичного циклу показало, що четвертокласники підтвердили результати семестрового оцінювання. Отримано такі результати:

низький рівень- 0%, середній- 15,4%, достатній- 61,5%, високий- 23,1%.

Моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень учнів 9 класу з української мови показало деяке відхилення між результатами моніторингу (6,17) і семестрового оцінювання (7,83). Отримано такі результати:

низький рівень- 17%, середній- 17%, достатній- 66%, високий- 0%.

Результати моніторингових досліджень будуть розглянуті на серпневі педраді.

Центром методичної роботи в школі є шкільний методичний кабінет, у якому згідно «Положення про методичний кабінет середніх закладів освіти» зібрані необхідні матеріали для надання навчально-методичних консультацій, а також для самоосвіти з метою підвищення педагогічної майстерності та удосконалення фахової підготовки. На його базі проводилися всі методичні заходи, спрямовані на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та освітніх технологій. Згідно графіка випускався „Методичний бюлетень”, де висвітлювалися актуальні проблемні питання та цікавий матеріал для учителів.

Над виконанням плану методичної роботи в 2011 – 2012 н.р. працювали всі учителі школи під керівництвом методичної ради у складі адміністрації школи та керівників методичних об’єднань.

В Кобриновогребельській ЗОШ І-ІІ ступенів протягом 2011-2012 н.р. працювали 4 методичні об`єднання:

1) «Методичне об’єднання учителів початкових класів» − (керівник Маляр С.В.) працювало творчо, на засіданнях розглядались актуальні питання по організації навчально-виховного процесу (доповіді, реферати), обговорювались статті із «Початкової освіти», «Початкової школи», опрацьовувались інструктивно-методичні матеріали, методичні рекомендації, готувались сценарії свят, проводився обмін досвідом, відкриті уроки і виховні заходи та їх аналіз.

2) «Методоб’єднання учителів природничо-математичного циклу» працювало предметно, спрямовуючи свою роботу на вироблення практичних умінь вирішувати педагогічні завдання. Керівник м/о Горбатюк Ю.В. згуртувала навколо себе колег на системне опрацювання важливих тем :

а) готувались теоретичні питання,

б) проводились відкриті уроки,

в) глибокий аналіз уроку з висвітленням даної проблеми тощо.

3) Учителі «Методичного об’єднання суспільно-гуманітарного циклу», за основне завдання діяльності взяли вивчення і визначення конкретних шляхів реалізації навчальних планів, програм і підручників для розвитку творчо обдарованої особистості школяра. Засідання проводились на належному теоретичному і практичному рівнях.

4) Робота «Методичного об'єднання класних керівників» була направлена на практичне розв’язання проблемних питань. Проводився обмін досвідом виховної роботи, аналізувались відкриті виховні заходи, тощо.

У 2011-2012 н.р. згідно графіка проводились предметні тижні і декади. Вдало пройшли тиждень біології, тиждень рідної мови, англійської мови , декада молодого вчителя. Добре організований і проведений «Тиждень початкових класів у школі».

Разом з тим в організації методичної роботи було багато невирішених проблем, істотних недоліків. Зокрема мають місце істотні недоліки в інформаційному забезпеченні вчителів, не на достатньому рівні використовувалися досягнення психолого-педагогічної науки, кращого передового досвіду, мало уваги приділялось роботі з обдарованими учнями, здобуттю комп'ютерної грамотності вчителів. Фактично не працювало в ІІ семестрі методичне об’єднання класних керівників ( керівник Мантула Ю.В.).

Підсумком і стимулом у роботі вчителів є атестація. Із 13 учителів вищу категорію має 1 учитель, І категорію-6 учителів, другу -2 учителі.

Протягом навчального року вивчався стан викладання української мови і математики в початкових класах, образотворчого мистецтва, фізкультури.

Всі види позакласної роботи спрямовані на всебічний розвиток національно свідомої особистості з активною життєвою позицією, результатом якої є відсутність порушень дисципліни в школі, відсутність правопорушень.

Слід відзначити, що у школі традиційно проводяться місячники по профілактиці шкідливих звичок та пропаганді здорового способу життя, тижні: туризму, правових знань, дитячої та юнацької книги, День Матері. Склалася система роботи: • по розвитку інтересу до вивчення рідної мови, як у класно-урочній, так і в позакласній роботі;

 • правової освіти та виховання протистояння негативним звичкам: наркоманії, палінню, алкоголю, профілактиці захворювання СНІдом;

 • виховні заходи.

У школі активно діють батьківські комітети, Рада школи, профспілковий комітет.

Педагогічний колектив та адміністрація школи тісно співпрацюють з батьками. Проводяться класні батьківські збори з питань навчання, поведінки учнів, планування класних виховних заходів, господарських питань, пов’язаних з ремонтом та обладнанням класних приміщень, матеріального стану малозабезпечених та неблагополучних родин.

Силами педагогічного колективу в 2011 – 2012 н.р. проведена робота щодо зміцнення навчально-методичної та матеріальної бази школи, яка спрямовувалась на покращення наповнюваності та обладнання кабінетів, впорядкування майна, створення нового роздаткового, дидактичного матеріалів, наочності та карток для індивідуальної та самостійної роботи.

Проводиться робота щодо поповнення бібліотеки підручниками, художньою та методичною літературою. Розподіл і використання підручників проводиться пропорційно до кількості учнів у класах. Забезпеченість підручниками у 2011-2012 навчальному році становила 100%. Усі підручники, які використовуються, мають гриф МОНУ. У закладі проведено передплату на серію періодичних видань видавництва „Основа“, інших фахових періодичних видань та збірник наказів МОН України.

Щороку проводиться паспортизація кабінетів. Паспортизований 1 кабінет початкових класів. Покращення роботи потребує кабінет біології та хімії.

У школі продовжується робота щодо комп’ютеризації закладу, впровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес та адміністративну діяльність. В наявності є 5 комп’ютерів, 4 з них підключені до мережі Інтернет. Бібліотека обладнана комп’ютером і також підключена до мережі Інтернет.

Всі педагогічні працівники володіють комп’ютером, але переважна більшість – лише на рівні користувача, що уповільнює широке застосування інформаційних джерел. Для вчителів продовжує діяти практичний семінар по комп’ютерному всеобучу.

12 педагогів мають комп’ютер вдома, 6 із них підключені до мережі Інтернет. При проведенні уроків 14 учителів використовують комп’ютерну техніку.

Однією з дієвих форм методичної роботи у школі є інструктивно –методична нарада, метою якої є ознайомлення колективу з елементами всього прогресивного в роботі школи, з новими досягненнями світової педагогічної науки. На даних нарадах здійснюються огляди методичних журналів, педагогічних видань, надавались практичні рекомендації тощо. Наради проводились згідно річного плану роботи один раз на місяць і позапланово при потребі.

Педагогічний колектив школи працював ритмічно. Учителі забезпечені програмами, обізнані з пояснювальними записками до них, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, дотримуються методичних рекомендацій по своїх предметах та єдиного мовного орфографічного режиму .

В 2012-2013 році педагогічний колектив продовжуватиме працювати над проблемним питанням «Організація навчально-виховного процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей, обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення та самореалізації».

Враховуючи здобутки та недоліки в роботі педагогічного колективу в 2011-2012 н.р., педагогічний колектив ставить перед собою такі завдання:

 1. Покласти в основу роботи педколективу впровадження положень закону України «Про освіту» та програм «Освіта», «Вчитель», «Сільська школа», «Робота з обдарованою молоддю», «Інформатизація навчальних закладів», «Шкільний автобус», «Освіта Тальнівщини», «Сільська школа Тальнівщини»

 2. Підвищити якість природничо-математичної освіти учнів.

 3. Забезпечити широке впровадження у навчальний процес інформаційних технологій, продовжити підготовку педагогічних працівників до використання комп’ютерної техніки у навчально-виховному процесі.

 4. Організувати навчання педпрацівників з питань інклюзивної освіти з метою застосування знань при навчанні дітей з особливими потребами.

 5. Продовжити оновлення змісту форм і методів роботи з обдарованими дітьми, поповнювати інформаційний банк даних „Обдаровані діти школи“.

 6. Продовжувати проводити моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів.

 7. На педагогічних радах підготувати і розглянути питання, спрямовані на реалізацію проблемної теми.

 8. Спланувати і запровадити систему заходів з соціально-психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу.

 9. Працювати над поповненням бібліотечного фонду школи енциклопедичною, науково-популярною і методичною літературою.

 10. Заохочувати, підтримувати і спонсорувати діяльність учасників навчально-виховного процесу, спрямовану на участь у районних, обласних та Всеукраїнських конкурсах, програмах, проектах.

С Е Р П Е Н Ь

Розділ


Зміст діяльності


Термін виконання

Відповідальний за виконання

Відмітка про виконання


Діяльність колективу

зі створення умов

для реалізації

Закону України

Про загальну середню освіту”.1.Підготовити списки дітей 6-ти річного віку.

Зарахування учнів у 1 клас.ІІІ тиж.


Директор,

ЗНВР
2. Видати накази:

-про поліпшення роботи з охорони прав та

інтересів неповнолітніх

ІV тиж.Директор


3.Рейд -перевірка по виявленню дітей, які потребують індивідуального навчання за станом здоров’я.

ІІІ-ІV тиж.

ЗНВР, інспектор з охорони дитинства

4.Організація гарячого харчування


ІV тиж.


Директор,

кухар

5. Організація підвозу учнів та вчителів

Директор

Організація навчально – пізнавальної діяльності учнів1.Видати наказ:

-про режим роботи загальноосвітньої школи.


ІV тиж.

Директор

2.Забезпечення учителів навчальними програмами.

ІІІ - ІV тиж.


ЗНВР

3.Нарада:

- про проведення Дня знань;


- по ознайомленню з програмами та пояснювальними записками до них.

ІV тиж


Директор
ЗНВР4.Скласти: а) розклад уроків на І семестр 2012-2013 н.р.;

б) графік чергування вчителів по школі;

в) графік роботи гуртків, факультативів.


ІV тиж


ЗНВР


5.Розробити єдиний режим роботи школи із врахуванням всіх сторін виховної роботи

ІІІ тиж.

ЗНВР
6.Затвердження плану виховної роботи школи і планів виховної роботи класних керівників.


ІV тиж

ЗНВР

Становлення й розвиток виховної системи


1.Провести рейди –перевірки по попередженню правопорушень серед учнів

ІV тиж


Соц..пед.2.Підготовка до Дня знань.

ІІІ, ІV тиж

Пед.-орган.
3.Скласти план роботи учнівського самоврядування та дитячої організації .

ІV тиж


Пед.-орган.

Класоводи, класні керівники

4.Скласти розклад позакласної роботи.

ІV тиж

ЗНВР

Науково – теоретична, методична робота з кадрами.

1.Видати наказ:

Про признач. класоводів, класних керівників, завідуючих кабінетами, майстернями, дослідними ділянками, гуртками і спортивними секціями.


ІV тижДиректор


2.Визначити посадові обов’язки техпрацівників школи.

ІV тиж


Директор

3.Провести інструктивно – методичну нараду з кер. внутрішньошкільн. м/о.

ІІІ тиж.


ЗНВР

4.Провести інструктаж по т/б з працівниками школи і взяти підписи.

ІV тиж

Директор
5.Скласти план роботи над проблемою школи.

ІV тиж


ЗНВР
6.Забезпечити участь учителів у засіданнях районних м/о.

ІV тиж

Адміністрація

Охорона та

зміцнення

здоров’я учнів.

Охорона праці.

1.Аналіз санітарних книжок.


ІІІ тиж.

Директор

2.Підготовка навчальних приміщень та кабінетів до навчального року.

ІІ- ІІІ тиж.


Зав. каб.
3.Складання актів - дозволів на кабінети фізики, хімії, біології, майстерні і спортзалу.

ІV тиж


Зав. каб.

4.Забезпечення проведення фізкультурно –оздоровчих заходів для реалізації програми “Здоров’я”

ІV тиж

учитель фізкульт.
Співдружність сім’ї, школи, громадськість, позашкільних установ з метою розвитку особистості учнів.

1.При участі представника с/ради виявити і взяти на облік всі неблагополучні сім’ї.ІV тиж.Соц.пед.


2.Надати допомогу батьківському комітету в підготовці і проведенні загальношкільних батьківських зборів

ІV тиж.


ДиректорОрганізація контролю за діяльністю учасників навчально – виховного процесу


1.Видати накази:

- про підготовку школи до нового навчального року; • про збереження класних журналів.ІІІ тиж.
ІV тижДиректор
ЗНВР

2.Педрада:

1. Про підсумки навчально-виховної роботи педагогічного колективу школи за 2011-2012н.р. та завдання на 2012-2013 н.р

2. Затвердження плану роботи на 2012-2013 н.р. (стан вивчення предметів у 2012-2013н.р.)

3. Про впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.ІV тиж

ДиректорФінансово – господарська діяльність.

1.Перевірка готовності кабінетів, класів.

Провести огляд шкільного обладнання.

ІV тижЗНВР, зав. каб


2.Забезпечення учнів школи підручниками.


ІІІ -ІV тиж

Бібліотекар  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка