Погоджено: затвердженоСкачати 113.95 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір113.95 Kb.
__________________________________________________________________найменування загальноосвітнього навчального закладу
ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник директора з НВР ДИРЕКТОР ___________________________ ______________________________

ПІБ ПІБ

________________________________ ______________________________підпис підпис

«____»________________20____ р. «_____»________________ 20___ р.
Календарно-тематичне планування

з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

(для шкіл з навчанням російською мовою)

у _______ класі

на 20___ /20___ н. р.

Учителя: _________________________________________
Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _________________________________

__________________________________________________________________

Протокол № ______ від «_____»______________20_____р.

Голова МО________________________________________________________ПІБ
Складено за підручником: Н.В. Гавриш, Т.С. Маркотенко. Українська мова : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навч. рос. мовою / Н.В. Гавриш, Т.С. Маркотенко. – Київ : Генеза, 2015


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 4 КЛАСІ

загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою

(70 годин, 2 години на тиждень)

Дата

Тема уроку

Впр.

І семестрТема 1. Повторення, закріплення знань та вмінь з мови

і правопису, засвоєних у 3 класі (6 годин)
1
Усне і писемне мовлення. Вживання букв і, и, е, є, ї, ґ.

1–7

2
Норми української літературної вимови.

8–13

3
Вживання на письмі ь, у тому числі й перед о, після ц (у кінці слів), і відсутність ь після губних та шиплячих; вживання м’якого знака у суфіксах -ськ-, -цьк-. Аудіювання (навчальне).

14–24

4
Вживання на письмі апострофа.

25–31

5
Позначення на письмі подовжених м’яких приголосних двома буквами. Правопис слів типу клас, група, сонце, серце; спрощення в групах приголосних.

32–39

6
Написання ненаголошених е, и в корені слова. Перевірна робота Тест.


Тема 2. Текст. Речення (12 годин)
7
Текст та його структура. Визначення теми та основної думки тексту, поділ на логічно завершені частини, план. Абзац. Діалог як вид тексту. Перевірна робота. Діалог. Аудіювання (навчальне).
8
Розвиток мовлення. Письмовий переказ (навчальний).

Заголовок тексту. Спостереження за вживанням слів цей, той, він (вона, воно), там, тоді для зв’язку між реченнями тексту.


9
Типи текстів (розповідь, опис, текст-міркування). Особливості їх будови. Переказування текстів різних типів (усно). Колективне складання і запис текстів міркувань на правописні теми.

43–44

10
Розвиток умінь складати тексти (усно й на письмі) різних типів за опорними словами, словами й малюнком, малюнком і планом, даним початком і малюнком тощо. Розвиток мовлення (впр. 47).

45–48

11
Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні). Окличні речення. Розділові знаки в кінці речень залежно від інтонації. Перевірна робота . Діалог.

49–53

12
Звертання в спонукальних реченнях. Кома при звертанні. Речення-репліки, їх уживання в діалогах.

Використання найпростіших народних висловів, фразеологізмів (без уживання терміна) при побудові речень.Розвиток мовлення (впр. 57).

54–58

13
Головні (підмет і присудок) та другорядні члени речення. Їх зв’язок із підметом та присудком. Поширення речень другорядними членами. Перевірна робота. Тест.

59–63

14
Зв’язок слів у реченні. Речення і словосполучення. Головне

і залежне слово в словосполученні. Перевірна робота. Діалог.64–68

15Розвиток мовлення. Розвиток умінь складати речення за схемами, доповнювати речення за питаннями, визначати головні члени речення, встановлювати за допомогою питань зв’язок між словами в реченні.
16
Однорідні головні й другорядні члени речення. Спостереження за вживанням однорідних членів речення в текстах. Поширення речень однорідними членами. Диктант.

69–73

17
Речення з однорідними членами. Розділові знаки в таких реченнях. Поєднання однорідних членів речення за допомогою інтонації та сполучників (без уживання терміна) і, та, але, а. Кома перед а, але, та в значенні але.

74–77

18
Розвиток мовлення. Розвиток умінь будувати речення

з однорідними членами, вживати їх, розповідаючи про побачене, почуте, правильно інтонувати їх. Перевірна робота. Тест.78, 80Тема 3. Слово. Лексичне та лексико-граматичне значення слова. Іменник (24 години)
19
Повторення й активізація знань про лексичне значення слова – синоніми, антоніми, багатозначні слова, слова з переносним значенням. Розвиток умінь використовувати найбільш влучні

з них при побудові речень, власних висловлювань, при редагуванні (виправленні) текстів.


20
Розширення уявлень про походження найбільш уживаних слів. Уміння користуватися навчальними словниками. Контрольне аудіювання.
21
Слово – частина мови. Іменник, прикметник, дієслово, займенник. Уміння їх розрізняти, засвоєння термінів.

82–87

22
Контрольне списування
23
Аналіз контрольного списування. Розширення уявлень про предметність на прикладах іменників, що означають опредмечені дії, стан, якість (радість, сум, сміливість, сміх, блакить). Іменники – синоніми й антоніми. Творення спільнокореневих іменників за допомогою суфіксів і префіксів.Спостереження за багатозначністю іменників, уживання іменників у прямому й переносному значеннях, формування вмінь вибирати з ряду іменників-синонімів слова, які найбільше відповідають змісту висловлювань.

88–93

24
Рід і число іменників. Спостереження за розбіжністю роду

й числа деяких іменників у російській та українській мовах. Розвиток умінь правильно вживати такі іменники в мовленні

при побудові словосполучень. Перевірна робота. Діалог.


94–106

25
Змінювання іменників за відмінковими питаннями. Засвоєння назв відмінків і питань до них. Число іменників. Засвоєння іменників, які в українській мові вживаються тільки в однині (чорнило, листя, колосся, гілля) та множині (двері, штани).

Розвиток мовлення (впр. 115, 116).

107–117

26
Відмінювання іменників чоловічого і жіночого роду на -а, -я в однині (спостереження за таблицею).

118–123

27
Письмовий переказ (контрольний)
28
Аналіз написання переказу. Засвоєння закінчень іменників ужитих у родовому відмінку: -и, -і (вимова приголосних звуків [г], [к], [х] та [ж], [ч], [ш] перед , . Уживання прийменників з, із, до, без, від під час побудови словосполучень (з парти, без книжки).

124–136


29
Засвоєння закінчень іменників, ужитих у давальному та місцевому відмінках.


137–14230
Чергування приголосних звуків [г], [к], [х] із [з´], [ц´], [с´] перед

-і: нога – на нозі, рука – у руці; уживання прийменників при, у (в), на з місцевим відмінком.

143–147

31
Засвоєння закінчень іменників, ужитих в орудному відмінку

(-ою, -ею, -єю). Уживання прийменників з, за, над, під при побудові словосполучень. Перевірна робота. Тест.

148–154

32
Аналіз виконання тесту. Узагальнення вивченого про відмінювання іменників.

155–161ІІ семестр
33
Засвоєння закінчень іменників, ужитих у давальному

й місцевому відмінках (увага до паралельних форм -ові, -еві, -єві, -у, -ю).162–168
169–173

34
Засвоєння закінчень іменників чоловічого роду, ужитих в орудному відмінку. Розвиток мовлення (впр. 179).

174–181


35
Засвоєння закінчень іменників середнього роду. Перевірна робота. Усний твір.

182–186

36
Правопис іменників середнього роду з закінченям в орудному відмінку.

187–191

37
Відмінювання та правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням та іменника мати. Диктант. Аудіювання

(з навчальною метою).

192–199

38
Засвоєння закінчень іменників жіночого роду з нульовим закінченням та іменника мати, ужитих в орудному відмінку однини.

200–205

39
Відмінювання іменників – назв маленьких істот та іменника ім’я. Розвиток мовлення (впр. 209).

206–211

40
Кличний відмінок. Розвиток мовлення. Складання листа

(впр. 213).

212–217

41
Відмінювання іменників у множині. Правопис іменників у називному та знахідному відмінках множини.

218–224

42
Правопис іменників у формі родового відмінка множини. Перевірна робота . Діалог.

225–228

43
Правопис іменників у формі місцевого відмінка множини. Перевірка мовних знань та вмінь. Тест.

229–233

44
Аналіз виконання тесту. Узагальнення вивченого про іменник.

Перевірна робота. Усний твір.


Тема 4. Прикметник (9 годин)
45
Активізація знань про прикметник. Зв’язок прикметників з іменниками, залежність роду прикметників від іменників. Родові закінчення прикметників.

240–250

46
Творення прикметників. Спостереження за відтінками значення прикметників. Розвиток мовлення (впр. 253). Перевірна робота. Усний твір.

251–255

47
Відмінювання прикметників чоловічого і середнього роду

в однинні. Відмінкові закінчення прикметників чоловічого

і середнього роду, вжитих у формі родового, давального

і місцевого відмінків. Розвиток мовлення (впр. 258).256–260

48
Відмінювання прикметників жіночого роду в однині. Закінчення прикметників жіночого роду в родовому відмінку. Перевірна робота. Усний твір (впр. 264).

261–265

49
Закінчення -ій прикметників жіночого роду в давальному

і місцевому відмінках однини.266–271

50
Закінчення прикметників жіночого роду в орудному відмінку

-ою. Вживання м’якого знака для позначення м’якості приголосного основи перед закінченням -ою: із синьою.

272–277

51
Відмінювання прикметників у множині. Правильна вимова та написання закінчень прикметників у називному та знахідному відмінках множини.

278–283

52
Контрольний диктант
53
Ангаліз диктанту. Узагальнення вивченого про прикметник.

284–288Тема 5. Числівник. Займенник (4 години)
54
Числівник.

289–306Розвиток мовлення. Оголошення (впр. 302). Запрошення (впр. 306).

302, 306

55
Особові займенники. Займенники 1-ї, 2-ї, 3-ї особи. Аудіювання (з навчальною метою).

307–312

56
Відмінювання особових займенників. Окреме написання займенників і прийменників.

313–317

57
Використання займенників для уникнення невиправданого повторення слів під час побудови текстів.Узагальнення вивченого про займенник. Перевірна робота. Усний твір.

318–322Тема 6. Дієслово. Прислівник. Повторення (13 годин)
58
Активізація знань учнів про дієслово. Розширення уявлень про лексичне значення дієслів.

323–327

59
Часи дієслів. Переконструювання тексту за допомогою заміни однієї часової форми дієслова на іншу. Аудіювання (з навчальною метою).

328–331

60
Творення дієслів минулого часу. Розвиток мовлення. Спостереження за роллю дієслів у текстах-розповідях та текстах-описах. Перевірна робота. Усний твір.

332–335

61
Змінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу за особами й числами. Чергування приголосних у дієсловах, ужитих у 1-й особі однини.

336–340
341–346

62
Засвоєння вимови і правопису дієслівних форм на -шся

(2-га особа однини). Контрольне аудіювання.347–352

63
Вимова і правопис дієслівних форм на -ть, -ться (3-тя особа).

353–362

64
Неозначена форма дієслова.

363–367

65
Письмовий твір (контрольний)
66
Узагальнення вивченого про дієслово. Розвиток мовлення.
67
Прислівники на позначення місця, напрямку, часу, руху.
68
Державна підсумкова атестація
69
Правопис найуживаніших прислівників. Повторення

та узагальнення вивченого.


70
Повторення та узагальнення вивченого за рік.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка