Погоджено: Голова методичної ради школи ( Орос Т.І ) (підпис) „ ” 20 року затверджуюСторінка1/3
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.68 Mb.
  1   2   3
Відділ освіти Кіровоградської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

_Оситнязька_загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

ПОГОДЖЕНО:

Голова методичної ради школи ______( Орос Т.І..)

(підпис)

„___”________20_ рокуЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор школи __________ (Темченко Л.О..)

(підпис)

„___”___________20__ року

М. П.


план

роботи шкільного методичного об’єднання класних керівників

-------------------------------------------------------

на _2014_/_2015_ навчальний рік

ПРОБЛЕМА:

Створення сприятливо – стимулюючих умов для розвитку

життєвих компетенцій школярів

„Погоджено” ___ ___________ 20 р.

Заступник директора з

виховної роботи ____________ Ситник К.М.Керівник методоб’єднання Приймак Т. Ф.

2014 - 2015

ЗАТВЕРДЖЕНО

науково-методичною радою школипротокол № ___ від ____________


ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ

КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ
Методичне об’єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішньо-шкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

І. Основні завдання методичного об’єднання класних керівників:

 • Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;

 • Забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

 • Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;

 • Вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;

 • Координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних керівників;

 • Сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

ІІ. Функції методичного об’єднання класних керівників:

 • Організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;

 • Координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;

 • Планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;

 • Організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;

 • Обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів матеріалами узагальнення передового педагогічного досвіду роботи класних керівників, матеріалами атестації класних керівників;

 • Оцінює роботу членів об’єднання, клопочеться перед адміністрацією школи про заохочення класних керівників.


ІІІ. Документація методичного об’єднання класних керівників:

 • Список членів методичного об’єднання;

 • Річний план роботи методичного об’єднання;

 • Протоколи засідань методичного об’єднання;

 • Аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів);

 • Плани роботи творчих груп.

 • Теоретичні і практичні розробки із проблемних тем творчих груп;

 • Інструктивно-методичні документи про виховну роботу в класних колективах і діяльність класних керівників;

 • Матеріали «методичної скарбнички» класного керівника.

ІV. Структура плану роботи МО класних керівників:

  1. Стислий аналіз соціально-педагогічної ситуації розвитку учнів та аналіз роботи МО, проведеної у попередньому році.

  2. Педагогічні завдання об’єднання.

  3. Календарний план роботи МО, в якому є:

   • План завдань МО.

   • Графік відкритих заходів класів.

   • Участь МО в масових заходах школи.
  1. Підвищення фахової майстерності класних керівників:

 • Самоосвіта класних керівників,

 • Участь у курсовій перепідготовці;

 • Підготовка творчих робіт, виступів, доповідей;

 • Робота з атестації педагогів.

  1. Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи

класних керівників.

процесом.ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА

МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ
КЕРІВНИК МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ:

 1. Відповідає:

  • За планування, підготовку, проведення та аналіз діяльності методичного об’єднання.

  • За поповнення „методичної скарбнички” класного керівника.

  • За своєчасне впорядкування документації про роботу об’єднання і проведені заходи.

 2. Разом із директором і заступником директора з виховної роботи стежить:

 • За дотриманням принципів організації виховного процесу.

 • За виконанням класними керівниками їхніх функціональних обов’язків.

 • За підвищенням науково-методичного рівня виховної роботи.

 • За вдосконаленням психолого-педагогічної підготовки класних керівників.

 1. Організує:

 • Взаємодію класних керівників (членів МО) між собою і з іншими структурними підрозділами школи.

 • Відкриті заходи, семінари, конференції, тощо.

 • Вивчення, узагальнення та використання на практиці передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.

 1. Координує планування, організацію та педагогічний аналіз виховних заходів класних колективів.

 2. Бере участь у підготовці та проведенні атестації класних керівників.

 3. Сприяє становленню та розвитку системи виховної роботи класних колективів.

 4. Керує діяльністю творчих груп класних керівників.

Засідання МО проводиться 5 разів на рік: перше (організаційне) засідання – у вересні, інші – один раз на чверть.


Перспективний план роботи затверджують на першому засіданні.
Керівництво плануванням та організацією діяльності МО здійснюють директор школи і заступник директора з виховної роботи.ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА

ПЛАНУ РОБОТИ

МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ


 1. Вступ.

Аналіз роботи методичного об’єднання класних керівників за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік.

ІІ. Організаційно-педагогічні заходи.

А) тематика засідань методичного об’єднання класних керівників (з визначенням доповідачів, форм та термінів проведення)

Б) відкриті виховні заходи (з тематикою та відповідальними за проведення).

ІІІ. Самоосвітня робота класних керівників над підвищенням рівня їхньої професійної майстерності:

А) Списки класних керівників та перелік проблем, над якими працюватимуть класні керівники.

Б) Консультації для класних керівників

ІV. Вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду.

А) Колективна розробка проблем методики виховної роботи

Б) Впровадження ППД у практику роботи класних керівників.

В) Апробація досвіду.

Г) Відвідування виховних заходів у творчо працюючих класних керівників.

V. Контроль за рівнями вихованості школярів.

Діагностування всіх ланок виховного процесу в школі.VІ. Робота з молодими класними керівниками.

А) Наставництво.

Б) Стажування.

В) Індивідуальна робота з молодими класними керівниками.VІІ. Позашкільна виховна робота.

Участь у районних (міських), обласних конкурсах, святах, тощо.Для керування виховним процесом в школі створено методичне об’єднання класних керівників
Методичне об'єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.
Загальне керівництво ШМО класних керівників забезпечують заступник директора з виховної роботи Ситник Катерина Миколаївна, керівник МО – Приймак Тамара Федосіївна.


Методичне об’єднання класних керівників

Оситнязької школи: проблеми, пошуки, рішення
У вихованні вся справа в тому, хто вихователь. Д.Писарєв
Ми живемо в неспокійний час – час великих роздумів та сподівань. Сьогодні необхідно мислити і працювати по-новому: по-новому будувати процес навчання та виховання, по-новому шукати шляхи вирішення проблем. Результативність виховного процесу в значній мірі залежить від організації методичної роботи з класними керівниками. Адже для учня в школі немає ближчої людини, ніж класний керівник. Кому ж іще можна розповісти про негаразди з предмета, про сварку з товаришем чи про щасливу подію в сім’ї? Класний керівник повинен мати мудрість учителя, відповідальність старшого товариша, доброту матері, строгість батька.

Виховання – загальна та вічна категорія людського життя. А.С.Макаренко стверджував, що: «Виховувати колектив, створювати його внутрішні інтелектуальні, моральні, емоційні сили – гармонійну єдність виховних впливів на особистість це означає передусім виховувати розум, моральні почуття, естетичні погляди й уподобання кожної особистості – кожної людини».

С.Шацький зазначав: «Виховання допомагає перевлаштувати життя в цілому, організовує соціальний досвід особистості, вчить, як організовувати середовище свого життя».

Виховання, як стверджує класик української психології Г.Костюк,- це керівництво індивідуальним становленням людської особистості. Виховувати – це проектувати поступове становлення якостей майбутньої особистості.

Мотивація до становлення та самовдосконалення передбачає озброєння процесу виховного впливу методами самопізнання, самовдосконалення, самооцінки, особистісного впливу вихователя. Активізація емоційно – вольової діяльності неможлива без створення емоційно комфортних умов взаємодії суб’єктів виховного впливу, формування в процесі виховання позитивного ставлення до об’єктів діяльності, оцінки ефективності діяльності виховання. Стимулювання інтелектуальної активності передбачає диференціацією заходів інтелектуального розвитку; стимулювання учнів до саморозвитку. Особливого значення в сучасних умовах набувають психолого-педагогічні чинники. Результативність виховного впливу залежить від змісту інформації і її відповідності вікові дітей; вибору стилю спілкування між вихователем і вихованцями, визнання вихованців партнерами, повноцінними учасниками діяльності; взаємин у системах: «суб’єкт – суб’єкт»; «вихователь – учні – батьки – громадськість»; форм і методів організації позакласної роботи; розуміння внутрішнього стану іншої людини.

К.Д.Ушинський писав: «Найголовнішим у вихованні має бути особистість безпосереднього вихователя, який віч на віч знаходиться з учнями. Вплив особистості педагога на молоду душу становить ту силу, яку не можна замінити ні підручниками ні моральними повчаннями, ні системою покарань і заохочень. Важливе значення має дух закладу, але цей дух живе не серед стін, не на папері, а в характері більшості вчителів і від них переходить в характер вихованців». Вдумуючись в ці слова переконуєшся в тому, що насправді саме від класного керівника залежить яким буде клас, яка думка в оточуючих складеться про вихованців. Приклад учителя у вихованні дітей важко переоцінити, тому не можна відривати професійну майстерність вихователя від його особистості. Перше і друге необхідно розглядати в їх нерозривній єдності віддаючи перевагу духовності і культурі педагога.


Мистецтво виховання має ту особливість, що майже всім воно

здається справою знайомою і зрозумілою і іншим справою легкою,-

і тим зрозумілішим і легшим здається воно, чим менше людина з ним

знайома, теоретично чи практично. Майже всі признають, що

виховання потребує терпіння … та лиш окремі прийшли до

впевненості, що крім терпіння, вроджених здібностей і навиків

необхідні ще й спеціальні знання.

К. Д.Ушинський.

Мета організації роботи методичного об’єднання – сприяти професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулювати творчість класного керівника, який веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи.

Методичне об’єднання:

- об’єднує класних керівників школи навколо проблеми «Формування життєвих компетенцій учнів у вимірі освітніх інновацій сучасної сільської школи».

- вчить використовувати нові форми і методи виховної роботи;

- планує виховну роботу класу, школи, педагогічного колективу;

- діагностує рівень досягнень, запити та інтереси дітей,труднощі педагогів у виховній роботі;

- стимулює творчу активність педагогів;

- сприяє створенню сприятливо-стимулюючих умов для формування життєвих компетенцій учнів;

- узагальнює і поширює кращий досвід роботи класних керівників.


Завдання виховної роботи в нашій школі в цілому й методичного об’єднання класних керівників зокрема регламентується концепцією виховної роботи й спрямовано на створення умов для розвитку й саморозвитку дитини.

В нашій школі всього 11 класів, тому працює одне м/о класних керівників, до роботи залучаються також педагог-організатор, практичний психолог, бібліотекар, керівники гуртків. У своїй більшості вони беруть активну участь в роботі методичного об’єднання: виступають з повідомленнями, діляться досвідом практичної роботи, проводять відкриті години спілкування, здійснюють самооцінку й оцінювання роботи колег.
Виховна проблема над якою працює школа :

Формування життєвих компетенцій учнів у вимірі освітніх інновацій сучасної сільської школи.Проблема, над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників:

Створення сприятливо-стимулюючих умов для розвитку життєвих компетенцій школярів.Мета: Формування професійного співтовариства вчителів, здатних на засадах інтеграції й застосуванні сучасних виховних технологій забезпечувати новий рівень виховання.
Педагогічне кредо колективу: Моє заповітне бажання – передати тобі ту життєву мудрість, яку називають умінням жити.

В.О. Сухомлинський

Шляхи реалізації проблеми
- прищеплення учням потреби в оволодінні новими знаннями;
- виховувати повагу до державної символіки, законодавства України;
- формування національної свідомості до рідної землі, українського народу, родини;
- забезпечення дотримання режиму роботи школи, правил для учнів, норм моралі;
- запобігання негативним проявам серед учнівської молоді, безпритульності та підліткової злочинності.

Формули успіху:

 • Найкращий засіб допомогти собі самому – це допомагати ще комусь

 • Дітей не потрібно виховувати, з ними потрібно товаришувати

 • Людина стає тим, хто він є, завдяки справі, яку робить

 • Чим більше віддаю себе дітям, тим більше від них одержую

 • Хто не дивиться вперед – залишається позаду

 • Кожна дитина – таланту перлина

 • Любіть те, що ви робите й робіть те, що ви любите

 • Щоб мати право навчати, треба постійно вчитися самому

 • Штурмуйте кожну проблему з ентузіазмом… наче від цього залежить ваше життя

Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки виховної роботи.

 • організація програмно-методичного супроводу виховної роботи в класі, школі, що сприяє удосконаленню й підвищенню ефективності виховної роботи в школі;

 • інформування про нормативно-правову базу, що регулює роботу класних керівників, вихователів груп подовженого дня в рамках модернізації виховання;

 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

 • формування мотивації педагогів з метою удосконалення професійної компетентності;

 • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи;

 • координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів в класних колективах; всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі  виявлення її задатків та здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб і інтересів;

 • сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників;

 • оцінювання виховної роботи членів педагогічного колективу;

 • вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.

 • створення інформаційно-педагогічного банку особистих досягнень, популяризація особистого досвіду.

 • розвиток інформаційної культури педагогів та використання інформаційних технологій у виховній роботі.2. Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • аналітико - прогностична функція, що виражається в здійсненні аналізу якості надання виховних послуг, розробці методик й інструментарію виявлення результативності й прогнозування, а також їхнього подальшого вмісту за напрямками виховної роботи;

 • організаційно - координуюча функція, що забезпечує планування й організацію роботи методичного об’єднання класних керівників;

 • інформаційна функція, що виражається в інформуванні педагогічних працівників школи з питань виховної роботи; 

 • науково - методична функція, забезпечує створення організаційно-педагогічних умов з метою вдосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання;

 • інноваційна, тобто впровадження інноваційних технологій в практику роботи класних керівників;

 • планування і аналізу, що включає діагностику ефективності виховної роботи та самоаналіз роботи класних керівників.


3. Документація шкільного методичного об'єднання класних керівників:
1. Звіт про виконану роботу за минулий навчальний рік.
2.Список членів методичного об’єднання класних керівників.\
3.Річний план роботи методичного об’єднання.
4.Протоколи засідання методичного об’єднання класних керівників.
5.Аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів)
6. План роботи творчих груп.

7.Теоретичні та практичні розробки з проблемних тем творчих груп.
8.Інструктивно-методичні документи щодо виховної діяльності в класних колективах і діяльності класних керівників.
9. Матеріали «методичної скарбнички класного керівника»

4. Змістом діяльності методичного об’єднання класних керівників є:

1. Планування й організація роботи методичного об’єднання класних керівників, вихователів груп подовженого дня: • розробка й затвердження планів виховної роботи, циклограм діяльності класних керівників, програм індивідуального розвитку;

 • розробка методичного супроводу виховного процесу;

 • визначення й затвердження тематики роботи творчих груп класних керівників;

 • розробка методик (технік) й інструментарію виявлення результативності виховної роботи за усіма її напрямками.

2. Створення організаційно-педагогічних умов для удосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання:

 • надання адресної методичної допомоги (групові, індивідуальні консультації, наставництво, практика стажистів);

 • участь в роботі динамічних груп;

 • самоосвіта.

3. Здійснення аналізу якості здійснення виховних послуг за напрямками:

 • стан виховання в процесі навчання;

 • створення додаткового простору для самореалізації особистості у позаурочний час;

 • науково-методичне забезпечення виховного процесу;

 • формування виховної системи школи;

 • організація соціально-профілактичної роботи;

 • моніторинг рівня вихованості учнів.

4. Систематизація, узагальнення й пропаганда передового педагогічного досвіду:

 • організація методичних виставок;

 • розробка методичних рекомендацій з пріоритетних напрямків роботи;

 • підготовка творчих звітів, майстер-класів, педагогічних марафонів;

 • педагогічні читання;

 • семінари, тренінги, конференції.


5. Організація позаурочної діяльності.

 • підготовка і проведення класних годин, виховних заходів, свят, ранків, вечорів тощо;

 • проведення індивідуальної виховної роботи з школярами;

 • підготовка і проведення класних батьківських зборів;

 • співпраця з вчителями – предметниками (відвідування уроків, індивідуальні бесіди, консультації тощо);

 • взаємовідвідування відкритих виховних заходів;

 • участь в проведенні загальношкільних міроприємств


СТРУКТУРА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

методичного об’єднання класних керівників


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка