Плани практичних занять з кримінально-виконавчого права для студентів Інституту прокуратури і слідстваСторінка1/4
Дата конвертації24.03.2016
Розмір0.59 Mb.
  1   2   3   4
Плани практичних занять

з кримінально-виконавчого права

для студентів Інституту прокуратури і слідства

(лектор - к.ю.н., доцент Марчук А.І.)
Тема 1. Поняття, предмет, система кримінально-виконавчого права. Кримінально-виконавче законодавство. Сучасна пенітенціарна політика (2 години)
1. Поняття кримінально-виконавчої політики та її місце у кримінальній політиці. Сучасні тенденції вітчизняної пенітенціарної політики.

2. Суб’єкти формування та реалізації кримінально-виконавчої політики, її завдання та функції.

3. Поняття кримінально-виконавчого права. Принципи кримінально-виконавчого права.

4. Зв'язок кримінально-виконавчого права з іншими навчальними дисциплінами.

5. Кримінально-виконавче законодавство України.
Теми рефератів:

1. Особливості пенітенціарної політики зарубіжних держав (на конкретному прикладі).

2. Історичні етапи розвитку кримінально-виконавчої політики України

3. Кримінально-виконавче право у системі галузей права.4. Спеціальні принципи кримінально-виконавчого права: поняття та характеристика.
Література:

 1. Закон України 08.04.2014  1186-VII « Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого»

 2. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21 (з наступними змінами та доповненнями за 2014 рік ).

 3. Абрамкин В. Поиски выхода. Преступность, уголовная политика, места заключения в постсоветском пространстве. – М.: Права человека, 1996. – 240 с.

 4. Дрьомін В.М. Кримінологічні аспекти призначення та виконання покарань // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – №1. – С. 160-162.

 5. Кримінально-виконавче право : підручник / В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін. ; за ред. В. В. Голіни і А. Х. Сте-панюка. – Х. : Право, 2011. – 328

 6. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.

 7. Плужнік О. І. Кримінально-виконавче право в таблицях і схемах: Навч. посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2006. - 144 с.

 8. Степанюк А. X. Кримінально-правові відносини як форма кримінально-виконавчої діяльності / Вісник Академії правових наук України. - 2001. - № 2. - С. 182-193.

 9. Степанюк А.Х. Позитивна кримінальна відповідальність як предмет регулювання кримінально-виконавчого кодексу України // Питання боротьби зі злочинністю: 36. наук. пр. / Редкол.: В. /. Борисов та ін. - X.: Право, 2004. - № 9. - С. 60-94.

 10. Степанюк А.Х., Яковець І.С. Система кримінального законодавства потребує узгодження та доопрацювання // Пробл. пенітенц. теорії і практики: Щорічн. бюл-нь / За заг. ред. д-ра юрид. н., проф. A.A. Музики. - К.: КЮІ КНУВС, 2005. - С. 290-302.

 11. Уголовно-исполнительное право: Учебник / А. С. Михлин, П.Г. Пономарев и др. Под. ред. И. В. Шмарова. - М.: Новый Юрист, 1998. - 368 с.

 12. Исправительно-трудовое право: учебно-методическое пособие. – Одесса: изд-во ОГУ им. Мечникова, 1994. – 37 с.

 13. Филимонов В.Д., Филимонов О.В. Правоотношения. Уголовные правоотношения. Уголовно-исполнительные правоотношения. - М.: "Юр Инфо Р-Пресс". - 2007. - С. 43-56.

 14. Яковець І.С. Про деякі аспекти концепції державної політики у сфері виконання покарань // Аспект. Інформ. бюл-нь. -Д.: Вид. "Схід. вид. дім", 2007. - № 1. - С. 37-40.Тема 2. Історія становлення та розвитку пенітенціарної системи. (2 години)


 1. Зародження та розвиток пенсильванської пенітенціарної системи

 2. Особливості обернської пенітенціарної системи

 3. Прогресивна система виконання покарань (англійська, ірландська)

 4. Тюремна архітектура. Паноптикон .

 5. Етапи розвитку радянської виправно-трудової системи. Система ГУЛАГ.

6. Особливості розвитку кримінально-виконавчої системи незалежної України.
Теми рефератів:

1. Беломорсько-балтійський канал та його значення для формування розвитку радянської виправно-трудової системи.

2. Н.А. Френкель та його роль у створенні та розвитку радянської виправно-трудової системи.

3. Розвиток радянської виправно-трудової системи у роки великої Вітчизняної війни.

4. Масштаби репресій у Радянському Союзі.

5. Повстання у радянських в’язницях.


Література:

 1. Бойко І.Й. Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 408 с.

 2. Назимко Є.С. Розвиток інституту покарання в Україні: історичний метод пізнання / Є.С. Назимко// Часопис академії адвокатури України. – 2011. - №11(2). – С.28-35

 3. Шинальський О.І. Покарання у системі засобів протидії злочинності : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Шинальський Олександр Іванович. – К., 2003. – 196 с.

 4. Грозовський І. М. Феномен Козацького права / І.М. Грозовський// Вісник Академії правових наук України. – 1997. - №3 (10). – С.121-130

 5. Григор’єв О.М. Історіоргафія проблеми розвитку пенітенціарної системи та законодавства України (до 1917 р.) // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 22 (61). - №1, 2009. – С.26-36

 6. Карман О.Л. Репресивний та філантропічний етапи розвитку соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в історії зарубіжних і вітчизняних пенітенціарних систем // Соціальна педагогіка: теорія і практика., №1, 2010. – С.72-80

 7. Іваньков І.В. Історико-правовий аналіз створення та становлення системи місць розбавлення волі на території Російської імперії // Вісник Запорізького національного університету., №4. – 2011. – С. 171-176

 8. Історичний розвиток пенітенціарної системи України / Електронний ресурс: Режим доступу: http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/657091

 9. Савчин Г.Я. Становлення й основні етапи розвитку радянської системи виконання кримінальних покарань на території України (перша половина 20 ст.) // Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ., №4. – 2012. – С.71-81.

 10. Марисюк К. Становлення пенсільванської та обернської пенітенціарних (в’язничних) систем // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2010. Вип.50. – С.294-298.

 11. Конопельський В.Я. Система установ та органів виконання кримінальних покарань у період 1917-1934 років // Право і суспільство. - №5/2009. – С.76-84

 12. Рагимов И.М. Преступность и наказание. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 304 с.

 13. Чухин И. Каналоармейцы. История строительства Беломорканала в документах, цифрах, фактах, фотографиях, свидетельствах участников и очевидцев. – Петрозаводск, 1990. – 247 с.

 14. Ягунов Д.В. Державне управління пенітенціарною системою України: історія, сучасність, перспективи: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – 251 с.

 15. Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України: автореф. дис…. д-ра юрид. наук: 12.00.01 / М.М. Яцишин; Нац. акад. внутр. – К., 2010. – 32 с.

 16. Яцишин М. М. Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України / Яцишин М. М. – Луцьк: Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2010. – 448 с. .

 17. Трубников В. М. Актуальне дослідження сучасної політики в галузі виконання покарання / В. М. Трубников // Право України. – 2010. – № 5. –С. 251–254.

 18. Макарчук В.С. Історико-правове дослідження кримінально-виконавчої політики / В. С. Макарчик // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 6. – С. 169.Тема 3. Державне управління пенітенціарною системою. Органи і установи виконання покарань. Правовий статус персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань. (2 години)
1. Система органів та установ, що виконують кримінальні покарання в Україні.

2. Загальна характеристика Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України».

3. Правовий статус Державної пенітенціарної служби України, її завдання та функції.

4. Правовий статус персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань.5. Проблема відомчого підпорядкування вітчизняних пенітенціарних установ Міністерству юстиції України в аспекті дотримання Україною європейських стандартів.

6. Моделі державного управління пенітенціарними системами: світова та європейська практика.


Теми рефератів:

1. Місце та роль органів та установ виконання покарань, у системі органів державної влади, які здійснюють боротьбу зі злочинністю.

2. Взаємодія між органами та установами виконання покарань та іншими правоохоронними органами.

3. Правовий статус працівників органів та установ виконання покарань.


Література:

 1. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21 (з наступними змінами та доповненнями за 2014р.) : Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 225 "Про затвердження Положення про Державну пенітенціарну службу України": Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

 3. Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» : Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

 4. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 року № 3166-VI : Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

 5. Закон України «Про чисельність Державної кримінально-виконавчої служби України» від 2 березня 2000 року № 1526-III : Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

 6. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І. Г. Богатирьов, О. М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.

 7. Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України: адміністративно-правовий аспект : Навч. посіб. / Ред. колегія: В.П. Пєтков (голова) та ін. – К. : КНТ, 2011. – 648

 8. Алієв Р.В. Діяльність кримінально-виконавчих інспекцій на сучасному етапі /Р.В. Алієв// Держава та регіони. Серія: Право. – 2007. - №1. – С.39-43

 9. Алієв Р.В. Адміністративна діяльність кримінально-виконавчої інспекції щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Алієв Роман Вагіфович/ Київ, 2009. – 214 с.

 10. Автухов К.А. Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи : навч. посіб. / К.А. Автухов, О.В. Ткачова, І.С. Яковець ; за ред. А.Х. Степанюка. – Х. : Право, 2012. – 152 с.

 11. Автухов К.А. Реінтеграційний напрям діяльності персоналу установ виконання покарань : наук. – практ. посіб. / К. А. Автухов, І.С. Яковець; за заг. ред. А.Х. Степанюка. – Х. : Право, 2013. – 148 с.

 12. Бараш Є.Ю. Організаційно-правові засади діяльності установ виконання покарань: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Є.Ю. Бараш. - Харків, 2006. – 189 с.

 13. Богатирьов І.Г. Державна кримінально-виконавча служба України (Історія і сучасність) / І.Г. Богатирьов, О.І. Богатирьова. – Дніпропетровськ: ПП «Ліра ЛТД», 2007. – 352 с.

 14. Богатирьов І.Г. Кримінально-виконавча інспекція як суб’єкт запобігання злочинам : монографія / І.Г. Богатирьов, С.І. Халимон. – Х. : Харків юрид., 2009. – 320 с.

 15. Богатирьова О.І. Кримінально-виконавча інспекція як суб’єкт виконання покарань: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.І. Богатирьова. - Київ, 2009. – 250 с.

 16. Галай А.О. Проблеми підбору персоналу пенітенціарних установ / А.О. Галай // проблеми пенітенціарної теорії та практики. Бюлетень КІВС. – 2002. - №7. – С.65-72

 17. Організаційно-правові засади діяльності Державної пенітенціарної служби України в установах виконання покарань : навч. посіб. / К.А. Автухов, І.С. Яковець ; за заг. ред. А.Х. Степанюка. – Х. : Право, 2013. – 160 с.

 18. Ягунов Д. В. Державне управління пенітенціарною системою України: історія, сучасність, перспективи: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – 251 с.Тема 4. Види покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, правові засади та особливості організації їх виконання. Міжнародно-правові стандарти поводження з засудженими до альтернативних покарань (2 год.).
1. Загальна характеристика покарань не пов’язаних із позбавленням волі.

2. Міжнародні стандарти виконання покарань не пов’язаних із позбавленням волі

3. Порядок виконання покарання у вигляді штрафу

4. Порядок виконання покарання у вигляді конфіскації майна

5. Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу
Питання для самостійного вивчення:

1. Правовий статус засуджених до кримінального покарання у вигляді штрафу.

2.  Правовий статус засуджених до покарання у виді конфіскації майна.
Теми рефератів:

1. Досвід зарубіжних країн щодо виконання кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі.

2. Проблеми застосування кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі на сучасному етапі.

3. Пробація: поняття та сучасний стан розвитку в Укра

4. Історичний розвиток системи виконання кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі.
Література:

1. Богатирьов І.Г. Виправні роботи як вид покарань: Кримінальні, кримінологічні та кримінально-виконавчі проблеми. (Монографія). – К.: "МП Леся", 2002. – 139 с.

2. Богатирьов І.Г. Деякі проблемні питання застосування альтернативних видів покарань в Україні (теоретичні аспекти) // Підприємництво, господарство і право. наук.-практ. господарсько-правовий журнал. – 2003. – № 6. – С.84–87.

3. Богатирьов І.Г. Загальна характеристика кримінальних покарань, альтернативних позбавленню волі (теорія і практика їх упровадження // Пробл. пенітенціарної теорії і практики: Бюлетень Київського ін-ту внутр. справ. – 2004. – № 9. – С.229–235.

4. Богатирьов І.Г. Методологія впровадження кримінальних покарань, альтернативних позбавленню волі // Право України. – 2004. – № 7. – С.21–26.

6. Богатирьов І.Г. Нові види покарань в Україні як альтернатива позбавленню волі (проблеми і перспективи) // Держава і право: Зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки. Вип.23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. – С.444–448.

7. Богатирьов І.Г. Поняття виховно-профілактичного впливу на засуджених, які перебувають на обліку інспекції виправних робіт // Наук. вісник Укр. акад. внутр. справ. – 1997. – С.180–183.

8. Богатирьов І.Г. Соціальне призначення та виконання кримінальних покарань, альтернативних позбавлень волі // Наук. вісник Юрид. Акад. Міністерства внутр. справ: Зб. наук. пр. – 2004. – № 1. – С.197–202.

9. Богатирьов І.Г. Соціально-правовий статус засуджених до кримінальних покарань, альтернативних позбавленню волі (актуальні проблеми) // Вісник Луганської акад. внутр. справ МВС ім.10-річчя незалежності України. – Луганськ. – 2004. – № 3. – С.91–99.

10. Богатирьов І.Г. Теоретичні основи запобігання злочинності серед засуджених до покарань, альтернативних позбавленню волі // Наук. вісник Юрид. акад. Міністерства внутр. справ: Зб. наук. пр. – 2005. – № 1. – С.290–297.

11. Богатирьов І.Г. Теорія і практика виконання кримінально-виконавчою інспекцією покарань, не пов'язаних з позбавленням волі: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 312 с.

12. Гуманізація кримінального судочинства шляхом розвитку елементів служби пробації та реалізації програм примирення потерпілих та правопорушників: Методичні матеріали / Автори-упорядники: А.О.Горова, Н.М.Прокопенко, Д.В.Ягунов. – Київ: Український центр порозуміння – Міжнародний Фонд «Відродження». – 64 с.

13. Дремин В.Н. Преступность как социальная практика: институциональная теория криминализации общества: монографія. – О. : Юрид. лит-ра. – 2009. – 616 с.

14. Дрьомін В.М. Альтернативні покарання в механізмі деїнституціоналізації в’язниці та перспективи створення служби пробації в Україні В кн.: Керівник, учений, педагог… Збірник матеріалів, присвячених 60-річчю з дня народження Георгія Радова / За заг. ред. В.П. Пєткова. – Кировоград: Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС, 2009. – С. 155-186.

15. Дрьомін В.М. Деякі питання удосконалення діяльності органів, що виконують покарання, не пов'язані з позбавленням волі // Вісник Одеського ін-ту внутр. справ. - 2000. - № 3.

16. Дрьомін В.М. Динаміка та структура застосування покарань, не пов'язаних із позбавленням волі // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – № 2. – С. 28-30.

17. Дрьомін В.М. Еволюція покарань в контексті превентивних можливостей: від позбавлення волі до пробації Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О.: Юрид. л-ра, 2007. – №32 – С.265-271.

18. Дрьомін В.М. Зменшення тюремного населення: пошук нових шляхів // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов. – О. : Юрид. л-ра, 2001. – Вип. 10-11. – С.238-244.

19. Дрьомін В.М. Інститут пробації в зарубіжному законодавстві // Вісник прокуратури України. – 2001. – №3. – С. 97-101.

20. Дрьомін В.М. Каральна політика держави та проблеми деїнституціалізації тюремного середовища // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра. – 2009. – №47.– С. 131-15%.

21. Дрьомін В.М. Кримінологічні аспекти призначення та виконання покарань // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – №1. – С. 160-162.

22. Дрьомін В.М. Пробація: зарубіжний досвід обмеження тюремної популяції // Право України. – 2000. – № 12. – С. 120 – 123.

23. Дрьомін В.М. Соціальні та правові підстави застосування в Україні покарань, альтернативних позбавленню волі // Право України. – 2000. – №6. – С. 27-31.

24. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21 (з наступними змінами та доповненнями).

25. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.

26. Проект Закону України «Про пробацію» / Вступна стаття та аналітичні матеріали Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2009. – 68 с.

27. Черкасов С.В. Кримінальна політика та проблеми альтернативних покарань // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. л-ра, 2003. – Вип. 18. – С. 828-831.

28. Черкасов С.В. Проблеми застосування в Україні покарань, альтернативних позбавленню волі // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. л-ра, 2002. – Вип. 16. – С. 699-702.

29. Черкасов С.В. Розвиток системи покарань, альтернативних позбавленню волі (історичний нарис) // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. – № 3 (Ч. ІІ). – С. 141-145.

30. Виконання покарань у виді виправних та громадських робіт : автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.08 / О. В. Ткачова; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2006. – 20 с.

31. Застосування до неповнолітніх заходів кримінально-правового характеру, не пов’язаних з позбавленням волі : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.В. Северин; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 20 с.

32. Кримінально-виконавча інспекція як суб’єкт виконання покарань: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.І. Богатирьова; Київ. нац. ун-т. внутр. справ. – К., 2009. – 20 с.Тема 5. Правові засади і порядок виконання покарань у виді громадських та виправних робіт. Зарубіжний досвід виконання покарання у виді громадських робіт. Проблеми та перспективи створення в Україні служби пробації (2 год.)
1. Кримінально-виконавча інспекція: статус, функції та цілі діяльності.

2. Сутність та соціальна обумовленість покарань у виді виправних робіт та громадських робіт.

3. Правовий статус засуджених до покарання у виді громадських робіт. Порядок виконання покарання у виді громадських робіт.

4. Правовий статус засуджених до покарання у виді виправних робіт. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт.

5. Організаційно-правові засади здійснення нагляду за особами, засудженими до покарань з випробуванням. Правовий статус осіб, засуджених до покарань з випробуванням.

6. Проблеми впровадження інституту пробації у кримінальне, кримінально-процесуальне та кримінально-виконавче законодавство України.


Теми рефератів:

1. Досвід зарубіжних країн щодо виконання кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі.

2. Проблеми застосування кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі на сучасному етапі.

3. Пробація поняття та сучасний стан розвитку в Україні.4. Історичний розвиток системи виконання кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі.
Література:

 1. Богатирьов І.Г. Виправні роботи як вид покарань: Кримінальні, кримінологічні та кримінально-виконавчі проблеми. (Монографія). – К.: "МП Леся", 2002. – 139 с.

 2. Богатирьов І.Г. Деякі проблемні питання застосування альтернативних видів покарань в Україні (теоретичні аспекти) // Підприємництво, господарство і право. Наук.-практ. господарсько-правовий журнал. – 2003. – № 6. – С.84–87.

 3. Богатирьов І.Г. Загальна характеристика кримінальних покарань, альтернативних позбавленню волі (теорія і практика їх упровадження // Пробл. пенітенціарної теорії і практики: Бюлетень Київського ін-ту внутр. справ. – 2004. – № 9. – С.229–235.

 4. Богатирьов І.Г. Методологія впровадження кримінальних покарань, альтернативних позбавленню волі // Право України. – 2004. – № 7. – С.21–26.

 5. Богатирьов І.Г. Нові види покарань в Україні як альтернатива позбавленню волі (проблеми і перспективи) // Держава і право: Зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки. Вип.23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. – С.444–448.

 6. Богатирьов І.Г. Поняття виховно-профілактичного впливу на засуджених, які перебувають на обліку інспекції виправних робіт // Наук. вісник Укр. акад. внутр. справ. – 1997. – С.180–183.

 7. Богатирьов І.Г. Соціальне призначення та виконання кримінальних покарань, альтернативних позбавлень волі // Наук. вісник Юрид. Акад. Міністерства внутр. справ: Зб. наук. пр. – 2004. – № 1. – С.197–202.

 8. Богатирьов І.Г. Соціально-правовий статус засуджених до кримінальних покарань, альтернативних позбавленню волі (актуальні проблеми) // Вісник Луганської акад. внутр. справ МВС ім.10-річчя незалежності України. – Луганськ. – 2004. – № 3. – С.91–99.

 9. Богатирьов І.Г. Теоретичні основи запобігання злочинності серед засуджених до покарань, альтернативних позбавленню волі // Наук. вісник Юрид. акад. Міністерства внутр. справ: Зб. наук. пр. – 2005. – № 1. – С.290–297.

 10. Богатирьов І.Г. Теорія і практика виконання кримінально-виконавчою інспекцією покарань, не пов'язаних з позбавленням волі: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 312 с.

 11. Гуманізація кримінального судочинства шляхом розвитку елементів служби пробації та реалізації програм примирення потерпілих та правопорушників: Методичні матеріали / Автори-упорядники: А.О.Горова, Н.М.Прокопенко, Д.В.Ягунов. – Київ: Український центр порозуміння – Міжнародний Фонд «Відродження». – 64 с.

 12. Дремин В.Н. Преступность как социальная практика: институциональная теория криминализации общества: монографія. – О. : Юрид. лит-ра. – 2009. – 616 с.

 13. Дрьомін В.М. Альтернативні покарання в механізмі деїнституціоналізації в’язниці та перспективи створення служби пробації в Україні В кн.: Керівник, учений, педагог… Збірник матеріалів, присвячених 60-річчю з дня народження Георгія Радова / За заг. ред. В.П. Пєткова. – Кировоград: Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС, 2009. – С. 155-186.

 14. Дрьомін В.М. Деякі питання удосконалення діяльності органів, що виконують покарання, не пов'язані з позбавленням волі // Вісник Одеського ін-ту внутр. справ. - 2000. - № 3.

 15. Дрьомін В.М. Динаміка та структура застосування покарань, не пов'язаних із позбавленням волі // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – № 2. – С. 28-30.

 16. Дрьомін В.М. Еволюція покарань в контексті превентивних можливостей: від позбавлення волі до пробації Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О.: Юрид. л-ра, 2007. – №32 – С.265-271.

 17. Дрьомін В.М. Зменшення тюремного населення: пошук нових шляхів // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов. – О. : Юрид. л-ра, 2001. – Вип. 10-11. – С.238-244.

 18. Дрьомін В.М. Інститут пробації в зарубіжному законодавстві // Вісник прокуратури України. – 2001. – №3. – С. 97-101.

 19. Дрьомін В.М. Каральна політика держави та проблеми деїнституціалізації тюремного середовища // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра. – 2009. – №47.– С. 131-15%.

 20. Дрьомін В.М. Кримінологічні аспекти призначення та виконання покарань // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – №1. – С. 160-162.

 21. Дрьомін В.М. Пробація: зарубіжний досвід обмеження тюремної популяції // Право України. – 2000. – № 12. – С. 120 – 123.

 22. Дрьомін В.М. Соціальні та правові підстави застосування в Україні покарань, альтернативних позбавленню волі // Право України. – 2000. – №6. – С. 27-31.

 23. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21 (з наступними змінами та доповненнями).

 24. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.

 25. Проект Закону України «Про пробацію» / Вступна стаття та аналітичні матеріали Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2009. – 68 с.

 26. Черкасов С.В. Кримінальна політика та проблеми альтернативних покарань // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. л-ра, 2003. – Вип. 18. – С. 828-831.

 27. Черкасов С.В. Проблеми застосування в Україні покарань, альтернативних позбавленню волі // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. л-ра, 2002. – Вип. 16. – С. 699-702.

 28. Черкасов С.В. Розвиток системи покарань, альтернативних позбавленню волі (історичний нарис) // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. – № 3 (Ч. ІІ). – С. 141-145.

 29. Ягунов Д. Законодавча робота над створенням системи пробації в Україні: підсумки за 2009 рік // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф. Ю.М.Оборотов // Одеська національна юридична академія. - Одеса: Фенікс, 2009. - С.622-623.

 30. Ягунов Д. Пробація: трансформація концептуальних засад та перспективи створення національної моделі в Україні // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск третій. За ред. В.М.Кривцової та Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2008. – С.437-460.  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка