«Погоджено» «Затверджено» Директор школи Заступник директораСкачати 302.09 Kb.
Дата конвертації17.03.2016
Розмір302.09 Kb.

«Погоджено» «Затверджено»Директор школи Заступник директора

Кошицький І.О. Демидюк Л.В.П Л А Н


роботи методичної комісії

класних керівників

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів с. Маньків

на 2012-2013 навчальний рік

Керівник МК:

Н. В. Трофимюк

Вступ

Методична комісіякласнихкерівниківпрацюєнадвирішеннямпершочерговихзавданьвихованняучнів у сучаснихумовах. Перед ними постаєзавдання: виховатигромадянина-патріота, формуватигромадськуактивністьдітей та підлітків, якілюблятьсвій народ, Україну, готовісамовідданозахищати і розбудовуватиїїяк суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальнудержаву, виробитиімунітет до негативного впливусоціальногосередовища.

Класнікерівники активно впроваджуютьтворчупрограмувиховноїроботи  «Превентивневиховання– пріоритетний напрям у виховній роботі класного керівника».

Виховна система школизорієнтована на створеннянаціональноїшколи-прищепленнядітямлюбові до духовнихоберегівпам’яті, формування в них національноїсвідомості, прилучення до нетліннихскарбівнародноїтворчості.

  Однією  з  основних  проблем  у  виховній  роботі  з  учнями  є  налагодження  індивідуального  підходу  до  кожної  особистості,  розвиток  творчого  потенціалу  дитини  та  профілактична  робота,  направлена    на  правовий  аспект  у  вихованні  учнів,  схильних  до  правопорушень.  Адже  кожна  дитина -  це  особистість.  А  кожна  особистість  потребує  творчого  підходу,  великого  терпіння  і  любові  з  боку  вчителя, класного керівника.  Тільки  при  такому  підході  до  справи  є  шанс  розкрити   і  розвинути  усі  кращі  сторони  чутливої  дитячої  душі,  творчого  потенціалу  дитини.

      Робота  методичної комісії класних  керівників  спрямована  на  формування  умінь  вчителів   плідно  працювати  з  учнями,   враховуючи  інтереси  й  запити   самих  школярів,  індивідуальний  підхід  у  виховній  роботі,  охоплює  питання  планування,  організації  та  аналізу  ефективності  виховного  процесу,  різноманітних  засобів  навчання.


Завдання на 2011/12 н. р.

Розділ 1. Здоров'я

Мета роботи:використання педагогічних технологій, методичних заходів для демонстрації учням важливості їхнього фізичного і психічного здоров'я для майбутнього самоствердження.

Завдання:

 • знайомити учнів із досвідом та традиціями поколінь зі збереження
  здоров'я нації;

 • формувати в учнів культуру збереження й зміцнення свого
  здоров'я;

• формувати навички здорового способу життя.
Види діяльності:

- співпраця з медичним персоналом навчального закладу з метою вивчення стану фізичного здоров'я учнів;

- співпраця з батьками учнів і вчителями-предметниками;

- співпраця з психологічною службою школи та службою у справах молоді для вивчення фізичного і психічного стану учнів і можливої корекції їхньої поведінки та їхнього здоров'я;

- спілкування з позашкільними установами, за допомогою яких необхідно вести просвітницьку й корегувальну роботу з учнями;

- формування в учнів позитивного та дієвого ставлення до проблеми збереження й захисту свого здоров'я;- організація позакласних та позашкільних заходів, які формують позитивне ставлення до здорового способу життя.

Розділ 2. Правовий напрям

Мета:формування в учнів відповідних знань із права, правових норм як регуляторів поведінки людини в суспільстві та відносин між особистістю й державою, яка потребує самостійного вибору поведінки, відповідальності за неї.

Завдання:

 • формування в учнів правової культури, вільного та відповідального самовизначення у сфері правових відносин із суспільством;

 • формування гуманістичного світогляду, усвідомлення своїх прав
  та прав інших людей;

 • навчання учнів розв'язувати завдання правового виховання стосовно морального саморозвитку та самовдосконалення.

Види діяльності:

 • вивчення правових норм держави, законів та формування в учнів
  відповідального ставлення до них;

 • організація й проведення позашкільних заходів, спрямованих
  на формування вмінь і навичок правової поведінки;

 • спілкування з правовими організаціями з метою правової освіти
  учнів;

• формування вмінь керуватися в ситуаціях морально-правового
вибору мотивами обов'язку, совісті.

Розділ 3. Моральне виховання

Мета:допомогти учням усвідомити моральні норми та правила.

Завдання:

 • формувати в учнів моральне ставлення до оточення;

 • формувати усвідомлення цінностей людського життя;

 • розвивати бажання діяти на основі моральних знань та цінностей
  у реальних життєвих ситуаціях;

 • розвивати вольові якості учнів, уміння й навички критично осмислювати свої сильні і слабкі сторони;

 • формувати позитивне ставлення до традицій, звичок своєї сім'ї,
  свого народу, вміння слухати, осмислювати й робити висновки.


Розділ 4. Сім'я і школа

Мета:максимальне зближення інтересів батьків та школи з формування розвинутої особистості.

Завдання:

 • організація психолого-педагогічної просвітницької діяльності
  через систему батьківських зборів, тематичних та індивідуальних
  консультацій, бесід;

 • створення умов для сприятливої взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу (педагогів, батьків, дітей);

 • організація цілеспрямованої освіти батьків із питань виховання
  дітей, використання активних форм просвітницької діяльності;

 • створення сприятливої атмосфери спілкування, спрямованої
  на подолання конфліктів у процесі виховання учнів у системі «учитель учень батьки».

Види діяльності:

 • спілкування з психологом школи, організація індивідуальної
  та групової роботи з батьками;

 • спілкування з громадськими та правовими організаціями з метою
  збереження психічного і фізичного здоров'я дитини;

 • вивчення сімей учнів, системи моральних цінностей і традицій
  сім'ї, які впливають на моральні й особисті якості дитини.

Розділ 5.Художньо-естетичний напрям

Мета:створення умов для прояву учнями своїх здібностей

та нахилів, ініціативи та самостійності, відповідальності, відкритості

до реальних життєвих ситуацій.

Завдання:


 • створення умов для рівного прояву учнями своєї індивідуальності;

 • використання нестандартних творчих форм позашкільної діяльності;

• використання активних форм позакласної та позашкільної роботи.


Види діяльності:

 • вивчення потреб, інтересів та побажань дітей в організації та проведенні позакласних заходів;

 • надання учням можливості самостійно планувати життя школи
  та відповідати за його виконання;

 • поєднання зусиль школи з позашкільними закладами в організації
  позашкільної діяльності.Графік і тематика засідань

ЗАСІДАННЯ І (Організаційне)

ВЕРЕСЕНЬп/п
Зміст
Відповідальні


1.

Про результати виховної роботи за 2010-2011 н.р.

Трофимюк Н.В.

2.

Обговорення та затвердження плану роботи МК на новий навчальний рік.


Трофимюк Н.В.

3.

Основнізавданняметодичноїкомісії в новому   навчальномуроці.

Трофимюк Н.В.4.

Вивчення нормативних документів щодо планування виховної роботи в школі.

Литвин О.М.5.

Ознайомлення з планами роботи класних керівників та обговорення індивідуальних тем, над якими вони працюють.

Трофимюк Н.В.6.

Погодження графіку відкритих виховних заходів.

Класні керівникиДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.

Проводити тестування серед учнів для з'ясування рівня сформованості знань, умінь, навичок щодо реалізації здорового способу життя

Вознюк Л.В.


2.

Класні години, батьківські збори з пропаганди здорового способу життя

Класні керівники

3.

Провести конкурс творчихробітсередучнів «Я в життімоєїшколи» (до 20-річчя школи) 

Класні керівники

4.

Організувати учнів до проведення свята «……………………………………………………………..»
5.

Проведення диктантів, захист рефератів, творчих робіт із формування здорового способу життя

Класні керівникиЗАСІДАННЯ ІІ

ЖОВТЕНЬ
ТЕМА.Морально - правовевиховання та профілактикаправопорушень.


п/п
Зміст
Відповідальні


1.

Організаціяіндивідуальноїроботи з профілактикиправопорушеньсередпідлітків.


Трофимюк Н.В.

2.

Як порозумітись з дітьми, схильними до правопорушень(поради психолога)


Вознюк Л.В.

3.

Виховний захід у 10 класі на морально-правову тематику


Жишко П.Г.

4.

Обговореннявідкритоговиховного заходу. 


Класні керівникиДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.

Проведення бесід для учнів на правову тематику

Класні керівники


2.

Перегляд відеофільму «Запобігання торгівлі людьми» (9-11 кл.)

Дацюк Л.І.

.


3.

Контроль за зайнятістю учнів у позаурочний час. Діяльність гуртків

Класні керівники


4.

Індивідуально профілактична робота з дітьми «групи ризику».

Класні керівники. психолог

ЗАСІДАННЯ ІІІ

ГРУДЕНЬ


ТЕМА.Формування в школярів особистісних рис громадянина

п/п
Зміст
Відповідальні


1.

«Національно-патріотичневихованняучнів у системіроботикласногокерівника».      


Литвин О.М.2.

Рольовіігри як можливістьформуваннянавичоксоціально-активноїповедінкиучнів.

Бошель О.В.3.

Виховний захід у 8 класі на громадянську тематику

Литвин О.М.4.

Обговореннявідкритоговиховного заходу. 


Класні керівники
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.

Провести виховні години «Енциклопедія – дорога до зкань»

Класні керівники


2.

Попередження вживання учнями алкогольних напоїв, паління – індивід. бесіди

Класні керівники, психолог


3.

Всім класним керівникам підготуватись до обміну досвідом з теми : «Стилі сімейного виховання».

Класні керівники


4

.Контроль успішностіучнів позакінченню1-го семестру.   

Класні керівники
ЗАСІДАННЯ ІV

Лютий


ТЕМА.Сім’я і школа

п/п
Зміст
Відповідальні


1.

Взаємини та спілкування дітей і батьків ( поради психолога батькам – пам’ятка )

Вознюк Л.В.


2.

Обмін досвідом з теми : «Стилі сімейного виховання».

Класні керівникиЗаконодавство України про відповідальність батьків за виховання своїх дітей

Жишко П.Г.

3.

Виховний захід у 6 класі

Здибель О.А.4.

Обговореннявідкритоговиховного заходу. 


Класні керівники
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.

Діагностика труднощів батьків у вихованні своїх дітей

Класні керівники, психолог


2.

Провести батьківськізбори « Доброта і милосердянароджуютьсявсім'ї». 


Класні керівники


3.

Аналізпроведеннябатьківськихзборів, обміндосвідом в цьомунапрямкуроботи.     


Класні керівники


4.

Всім класним керівникам підготуватись до обміну досвідом з теми : «Години спілкування як форма організації ціннісно-орієнтованої діяльності учнів».


Класні керівники


ЗАСІДАННЯ V

ТРАВЕНЬ

ТЕМА. Художньо – естетичне виховання у школі

п/п
Зміст
Відповідальні


1.

Обмін досвідом з теми : «Години спілкування як форма організації ціннісно-орієнтованої діяльності учнів».

Трофимюк Н.В.

2.

Інформація про стан відвідуванняучняминавчальних занять, дотриманнядисципліни й порядку вшколі.        


Класні керівники

3.

Виховний захід у 5 класі«Квіти біля нашої оселі»

Бошель О.В.4.

Обговореннявідкритоговиховного заходу. 


Класні керівники


5.

Проведення підсумків виховної роботи за 2011-2012 н. р., обмін досвідом, пропозиції по поліпшенню виховної роботи.  


Трофимюк Н.В.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.

Провести уроки мужності «Це потрібно не мертвим…»

Класні керівники


2.

Привітання ветеранів

Класні керівники


3.

Провести Свято Матері

Класні керівники


4.

Контроль успішностіучнів позакінченнюнавчального року.   

Класні керівники

з/п


Прізвище, ім’я та по батькові

Клас

Проблемне питання, над яким працює вчитель

1

Войтович

Володимир Вікторович ВВВікторовичВВікторович5

Формування ціннісного ставлення школярів до праці як запорука розвитку особистості

2

Бошель Оксана Віталіївна

6

Створення умов для виявлення та розвитку можливостей кожної особистості

3

Здибель Олена Адамівна

7

Формування ціннісного ставлення до себе, до родини і людей у вихованні особистості

4

Трофимюк Наталія Володимирівна

8

Створеннявиховногосередовища, щосприяєформуваннюсоціальної та моральноїкомпетентностішколярів

5

Литвин Ольга Михайлівна

9

Формування ціннісного ставлення до суспільства і держави у становленні особистості школяра

6

ДацюкЛариса Іванівна

10

Формування відповідальності, свідомого сприйняття життєвих проблем, підготовка учнів до самостійного життя

7

ЖишкоПетро Георгійович

11

Формування розвиненої правосвідомості учнівської молоді для становлення свідомого громадянина

громадянина
Відомості про членівметодичної комісії

класних керівниківПрізвище, імя, по батькові вчителя

Дата народження

Адреса, телефон

Освіта (де і коли здобута)

Предмет викладання

Пед.стаж

Кате-горія

Навантаження

1. Здибель Олена Адамівна

1.02.

1953


с. Мовчанів

вул. Лісова 42

097


Вища

1970-1975 Мелітопольський ДПІГеографія, природознавство

36

вища

старш


вчит.

10,5

2.Бошель Оксана Віталіївна

14.04.1986

с. Маньків

вул.Луцька,5\8

0997230884


Вища

2005-2010

РДГУ


Англ. мова

7

перша

26,5

3. Литвин Ольга Михайлівна

03.11.

1968


с. Маньків

вул.Першотравнева,5

0971799171


Вища

1987-1993р.

ВДУім. Л.Українки


Світова літер., рос. мова

23

вища


21

4. Дацюк Лариса Іванівна

17.121969

с. Маньків

вул.Центральна 15

0982645442


Вища

1987-1992р.

ЛДПІ ім. Л.Українки


Математика, інформатика

20

вища

старш


вчит.

26

5. Трофимюк Наталія Володимирівна

06.12.1978

с.Козлів

вул.Центральна 21

0985135996


Вища

1995-2000р.

ВДУім. Л.Українки


Фізика, математика

11

перша

21,5

6.Войтович Володимир Вікторович

25.11.1986

с. Затурці

вул.1 травня

0975809436


Вища

2005-2010

РДГУ


Інформатика трудове навчання

6

перша

17

7.Жишко Петро Георгійович

04.08.1975

с. Шельвів

вул.. Церковна,1Вища

1992-1997р.

ВДУім. Л.Українки


Історія. правознавство

12

перша

17,5

Вступ

Людина – найвища цінність.

В.О.Сухомлинський

Шлях України у щасливе майбутнє пролягає через виховання. Виховання в житті людей – первинне і головне, усе інше – його наслідки. Там, де виховання відкладають «до кращих часів» і починають вирішувати інші, загальніші і важливіші, як здається, проблеми, ці кращі часи не настають ніколи. Виховання – це саме життя, а життя «на потім» відкласти не можна.Виховання - це процес соціальний в найширшому розумінні. З усім складним світом навколишньої дійсності дитина входить у безкінечне число відносин, кожна з яких незмінно розвивається, переплітається з іншими відносинами, ускладнюється моральним і фізичним зростанням самої дитини. Завдання класного керівника – спрямувати цей розвиток і керувати ним.

«Діти живуть щохвилини, щогодини, щодня, живуть невпинно й безупинно,» - писав великий педагог Ш. Амонашвілі. Шкільне життя - лише частина цілісного процесу життєдіяльності дитини. Повнота, яскравість думок, почуттів, образів, які переживають учні у навчально-виховному процесі, - необхідна умова розквіту їхньої індивідуальності. Учень – це завжди Людина з великої літери, тому що він потенційно невичерпно багатий. І саме школа повинна допомогти дитині заглянути в себе і визначити набір цінностей, які узгоджуються з її неповторною людською сутністю, які забезпечуватимуть її компетентність як громадянина, патріота, члена колективу, сім’янина, особистості. Саме у цьому вбачають своє основне завдання класні керівники.

Щоб мати можливість знайти своє місце в житті молода людина повинна володіти такими якостями: • знати своє життєве кредо, мати ціль у житті;

 • орієнтуватись у системі найрізноманітніших цінностей;

 • здійснювати відповідальний життєвий вибір;

 • самостійно і критично мислити;

 • усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані;

 • грамотно працювати з інформацією;

 • бути здатною генерувати нові ідеї, творчо мислити;

 • бути комунікабельною, контактною у різних соціальних групах;

 • вміти самостійно працювати над розвитком духовності та інтелекту;

 • бути конкурентоздатною в суспільстві з ринковою економікою;

 • приймати рішення і нести відповідальність за їх реалізацію.

Таким чином, життєва компетентність дітей – основа розвитку особистості.

Завдання на 2012-2013 н.р

У своїй роботі класні керівники керуються вимогами Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». У цьому документі зазначено, що головним завданням сьогоднішньої освітньої практики є створення виховного простору, під яким розуміємо не тільки середовище, а й духовний простір учня і педагога, простір культури, що впливає на розвиток особистості. Визначальною тенденцією виховання стає формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самої себе.

Однією з найбільш перспективних методик, що сприяютьформування в учнів життєвих навичок соціальної активності єпроектна виховна технологія. Вона є одним із провідних засобів перетворення школи із школи навчання на школу життя, формування та актуалізації життєвого досвіду учнів, оволодіння навичками планування власної діяльності, вибору засобів та шляхів її здійснення. Діяльність за проектом допомагає учням включитися в активну соціальну дію.

Проблему для проекту будемо брати з реального життя, таку, що має значення для самих дітей і для багатьох людей. Для вирішення цієї проблеми учні повинні використати ті знання, що вони мають, і набути нових.

У 2012-2013 н.р. класні керівники, батьки та учні нашої школи будуть працювати над проектом «Організація спільної роботи школи і сім`ї у становленні особистості школяра».

Без сумніву, школа може успішно виконувати свої функції щодо виховання підростаючого покоління тільки у тісному взаємозв’язку із сім’єю. Лише спільними цілеспрямованими зусиллями педагогів і батьків вдасться плідно впливати на розвиток особистості дитини, розв’язувати актуальні виховні завдання.

Виходячи з цього, вважаємо одним із найактуальніших напрямів роботи класного керівника сучасної школи - налагодження дієвого взаємозв’язку і ефективної співпраці з батьківською громадськістю.

Наща система роботи з батьківською громадськістю буде включати в себе такі напрямки: • вивчення виховного потенціалу сімей;

 • підвищення рівня педагогічної культури батьків;

 • безпосереднє залученню батьків до навчально-виховного процесу;

 • вироблення єдиного виховного впливу на дитину з боку батьків і школи.

Виховання дітей в сім’ї має, безперечно, суб’єктивний характер і залежить від рівня моральності і загальної культури батьків, їх життєвих планів, ідеалів, вчинків, родинних традицій тощо. Значну роль у цьому відіграє виховний потенціал сім’ї, який визначається внутрішньо притаманними конкретній сім’ї можливостями. Його важливо враховувати при виробленні стратегії співпраці школи з батьками учнів. Тому розпочнемо свою роботу із вивчення сімей учнів.

Вивчення родин учнів відбуватиметься за певною програмою і охоплюватиме такі сторони:

1. Загальні відомості про родину (склад родини; вік, освіта, професія батьків; побутові та санітарно-гігієнічні умови життя родини; матеріальне забезпечення)

2. Інформація про родинне виховання (виховна спроможність і виховна активність батьків; громадська спрямованість родинного колективу; психологія родинних стосунків; наявність куточка школяра; дотримання дитиною режиму дня; робота батьків над формуванням загальної культури школяра, розвитком його здібностей; використання вільного часу, культура дозвілля; ставлення батьків до школи; хто із членів родини здійснює найбільший виховний вплив на учня).При вивченні виховного потенціалу сім’ї використовуватимемо комплекс прийомів і методів: відвідування учнів удома, спостереження, бесіди, анкетування, тестування. Вивчення сім’ї передбачає глибокий всебічний аналіз як позитивних, так і негативних особливостей. Але виявлення позитивного і його розвиток має домінувати у процесі становлення стосунків виховної взаємодії педагогів і батьків.
Аналіз роботи методичної комісії класних керівників

за 2011-2012 н.р.

У минулому навчальному році класні керівники активно впроваджували творчу програму виховної роботи  «Превентивне виховання – пріоритетний напрям у виховній роботі класного керівника».Робота методичної комісії класних  керівників  була спрямована  на  формування  умінь  вчителів   плідно  працювати  з  учнями,враховуючи інтереси  й  запити   самих  школярів,  індивідуальний  підхід  у  виховній  роботі,  охоплювала  питання  планування,  організації  та  ана-лізу  ефективності  виховного  процесу,  різноманітних  засобів  навчання. Зазначені завдання були спрямовані на виконання основної мети виховної роботи у школі, а саме – виховувати учня активним свідомим громадянином незалежної держави, формувати здатність до адаптації у суспільномужитті. Під час організації виховного процесу наставники дитячих колективів використовували положення «Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ ст.); Закони України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про виховання дітей та молоді»; «Конвенції ООН про права дитини»; Національними програмами «Репродуктивне здоров’я», «Виховання дітей та учнівської молоді в Україні»; програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» .
 Протягом року всі наставники працювали над вирішеннямпоставленихзавдань перед класом та обраних тем по виховнійроботі, вдосконалюючисвоївмінняспілкуватися з дітьми і ефективноуправлятиїхдіями, результат чоговисвітлювали на батьківськихзборахкласу, які проходили раз на четверть, у визначенітерміни. Проведені всі засідання МО згідно плану. Були підготовлені й проведені всі заплановані загальношкільні заходи.

Але виховна діяльність у школі поряд з позитивними моментами ще мала деякі недоліки, над якими потрібно спільно працювати і вчителям, і учням, і батькам. Зокрема, не всі учні відвідують школу у шкільній формі, не достатньо дієва робота центрів учнівського самоврядування, не завжди класні керівники відвідують учнів вдома, не завжди виховні заходи підготовлені на високому рівні. У цьому начальному році будемо проводити роботу щодо усунення цих недоліків.Графік і тематика засідань

ЗАСІДАННЯ І (Організаційне)


(06.09)п/п
Зміст
Відповідальні


1.

Про результати виховної роботи за 2011-2012н.р.

Трофимюк Н.В.

Демидюк Л.В.2.

Обговорення та затвердження плану роботи МК на новий навчальний рік.


Класні керівники .

3.

Основні завдання методичної комісії в новому   навчальному році.

Трофимюк Н.В.4.

Вивчення нормативних документів щодо планування виховної роботи в школі.

Демидюк Л.В.

5.

Ознайомлення з планами роботи класних керівників та обговорення індивідуальних тем, над якими вони працюють.

Трофимюк Н.В.

Класні керівники


6.

Погодження графіку відкритих виховних заходів.

Класні керівникиДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.

Підготуватипитання до анкетуванняучнів з превентивноговиховання.

Вознюк Л.В.


2.

Родиннийзахід (педагогічний всеобуч батьків).


Адміністрація школи

Класні керівники
3.

Класні батьківські збори

Класні керівники


ЗАСІДАННЯ ІІ

(22.11)ТЕМА.Методи превентивного виховання

п/п
Зміст
Відповідальні


1.

Соціально-економічні тенденції розвитку суспільства і проблеми профілактичної виховної роботи з неповнолітніми (лекція).Віннік Л.Г.

2.

Лекція психолога на тему: "Соціально-психологічна адаптація учнів з девіантною поведінкою.”


Вознюк Л.В.

3.

Відвідування уроку правознавства.Жишко П.Г.

4.

Обговореннявідкритогоуроку. 


Класні керівникиДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.

Провести годиниспілкування « Я обираю здоровий спосібжиття». 

Класні керівники


2.

Відвідатисім'їдітей, схильних до правопорушень. Класні керівники

.


3.

Контроль за зайнятістю учнів у позаурочний час. Діяльність гуртків

Класні керівники


4.

Індивідуально профілактична робота з дітьми «групи ризику».

Класні керівники. психологЗАСІДАННЯ ІІІ

(28.02)


ТЕМА.“Удосконаленняродинноговихованняучнів”.

п/п
Зміст
Відповідальні


1.

Спільна робота громадськості, школи і сім’ї у становленніособистості школяра.Трофимюк Н.В.

2.

Індивідуальна робота класногокерівника з батьками (з досвідуроботи).


Дацюк Л.І.3.

Проблемнийстіл за участюбатьків на тему "Умовиуспішноговихованнядітей у родині”:

·  родина – міцний і дружнийколектив;

·  здоровий родинниймікроклімат і йоговплив на формуванняособистостідитини;

·  довір’я у вихованні;

·  ставлення до найстаршихчленівсім’ї, родини;

·  єдністьвимогбатьків та вчителів у ставленні до дітей.
Дацюк Л.І.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.

Діагностика труднощів батьків у вихованні своїх дітей

Класні керівники, психолог


2.

Родиннийзахід (педагогічний всеобуч батьків).
народжуються в сім'ї». 


Класні керівники

ЗАСІДАННЯ ІV

(10.05)


ТЕМА.«Сутність і особливостірозвиткуособистості».п/п
Зміст
Відповідальні


1.

Система роботикласногокерівника з регулювання та корегуванняміжособистіснихстосунківвучнівськихколективах (доповідь).Здибель О.А.

2.

Диференціація та індивідуалізація виховання – необхідна умова розкриття творчої індивідуальності особистості (з досвіду роботи).Трофимюк Н.В.

3.

Виховний захід у 8 класі

Трофимюк Н.В.

4.

Обговореннявідкритого виховного заходу. 


Класні керівники


5.

Проведенняпідсумківроботи методичного об’єднаннякласнихкерівників. Проблеми, їхвирішення,пропозиції. 

Класні керівники


ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.

Проведенняанкетування з вивченнярозвиткуособистості.Класні керівники

психолог


2.

Провести загальношкільне Свято Матері

Класні керівники

.


3.

Оглядметодичноїлітератури з виховноїроботи.


Класні керівники

Трофимюк Н.В.

Сім'я і школа - це берег і море.
Наберезідитинаробитьсвоїперші кроки,
отримуєперші уроки життя,
а потім перед н
еювідкриваєтьсянеозоре море знань,
і курс у цьомуморіпрокладає школа.
Це не означає,що вона повинна зовсімвідірватисявід берега ...

                                                                       Л.А. Кассіль


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка