Планроботи шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу на 2015/2016 навчальний рікСторінка1/5
Дата конвертації18.03.2016
Розмір0.54 Mb.
  1   2   3   4   5
Боярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4
ПОГОДЖЕНО: «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Заступник директора: Директор школи:

_________ (Шелтушева К.С.) _________ (Пекур В.К.)

«_____»_____________ 2015 року «_____»______________ 2015 року


П Л А Н Р О Б О Т И

шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу

на 2015/2016 навчальний рік
Проблема:

«Вдвосконалення професійної компетентності творчого педагога як умова забезпечення формування конкурентноспроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу».
Керівник МО:

Величко Юлія Григорівна


Боярка – 2015 рік

Проблема, над якою працює ШМО:

«Вдвосконалення професійної компетентності творчого педагога як умова забезпечення формування конкурентноспроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу».Науково-методична проблема району: "Створення умов для безперервного підвищення професійної компетентності педагогічних працівників та формування конкурентноспроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу"

Науково-методична проблема школи: «Створення психологічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень і формування активності та загальної культури учнів».
1. Загальні положення

1.1. Методичне об’єднання (далі МО) вчителів здійснює навчально-методичне забезпечення середньої освіти та позакласну діяльність з предмету, організовує вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу, згідно з рівнями, визначеними законодавством.


2. Завдання:

 • вдосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загально-дидактичної, методичної і фахової підготовки членів методичного об'єднання з метою надання якісної базової і повної загальної середньої освіти;

 • здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного забезпечення вчителів;

 • вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду. Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

 • створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності вчителів. Здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів;

 • наставницький супровід становлення педагогічної майстерності, професійної компетентності молодих учителів;

 • забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і технік навчання та виховання школярів;

 • конкретне відбиття загальнодидактичних, загальнопедагогічних, психологічних положень стосовно конкретного курсу, розділу, теми, уроку або виховного заходу;

 • забезпечення сприятливих умов для досягнення учнями рівня освіченості відповідного ступеня навчання; для розвитку потенційних можливостей учнів з урахуванням їх пізнавальних інтересів і нахилів;

 • пошук шляхів, засобів, можливостей скорочення витрат навчального часу;

 • В.О. Сухомлинський стверджував, що навчально-виховний процес має три джерела: науку, майстерність і мистецтво. Прагнути досконало володіти наукою, майстерністю та мистецтвом – щоб добре керувати навчально-виховним процесом;

 • пам’ятати, що основними тенденціями сучасного уроку є:

 • варіативність і гнучкість структури уроку;

 • спрямування уроку на особистість учня;

 • системний підхід до побудови процесу навчання;

 • чітка спрямованість уроку на основне, найбільш суттєве у навчальному матеріалі;

 • установка на повне засвоєння нового матеріалу на уроці;

 • установка на постійну увагу вчителя до формування в учнів навчальних умінь на уроці;

 • раціональне поєднання фронтальної, індивідуально-фронтальної, колективної, групової та індивідуально-групової самостійної навчальної роботи учнів на уроці;

 • спрямованість на удосконалення обов’язкових та необов’язкових

домашніх завдань;

 • спрямованість на економію навчального часу на уроці.


3. Зміст та основні напрями діяльності ШМО

1. Проведення проблемного аналізу результатів освітнього процесу.

2. Подання пропозицій щодо зміни змісту та структури обов'язкових навчальних курсів, їхнього навчально-методичного забезпечення, корегування вимог до мінімального обсягу та змісту навчальних курсів.

3. Проведення первісної експертизи суттєвих змін, які вносять викладачі до навчальних програм і які забезпечують засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.

4. Подання пропозицій щодо організації та змісту атестації педагогів.

5. Подання пропозицій щодо організації та змісту досліджень, орієнтованих на поліпшення засвоєння учнями навчального матеріалу відповідно до державних освітніх стандартів.

6. Прийняття рішень про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, організація їхньої розробки та засвоєння.

7. Розробка методичних рекомендації для учнів та їх батьків щодо найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці та відпочинку.

8. Організація роботи диференційованих методичних семінарів для різних груп учителів.


АНАЛІЗ

роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу за 2014/2015 н.р.

Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу в

2014/2015 навчальному році працювало над науково-методичною проблемою: «Формування життєвої компетентності та готовності до успішного самостійного життя, виховання здібних і обдарованих дітей під час впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес».

Було проведено 6 засідань методичного об’єднання, на яких проаналізували результативність роботи МО за минулий рік, визначили напрямки роботи вчителів, що входять у ШМО, ознайомилися з нормативними документами про викладання предметів природничо-математичного циклу у поточному навчальному році, провели діагностування вчителів з метою надання необхідної допомоги у вирішенні проблемних питань; опрацювали Положення про атестацію педагогічних працівників, проаналізували хід підготовки до проведення предметних олімпіад та результати їх проведення; опрацювали постанову Кабінету Міністрів України від 23.11 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної освіти» та Державного стандарту базової і повної загальної освіти» з предметів природничо-математичного циклу; розглянули проблеми наступності між початковою школою і 5 класом та шляхи їх розв’язання, форми і методи проведення дослідницької роботи з учнями та її результативність, шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності в набутті учнями міцних знань і освітніх компетенцій, шляхи формування в учнів життєвих компетентностей шляхом використання інтерактивних форм і методів навчання.

В 2014-2015 навчальному році робота МО вчителів природничо-математичного циклу працювало над послідовним впровадженням навчально-виховний процес методів та прийомів навчання, які сприяють оптимізації навчання та формування всебічно розвиненої, гармонійної особистості. Впроваджувались ідеї гуманізації та особистісного підходу в практичну діяльність кожного вчителя, велася підтримка впровадження вчителями інноваційних технологій.

Вчителі в своїй роботі дотримувались рекомендацій нормативних документів, які були розглянуті і систематизовані на першому засіданні.

Приділялась постійна увага до навчання учнів загальним розумовим діям: аналіз і синтез, порівняння, абстракція, узагальнення. Аналіз роботи свідчить, що за минулий рік підвищився науково-теоретичний та методичний рівні викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку ефективних форм і методів роботи з дітьми.

У процесі роботи виправдали себе такі форми як моделювання уроку, індивідуальна та групова робота з обдарованими учнями, із слабо встигаючими, корекція знань учнів, розвиток здібностей і природничих обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання.

Вчителі намагались приділяти більше часу обдарованим дітям, залучали їх до участі в предметних олімпіадах, предметних тижнях, Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», на уроках використовували диференціальний підхід, учні готували доповіді і реферати по окремих темах.

Особливо слід відзначити якісну підготовку до Державної підсумкової атестації. Були проведені додаткові заняття-консультації з біології, географії та математики для учнів 9-х класів, та з математики для учнів 11-х класів, на яких розв’язувались завдання із збірника завдань для ДПА, проводилась робота по психологічній готовності учнів до ДПА (зниження рівня тривоги, розвиток уваги, чіткості мислення).

Аналіз ведення класних журналів, календарного планування, учнівських зошитів показав, що вчителі забезпечують реалізацію вимог навчальних програм в основній та старшій школі, проводять тематичний облік знань згідно вимог, письмові самостійні та контрольні роботи. Зошити перевіряються вчасно, виконується орфографічний режим, здійснюється аналіз помилок після написання письмових видів робіт.

Вчителі постійно займались самоосвітою, підвищенням свого професійного рівня, педагогічної майстерності, а також загальної культури, готували матеріал до педагогічної виставки, доповіді для виступів на засідання МО, педрадах, педчитаннях. А творча робота вчителя Величко Ю.Г. «Кросворди та ребуси з інформатики. 6 клас» взята до області.

Вчителями МО проводились відкриті уроки, їх аналіз і самоаналіз, на уроках використовували інтерактивні методи навчання (учня не навчають, «а учень навчається»), почали працювати над використанням ІКТ на уроках.

Результати роботи протягом 2014-2015 н.р. свідчать, що вчителі школи забезпечують на уроках реалізацію програмних вимог: • формування в учнів знань як невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві на основі ознайомлення школярів з ідеями та методами математики як універсальної мови науки і техніки, ефективного засобу моделювання і дослідження процесів і явищ навколишньої дійсності;

 • інтелектуальний розвиток учнів, розвиток їх логічного мислення, пам’яті, уваги, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки за аналогією, діставати наслідки з даних передумов шляхом несуперечливих міркувань тощо;

 • опанування учнями системи тематичних знань і вмінь, що є базою для реалізації зазначених цілей, а також необхідні у повсякденному житті й достатні для оволодіння іншими шкільними предметами та продовження навчання.

Проаналізувавши роботу МО, визначено такі проблеми:

 • в недостатній мірі використовуються інтерактивні технології під час викладання природничо-математичних дисциплін;

 • малоефективно використовуються досягнення психологічної науки при вивченні математики, фізики, хімії, біології, географії, технологій, фізкультури;

 • недостатньо проводилась робота з обдарованими дітьми, їх підготовкою до участі в районних предметних олімпіадах. Зовсім не брали участь в міжнародній грі «Геліантус» та «Левеня»;

 • не всі вчителі використовують можливості ІКТ.

Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховного процесу за 2014-2015 навчальний рік, результатів діагностування педагогів та згідно методичних рекомендацій Міністерства освіти України, методоб’єднання в 2015-2016 н.р. працюватиме над вирішенням таких завдань:

1. Здійснення науково-методичного забезпечення розвитку освіти.

2. Модернізація структурної моделі науково-методичної роботи з педкадрами.

3. Підготовка учнів до проведення незалежного зовнішнього тестування.

4. Продовження впровадження комп’ютерних технологій в практичну діяльність вчителів природничо-математичного циклу.

5. Підтримка науково-дослідницької роботи вчителів, інноваційних технологій.6. Отримати відмінні результати в конкурсах та олімпіадах, в яких будуть брати участь наші вчителі разом з учнями.

Наші досягнення
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка