Початок Української революціїСкачати 100.82 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір100.82 Kb.
Тема: Початок Української революції.

Цілі заняття: з’ясувати причини революції в Україні та її наслідки для державотворчих процесів в державі; розглянути перший етап Української революції та його особливості; розвивати навички аналізу історичних фактів, вміння виділяти головне; продовжувати формування навичок робот з історичною картою, використовуючи її як джерело знань, сприяти формуванню національної свідомості учнів, їх історичної пам’яті, пошани до державотворчих традицій в Україні.

План заняття :

 • Лютнева революція і Україна.

 • Політичні партії в 1917 році.

 • Утворення Української Центральної ради.

 • «Українізація» частин російської армії.

Рекомендації щодо вивчення дистанційного модулю
План діяльності слухача

 1. Опрацювання навчальних матеріалів розділів.

 2. Засвоєння базових понять з теми.

 3. Знайомство з комп’ютерною презентацією.

 4. Перегляд відео фрагменту «Хроніка української революції частина 1»

 5. Відповідь на запитання і виконання практичних завдань, надсилання їх у письмовому вигляді тьютору.

А)Написання есе на тему: “Як Ви вважаєте, чи можуть змінюватися основні ознаки держави протягом її історичного розвитку?”

Б)Виконання практичного завдання: “Дайте узагальнене визначення суверенітету на підставі свого особистого погляду (досвіду)

В)Участь у форумі на тему: “Які б Ви могли запропонувати шляхи подолання перешкод, для проголошення автономії України?”

Словник термінів:

автономія - самоврядування певної частини держави, що здійснюється в межах , передбачених загальнодержавним законом (Конституцією)

федерація – форма державного устрою, при якій кілька державних утворень, що юридично мають певну політичну самостійність, є однією союзною державою

Установчі збори – загальнонародний (загальнонаціональний) представницький законодавчий орган, основним завданням якого є визначення форми правління та державного ладу в країні.Порівняй на карті «Українські землі на початку ХХ ст»

- етнічні межі України й кордони губерній і провінцій на початку ХХ ст;

- етнічні межі України напередодні 1917 року і сучасні кордони України. Зроби висновки.


 • Лютнева революція і Україна.

У новітню добу своєї історії український народ увійшов без власної держави й територіальної цілісності. Україна була поділена між двома сусідніми імперіями – Російською та Австро-Угорською.

Новий етап в історії України розпочався революційною грозою в її східній, підросійській частині. В лютому 1917 року у Росії перемогла демократична революція. Самодержавний лад був повалений. Влада в російській державі перешла до Тимчасового уряду – перехідного органу, що був утворений за згодою між представниками Державної думи та есеро-меншовицькими керівниками виконкому Петроградської ради. Очолив уряд - князь Г.Львов.

Тимчасовий уряд вважав себе правонаступником царського уряду і прагнув зберегти контроль над усіма територіями імперії, у тому числі і над Україною. Він зобов’язувався передати свої повноваження Установчим зборам, скликання яких передбачалося у недалекому майбутньому. Ці збори мали визначити форму державного ладу і прийняти конституцію країни.

За кілька днів звістка про повалення царату поширилась по всій Україні.

Полум’я Української революції не можливо було загасити.


І.Причини і передумови Української революції

1)Залежне і пригноблене становище України, великодержавницька політика щодо неї панівних кіл як Росії, так і Австро-Угорщини.

2)Важке соціальне становище переважної частини населення.

3)Невирішеність аграрного питання і питання соціального захисту робітництва.

4)Піднесення українського національно-визвольного руху,організаційне та ідеологічне його оформлення.

5)Порушення стабільності Російської та Австро-Угорської імперій, загострення їхніх внутрішніх проблем унаслідок Першої світової війни.Привід

Революція в Росії (початок 8 березня (23 лютого) 1917 р.). Повалення монархії. Зречення Миколою ІІ престолу (15 (2) березня 1917 р.)

Мета

Здобуття автономії як першого кроку до незалежності.


Рушійні сили

Українська національна інтелігенція, селянство, військові, робітництво
 • Політичні партії в 1917 році.

Після Лютневої революції розгорнулась легальна політична діяльність українських політичних партій.

Українська партія соціалістів-революціонерів (УПСР)
Лідери: М. Грушевський, В. Голубович, 0. Севрюк, П. Христюк
Мета: Проголошення широкої автономії України як кроку до незалежності. Передача землі селянам

Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП)

Лідери: С. Петлюра,

В. Винниченко, М. Порш
Мета: Проголошення широкої автономії України як кроку до незалежності. Широке соціальне законодавство


Українська партія соціалістів-федералістів (УПСФ)

Лідери:


Д. Дорошенко,

С. ЄфремовМета: Проголошення широкої автономії України.

Загальноросійські політичні партії, що діяли на українських земляхРосійська соціал-демократична робітнича партія (меншовиків) (РСДРП(м))

Мета: Проголошення демократичних свобод. Запровадження широкого соціального законодавства. Заперечення автономії України

Партія соціалістів-революціонерів (есерів)

Мета: Передача землі селянам. Не заперечували автономії України

Російська соціал-демократична робітнича партія (більшовиків) (РСДРП (б))

Мета: Здійснення соціалістичної революції. Усуспільнення власності. Установлення «диктатури пролетаріату». Не заперечували автономії України на період буржуазно-демократичної революції

Пролетаріат України добре пам'ятав досвід революції 1905 р. Відразу після повалення самодержавства почалася стихійна організація робітничих, а згодом і солдатських рад. Протягом березня 1917 р. робітничі ради виникли в Харкові, Катеринославі, Кременчуці, Луганську, Полтаві.

Ради як форма політичної організації трудящих були особливістю всеросійської дійсності. Багато рад робітничих і солдатських депутатів було лише в Донбасі та у прифронтовій смузі. У середині 1917 р. в Україні діяли 252 ради, зокрема в Донбасі — 180. їх засновниками були переважно загальноросійські соціалістичні партії есерів і соціал-демократів.

На початку революції в українських губерніях налічувалося не більше 2 тис. більшовиків, а тому їхній вплив на утворення і діяльність рад був обмеженим. Як і в Центральній Росії, ради за своїм складом були есеро-меншовицькими.

Поглиблення економічної і політичної кризи сприяло підвищенню популярності більшовицьких лозунгів(«Вся влада радам!»)і кількісному зростанню партії більшовиків (на початку травня вона нараховувала понад 10 тис. чоловік). • Утворення Української Центральної ради.

З перших днів національно-демократичної революції відбулося згуртування національних сил, і це привело до виникнення

17(4) березня 1917 р Української Центральної Ради(УЦР)

громадсько-політичної організації національного спрямування (Див. Мультимедійну презентацію слайд 2)
20(7) березня 1917 р. Обрання керівного складу УЦР

Голова — М. Грушевський, заступники — В. Винниченко і С. Єфремов. (Див. Мультимедійну презентацію слайд 3)


Всеукраїнський Національний Конгрес

19 (6) — 21 (8) квітня 1917 р.

Зібрання українських національних партій, громадських організацій та об’єднань, які обрали новий склад УЦР в кількості 115 членів
Íàçâà ˳äåðè ̳ñöå â ïîë³òè÷íîìó

Ñïåêòð


³ Українська Центральна Рада

Перетворилася на загальнонаціональний представницький орган (парламент)

(Див. Мультимедійну презентацію слайд 4)

Склад:


882 депутати, які сформувалися в чотири найбільші за кількістю групи:

• представники рад;

• представники соціалістичних партій;

• представники професійних, просвітніх, економічних і національних організацій;

• представники міст та губерній

Мета діяльності УЦР

• Домагання національно-територіальної автономії для України; (Див. Мультимедійну презентацію слайд 5)

• Перебудова Російської держави на федеративну демократичну республіку;


 • «Українізація» частин російської армії.

Національне піднесення в Україні весною 1917 року охопило і солдатські маси. В їхньому середовищі зростало прагнення до створення національних військових частин. Тимчасовий уряд не дозволив українцям формувати власні легіони, керуючись принципом «поділяй і пануй». У відповідь – солдати українці почали самочинну організацію національних частин.

Ініціатива утворення українізованих військових частин належить самостійникам, виходячи з того, що без національної армії не може бути державності.29 (16) лютого 1917 р.

Заснування Українського військового клубу

ім. П.ПолуботкаТравень 1917 р.

Створення полку ім. Б. Хмельницького на чолі зі штабс-капітаном Д. Путником-Гебенюком, кількістю 3574 особи

18 (5) — 21 (8) травня

1917 р.


І Всеукраїнський військовий з’їзд. 700 делегатів, які представляли 993,4 тис. українських солдатів і офіцерів.

Створення українського генерального військового комітету на чолі із С. Петлюрою. У червні 1917 р. переформовано в Генеральний Секретаріат військових справ, а в січні 1918 р. — у міністерство(Див. Мультимедійну презентацію слайд 6)18 (5) — 23 (10) червня

1917 р.


ІІ Всеукраїнський військовий з’їзд, на якому були присутні 2000 делегатів від 1932 тис. українських солдатів і офіцерів російської армії. На з’їзді було обрано Раду військових депутатів, які увійшли до складу УЦР,а також оприлюднено текст І Універсалу

Прагнення до організації українських частин як запоруки успішного розвитку національної революції , збереження спокою в умовах наростання анархії проявилося в утворенні місцевої самооборони, яка ґрунтувалася на традиціях давнини й дістала назву «Вільне козацтво» (березень1917 р. — квітень 1918 р.) — добровільні військові формування переважно із заможних верств селянства . Поширені були на території Київської, Чернігівської, Полтавської,Катеринославської, Херсонської губерній та Кубанського війська. Загальна кількість «Вільного козацтва» складала понад 60 тис. осіб.

(Див. Мультимедійну презентацію слайд 7)

Запитання:

1.Назвіть причини Української революції.

2.Коли було створено Українську Центральну Раду (УЦР)?

А.У березні 1917р. Б.У квітні 1917р.

В.У травні 1917р. Г.У лютому 1917р.

3.Коли відбувався процес «українізації» частини російської армії?

А. 1916р. Б. 1917р.

В. 1918р. Г.1919р.

4.Визначте поняття (двома словами):

Загальнонародний (загальнонаціональний) представницький законодавчий орган, основнім завданням якого є визначення форми правління та державного ладу в країні.

5.Визначте поняття (двома словами)

Центральній орган державної влади Россії після повалення самодержавства, першим головою якого став князь Г. Львов. Був створений 2березня 1917р. За угодою між Тимчасовим комітетом Державної думи та керівництвом Петроградської ради робітничих і солдатських депутатів. Головною метою його діяльность була організація Установчих зборів.

6.Визначте поняття (одним словом)

Самоврядування певної частини держави, що здійснюється в межах, передбачених загальнодержавним законом (Конституцією).

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка