План роботи Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у сферах наукової, науково-технічної таСторінка1/10
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор______________Будак В.Д.

«30» грудня 2014 р.

План роботи

Миколаївського національного

університету імені В.О.Сухомлинського

у сферах наукової, науково-технічної та

інноваційної діяльності

з/п

Назва теми

Реєстраційний номер

Фундаментальна чи

прикладна

Науковий керівник

Виконавці

Термін

виконання

Очікуваний результат і його форми

Програми МОН

1

Вплив температури дисипативного розігріву на динамічні характеристики вимушених резонансних коливань тривимірних тіл з непружних п’єзоелектричних матеріалів
фундаментальна

чл.-кор. НАПН України, ректор університету професор В.Д.Будак

проф. Шмаков Ю.І.

доц. Січко В.М.

доц. Завгородній А.В.

ст. викл. Бойчук О.В.

викл. Борисенко М.Ю.

викл. Хоришко В.В.01.01.2015 р- 31.12.2017

Розробити математичні моделі та чисельно-аналітичні методи дослідження вимушених резонансних неоднорідних тіл обертання з пасивних і п’єзоактивних непружних матеріалів при дії на них гармонічних за часом механічних та електричних навантажень.

Етап І.

Розробка моделей та методів дослідження вимушених резонансних коливань неоднорідних тіл обертання з пасивних і п’єзоактивних непружних матеріалів
проф. Шмаков Ю.І.

2015 р.

Індивідуальний:

1) Статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science);

2) Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.

3) Керівництво дипломною роботою за тематикою проекту.


доц. Січко В.М.


2015 р.

Індивідуальний:

1) Статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science);

2) Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;

3) Опублікувати монографію.

4) Часткове використання в лекційних курсах або лабораторних практикумах.

доц. Завгородній А.В.


2015 р.

Індивідуальний:

1) Статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science);

2) Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;

3) Публікація навчального посібника.

4) Часткове використання в лекційних курсах або лабораторних практикумах.

доц. Бойчук О.В.


2015 р.

Індивідуальний:

1) Статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science);

2) Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.

викл. Борисенко М.Ю.


2015 р.

Індивідуальний:

Захист кандидатської дисертації. Тема: «Теоретико-експериментальне дослідження динамічних характеристик тонкостінних циліндричних оболонок з некруговим поперечним перерізом методом голографічної інтерферометрії».викл. Хоришко В.В.

2015 р.

Індивідуальний:

Захист кандидатської дисертації. Тема: «Теоретико-експериментальне дослідження частот вільних коливань кругових циліндричних оболонок».2

Психолого-педагогічні засади становлення професійної суб’єктності

фундаментальна

Доктор психологічних наук, доцент Євдокимова Н.О.

Євдокимова Н.О.

Іванцова Н.Б.

Швалб Ю.М.

Мороз Р.А.

Задіранова Г.В.

Партенадзе О.В.

Опанасенко Л.А.

Казарян П.А.01.01.2015 р. -31.12.2017 р.

Розробка інноваційних технологій становлення професійної суб’єктності


3


TEMPUS

Developing the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes”/ «Вдосконалення викладання європейських мов на основі впровадження онлайн-технологій у підготовку вчителя»Проект TEMPUS 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University


Прикладна


Керівник проекту TEMPUS від МНУ імені В.О. Сухомлинського – в.о. проф.. Мироненко Т.П.в.о. проф.. Мироненко Т.П., доц. Добровольська Л.С., ст. викл. Сав’юк А.М., доц. Баркасі В.В., в.о. доц. Щербаков, викладач Чередніченко О.О., ст. лаб. Макогоненко Я.А., лаб. Кульбацька М.В.
Створення та встановлення веб- мережевої платформи для підготовки вчителів іноземних мов для спеціальності 8.02030302 Мова і література (англійська).

Мироненко Т.П.

керівництво розробки магістерської програми для дистанційного навчання для спеціальності 8.02030302 Мова і література (англійська), які мають бути впроваджені в навчальний процес у 2015-2016 н.р.
- керівництво створення та встановлення веб- мережевої платформи для підготовки вчителів іноземних мов для спеціальності 8.02030302 Мова і література (англійська).

- розробка модуля “Foreign Language Teaching Methodology” та “Technology and Language Teaching”;Добровольська Л.С.

- робота над розробкою магістерської програми для дистанційного навчання для спеціальності 8.02030302 Мова і література (англійська), які мають бути впроваджені в навчальний процес у 2015-2016 н.р.
- робота над створенням та встановленням веб- мережевої платформи для підготовки вчителів іноземних мов для спеціальності 8.02030302 Мова і література (англійська).
- розробка модуля “Course Design and Evaluation”та “Technology and Language Teaching”;

Сав’юк А.М
робота над розробкою магістерської програми для дистанційного навчання для спеціальності 8.02030302 Мова і література (англійська), які мають бути впроваджені в навчальний процес у 2015-2016 н.р.
- робота над створенням та встановленням веб- мережевої платформи для підготовки вчителів іноземних мов для спеціальності 8.02030302 Мова і література (англійська).

- розробка модуля “Age Appropriate Language Pedagogy” та “Technology and Language Teaching”;;Баркасі В.В.

- розробка модуля “Course Design and Evaluation”;

Щербакова О.Л.

розробка модуля “Foreign Language Teaching Methodology”;
Чередніченко О.О.

- розробка модуля “Course Design and Evaluation”;

Макогоненко Я.А.

- допомога у розробці модулів“Course Design and Evaluation”; “Foreign Language Teaching Methodology”, “Age Appropriate Language Pedagogy”;

Кульбацька М.В.

допомога у розробці модулів “Foreign Language Teaching Methodology”, “Age Appropriate Language Pedagogy”, “Course Design and Evaluation”.


Програми НАН та НАПН України

1

Проектування професійно успішної особистості в умовах освітньо-виховного середовища університету
прикладна

чл.-кор. НАПН України, ректор університету В.Д.Будак

к.п.н., доц. Олексюк О.Є

січень 2011 – грудень2015

Теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально апробувати організаційно-педагогічні засади, інноваційний зміст, форми і технології формування професійно успішної особистості студента в умовах спроектованого освітньо-виховного середовища університету.

Монографія – 10,0 др.арк -

Методичні рекомендації

5 др. арк.,

Наукові статті, 10, 0 др.арк

Етапи: 3-ій завершальний

січень 2015-грудень2015

Індивідуальний: уточнення компонентів моделі проектування професійно успішної особистості студента в умовах освітньо-виховного середовища університету; розробка спецкурсу «Проектування і розвиток професійно успішної особистості»; написання розділу монографії; підготовка методичних рекомендацій до спецкурсу; керівництво секцією з цієї проблеми на Всеукраїнській науково-практичній конференції.

Наукові статті, 1, 0 др.арк

Програма спецкурсу, 0,5 др. арк

Розділ у Монографії – 1,0 др.арк -

Методичні рекомендації – 5 др. арк.

Секція на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених
2


Інвентаризація фауни, екологічний моніторинг фонових та рідкісних видів та фауністичних угруповань безхребетних тварин на території Національного природного парку «Білобережжя Святослава» в межах Березанського району (оз. Солонець-Тузли).

0114U005341

Прикладна

Український центр підводної археології категорії ІІ під егідою ЮНЕСКОЧаус Василь Богданович, начальник відділу науки НПП «Білобережжя Святослава».

Вичалковська Наталя Валентинівна, Рябцева Юлія Сергіївна

2015-2017

Комплексне дослідження фауністичних комплексів на території з фактором підвищеного засолення та значною динамікою меж водойми (озеро Солонець-Тузли)


Етап І.

2015-2016


Моніторинг стану фауни, виявлення тенденції до змін біоценозів у часі, розширити уявлення про особливості реакції організмів на значні зміни оточуючого середовища, морфологічі дослідження видів, що дозволить розширити підходи до визначення видового статусу та доповнить існуючі дані про параметри особин безхребетних тварин та окремих елементів систем внутрішніх органів.


Програми регіональні

1

Науково-методичне обґрунтування модернізації розвитку та функціонування фінансово-кредитних інститутів

0112U001783

прикладна

Корнєва Наталія Олександрівна

Чехович Геннадій Тимофійович, д.е.н., в.о. доцент;

Данік Наталія Вадимівна, к.е.н., доцент;

Рудь Інна Юріївна, к.е.н., в.о. доцент;

Копитіна Ірина Володимирівна, к.е.н., в.о. доцент;

Рехтета Олександр Миколайович, викладач;

Біловус Тетяна Вікторівна, викладач.31.03.2012.- 31.12.2015 р

Комплексне дослідження шляхів вирішення проблеми фінансової стабільності в Україні в умовах посткризової економіки, розробка основних завдань оптимізації фінансової політики, забезпечення фінансової стабільності в державі.;

Рекомендації з моделювання прогнозування податкових надходжень до місцевого бюджету м. Миколаїв;

Публікація наукових статей у фахових виданнях, тез, участь у конференціях ;

Видання кафедральної монографії «науково-методичне обґрунтування модернізації розвитку та функціонування фінансово-кредитних інститутів в Україні»;

Підготовка та друк навчальних посібників з дисциплін кафедри:

«Фінанси»;

«Фінансовий аналіз»;

«Податкова система»;

Проведення ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Перспективи модернізації та розвитку фінансово-кредитних інститутів»

Етап І. «Теоретичні аспекти функціонування фінансово-кредитних інститутів» (період виконання 2012-2013 роки);

Етап ІІ. «Перспективи модернізації та розвитку фінансово-кредитних інститутів» (період виконання 2014 – 2015 роки).
к.е.н., доц.

Корнєва Н.О.


Оцінка ймовірності банкрутства.

к.е.н., доц.

Данік Н. В.


Фінансова та банківська система України, розвиток та ефективність взаємодії.
к.е.н., доц.

Рудь І. Ю.


Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний стан та особливості розвитку.
к.е.н., доц. Копитіна І. В.
Перспективи розвитку страхового ринку України.
викладач

Рехтета О. М.


Державне регулювання діяльності суб’єктів господарювання.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка