План роботи методичного об’єднання вчителів суспільних наук Білоцерківської гімназії №2Скачати 166.76 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір166.76 Kb.
«Узгоджено»………………………

Заступник директора з методичної роботи…….………….С.А. Демчук

«Затверджено»……………………

Директор гімназії №2……………

……………..……А.В. Плєшаков
План роботи

методичного об’єднання

вчителів суспільних наук

Білоцерківської гімназії №2

на 2012-2013 навчальний рік

Керівник МО: Занько С.Д.2012
План роботи методичного об’єднання

вчителів суспільних наук

Тема, над якою працює методичне об’єднання вчителів суспільних наук:

«Виховання особистості свідомого громадянина України. Вивчення предметів суспільно - гуманітарних циклу з метою

забезпечення формування особистості учня на основі розвитку його творчих можливостей і самовдосконалення в умовах особистісно-зорієнтованого навчання та виховання».
Мета діяльності методичного об’єднання вчителів суспільних наук:

Створення духу творчості, партнерства, взаємодопомоги та демократизму, оновлення діяльності на основі освоєння новітніх технологій, спрямованих на розвиток кожного учня гімназії.


І

Вступ
У період, коли освіта України набуває кардинальних змін, виникає необхідність в оновленні методів та прийомів навчання, в залученні інноваційних методик до процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми, самоконтролювати та самооцінювати результати своєї діяльності.

Основним завданням учителя на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності, формування не тільки предметних компетентностей учнів, а й самоосвітніх. Тому всі аспекти навчання повинні бути спрямовані на розвиток творчої особистості, розкриття обдарованості кожної дитини.

Щоб учень став рівноправним учасником процесу освіти, необхідно озброїти його техніками та прийомами, спрямованими на розвиток пам’яті, уваги та образного мислення, сформувати навички дослідницької поведінки. Лише за такого розвитку кожна дитина відповідно зі своїми особистими властивостями та здібностями знайде себе і самореалізується. Як розвинути індивідуальні можливості кожної дитини й зберегти її психічне й фізичне здоров’я – ось проблема, над якою завжди замислювались і працювали педагоги. Тому метою роботи нашого педагогічного колективу є створення умов для розкриття інтелектуального та творчого потенціалу дитини.

В минулому навчальному році педагоги приділяли увагу науково-методичному, інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу, новим освітнім технологіям, вдосконаленню змісту виховання, вивченню комплексних інноваційних підходів до організації життєдіяльності сучасної школи.

Для підвищення рівня ефективності сучасного уроку вчителі широко впроваджують у практику своєї роботи елементи педагогічного досвіду своїх шкільних колег, педагогів міста, області, країни. Вони використовують інтерактивні технології навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.

Робота методичного об’єднання будувалася на основі діагностики та прогнозування, була спрямована на забезпечення потреб вчителя. В минулому навчальному році вивчалось питання використання проблемно-пошукових методів навчання з метою розвитку пізнавальних інтересів школярів, проводився випереджувальний розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням відкритих уроків, організовувалось взаємовідвідування уроків з метою обміну досвідом роботи та дотримання педагогічних вимог учнів.

Кожен вчитель брав участь у роботі кафедри: готували доповіді, реферати, давали відкриті уроки, виховні заходи. Багато уваги приділялося патріотичному вихованню, пошуково-дослідницькій роботі. Музей історії навчального закладу «Витоки» - вагомий засіб різних напрямків виховної роботи (керівник – Л.С.Кашкіна). Протягом навчального року в музеї згідно з планом проводилися екскурсії, зустрічі з цікавими людьми. Велика увага в роботі музею надається напрямку «Українська державність». Музейна педагогіка сприяє упорядкуванню уявлень про історичні епохи, їх особливості розвитку, що є особливо корисним для подальшого формування в учнів цілісної та інтегрованої картини світу.

Стержнем виховної роботи гімназії є військово-патріотичне виховання, яким особисто піклується директор гімназії Плєшаков А.В. Це і вивчення історії Великої Вітчизняної війни, і зустрічі з ветеранами, і організація системи роботи в кадетських класах.

Постійно оновлюється матеріальна база кабінету історії. Було придбано атласи, методичну літературу. Оформлюються тематичні папки з матеріалами.

Аналіз роботи свідчить, що за минулий рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання історії та правознавства, посилилась увага до виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

Успішне засвоєння навчального матеріалу залежить не лише від пізнавальних можливостей і здібностей дітей, а й від організації вчителем роботи на уроці, коли кожен учень працює з оптимальним навантаженням. Більше уваги вчителям потрібно приділяти диференційованому підходу, коли форми й методи навчання добираються відповідно до індивідуальних здібностей дитини, сприяють її повноцінному розвитку.

Оволодіння системою знань з громадянської освіти сприяє формуванню світоглядних орієнтацій особистості, виробленню власної філософії життєдіяльності в політико-правовий, соціальній, економічній та культурний сферах суспільного життя. Такий напрямок в роботі впроваджує Бондарук І.П. Метою громадянського виховання є забезпечення побудови демократичного громадянського суспільства. Найважливішим етапом є шкільна освіта. Завдання громадянської освіти:  • надати молодому поколінню знання про світові демократичні здобутки та особливості становлення демократії в Україні;

  • сформувати критичне ставлення молоді до негативних явищ у житті суспільства;

  • сприяти становленню активної позиції громадян щодо реалізації ідеалів і цінностей демократії в Україні.

Як результат – тринадцять випускників гімназії №2 обрали юридичну науку як майбутню професію.

Сучасне інформаційне суспільство - це час високих технологій., що потребує від освіти формування компетентної та активної особистості. Тому для досягнення бажаних результатів на конкретному уроці потрібно використовувати різноманітні прийоми розвитку пізнавальних мотивів. А саме: створення проблемних ситуацій, підготовка разом з учнем наочних посібників у вигляді комп’ютерних презентацій із теми. Цю методику розробляє та впроваджує Занько С.Д.

Олімпіади, захисти наукових робіт У МАН – це індивідуальне змагання за особисту першість. Педагогічний супровід на цьому етапі полягає в консультуванні та психологічній підтримці. Велику роботу в цьому напрямі провели Занько С.Д. і Кашкіна Л.С. Від кафедри вчителів історії було підготовлено п’ять наукових робіт МАН. Дві роботи під час захисту отримали призови місці в секції історичного краєзнавства.

Творчо проведено тиждень педагогічної майстерності. Як результат – підготовлено навчально-методичний посібник «Інтерактивні технології як ефективний засіб активізації пізнавальної діяльності учнів під час проведення тижня педагогічної майстерності вчителів методичного об’єднання суспільних наук».

33 учня гімназії прийняли участь в Міжнародному учнівському конкурсі з історії України «Лелека».

Переможці конкурсу «Лелека»Поліщук Олександр Миколайович

5-Б

Бронзовий лелекаОлексієнко Віталій Назарович

5-Б

Бронзовий лелекаСулковський Валентин Сергійович

11-В

Бронзовий лелекаКорбут Євгеній Віталійович

6-А

Бронзовий лелекаЗанько Ксенія Геннадіївна

5-Б

Срібна лелекаХейлик Олександра В’ячеславівна

9-Б

Золотий лелекаІльницький Антон Сергійович

9-Б

Золотий лелекаСавчук Ольга Олександрівна

9-Б

Золотий лелека

В 2012-2013 н.р. наше методичне об’єднання буде працювати за такими напрямками:  1. Вивчення педагогами теорії методики навчання, психології, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предметів та методики їх викладання.

2. Формування в педагогів критичного підходу до аналізу власних уроків, виходячи з їх мети.

3. Удосконалення методики застосування наочних посібників, дидактичних матеріалів на уроках та в позаурочний час.

4. Використання інтерактивних технологій навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.

5. Застосування диференційованого підходу як засобу формування соціальної компетентності учнів.

6. Логічне продовження системи громадянського й патріотичного виховання на уроках історії та правознавства.

7. Розвиток творчих обдарувань учнів (підготовка до олімпіад, участь у роботі МАН).

8. Адаптація учнів до проведення незалежного зовнішнього тестування.
Головним у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги вчителям у процесі розвитку їхньої майстерності як сплаву професійних знань, навичок, вмінь. Для підвищення ефективності функціонування системи науково - методичної роботи у навчальному закладі при плануванні роботи враховувалися вимоги, які випливають з об'єктивних закономірностей процесів підвищення професійної компетентності вчителів:

- практична спрямованість;

- науковість;

- конкретність;

- систематичність та системність;

- оперативність;

- оптимальне поєднання різних сучасних форм та методів роботи.

Планування науково - методичної роботи будується на основі діагностики; аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб та пропозицій. Моделювання динамічної структури, змісту й форм науково - методичної роботи відбувається з урахуванням результатів аналізу, освітніх потреб суспільства, науково - методичної проблеми гімназії.


ІІ

Організація самоосвіти вчителів

Учителі кафедри протягом року постійно працювали над підвищенням свого професійного рівня шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільного та міського методичних об’єднань, тематичних семінарів.


Прізвище, ім’я, по батькові

Тема (проблема)

Форма узагальнення

Де буде використано

1

Бондарук Ірина Петрівна

Формування світоглядних орієнтацій особистості через оволодіння системою знань з громадянської освіти.

Матеріали для публікації.

Засідання МО.

2

Занько Світлана Дмитрівна

Розробка наочних посібників з історії у вигляді комп’ютерних презентацій.

Диски з презентаціями.

Відкритий захід

3

Кашкіна Людмила Степанівна

1. Краєзнавчий компонент у патріотичному вихованні на уроках історії.


Матеріали музею

Презентація роботи музею

4

Плєшаков Анатолій Васильович

Нестандартні форми контролю рівня знань, умінь і навичок на уроках правознавства.

Дидактичні матеріали

Педрада.ІІІ

Вивчення, узагальнення і впровадження

передового педагогічного досвідуЗавдання і зміст роботи

Термін

Відповідають

за виконання

1

Продовжувати вивчати і впроваджувати в практику педагогічний досвід учителів кафедри

протягом року

вчителі

2

Організовувати взаємовідвідування уроків, занять самопідготовки, виховних заходів з метою обміну досвідом роботи та дотримання єдиних вимог до учнів.

протягом року

голова методичного об’єднанняІV

Заходи по вивченню і підвищенню рівня

знань, умінь та навичок учнів
Завдання і зміст роботи


Термін

Відповідальний за виконання

Де буде обговорено

1

Провести тематичні контрольні роботи з історії України, всесвітньої історії, правознавства.

в кінці кожної вивченої теми

вчителі

засідання

МО


2

Перевірити стан ведення учнівських зошитів

наприкінці І семестру

вчителі

довідка,

засідання МО3

Проводити методичні оперативки:

  • опрацювання інструктивно- нормативних документів, методичних листів;

  • підсумки перевірки навчально-тематичного планування;

  • підготовка до тижня суспільно-гуманітарних наук, підсумки тижня;

  • підсумки роботи за перший семестр, завдання на другий семестр;

  • результати перевірок учнівських зошитів;

  • аналіз стану підготовки до ЗНО та ДПА з історії України.

вересень


жовтень

грудень


січень

лютий
березень


голова методичного об’єднаннязасідання

МОV

Позакласна роботаЗавдання і зміст роботи

Термін

Відповідальний за виконання

1.

Організація роботи музею «Витоки» на 2012-2013 н.р.

протягом року

Кашкіна Л.С.

2.

Наукова конференція для учнів 11 класів з курсу «Людина і світ».

квітень 2013р.

Плєшаков А.В.

3.

Провести конкурси малюнків

для учнів 5-6 класів на тему: «Видатні постати в історії».січень 2013 р.

Занько С.Д.

4.

Організація лекторської групи для проведення усних журналів до пам’ятних ювілейних дат.

протягом року

Занько С.Д.

5.

Проведення «Брейн-рінгу» для учнів 8-9 класів з правознавства

лютий 2013 р.

Бондарук І.П.

6.

Проведення тижня педагогічної майстерності вчителів суспільних наук (за окремим планом)

січень 2013 р.

Занько С.Д.

VІ

Зміцнення навчально-матеріальної бази

кабінетів історії та історії школи
Матеріали, якими будуть поповнені

навчальні кабінети

Термін

Відповідальний

1.

Придбати комплексні зошити для контролю знань, які схвалені та рекомендовані для використання у навчально-виховному процесі Міністерством освіти і науки України.

вересень – жовтень 2012

вчителі

2.

Закупити таблиці та опорні схеми з історії України

протягом року

вчителі

3.

Купити карту історії Другої світової війни

жовтень

Кашкіна Л.С.

4.

Розробити комп’ютерні презентації для викладання історії та правознавства.

протягом

року


Занько С.Д.

Бондарук І.П.

VІІ

Тематика засідань методичного об’єднання
І засідання

вересень

Тема. Особливості організації навчально-виховного процесу в 2012-2013 навчальному році.

Мета. Вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування школи. Обговорити виконання плану роботи методичного об’єднання за 2011-2012 навчальний рік та затвердити план роботи на 2012- 2013 навчальний рік. Проаналізувати навчальні програми, підручники, зошити.

Затвердити календарні плани вчителів.Зміст роботи

Форми і методи роботи

Література

1

Про виконання плану роботи методичного об’єднання за 2011-2012 навчальний рік.

звіт голови методичного об’єднання

Науково-методичний журнал

«Історія в школах України» №7-8, 20122.

Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів історії на 2012-2013 н. р.

обговорення членами методичного об’єднання

3.

Аналіз навчальних програм, підручників, зошитів, посібників.

Кашкіна Л.С.

4.

Складання та затвердження текстів 1 туру олімпіади з історії України для учнів 8-11 класів.

обговорення членами методичного об’єднання

Завдання членам методоб’єднання: опрацювати інструктивно-методичні листи, програми, підручники, зошити та посібники; зробити огляд педагогічних видань з теми «Використання інноваційних технологій на уроках історії».

ІІ засідання

листопад-грудень

Тема. Використання інноваційних технологій на уроках історії та правознавства.

Мета. Актуалізувати питання про використання інноваційних технологій на уроках. Створити умови для поглиблення знань педагогів щодо використання інноваційних технологій на уроках. Обговорити проведення тижня суспільно-гуманітарних дисциплін.
Зміст роботи

Форми і методи роботи

Література

1.

Використання інноваційних технологій на уроках. Інтерактивні методи.

круглий стіл
2.

Сучасні підходи та вимоги до викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу.

реферат Занько С.Д.
3.

Відвідування відкритих уроків всіх вчителів кафедри.

обговорення членами методичного об’єднання
4.

Новини фахової літератури

Доповідь Бондарук І.П.

Завдання членам методоб’єднання: підготувати учнів до тематичного тижня.

ІІІ засідання

лютий-березень 2013 р.
Тема. Створення умов для розвитку і саморозвитку особистості, індивідуалізації та диференціація навчання.

Мета. Підбиття підсумків роботи методичного об’єднання вчителів історії в І семестрі.з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Література

1.

Про результати роботи методичного об’єднання вчителів у І семестрі.

Звіт голови методичного об’єднання, обговорення
2.

Підсумки контрольних робіт за І семестр.

Наказ заступника директора
3.

Підбиття підсумків І та ІІ етапів предметних олімпіад

обговорення членами методичного об’єднання

ІV засідання

квітень-травень 2013 р.

Тема. «Педагогічна скарбниця» (творчий звіт членів ШМО по роботі над методичною проблемою).

Мета. Підбиття підсумків роботи методичного об’єднання вчителів історії у ІІ семестрі.з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Літерату-ра

1.

Підготовка учнів до ЗНО та ДПА. Робоча нарада членів ШМО з питань підготовки та проведення державної підсумкової атестації та навчальних екскурсій.

обговорення членами методичного об’єднання
2.

Підготовка виступу педагогів МО на батьківських зборах з темі: «Як успішно підготуватися учням до ЗНО з історії України».

обговорення рекомендацій
3.

Аналітичний звіт педагогів по предметах за 2012-2013 навчальний рік.

звіт кожного учасника методичного об’єднання
р.

4.

Планування роботи методичного об'єднання вчителів історії на 2013-2014 навчальний рік.

обговорення членами методичного об’єднання
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка