Планшет заступника директораСторінка1/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3


Управління освіти і науки Дніпродзержинської міської ради

КЗ НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – академічний ліцей № 15» м. ДніпродзержинськаПЛАНШЕТ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА

НА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Дніпродзержинськ -2015

ЗМІСТ 1. Науково-методичні проекти області, міста, школи……....... .3

 2. Етапи роботи над науково-методичним проектом області…4

 3. Теми експериментальних досліджень регіону, школи…….....5

 4. Тематика засідань Ради педагогічного колективу………….6-7

 5. Плани підготовки до проведення педагогічних рад………8-12

 6. Засідання науково-методичної ради…………………….. .13-17

 7. Психолого-педагогічні семінари ……………………………...18

 8. Циклограма стану викладання навчальних предметів……….19

 9. Циклограма методичних бюлетенів…………………………...20

 10. Предметно-методичні тижні (декади) ……………………….21

 11. Графік засідань атестаційної комісії…………………………22

 12. Активні форми роботи з педагогічними працівниками…23-24

 13. Розподіл методичного навантаження вчителів, які мають педагогічні звання…………………………………………..25-26

 14. Циклограма тематичних перевірок ………………………27-28

 15. Наради при директорі……………………………………...29-36


НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПРОЕКТ ОБЛАСТІ


ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВАНАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПРОЕКТ МІСТА

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА


НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПРОЕКТ ШКОЛИ

ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ ІНСТИТУТІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ГРОМАДСЬКО-АКТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІЕТАПИ РОБОТИ НАД ОБЛАСНИМ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИМ ПРОЕКТОМ


І етап

ПідготовчийКонкретизація проблеми педагогічного колективу; планування роботи творчих груп; створення «банку інформацій» з питань соціалізації розвитку

соціальних компетенцій учнів; визначення основ-них показників для системного відстеження; діаг-ностика рівня готовності педагогів до роботи над проблемою; організація роботи психолого-педа-гогічних семінарівНаукове обґрунтування стратегій соціалізації уч-нів різного віку; розробка відповідних проектів на рівні установи; координація діяльності методи-чних служб різних рівнів в забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогічних кад-рів


Розробка та апробація системи діяльності навчаль-ного закладу або вчителя, вихователя, спрямова-ний на розвиток соціальних компетенцій особис-тості; масове запровадження новітніх педагогі-чних стратегій та конкретних технологій соціалі- зації; накопичення досвіду управління інновацій-ними процесами в освітній діяльності


Аналіз і корекція накопиченого педагогічного досвіду; визначення його основних ідей для широ-кого впровадження; аналіз матеріалів попередніх зрізів діагностики рівня розвитку соціальних компетенцій учнів та їх навчальних досягнень. Вивчення та експертна оцінка накопиченого педа-гогічного досвіду за визначеними показниками – критеріями

Узагальнення перспективного педагогічного дос-віду; підведення підсумків роботи педагогічного колективу з проблеми соціалізації учнів; підготов-ка матеріалів для публікації; науковий аналіз мате-ріалів моніторингу ; підготовка підсумкових нау-кових конференцій; обмін досвідом між регіонами областіІІ етап

Організаційно-моделюючийІІІ етап

Практичний


IV етап

Коригуючий


V етап ПідсумковийЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ НВК-ДАЛ № 15


ТЕМА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ

РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ

ІНТЕГРУВАННЯ ЗМІСТУ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС


ТЕМА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ

ШКІЛЬНОГО РІВНЯ

ШКОЛА ФІЛОСОФІЇ ЖИТТЯ – ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР СТАЛОГО РОЗВИТКУ


ТЕМАТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ РАД

на 2015-2016 навчальний рік

СЕРПЕНЬ

1.Аналіз роботи педагогічного колективу в 2014-2015 навчально-му році та орієнтири педагогічної діяльності колективу на 2015-2016 навчальний рік.

2. Обговорення та затвердження річного плану роботи школи на 2015-2016 навчальний рік.

3. Ознайомлення з основними пріоритетами та завданнями науко-во-методичного проекту області «Освітні стратегії соціалізації осо-бистості громадянського суспільства» на 2015-2020 роки.

4. Затвердження перспективного плану засідань педагогічної ради на 2015-2020 роки.

5. Про режим роботи школи в 2015-2016 навчальний рік.ЖОВТЕНЬ

 1. Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в умо-вах демократизації суспільства: етапи, види, педагогічні стратегії.

 2. Система педагогічних впливів як вектор соціального становлення сучасної людини.

3. Створення єдиного безпечного простору та виховання культури здоров’я в системі шкільної освіти.

4. Запровадження нового Державного стандарту освіти: сьогодення, реалії та перспективи (4,7 класи).

5. Про виконання рішень попередньої педради.

СІЧЕНЬ


 1. Стратегічні орієнтири соціалізації особистості в школі філософії життя.

 2. Виховання Людини-Патріота як пріоритетна складова процесу соціалізації особистості.

 3. Правова освіта та виховання – запорука становлення громадсько-активної особистості.

 4. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

БЕРЕЗЕНЬ

 1. Концептуальні засади експериментальної діяльності закладу – інтегральний показник розвитку особистості.

 2. Впровадження профільного навчання як освітньої стратегії соціалізації школярів.

 3. Вплив варіативної складової навчального плану (курси за вибо-ром, факультативи) на формування успішної конкурентоспро-можної особистості.

 4. Про підсумки вивчення стану викладання української мови та літератури.

 5. Про хід атестації педагогічних працівників у 2016 році.

 6. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

ТРАВЕНЬ

1. Результативність навчання учнів школи – показник ефективності організації навчально-виховного процесу в закладі.

2. Про закінчення учнями 1-4 класів 2015-2016 навчального року і переведення до наступних класів.

3. Про нагородження учнів 2-х, 3-х, 4-х класів Похвальним листом «За високі досягнення в навчанні».

4. Про закінчення учнями 11-ого класу навчального року і випуск зі школи.

5. Про нагородження випускників 11-х класів Похвальною грамо-тою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів.

6. Про нагородження випускників 11-го класу золотою та срібною медалями.

7. Про звільнення учнів 9-х, 11-х класів від ДПА.

7. Про виконання рішень попередньої педради.
ЧЕРВЕНЬ

1. Про закінчення учнями 5-8-х, 10-х класів навчального року і переведення до наступних класів.

2. Про нагородження учнів 5-8-х, 10-х класів Похвальним листом «За високі досягнення в навчанні».

3. Про закінчення учнями 9-х класів навчального року і випуск зі школи.


ПЛАН ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСОСТОСТІ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: ЕТАПИ, ВИДИ, ПЕДАГОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ»

(жовтень, 2015 р.)з/п


Зміст діяльності

Термін проведення

Відповідальна особа

Форма звіту

1.

Методичний бюлетень «Фактори впливу на процес соціалізації особистості»

Вересень


Тягнірядно С.І.

Методичний бюлетень

2.

Засідання науково-методичної ради

Вересень

Андрушко І.А.

Протокол

3.

Психологічний образ

4,7 класівВересень

Глинська Н.С.

класні керівникиАналітична довідка,

виступ на педраді4.

Актуальний діалог «Залежність успішності учнів від вибору моде-лей, методів та техно-логій навчання»

Жовтень

Керівники циклових кафедр

Збірка

5.

Дослідження системи ціннісних орієнтацій учнів

Вересень, жовтень

Класні керівники

Аналітична довідка

6.

Анкетування «Рівень соціальної адаптації учнів»

Вересень

Іванченко Н.М.

Довідка на нараді при директорі

7.

Інноваційні системи контролю і оцінки якості знань та їх вплив на формування самооцінки учнів

Вересень-жовтень

Заступники директора

Виступ на педраді

8.

Опитування «Рівень психолого-педагогічної культури педагогів»

Вересень-жовтень

Андрушко І.А.

Глинська Н.С.Довідка на нараді при директорі

9.

Фактори виховання культури здоров’я учнів як показник створення безпечного освітнього простору закладу

Вересень-жовтень

Кулинич Т.Т.

Виступ на педраді

10.

Засідання циклових кафедр за темою педагогічної ради

Вересень

Керівники кафедр

Виступ на педраді

11.

Відвідування уроків за темою педагогічної ради

Вересень, жовтень

Адміністрація

Виступ на педраді

ПЛАН ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ
«СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ШКОЛІ ФІЛОСОФІЇ ЖИТТЯ»
(січень, 2016р.)

з/п


Зміст діяльності

Термін проведення

Відповідальна особа

Форма звіту

1.

Діагностування  вчите-лів з метою визначення орієнтирів діяльності на І (підготовчому) етапі роботи над науко-во - методичним прое-ктом області та школи

Серпень-вересень


Андрушко І.А.

керівники циклових кафедрКартка методичних орієнтирів
Засідання науково-ме-тодичної ради « Мето-дологічні основи успішної соціалізації особистості»

Вересень

Андрушко І.А.

Протокол

2.

Визначення показників, що характеризують соціальний розвиток особистості на різних її етапах

Вересень-жовтень

Керівники циклових кафедр

Аналітична довідка

3.

Лабораторний практи-кум «Створення дидак-тичних моделей з ін-терактивною складо-вою як засіб підвищен-ня якості навчання»

Листопад

Заступники директора

Виступ на педраді

4.

Методичний бюлетень «Правовиховна робота класних керівників»

Жовтень

Астапенко О.О.

Бюлетень

5.

Шляхи виховання учня - громадянина відповід-но до вимог Концепції національно-патріоти-чного виховання.


Жовтень

Кафедра соціокультурної освіти

Виступ на педраді

6.

Відвідування уроків вчителів за темою педради

Листопад-грудень

Адміністрація

Виступ на педраді

7.

Експертиза «Викорис-тання внутрішньої ди-ференціації як засіб реалізації особистісно орієнтованого підходу»

Грудень

Заступники директора

Поле проблем, планові заходи

8.

Методична естафета «Педагогічне проекту-вання соціалізації учнів різних вікових груп»

Жовтень- грудень

Чехута О.П.,

Буряк Т.В.,

Дубіна О.А.
Виступ на педраді

9.

Напрямки формування психолого-педагогічної культури батьків. Сучасні форми взаємо-дії з батьками

Жовтень, листопад

Глинська Н.С.

Психологічні рекомендації

10

Навчальний тренінг «Профілактична робота з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах»

Листопад

Астапенко О.О.


Портфоліо класних керівників

11

Анкетування з питань соціалізації розвитку соціальних компетен-цій учнів

Жовтень-грудень

Іванченко Н.М.
Виступ на педраді

12

Укладання каталогу діагностичного інстру-ментарія обласного науково-методичного проекту

Жовтень-Грудень

Науково-методична рада

Каталог

ПЛАН ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

«КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ – ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ»
(березень, 2016 р.)

з/п


Зміст діяльності

Термін проведення

Відповідальна особа

Форма звіту
Створення «банку інформацій» з питань інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку в НВП

Серпень-жовтень


Андрушко І.А.

Добірка
Розробка Концептуаль-ної моделі розвитку освітнього закладу як громадського центру сталого розвитку

Серпень-грудень

Науково-методична рада, рада керівників циклових кафедр

Модель, виступ на педраді
Планування роботи освітніх проектів у рамках експерименту

Серпень-вересень


Керівники проектів

Плани роботи проектів
Засідання науково-мето-дичної ради щодо визна-чення стратегічних орі-єнтирів діяльності закла-ду в рамках експери-менту

Листопад

Андрушко І.А.

Протокол
Підбір методик та техно-логій дослідження роз-витку соціальних компе-тенцій в інтересах сталого розвитку

Вересень-листопад

Науково-методична рада

Виступ на педраді
Реалізації Концепції профільного навчання як інтегрального показ-ника випереджаючої освіти

Лютий

Андрушко І.А.

Логвіна О.В.Виступ на педраді
Засідання циклових кафедр з питань адапта-ції розроблених моде-лей поведінки до сучасної проблеми експерименту

Листопад

Керівники циклових кафедр

Протокол
Діагностування рівня готовності педагогів та учнів з питань роботи над експериментальною проблемою

Листопад, січень

Науково-методична рада, соціально-психологічна служба

Аналітичні матеріали, планові заходи
Відвідування уроків вчителів за темою педради

Січень-березень

Адміністра-тивна рада

Виступ на педраді
Психолого-педагогічна діагностика рівня сфор-мованості професійних уподобань учнів старшої школи, профільних схи-льностей учнів основної школи.

Листопад-лютий

Логвіна О.В.,

Глинська Н.С.Виступ на педраді
Створення електронних площадок консультацій-ного супроводу вчителів за темою експерименту

Вересень-грудень

Науково-методична центр

Супровідні програми для вчителів
Проведення діагностики розвитку соціальної від-повідальності учнів за відповідним психологі-чним інструментарієм

Жовтень-лютий

Андрушко І.А.,

Глинська Н.С.Звіт, виступ на педраді
Ефективність викорис-тання годин варіативної складової навчального плану як показник формування соціальної компетентності учня

Січень

Логвіна О.В.

Матеріали
Проведення науково-практичного семінару «Шляхи активізації творчої активності педа-гогів як фактор прагне-ння до самовдоскона-лення, самоосвіти та самореалізації».


Травень

Андрушко І.А., керівники циклових кафедр
План семінару, методичні рекомендації
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка