План роботи наукової лабораторії профільного навчання на 2011/2012 навчальний рікСкачати 145.15 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір145.15 Kb.


Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

Наукова лабораторія профільного навчання

СХВАЛЕНО

Вченою радою КОІПОПК

(протокол №___від _____­­­­­­­­­­­­­­­_­­­­­­­­­_____2011 року)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КОІПОПК

_______________ Н.І.Клокар


ПЛАН РОБОТИ

наукової лабораторії профільного навчання

на 2011/2012 навчальний рік
(Державний ліцей м. Білої Церкви)


Завідуючий науковою лабораторією:

Яременко Михайло Григорович,

директор Державного ліцеюм. Білої Церкви
Науковий консультант:

Сотніченко Ірина Іванівна, доцент кафедри педагогічної майстерності

Біла Церква

2011

І. АНАЛІЗ ЗМІСТУ РОБОТИ НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ЗА 2010/2011 Н.Р.
Діяльність наукової лабораторії у 2010/2011 н.р. була спрямована на реалізацію таких завдань:

 • організацію профільного навчання;

 • інформатизацію навчально-виховного процесу та управлінської діяльності;

 • впровадження комп’ютерних атестаційних програм для перевірки рівня підготов­леності учнів на різних етапах навчання;

 • економічну освіту ліцеїстів в умовах ринкових відносин.

У процесі реалізації завдань діяльності навчального закладу було досягнуто таких результатів:

 1. Продовжувалась робота над впровадженням профільних курсів, а саме: “Розв’я­зу­вання рівнянь, нерівностей та їх систем”, “Математичний аналіз в менеджменті та маркетингу” (ІV курс, вчитель Черненко Н.А.). Продовжується впровадження про­гра­ми спецкурсу “Українська еміграційна література ХХ ст.”, розробленої В.Ф.Тере­ховим, ре­ко­мендованої МОН МС України до впровадження в загальноосвітніх на­вчаль­них за­кла­дах та видрукованої у видавництві “Шкільний світ”, “Основи спо­жив­чих знань”, “Ос­нови правознавства”, “Психологія спілкування”, “Людина і світ”, “Практичне право”, “Історія в особах. ХХ століття”, “Практикум з українського правопису”, “Права людини”, “Вчимося бути громадянами”, “Основні орієнтири виховання”.

 2. Підготовлено методичні посібники:

 • “Мультимедійні технології в математиці”;

 • “Інтегровані уроки в системі шкільної математичної освіти” (навчально-методичний посібник);

 • “Тестові завдання із стереометрії” (у двох частинах);

 • “Панорама міських та обласних олімпіадних завдань з математики”;

 • “Нетрадиційні методи розв’язування деяких типів рівнянь, нерівностей, систем”;

 • “Задачі практичного змісту з геометрії” (9 – 11 класи);

 1. Створено ряд довгострокових освітніх проектів, які доповнили собою Про­гра­му розвитку Державного ліцею на 2010/2014 роки і будуть реалізуватися в наступних навчальних роках.

Це такі проекти: “Профільне навчання”, “Обдарована дитина”, “Українська мо­ва в ліцейській освіті”, “Психологічний супровід навчального процесу”, “Проф­орієнтація”, “Школа сприяння здоров’ю”, цільовий проект “Відвернути біду”.

 1. Проведено відкриті уроки для слухачів курсів підвищення кваліфікації: вчи­те­лів правознавства та математики з використанням комп’ютерних програм для пе­ре­вірки рівня підготовки учнів на різних етапах навчання (вчителі: М. Г. Яременко, Н. А. Чер­ненко).

 2. Розроблено заняття для слухачів курсів підвищення кваліфікації – вчителів географії та економіки (вчитель-методист О.М. Редько).

 3. Організовано роботу консультаційного пункту для керівників ліцеїв, гімна­зій, НВК, спеціалізованих шкіл з питання формування робочих навчальних планів на 2010/2011 н.р.

Працівниками ліцею з педагогічними працівниками області проведено 20 навчаль­них занять на курсах підвищення кваліфікації (М. Г. Яременко – 10, О. М. Редько – 8, Терехов В. Ф. – 2, Грушник О. І. – 2 ).

На базі ліцею проведено навчальну практику для вчителів української мови та літератури 6 год.), для вчителів математики (4 год.), вчителів географії, економіки (6 год.), директорів загальноосвітніх навчальних закладів (4 год.).

У ліцеї діє творча лабораторія й авторська школа вчителя-методиста О.М.Редь­ко (географія, економіка).

Протягом 2010-2011 н.р. надано 8 консультацій для керівників загально­освітніх навчальних закладів Кагарлицького, Тетіївського та Києво-Святошинського районів.

У ліцеї організовано навчання за двома профілями: економічно-математичним (2 групи) та суспільно-гуманітарним (2 групи); діє 2 групи допрофільної підготовки.

Педагогічними працівниками ліцею продовжувалася робота над доповненням: • відеотеки із зарубіжної літератури та естетики (вчитель-методист Л.І.Пекарська);

 • відеотеки з курсу української літератури (9-11 класи, вчитель-методист Л.П.Зам­кова);

 • фонохрестоматії з української літератури "Пісенна Україна" (8-11 кла­­­си, вчитель-методист Л.П.Замкова), рекомендованої комісією з дисциплін художньо-есте­тич­ного циклу Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки молоді та спорту України для педагогічних працівників загальноосвітніх на­вчаль­них закладів та для системи перепідготовки вчителів української літератури (протокол №2 від 29 червня 2004 р.).

Узагальнено перспективний педагогічний досвід учителів:

 • Яременка М.Г. – “Становлення громадянської освіти старшокласників у процесі викладання правових дисциплін”;

 • Черненко Н.А. – “Профільне навчання як шлях реалізації особистісно орієнтованого підходу в процесі вивчення математики”;

 • Пекарської Л.І. – “Формування гуманістичного світогляду та гуманітарної свідомості самостійної творчої особистості на уроках гуманітарного циклу”.


ІІ. ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ У 2011-2012 Н.Р.


 1. Розроблення й апробація:

1.1. Навчально-методичного забезпечення економічно-математичного та істо­­ри­­­ко-правового профілів навчання.

1.2. Моделі входження закладу освіти до єдиного інформаційно-на­вчаль­но­­го се­ре­довища системи освіти Київської області. 1. Створення електронних навчально-методичних комплексів для учнів.

 2. Психолого-педагогічна підготовка педагогічних працівників до роботи з об­да­рованими дітьми.

 3. Навчання педагогічних та управ­лін­ських кадрів використанню інформаційно-ко­му­нікацій­них технологій у навчально-ви­хов­ному процесі (програма Intel® «На­вчання для майбутнього»).

 4. Формування культури здорового способу життя учасників навчально-ви­хов­­ного процесу.

 5. Розвиток професійної компетентності педагогічних та управлінських кадрів за­­кладу освіти.

Засоби реалізації завдань:

 • організація навчально-виховного процесу на засадах проектної педагогіки;

 • інформатизація навчально-виховного процесу та управлінської діяльності керів­ника закладу освіти нового типу;

 • участь у проведенні щорічного обласного конкурсу-захисту на кращий Веб-сайт від­ділу, управління освіти, районного, методичного кабінету, навчального закладу;

 • участь у проведенні засідань та науково-методичних семінарах для завідуючих науковими лабораторіями КОІПОПК;

 • забезпечення діяльності консультаційних пунктів, опорної школи, консалтин­гових центрів, авторських шкіл, творчих лабораторій з питань навчально-методичного забезпечення економічно-математичного та історико-правового профілів навчання та психолого-педагогічної підготовки педагогічних праців­ни­ків до роботи з обдарованими дітьми;

 • державно-громадське управління навчальним закладом;

 • розроблення авторських програм і посібників для поглибленого вивчення про­фільних дисциплін.

 • залучення до участі в управлінні ліцеєм учнівської та батьківської гро­мадськості, членів піклувальної ради;

 • реалізації проектів локального рівня: “Обдарована дитина”, “Профільне навчан­ня”, “Українська мова в ліцейській освіті”, Психологічний супровід навчального процесу”, “Профорієнтація”, “Школа сприяння здоров’ю”, Відвернути біду”;

 • участь педагогічних працівників ліцею у міжнародних і Всеукраїнських науково-методичних заходах (семінарах, конференціях, тренінгах).

Очікувані результати:

 • програмно-методичне забезпечення вивчення профільних дисциплін учнями в ліцеї;

 • функціонування локальної мережі Інтранет середовища ліцею;

 • використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяль­ності та навчально-виховному процесі;

 • використання електронних навчально-методичних комплексів у навчально-виховному процесі;

 • формування:

 • готовності вчителя практично використовувати у професійній діяльності сучас­ні освітні технології, спрямовані на саморозвиток і самовдосконалення учнів;

 • професійної потреби педагогічних працівників у неперервному само­вдоско­наленні, реалізації потенційних творчих можливостей;

 • видання науково-методичних посібників “Педагогічне керівництво науково-до­слід­ницькою діяльністю учнів у процесі вивчення географії та основ економіки” та “Ліцейська освіта: оновлення змісту”.


ІІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ ТА КЕРІВНИМИ КАДРАМИ


 1. Оновлення та вдосконалення веб-сайту ліцею

Протягом року

Яременко М.Г.

 1. Участь у проведенні щорічного обласного конкурсу-захисту на кращий Веб-сайт відділу, управління освіти, районного, методичного кабінету, навчального закладу

Протягом року

Яременко М.Г. 1. Участь у проведенні засідань та науково-методичних семінарів для завідуючих науковими лабораторіями КОІПОПК

Протягом року

Яременко М.Г.

4. Участь у роботі методологічних сесій для педагогічних працівників закладів та установ освіти, на базі яких функціонують наукові лабораторії, з питань: • формування конкурентноздатності персоналу як напрям організаційного розвитку освітньої організації

Протягом року

Грабовська Є.Д.

 • проектний менеджмент як інструмент стійкого розвитку

Протягом року

Грушник О.І., Білопольська Т.В.

5. Організувати роботу консультаційних пунктів, опорної школи, консалтингових центрів, авторських шкіл, творчих лабораторій з питань: • навчально-методичне забезпечення економічно-математичного та історико-пра­во­во­го профілів навчання

Протягом року

Терехов В.Ф.

 • психолого-педагогічна підготовка педагогічних працівників до роботи з обда­ро­ва­ними дітьми

Протягом року

Замоква Л.П.,

Черненко Н.А.

 • державно-громадське управління навчальним закладом

Протягом року

Яременко М.Г.

Протягом року

Замкова Л.П.,

 • методика підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури

Протягом року

Терехов В.Ф.

 • наукові засади пошукової та дослідницької роботи учнів

Протягом року

Редько О.М.
IV. УЧАСТЬ У реалізації освітніх програм підвищення кваліфі­кації
1.Проведення навчальних занять та практики для слухачів:

1.1. Проблемно-тематичних курсів: • «Розвиток системи профільного навчання та допрофільної підготовки»;

 • «Організація допрофільного і профільного навчання у класах суспільно-гуманітарного профілю»;

 • «Особливості викладання природничих дисциплін у профільній школі»;

 • "Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у про­цесі викладання географі";

 • "Упровадження сучасних виховних технологій у практику роботи закладу освіти";

 • "Управління дослідно-експериментальною роботою та інноваційною діяль­ністю в загальноосвітньому навчальному закладі";

 • "Організація до профільної підготовки і профільного навчання у класах філологічного напряму";

 • "Організація допрофільного і профільного навчання у класах суспільно-гуманітарного напряму";

 • "Організаційне та навчально-методичне забезпечення профільного на­вчан­ня у школі ІІІ ступеня";

 • "Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у про­цесі вивчення російської мови і літератури, зарубіжної літератури";

 • "Упровадження інтерактивних технологій навчання у процесі вивчення україн­ської мови і літератури";

 • "Управління закладом освіти за результатами: теорія і практика";

1.2. Авторських курсів:

 • Н. І.Клокар «Управління закладом освіти як відкритою соціально-педа­го­гіч­ною системою»;

 • В.М. Гудими «Використання засобів інформаційно-комунікаційних техно­логій у процесі викладання географії»;

 • І.П.Бондарук "Впровадження технологій інтерактивного навчання та роз­вит­ку критичного мислення учнів у процесі вивчення суспільствознавчих предметів";

 • А.І.Довганя, В.В.Совенка "Методика розв'язування задач з географії та основ економіки";

 • Ю.І.Ковбасенка, Н.В.Химери "Аналіз та інтерпретація художнього тексту на уроках зарубіжної літератури в старших класах";

 • І.І.Сотніченко, О.С.Бобкової "Упровадження сучасних технологій навчання у процесі організації роботи з обдарованими дітьми";

 • О.В.Заболотного, В.І.Цимбалюка "Організація допрофільного і про­філь­но­го навчання у класах філологічного напряму";

 • О.В.Чубарук, Т.А.Федорчук "Використання засобів інформаційно-комуні­каційних технологій у процесі вивчення української мови і літератури";

 • В.О.Дрібниці"  Використання  засобів  інформаційно-комунікаційних  техно­логій на заняттях суспільствознавчих предметів".V. УЧАСТЬ У проведенні заходів МІЖКУРСОВОГО ПЕРІОДу

 1. Консультації для директорів та заступників директорів на тему: “Формування робочого навчального плану для класів суспільно-гуманітарного напряму профіль­но­го навчання”

03.10.2011 року

Грушник О.І.

 1. Інтегрований урок з історії та економіки «Еволюція форм власності» для вчителів економічних дисциплін закладів освіти

11.11.2011 року

Редько О.М.

Бурлака О.В.

 1. Консультації для вчителів історії і правознавства «Допрофільна підготовка та профільне навчання учнів у класах суспільно-гуманітарного напряму»

Протягом року

Бурлака О.В.

 1. Науково-практична конференція для вчителів хімії та слухачів курсів КОІПОПК «Впро­вадження у практику прикладної складової учнівських науково-дослід­ниць­ких робіт»

Січень 2012 року

Білопольська Т.В.
VІ. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Продовжити систему роботи з:

 • упровадження пілотного проекту Європейського Союзу (програма розвитку ООН “Спільнота споживачів та громадське об’єднання”) та курсу “Основи споживчих знань”

Протягом року

Редько О.М.

 • організація роботи авторської школи вчителя економіки та географії Редько О.М.

Протягом року

Редько О.М.

 • проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя

Протягом року

Штереверя Т.О., Білопольська Т.В.

 • організація діяльності творчих груп:

– “Впровадження профільного курсу “Література української діаспори”

Протягом року

Терехов В.Ф.

– “Розв'язування рівнянь, нерівностей та їх систем”Протягом року

Черненко Н,А.


 • “Впровадження проектних технологій “Творчий учитель”

Протягом року

Грушник О.І.

 • “Створення моделі Паспорта здоров'я ліцеїста”

Протягом року

Грабовська Є.Д.


 • “Ліцеїсту - всебічний загальнокультурний розвиток”

Протягом року

Яременко М.Г.,

Пекарська Л.А.

VІІ. Удосконалення навчально-виховного процесу та підви­щен­ня якості освіти


 1. Розробити програму елективного курсу “Розвиток української драматургії (друга половина ХІХ –почюХХ століть»”

Вересень 2011 року

Терехов В.Ф.

 1. Продовжити впровадження рейтингової системи навчальних досягнень та позанавчальної діяльності учнів ліцею

Протягом року

Терехов В.Ф.,

Грушник О.І.
VIIІ. ПРЕЗЕНТАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ РОБОТИ НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ


  1. Підготовка статей до електронного фахового видання “Народна освіта”, фахових видань

Протягом року

Яременко М.Г.,

Терехов В.Ф.

 1. Підготовка та подання матеріалів на постійно діючу виставку “Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології”:

 • “Піснею до серця, серцем – до народу”

Серпень 2011 року

Замкова Л.П.

 • “Ліцейський проект” №10, 2011, збірник юнацьких наукових робіт, створених у 2010-2011 навчальному році

Вересень 2011 року

Терехов В.Ф.

 • Збірник “Овиди пізнання – 2 ”

Листопад 2011 року

Терехов В.Ф.

 • «Шлях до істини» – виховна робота в ліцеї. Буклет.

Листопад 2011 року

Грушник О.І.

 • Посібник «Логіко-змістові моделі в математиці»

Лютий 2011 року

Терехов В.Ф.

 • «Ростемо ж ми…» Про систему методичної роботи в ліцеї. Буклет.

Листопад 2011 року

Терехов В.Ф.

 1. Участь у проведенні щорічного обласного конкурсу-захисту на кращий Веб-сайт відділу, управління освіти, районного, методичного кабінету, навчаль­ного закладу

Протягом року

Яременко М.Г.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка