Положення На підставі „Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 8 квітня 1993 р. №93 студенти проходять практикуСкачати 247.85 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір247.85 Kb.
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання
Кафедра управління

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор центру заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання

______________С.С. Мелейчук

«_____»_______________2013р.

ПРОГРАМА

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

для студентів

напряму 030601 «Менеджмент»

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Програма виробничої практики прийнята на засіданні кафедри управління

Протокол №1 від «28» серпня 2013р.

Зав. каф. управління О.М. Теліженко

1

Загальні положення


На підставі „Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 8 квітня 1993 р. №93 студенти проходять практику.

У відповідності з навчальним планом, для підсилення практичного спрямування підготовки фахівців на 3-му курсі у кінці 6 семестру передбачена виробнича практика на базових підприємствах та в організаціях будь-якої галузі та форми власності, тобто на базах практики, які відповідають вимогам програми навчання.

З усіх питань організації, проведення і проходження практики необхідно звертатися у відділ практики та на випускаючу кафедру управління.

Метою виробничої бакалаврської практики є формування у студентів професійних умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах; поглиблення та закріплення теоретичних знань; опанування студентами сучасних прийомів, методів та знарядь праці в галузі їх майбутньої професії; виховання у студентів потреби постійно поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Завдання виробничої практики. Під час виробничої бакалаврської практики студент повинен опанувати систему умінь і набути навички щодо вирішення типових завдань відповідно до посад, які може обіймати випускник вищого навчального закладу - бакалавр з менеджменту, основним видом діяльності якого є управлінська діяльність в організаціях.

Результатами виробничої практики є набуття студентами евристичних компетенцій щодо роботи менеджера та управління структурними підрозділами підприємств на первинному рівні, операційними системами та процесами в організаціях.

У результаті проходження виробничої практики

студент повинен знати:

- загальний стан та загальні тенденції розвитку галузі у якій працює дане підприємство;

- загальну ємність ринків на яких підприємство реалізує свою продукцію та частку яку воно займає;

- динаміку реалізації продукції за останній період та перспективи розвитку;

-  ключових постачальників, споживачів та конкурентів;

- основні проблеми, що виникають на підприємстві;

- організаційну структуру управління підприємством (організацією) та його підрозділами, функції та методи системи менеджменту конкретного підприємства;

- виробничу структуру, техніку, технологію і організацію виробництва на підприємстві;

- динаміку основних техніко-економічних показників підприємства (організації) на протязі останніх 2-5 років;

- методи техніко-економічного аналізу діяльності підприємств, розрахунку економічної ефективності організаційних, економічних, технічних і управлінських заходів;

- теорію та основні напрямки вдосконалення організаційно-економічного механізму виробництва та господарювання на підприємстві, застосування економіко-математичних моделей для удосконалення організації та управління виробництвом.

Студент повинен уміти

- аналізувати організаційну структуру підприємства та проводити оцінку прийняття управлінських рішень;

- проводити техніко-економічний аналіз роботи підприємства та його підрозділів;

- визначати ємність ринку та виявляти фактори, що впливають на обсяг реалізації продукції;

- проводити оцінку використання потужності;

- виявляти невикористанні резерви виробництва та визначати можливості поліпшення роботи за їх рахунок;

- проводити дослідження в області організації і управління виробничими системами, управління трудовими колективами;

- аналізувати дані оперативно-виробничого планування;

- здійснювати розрахунок (калькулювання) і аналіз собівартості, визначати взаємозалежність між показниками „витрати-обсяг продукції-прибуток”;

- розробляти фінансовий план, бюджет, бізнес-план;

- користуватись програмними засобами обробки інформації.

Студенти при проходженні практики зобов'язані:

- до початку практики одержати від керівника практики від кафедри консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

- своєчасно прибути на базу практики;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;


 • нести відповідальність за виконану роботу і достовірність всіх даних наведених у звіті про проходження виробничої практики;

 • завчасно подати керівникові від підприємства на узгодження, перевірку та підпис відповідно оформлений звіт про проходження переддипломної практики;

 • у визначений кафедрою „Управління” час з’явитися для захисту свого звіту про проходження виробничої практики.


2 Організація проходження виробничої практики
Виробнича практика студентів проводиться на базах, які відповідають цілям, завданням, змісту практики . Об'єктами практики можуть бути підприємства різних форм власності, видів господарської діяльності, організаційно-правового статусу, які є юридичними особами і функціонують на ринку не менше двох років і здійснюють виробничу торговельну, виробничо-торговельну, посередницьку, оптово-збутову та інші види діяльності. Підприємства повинні відповідати сучасним вимогам, тобто на них повинні застосовуватися передові форми і методи управління та організації виробничої, планово-економічної роботи, логістичної та маркетингової діяльності, бухгалтерського обліку, впроваджуватися прогресивні технології виробництва , організації праці та управління.

Крім того, штат підприємства повинен бути укомплектований висококваліфікованими фахівцями, здатними створити відповідні умови студентам в отриманні професійних навичок.

З базами практики університет завчасно укладає договори про проходження виробничої практики студентів.

Розподіл студентів по підприємствах здійснюється кафедрою управління спільно з відділом практики університету відповідно до укладених договорів та з урахуванням замовлень підприємств і організацій на підготовку фахівців . З дозволу кафедри та за погодженням з відділом практики університету студенти можуть самостійно вибирати місце практики .З базами практики (підприємствами, організаціями, установами) університет завчасно укладає договори про проходження переддипломної практики студентів.

Під час практики за кожним студентом закріплюється робоче місце в одному з підрозділів підприємства, яке повинно відповідати напряму індивідуального завдання студента та можливості здійснення кваліфікованого керівництва його роботою.

За можливості студенти можуть бути тимчасово зараховані на відповідні штатні посади. В такому випадку для студентів встановлюється режим роботи, обов'язковий для робітників підприємств, з розповсюдженням на них діючої табельної системи.

У випадку, коли проходження виробничої практики на підприємстві відбувається групами (від 3-х осіб), з їх числа призначається старший групи, в обов'язки якого входить:


 1. Щоденний облік явки студентів на практику.

 2. Систематичний зв'язок групи практикантів з керівниками практики від кафедри і підприємства.

 3. Сповіщення керівника практики від кафедри про всі непорозуміння під час практики (в той же день).

Навчально-методичне керівництво виробничою практикою здійснюється кафедрою управління. Кафедра забезпечує підприємства і студентів-практикантів програмами практики, здійснює контроль за організацією і проведенням практики, дотриманням її термінів і змісту. Безпосереднє керівництво практикою реалізується в індивідуальному порядку керівником від університету-викладачем кафедри та керівником від підприємства-бази практики.

3 Керівництво виробничою практикою

Навчально-методичне керівництво і виконання програми виробничої практики забезпечується кафедрою управління.

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедр або предметних (циклових) комісій, які брали безпосередню участь у навчальному процесі, по якому проводиться практика.

Безпосереднє керівництво здійснюється керівником – викладачем кафедри управління та керівником від підприємства.

Робота керівника від кафедри входить до педагогічного навантаження, обсяг якого визначається згідно з діючими нормативами.

Керівник практики від кафедри:


 • перед початком виробничої практики проводить організаційно-методичну консультацію де роз’яснює мету, задачі, програму, зміст і календарний графік проведення практики, перелік і порядок укладання необхідних для проходження практики і захисту звіту документів, знайомить із вимогами до звітів та критеріями їх оцінки, роздає направлення на практику;

 • допомагає обрати і правильно сформулювати тему індивідуального завдання;

 • направляє роботу студента, залишаючи за ним право на ініціативу і самостійність прийняття рішень;

 • рекомендує студенту основну і додаткову літературу та інші джерела з теми індивідуального завдання;

 • відвідує місця роботи студентів та перевіряє їх роботу;

 • допомагає студентам вирішити організаційні питання, що виникають під час проходження практики;

 • проводить консультації щодо аналізу теоретичної та методичної літератури, вибору методів обробки зібраних даних, та оформлення отриманих результатів;

- визначає терміни виконання і оформлення звіту;

- перевіряє наведені у звітах та використані студентами у розрахунках матеріали переддипломної практики; • перевіряє звіт підписаний студентом та керівником практики від підприємства та у разі якщо звіт виконано у відповідності до встановлених вимог допускає його до захисту;

 • проводить захист у відповідності із встановленим графіком та виставляє оцінку;

 • за встановленою формою складає звіт за підсумками проведення виробничої практики, висловлює зауваження і пропозиції щодо вдосконалення практичної підготовки студентів.

Керівництво практикою на підприємстві

Керівництво переддипломною практикою здійснюють висококваліфіковані спеціалісти, що займають керівні посади (керівники лінійних та функціональних підрозділів) на підприємстві (установі, організації), визначеному для студента як база практики. Керівник практики від підприємства призначається наказом директора підприємства і несе персональну відповідальність за організацію та проведення переддипломної практики у відповідності до її робочої програми.Керівник практики від підприємства

 • організовує проведення обов'язкових інструктажів з охорони праці;

 • забезпечує виконання студентами правил безпеки праці на кожному робочому місці;

 • знайомить студентів з виробничою структурою підприємства, цеху, технікою, технологією, організацією виробництва, праці та управління, основними техніко-економічними показниками;

 • організовує для практикантів екскурсії по підприємству, цеху, зустрічі та бесіди зі спеціалістами та керівниками;

 • забезпечує виділення кожному практиканту певної ділянки роботи та робоче місце;

 • складає для кожного студента графік роботи;

- знайомить студентів з організацією роботи на конкретних робочих місцях, надає допомогу з правильного виконання практикантами їхніх функціональних задач, з освоєння прийомів раціонального виконання їхніх майбутніх посадових обов’язків;

 • створює необхідні умови для виконання студентами програм практики;

 • стежить за неможливістю залучення студентів до робіт що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

 • надає студентам можливість користуватись бібліотекою нормативною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

 • забезпечує облік виходів на роботу студентів-практикантів та повідомляє про всі порушення керівникові від кафедри.

 • після закінчення практики дає характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій вказує ставлення студента до поставлених завдань, вчасність та ретельність виконання доручень, дисциплінованість, підготовленість для самостійної діяльності, обсяг отриманих знань та навичок, якість підготовленого ним звіту.


4 Зміст практики
Частина 1 . Загальне ознайомлення з підприємством - об'єктом практики .

Виробнича бакалаврська практика передбачає ознайомлення зі станом організації роботи підприємства - об'єкта практики , здійснення аналізу основних показників його господарсько-фінансової діяльності за останній рік і розробку обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення окремих аспектів його діяльності в майбутньому.

На першому етапі проходження виробничої бакалаврської практики студент повинен ознайомитися зі специфікою господарсько-фінансової діяльності підприємства - об'єкта практики, його організаційною структурою, діяльністю підприємства в цілому.

Частина 2 . Аналіз результатів окремих напрямів діяльності підприємства - об'єкта практики .

Основна мета цього етапу практики - оцінка якості управління та досягнутих результатів по окремих функціональних напрямках діяльності підприємства - об'єкта практики . Дана частина виконується відповідно з індивідуальним завданням студента.Частина 3 . Розробка пропозицій щодо вдосконалення діяльності підприємства.

Залежно від теми індивідуального завдання, наукових інтересів та особистих бажань студент повинен розробити конкретні та обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення обраного напрямку (напрямів) роботи підприємства або впровадження певного нововведення (інновації) .

Пропозиції можуть передбачати як вдосконалення існуючих функціональних напрямків діяльності підприємства (планово-економічна, управління персоналом, маркетингова, комерційна, фінансово-облікова діяльність тощо), так і принципові нововведення (впровадження нових продуктів , диверсифікація, переспеціалізація діяльності, здійснення реального або фінансового інвестування, вихід на зовнішні ринки і т.д.).

Розробка пропозицій повинна ґрунтуватися на виявлені недоліки організації роботи підприємства , наявних резервах її удосконалення, вивченні вітчизняного та зарубіжного досвіду кращих підприємств аналогічного та споріднених профілів діяльності. Кожен студент у процесі практики повинен виконати індивідуальне завдання.

 1. Індивідуальне завдання

По своєму змісту тема індивідуального завдання повинна відповідати напряму спеціальності „менеджмент організацій”, враховувати можливість збору даних на підприємстві та подальшого їх використання для наукової роботи студентів, поглибленого вивчення окремих аспектів організаційно-управлінської діяльності у відповідності із майбутньою спеціалізацією, підготовки і виконання курсових робіт а також випускної кваліфікаційної роботи бакалавра. Рекомендована тематика індивідуальних завдань наведена нижче.

Тема індивідуального завдання вибирається безпосередньо студентом, узгоджується з керівником практики від підприємства та затверджується керівником практики від кафедри.

Індивідуальне завдання виробничої практики для студентів, які навчаються за поглибленою індивідуальною спеціалізацією за цільовими контрактами з підприємствами (організаціями), формулюються з урахування особливостей спеціалізації. У цьому випадку робоча програма практики узгоджується з випускаючою кафедрою індивідуально.

У випадку, коли на розробку конкретної теми на одному підприємстві (базі практики) претендують кілька студентів, закріплення теми здійснюється керівником практики від кафедри з урахуванням можливості її виконання в умовах різних виробництв і підрозділів, ступеня підготовки, ділових якостей і передбачуваної сфери діяльності студента.Рекомендована тематика індивідуального завдання

Тема 1. Планово-економічна діяльність підприємства

Організація планово-економічної діяльності на підприємстві. Аналіз основних функцій, що покладені на планово-економічну службу, її взаємозв’язок з іншими структурними підрозділами в процесі виконання функціональних завдань.

Аналіз методичного забезпечення аналітичної та планової роботи. Методи, що використовуються в процесі аналізу економічних показників і обґрунтування їх планових значень. Рівень програмного забезпечення виконання зазначених робіт.

Система аналізу та планування показників господарської діяльності, що застосовується на підприємстві, характеристика ефективності їх функціонування. Аналіз ступеня використання комп’ютерної техніки, спеціалізованого програмного забезпечення.

Аналіз результатів господарської діяльності підприємства на основі форм річної фінансової та статистичної звітності. Оцінка обсягів і динаміки найважливіших показників: обсяги та структура виробництва продукції (товарів, робіт, послуг); обсяги та склад основних засобів, обсяги і швидкість обороту товарно-матеріальних запасів, обсяги виручки від реалізації валового прибутку, джерела їх формування, обсяги та склад операційних витрат, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування та його складові, обсяги чистого прибутку і напрями його використання.

Тема 2 Управління персоналом

Організація роботи з персоналом підприємства, кількісний та якісний склад кадрової служби. Аналіз нормативних документів, ідо регламентують її роботу (положення про кадрову службу та посадові інструкції працівників кадрової служби).

Аналіз штатного розкладу працівників підприємства та структури персоналу (за категоріями, за рівнем освіти, за статтю, за віком).

Оцінка кадрової політики, яка провадиться на підприємстві, підвищення кваліфікації працівників, атестація працівників, реалізація заходів щодо зміцнення згуртованості трудового колективу та формування соціально-психологічного клімату, складання планів розвитку ділової кар’єри.

Аналіз руху персоналу (прийняття, переведення, звільнення) та виявлення основних факторів, які виливають на плинність кадрів.

Аналіз ступеня використання комп’ютерної техніки, спеціалізованого програмного забезпечення у діяльності працівників кадрової служби.Тема 3. Управління маркетинговою та логістичною діяльністю підприємства

Організація маркетингової та комерційної діяльності на підприємстві. Функції й завдання, що виконують фахівці відповідних служб. Аналіз нормативних документів, які регламентують їх діяльність (положення про відповідні служби, посадові інструкції спеціалістів), кількісний та якісний склад фахівців.

Аналіз джерел інформації та програмних продуктів, що використовуються певними спеціалістами для здійснення закупівельної, маркетингової діяльності, моніторингу ринку.

Основні постачальники ресурсів та споживачі продукції (робіт, товарів, послуг) підприємства. Процес їх пошуку, оцінки і вибору. Порядок та умови укладання угод. Оцінка якості роботи з формування матеріальних (товарних) ресурсів (частота закупівлі, розміри разової закупівлі, обстеження наявності товарів у торговельній залі).

Фактори, що впливають на зміну попиту на матеріальні (товарні) ресурси в окремі періоди (місяць, тиждень, день), організація їх моніторингу та реагування.

Комунікаційні заходи маркетингу (реклама, стимулювання збуту, використання цінових знижок), зв’язки з громадськістю. Аналіз бюджету маркетингу.

Аналіз обґрунтованості планів маркетингу для забезпечення досягнення цілей підприємства. Періодичність розробки та узгодженість планів закупівлі, продажу, маркетингу.

Тема 4. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

Оцінка стану організації зовнішньоекономічної діяльності за головними напрямами. Аналіз експорту (імпорту) товарів та послуг на підприємстві.

Основні конкуренти підприємства на світовому ринку. Аналіз основних економічних показників зовнішньоекономічної діяльності підприємства з урахуванням конвертованості національної валюти.

Тема 5 Управління фінансовою та обліковою діяльністю

Характеристика основних елементів облікової системи підприємства з позицій створення базису для здійснення фінансового аналізу за такими напрямами, як: • організаційний (характеристика документообороту за періодичністю та за характером взаємозв’язку з іншими структурними підрозділами);

 • технічний (характеристика програмного забезпечення, переваги та недоліки його використання).

 • методологічний (глибина аналітичного обліку, оцінка собівартості реалізованої продукції (товарів), оцінка активів, методика нарахування амортизації).

Оцінка діяльності фінансової служби або іншої ланки, на яку покладено виконання її функцій: кількісний і якісний склад фахівців, перелік основних функцій та рівень їх реалізації. Оцінка якості вихідних продуктів роботи даної служби (аналітичні, планові, контрольні форми).

Організація грошового обороту. Форми розрахунків, що використовуються. Оцінка стану платіжної та касової дисципліни.

Аналіз обсягів та повноти формування статутного фонду.

Аналіз організації роботи щодо моніторингу взаєморозрахунків з кредиторами, наявність заборгованості по розрахунках.

Аналіз обсягів повноти та своєчасності сплати податкових та інших обов’язкових платежів.

Оцінка фінансово-майнового стану підприємства. Аналіз показників платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності, прибутковості.Тема 6. Стратегічне управління підприємством

Охарактеризувати посади, що відповідають за розробку стратегії.

Для проведення комплексного аналізу діяльності підприємства необхідно використовувати сучасні методики з позиції системного підходу. Для цього слід провести SWOT-аналіз середовища підприємства.

На основі профілю позиціювання студенту слід розробити матрицю SWOT та визначити парні комбінації на полях матриці.

На основі системного аналізу з урахуванням потенціалу підприємства та факторів зовнішнього середовища потрібно сформулювати місію організації, яка б включала наступні моменти.

Проголошення цінностей і переконань.

Продукти, які підприємство виробляє, або потреби, які воно збирається задовольнити.

Ринок, па який підприємство позиціюватися, та засоби виходу на нього.

Ключові технології, що будуть використовуватись.

Стратегічні принципи розвитку.Тема 7 Управління інноваційною діяльністю підприємства

Охарактеризувати підрозділ (посаду), що відповідає за здійснення інноваційної діяльності.

При проходженні практики студенту слід провести дослідження інноваційної діяльності підприємства, оцінити ступінь її інноваційної активності. Для цього необхідно визначити чи було впроваджено у діяльність підприємства останнім часом нові технології, нові товари, організаційні зміни, чи відповідають вони ринковим тенденціям та змінам середовища.

Студент також самостійно повинен вміти планувати процес генерації раціоналізаторських і новаторських пропозицій окремими працівниками; розробляти технічне завдання консультанту.

Проаналізувати структурні елементи нововведень у діяльності підприємства за звітний період згідно з існуючою класифікацією.

Охарактеризувати кінцевий результат діяльності підприємства (випуск продукції або надання послуг) на відповідність «інноваційна продукція») або «інноваційний продукт» відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність».

Оцінити доцільність (можливість) віднесення статуту підприємства до інноваційного згідно з вимогами Закону України «Про інноваційну діяльність».

Оцінити ефективність інноваційних проектів, які реалізувались на підприємстві.

Оцінити доцільність та можливість розробки інноваційної стратегії діяльності підприємства.

Оцінити доцільність здійснення реального інвестування на підприємстві (для підприємств ЗЕД).

Проаналізувати необхідність та доцільність проведення фінансового інвестування.

Оцінити ефективність інвестиційних проектів, що здійснюються на підприємстві.

Розробити пропозиції щодо перспективи розвитку інноваційної та напрямів інвестиційної діяльності підприємства.
6 Рекомендована робоча програма виробничої практики
На практиці рекомендується дотримуватися наведеної нижче програми дій щодо проходження виробничої практики (див. табл.6.1).

З початку виробничої практики студент повинен пройти інструктаж із техніки безпеки, ознайомитися з виробничою і організаційною структурою підприємства,

Ознайомлення з організаційною структурою управління підприємством полягає у вивченні характеру роботи, функцій департаменту (відділу) управління (заводоуправління) та їх взаємозв'язків.

Ознайомлення з виробничою структурою підприємства складається з вивчення сукупності структурних підрозділів підприємства, характеру взаємозв'язків і підпорядкованості між ними.

Під час практики необхідно самостійно виконувати ряд завдань, що розрізняються за місцем проходження практики і видом робіт.

Зміст робіт безпосередньо залежить від теми індивідуального завдання. Він може змінюватися за узгодженням із керівниками практики від університету і підприємства.

Обробка отриманих матеріалів може здійснюватися як традиційними прийомами економічного аналізу, так і сучасними економіко-математичними засобами з застосуванням ЕОМ. Для окремих розділів можуть бути використані програми рішення задач кореляційного і регресивного аналізу, лінійного програмування, короткострокового прогнозування.

Таблиця 6.1

Робоча програма дій щодо проходження переддипломної практики

Підрозділ підприємства

Зміст роботи


Адміністрація (департамент управління)

1.Оформлення пропускних документів, інструктаж із техніки безпеки.

2.Ознайомлення з організаційно-економічною характеристикою бази практики.

3.Ознайомлення з організаційною структурою управління підприємством.

4. Ознайомлення з виробничою структурою підприємства.

5. Ознайомлення з перспективами розвитку підприємства.


Індивідуальне робоче місце практиканта та виробничі підрозділи

1. Вивчення функцій, структури, ефективності роботи підрозділу, в якому студент проходить виробничу практику.

2. Ознайомлення з посадовою інструкцією конкретного робочого місця;

3. Вивчення техніки, технології та організації виробництва (діяльності) на робочому місці.

4. Виявлення напрямків та обґрунтування пропозицій удосконалення організації роботи на конкретному робочому місці.Планово-економічний відділ (департамент фінансового менеджменту та контролінгу)

1.Вивчення функцій, структури та ефективності роботи фінансових підрозділів бази практики.

2.Дослідження основних фінансово-економічних показників роботи підприємства.

3.Вивчення порядку розробки плану економічного й соціального розвитку організації.

4.Аналіз системи оперативно-виробничого планування.

5.Освоєння методик проведення техніко-економічного аналізу роботи підприємства з основних напрямків, розробки фінансового плану, бюджету.


Бухгалтерська служба

Дослідження організації роботи бухгалтерії за напрямками:

1. Облік праці та заробітної плати.

2. Облік витрат на виробництво та реалізацію.

3. Облік основних та обігових фондів.

4. Облік „накладних” витрат та інше.

5. Калькулювання собівартості.Відділ кадрів

Вивчення функцій, структури, ефективності роботи підрозділу:

1. Ознайомлення з вимогами та порядком прийому на роботу нових спеціалістів;

2. Ознайомлення з політикою та напрямами розвитку персоналу підприємства;

3. Ознайомлення з основними документами та звітністю;

4. Ознайомлення з основними показниками системи управління персоналом.


Маркетингова служба

 1. Освоєння методів маркетингового аналізу:

Збір інформації, що стосується:

 • рекламної політики організації;

 • політики комунікацій;

 • продуктової політики;

 • заходів щодо просування продукції підприємства;

 • цінової політики;

 • конкурентної політики;

 • стратегічного маркетингового планування;

2.Аналіз існуючої маркетингової інформації підприємства.

В усіх підрозділах та службах

Збір матеріалів для звіту, курсових робіт, наукових досліджень, бакалаврської роботи.

На робочому місці

Оформлення звіту та інших документів з переддипломної практики

На кафедрі

Складання диференційованого заліку


7 Рекомендації щодо збору інформації
Під час проходження виробничої практики студенту необхідно уникати безсистемного накопичення матеріалів для написання звіту. Прагнення мати копії ряду документів, планів, звітів, таблиць, пояснювальних записок і т. д., вважаючи, що чим більше буде таких даних, тим в більшій мірі будуть забезпечені необхідні для виконання індивідуального завдання матеріали, є помилковим, оскільки веде до того, що після закінчення практики у студента залишається багато невирішених питань.

Тільки виконуючи роботу відповідно до конкретного завдання керівника практики, який спрямовує діяльність студента в відповідності з темою його індивідуального завдання, студент може послідовно вивчити і проаналізувати чинність всіх пов'язаних з його дослідженням виробничих показників, їх взаємозв'язок, зробити висновки, розробити і запропонувати необхідні заходи щодо поліпшення показників роботи підприємства. Тільки в процесі такої роботи накопичуються якісні матеріали. Зрозуміло, що для спеціальних досліджень повинен відводитися відповідний час, а основну частину його студент повинен відвести роботі безпосередньо в організації.

Найбільш правильні і вичерпні відповіді на всі виробничі питання, які виникають, студент може отримати безпосередньо від робочих, майстрів, спеціалістів в апараті управлінських служб.

Техніко-економічну оцінку результату діяльності об'єкту вивчення студент повинен виконати безпосередньо на підприємстві в період проходження виробничої практики.

Потрібно мати на увазі, що жодні готові описи засобів виробництва не можуть забезпечити виявлення суттєвості, характеру і засобів передової технології і організації в такій мірі, як це можливо при особистому спостереженні.

Виходячи з цього, студентам рекомендується в усіх можливих випадках не обмежуватися отриманням готових матеріалів, а самим проводити необхідні дослідження за допомогою хронометражу, фотографій робочого дня та інших засобів вивчення робочих місць і витрат робочого часу. Для з’ясування втрат робочого часу рекомендується проводити не менше трьох фотографувань робочого дня (на початку, в середині і в кінці), що забезпечує найбільш правильні висновки.

При аналізі техніки і технології та для розробки організаційно-технологічних заходів студенту необхідно дати опис існуючого варіанта і намітити шляхи вдосконалення.

Слід пам’ятати, що після закінчення практики скоріше всього не буде можливості додатково отримати необхідну інформацію на підприємстві.


8 Вимоги до звіту з виробничої практики

По закінченню практики студент складає письмовий звіт і здає його на перевірку керівнику практики від підприємства, а потім керівнику практики від кафедри.

Звіт про проходження виробничої практики повинен мати чітку структуру, логічну послідовність і конкретність викладення матеріалу, переконливість аргументації, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій.

Обсяг звіту – 20-40 сторінок (без додатків).Зміст та структура звіту

Звіт повинен складається із таких елементів:

- титульного аркуша, який оформлюють на стандартному бланку як показано у додатку А, на титульному аркуші обов’язково ставиться печатка підприємства, на якому було пройдено практику, а також підписи студента та керівників;

- змісту;

- вступу (1-2 сторінки);

- першого розділу (до 20 % загального обсягу роботи);

- другого розділу (до 40 % загального обсягу роботи);

- третього розділу (до 40 % загального обсягу роботи);

- висновків (1-2 сторінки);

- списку використаних джерел;

- додатків (у разі необхідності).

Кожен із розділів має містити підрозділи (мінімальна кількість – 2, максимальна - 5). Кожен підрозділ повинен відповідати частинам практики див п. 4.У висновках стисло формулюються основні результати, проходження виробничої практики, вказується повнота та ступінь спрацьованості питань індивідуального завдання, практичні рекомендації щодо вирішення виявлених проблем та їх економічна ефективність.

Список використаних джерел повинен містити не менше 20 джерел, на які у тексті повинні бути посилання!

Додатки

У додатках вміщують матеріал, який:

- є необхідним для повноти звіту, але внесення його до основної частини може змінити впорядкованість й логічне сприйняття поданої інформації;

- не може бути послідовно розміщений у звіті через великий обсяг або способи відтворення;

У додатки можуть бути внесені:

- додаткові ілюстрації або таблиці;

- матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не можуть бути внесені до основної частини (оригінали фотографій, проміжні докази, формули, розрахунки; інструкції, методики, опис комп'ютерних програм).

Оформлення звіту.

Звіт оформлюють на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) у машинописному або рукописному вигляді, розміщуючи від 28 до 30 рядків на сторінці. З усіх чотирьох сторін повинні бути залишені поля: ліве - 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 20 мм.

При використанні комп'ютерів - використовують шрифт Times New Roman текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Усі нетекстові об'єкти створюються за допомогою вбудованих функцій Word. Формули за допомогою редактора Equation.

Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору, середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однакова по всій роботі.

Вписувати в текст окремі іншомовні слова, формули, умовні позначки можна чорнилом, тушшю, пастою (тільки чорного кольору), при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Помилки, описки, графічні неточності, які виявилися під час написання звіту, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою та нанесенням на тому самому місці або між рядками виправленого тексту (фрагмента рисунка). Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Звіт повинен бути зброшурований у пластиковий скорозшивач. Зшивати звіт кольоровими стрічками не дозволяється.

Звіт повинен бути складений і закінчений на виробництві, перевірений керівником практики від підприємства і разом з докладним відзивом-характеристикою, представлений у встановлений термін на кафедру.

Після подання означених матеріалів керівник від кафедри вирішує питання про допуск студента до захисту звіту.

Студент, який не виконав програму практики та отримав негативний відгук про роботу і незадовільну оцінку при захисті, відраховується із університету.

Здані на кафедру матеріали по практиці студентам не повертаються.

9. Захист звіту.

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідуючим кафедрою. До складу комісії входять керівник практики, викладачі кафедри, предметної (циклової) комісії, які викладали практикантам спеціальні дисципліни.Захист звіту відбувається згідно розкладу в установлений кафедрою термін. Комісія приймає захист у студентів на кафедрі управління в останні дні її проходження або протягом перших десяти днів семестру, який починається після практики.

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії. Захист звіту передбачає усне опитування студента з метою визначення рівня засвоєння питань, передбачених програмою практики.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка