Початкова освіта на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст”Скачати 85.02 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір85.02 Kb.
Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

голова Приймальної комісії

_________________ проф. І.Є. Цепенда

„2” березня 2015 р.

П Р О Г Р А М А

фахового вступного випробування для зарахування на навчання на 2-3 курс зі скороченим терміном навчання за ступенем бакалавра

напряму підготовки6.010102 Початкова освіта

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший спеціаліст

при прийомі на навчання у 2015 році

Розглянуто та схвалено

на засіданні Приймальної комісії

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Протокол № 2 від „2” березня 2015 р.

Івано-Франківськ — 2015


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Метою вступного випробування з “Педагогіки” є перевірка знань і відбір вступників для зарахування на навчання за ступенем “бакалавр” за напрямом підготовки, спеціальністю 6.010102 Початкова освіта при прийомі на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2015 році.

Програма містить основні питання з “Педагогікита перелік рекомендованої літератури.

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування.

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел підготовки для вступного випробування.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

ПЕДАГОГІКА”

(назва дисципліни)

Основи педагогіки
Предмет і завдання педагогіки початкової школи. Основні категорії

(поняття) педагогіки, їх визначення та суть. Структура і галузі педагогічної

науки. Зв'язок педагогіки з іншими науками. Взаємозв'язок педагогічної теорії і

практики. Джерела педагогіки.

Система освіти і виховання в Україні згідно Закону “Про освіту”.

Структура загальної середньої освіти у відповідності до Закону України "Про

загальну середню освіту". Завдання загальної середньої освіти, передбачені

Законом України "Про загальну середню освіту".

Загальна характеристика методів науково-педагогічних досліджень.

Поняття про особистість, її розвиток і виховання. Закономірності розвитку

особистості дитини. Рушійні сили розвитку особистості дитини.

Характеристика основних факторів, що впливають на розвиток особистості.

Виховання як провідний фактор розвитку особистості. "Концепція націо-

нального виховання" про перебудову виховної роботи в школі. Роль

спадковості і середовища в розвитку і формуванні особистості. Особиста активна діяльність і спілкування як важливі фактори, що впливають на

розвиток особистості.

Вікова періодизація в педагогіці. Вікові особливості фізичного і психічного

розвитку особистості молодших школярів. Індивідуальні особливості розвитку

учнів молодшого шкільного віку. Явища акселерації та ретрадації в розвитку

особистості та їх причини.


Теорія навчання
Предмет і завдання дидактики. Основні компоненти процесу навчання.

Закономірності навчання і їх характеристика. Функції навчання. Види

навчання.

Зміст освіти в школі. Навчальні плани, програми, підручники для

початкової школи. Етапи /ланки/ пізнавальної діяльності учнів у процесі

навчання.

Суть і поняття мотивів. Класифікація мотивів учіння. Врахування

індивідуальних особливостей учнів у процесі навчання. Диференціація та

індивідуалізація навчання в початковій школі.

Принципи і правила навчання. Класифікація принципів навчання.

Характеристика принципів навчання у сучасній дидактиці.

Методи і прийоми навчання. Загальна характеристика. Класифікація

методів навчання.
Форми організації навчання у початковій школі. Урок як основна форма

організації навчання в школі. Типи і структура уроків. Основні вимоги до уроку

у початковій школі. Нестандартні уроки в початковій школі. Підготовка

учителя до уроку. Підготовка учнів до уроку. Домашня навчальна робота учнів.

Особливості роботи вчителя в сільській малокомплектній школі.

Педагогічні вимоги до контролю і оцінки успішності учнів. Основні

функції, форми та види контролю успішності учнів. Особливості оцінювання

знань за 12-бальною шкалою. Інноваційні технології навчання.


Теорія виховання
Суть процесу виховання учнів, його структура та рушійні сили.

Перевиховання як педагогічна категорія.

Мета та ідеал виховання. Завдання та складові частини виховання.

Закономірності виховання. Принципи виховання учнів початкових класів.

Методи виховання та їх класифікація. Засоби виховання. Форми організації

виховного процесу. Виховна робота з учнями на уроці.

Поняття про колектив, його ознаки та структуру.

Значення та роль розумового виховання у початковій школі. Формування

основ наукового і національного світогляду молодших школярів.

Моральне виховання учнів початкових класів. Суть, мета і завдання

громадянського виховання учнів початкових класів. Завдання і зміст трудового

виховання у початковій школі. Екологічне виховання молодших школярів

початкових класів.

Значення і завдання естетичного виховання учнів початкових класів. Зміст,

засоби та організаційні форми фізичного виховання учнів початкових класів.

Поняття про позашкільне виховання, його завдання.

Перебудова змісту і форми позаурочної і позашкільної виховної роботи на

засадах народної педагогіки Вимоги до організації виховної роботи в

малокомплектній школі. Форми роботи школи і вчителя початкових класів з

батьками учнів.


Організація і управління в початковій школі
Управління і керівництво школою. Принципи управління освітою.

Структура управління освітою в Україні. Органи управління системою освіти в

Україні та їх завдання. Органи громадського самоврядування в школі. Функції

управління.

Методи організації педагогічного управління.

Система шкільного планування, його принципи.

Педагогічний аналіз навчально-виховного процесу в школі.

Вимоги до організації внутрішкільного контролю.

Види контролю у початкових класах. Форми і методи контролю в

початкових класах. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Основні

групи компетентностей, набутих завдяки навчанню та їх характеристика.

Основні функції перевірки і оцінювання навчальних досягнень учнів.

Особливості оцінювання в першому і другому класах.

Основні форми і зміст методичної роботи в школі.

Педагогічний досвід і його види. Проблеми вивчення, узагальнення і

впровадження в практику передового педагогічного досвіду.Інновації в освіті. Критерії педагогічних інновацій.
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бех І.Д. Виховання особистості: Підручник/І.Д.Бех. – К.: Либідь, 2008. – 848 с.

 2. Бондар В. Дидактика/В.Бондар. – К.: Либідь, 2005. – 264 с.

 3. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: Навч. посібник. – 3-тє вид., доопр. і доп./Омелян Вишневський. – К.: Знання, 2008. – 566 с.

 4. Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посібник. – 2-ге вид., переробл., доповнене/Н.П.Волкова. – К.: Академвидав, 2007. – 614 с.

 5. Галузинський В.М. Педагогіка: теорія та історія/ під. ред. Кондратенко В.А./В.М.Галузинський. – К.: Вища школа, 1995. – 237 с.

 6. Декларація прав дитини//Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі. – Х., 2006. – С. 53 – 57.

 7. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХ1 ст.»). – К.: Радуга, 1999. – 61 с.

 8. Закон України «Про освіту»//Право України. – 1996. - № 7. – С. 68 – 84.

 9. Закон України «Про загальну середню освіту»//Освіта України. – 1999. - № 25.

 10. Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про освіту» //Голос України. – 1996. – 25 квітня.

 11. Закон України «Про охорону дитинства»//Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі. – Х., 2006.

 12. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. і переробл. /С.Г.Карпенчук. – К.: Вища школа, 2005. – 343 с.

 13. Концепція національного виховання//Освіта. – 26 жовтня 1994 р.

 14. Кузьмінський А.І. Педагогіка: Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доповн./А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2004. – 445 с.

 15. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання/В.І.Лозова. – Х.: ОВС, 2002. – 400с.

 16. Лозова В.І. Стратегічні питання сучасної дидактики//Розвиток педагогічних і психологічних наук в України 1992 – 2002/В.І.Лозова. – Харків: «ОБС», 2002. – Ч.1.

 17. Луцик Д.В. Педагогіка (загальні основи педагогіки національної школи України)/Д.В.Луцик. – Дрогобич, 2001. – С. 3 – 17.

 18. Мазоха Д.С., Опанасенко Н.І. Педагогіка/Д. С.Мазоха, Н.І.Опанасенко. – К.: ЦНЛ, 2005. – 322 с.

 19. Максимюк С.П. Педагогіка: Навч. Посібник/С.П.Максимюк. – К.: Кондор, 2005. – 667 с.

 20. Матвієнко О.В. Виховання молодших школярів: теорія і технологія: навч. посібник/О.В.Матвієнко. – К.: ВД «Стилос», 2006. – 543 с.

 21. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посібник. – 5-те вид., доповн. і переробл./Н.Є.Мойсеюк. – К., 2007. – 656 с.

 22. Нісімчук А.С. Педагогіка: Підручник/А.С.Нісімчук. – К.: Атіка, 2007. – 344 с.

 23. Омеляненко В.Л. Теорія і методика виховання: навч. посібник/В.Л.Омеляненко, А.І.Кузьмінський. – К.: Знання, 2008. – 415 с.

 24. Онишків З.М. Основи школознавства: Навч. посібник для студентів педагогічних вузів. – 3-тє вид., доповн. і переробл./З.М.Онишків. – Тернопіль: Навч. Книга-Богдан, 2003. – 176 с.

 25. Островерхова Н.М., Даниленко Л.І. Ефективність управління загальноосвітньою школою: соціально-педагогічний аспект/Н.М.Островерхова, Л.І.Даниленко. – К.: Школяр, 1996. – 279 с.

 26. Пикельная В.С. Теоретические основы управления (школоведческий аспект)/В.С.Пикельная. – М.: Высшая школа, 1990. – 175 с.

 27. Подласый И.П. Педагогика начальной школы/И.П.Подласый. – М.: Владос, 2000. – 245 с.

 28. Положення про загальноосвітній навчальний заклад//Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2001. - № 6.

 29. Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу//Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2001. - № 8.

 30. Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти//Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1998. - № 2.

 31. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посібник/О.П.Рудницька. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан – 360 с., 2005.

 32. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів/О.Я.Савченко. – К.: Абрис, 1997. – 416 с.

 33. Сисоєва С.О. Психологія та педагогіка: Підручник/С.О.Сисоєва, Т.Б.Поясок. – К.: Міленіум, 2005. – 520 с.

 34. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: Навч. посібник. – вид. 3-тє, переробл. і доповн./М.М.Фіцула. – Тернопіль: Навч. книга-Богдан, 2005. – 168 с.

 35. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник. – 2-ге вид., переробл. і доповн./М.М.Фіцула. – К.: Академвидав, 2007. – 560 с.

 36. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник/В.В.Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань регулюється Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка