Положення про краєзнавчу діяльність державних І комунальних бібліотек І. Загальні положення дане Положення визначає основні засади краєзнавчої діяльності державних та комунальних бібліотек УкраїниСкачати 135.76 Kb.
Дата конвертації10.03.2016
Розмір135.76 Kb.

Положення про краєзнавчу діяльність державних і комунальних бібліотек


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Дане Положення визначає основні засади краєзнавчої діяльності державних та комунальних бібліотек України.

1.2. У Положенні застосовуються такі основні терміни та визначення:  • край – частина країни, яка співпадає з одиницею сучасного адміністративно-територіального устрою (область, район, місто, село тощо). В окремих випадках поняття «край» може бути розширене за межі адміністративно-територіального устрою - відносно територій, які мають специфічні історичні, природничо-географічні, економічні ознаки (Волинь, Поділля, Полісся, Галичина тощо);

  • краєзнавство – галузь людської діяльності, яка спрямована на всебічне вивчення краю; сукупність знань про край, його географію, історію, економіку та інші сфери життєдіяльності;

  • краєзнавство бібліотечне – сфера професійної бібліотечної діяльності, спрямована на задоволення краєзнавчих інформаційних потреб суспільства й особистості;

  • краєзнавча діяльність бібліотек – один з провідних напрямів науково-практичної роботи бібліотек з виявлення, збирання, опрацювання, зберігання та надання в суспільне користування краєзнавчих інформаційних ресурсів та інформації про них.

1.3. Основні цілі краєзнавчої діяльності бібліотек:

формування краєзнавчого ресурсу, довідково-бібліографічного апарату (ДБА) бібліотеки;

забезпечення вільного доступу до продуктів і послуг з питань краєзнавства;

задоволення інформаційних запитів і потреб користувачів з питань краєзнавства;

поширення інформації з краєзнавства.
1.4. Бібліотеки у своїй краєзнавчій діяльності керуються Конституцією України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативними правовими актами Міністерства культури України та цим Положенням.
1.5. Краєзнавча діяльність бібліотек базується на збиранні, опрацюванні, зберіганні та наданні в суспільне користування краєзнавчих і місцевих документів, а також інформації про них та сприяє:

соціальному, економічному, культурному розвитку краю;

всебічному вивченню і науковому дослідженню багатовікового минулого та сьогодення краю;

виявленню, оберіганню та популяризації місцевих пам’яток природи, матеріальної і духовної культури, туристичних об’єктів тощо;

охороні та раціональному використанню природних багатств краю і його культурної спадщини;

популяризації знань про політичний, економічний і культурний розвиток регіонів, міст і сіл України;

формуванню національної свідомості, вихованню патріотизму, поваги до історії і культури краю;

розвитку творчих здібностей особистості на основі місцевих традицій народного та професійного мистецтва.


1.6. Базою краєзнавчої діяльності бібліотек є краєзнавчі фонди, які включають:

документи, пов'язані з краєм своїм змістом (фонд краєзнавчих документів);

документи, пов'язані з краєм своїм походженням (фонд місцевих документів).
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ БІБЛІОТЕК

2.1. Краєзнавча діяльність окремої бібліотеки організується у відповідності до завдань і функцій, закріплених у Статуті (Положенні) цієї бібліотеки, під загальним керівництвом директора або його заступників.


2.2. Краєзнавчу роботу здійснює спеціалізований структурний підрозділ - краєзнавчий відділ (сектор) - з участю та в координації з усіма підрозділами бібліотеки; у разі відсутності в структурі бібліотеки такого підрозділу - бібліотечний спеціаліст, на якого покладається відповідальність за цю роботу.
2.3. Краєзнавча діяльність бібліотек включає:

формування, зберігання та використання фондів краєзнавчих і місцевих документів;

формування, ведення та використання краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату;

створення і підтримку краєзнавчих електронних баз даних – повнотекстових, бібліографічних, фактографічних тощо;

формування системи краєзнавчих бібліографічних посібників;

бібліотечне, інформаційне і довідково-бібліографічне обслуговування користувачів бібліотеки;

популяризацію краєзнавчих знань, ресурсів, продуктів і послуг бібліотеки;

підтримку партнерських зв’язків з установами та організаціями, що здійснюють краєзнавчу роботу, реалізацію спільних проектів;

науково-дослідну та науково-методичну роботу з питань бібліотечного краєзнавства, підвищення кваліфікації працівників бібліотек у даній галузі;

участь у загальнодержавних програмах, спрямованих на забезпечення розвитку краєзнавства в Україні.

ІІІ. ФУНКЦІЇ БІБЛІОТЕК


    1. Національна історична бібліотека України як головний науково-дослідний, науково-методичний і координаційний центр з бібліотечного краєзнавства в Україні:

формує згідно з профілем комплектування Бібліотеки максимально повний фонд вітчизняних документів історико-краєзнавчої тематики, аудіовізуальних та електронних видань;

на основі використання інноваційних бібліотечних технологій здійснює наукове опрацювання історико-краєзнавчих документних масивів, забезпечує оперативне й повне відображення результатів аналітико-синтетичної обробки інформації в каталогах і картотеках Бібліотеки та електронному середовищі;

здійснює бібліотечне, довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів з питань історичного краєзнавства, в т.ч. шляхом міжбібліотечного абонементу, електронної доставки документів, «віртуальної довідки» тощо;

укладає і видає поточні та ретроспективні науково-допоміжні бібліографічні посібники з історії України, теорії, методики і практики бібліотечного краєзнавства, краєзнавчої бібліографії;

формує, в тому числі, й на корпоративних засадах, та поширює бази даних наукової інформації з історії міст і сіл України та інших напрямів історичного краєзнавства;

проводить науково-дослідну і науково-методичну роботу в галузі краєзнавчої бібліотечної діяльності: на основі моніторингу вивчає її стан і проблеми, визначає шляхи і напрями її подальшого розвитку, здійснює комплексне консультування бібліотечних фахівців, популяризує кращий досвід та інновації;

співпрацює з вітчизняними та зарубіжними бібліотеками, науковими інституціями, освітніми закладами, громадськими організаціями, що здійснюють краєзнавчу діяльність;

організовує наукові та науково-практичні конференції, краєзнавчі читання, вебінари, семінари, семінари-практикуми, тренінги тощо;

бере участь в організації підвищення кваліфікації з питань бібліотечного краєзнавства та безперервної професійної освіти бібліотечних кадрів.
3.2. Національна бібліотека Україні для дітей і Державна бібліотека України для юнацтва як методичні центри для бібліотек, які обслуговують дітей та юнацтво:

формують фонд методично-бібліографічних видань краєзнавчого спрямування, підготовлених бібліотеками України для дітей та юнацтва;

проводять науково-дослідну роботу в галузі краєзнавчої діяльності бібліотек для дітей і бібліотек для юнацтва;

розробляють матеріали методичного характеру з питань краєзнавчої роботи серед дітей і юнацтва;

надають методичну допомогу в краєзнавчій діяльності бібліотекам своєї мережі;

узагальнюють та поширюють кращий досвід краєзнавчої роботи цих бібліотек;

координують з іншими бібліотеками – методичними центрами підготовку та видання методичних публікацій; проведення наукових досліджень та заходів по підвищенню кваліфікації з питань бібліотечного краєзнавства.
3.3. Одеська Національна наукова бібліотека ім. М. Горького, Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка як регіональні центри з бібліотечного краєзнавства

формують фонд краєзнавчих документів про свій історико-географічний регіон (Південна Україна, Східна Україна);

організовують краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат;

здійснюють бібліотечне, довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів з питань краєзнавства як безпосередньо в бібліотеці, так і за допомогою мережі Інтернет;

створюють краєзнавчу бібліографічну продукцію (науково-допоміжні бібліографічні покажчики, електронні бази даних) та електронні ресурси;

ведуть просвітницьку та популяризаторську краєзнавчу роботу;

проводять науково-дослідну роботу в галузі краєзнавчої діяльності бібліотек: беруть участь у вивченні стану краєзнавчої бібліотечної діяльності, визначенні її головних напрямів, вирішенні організаційних і методичних проблем, розробці та впровадженні документів нормативного і методичного характеру, перспективних планів і програм;

беруть участь у загальнодержавних програмах краєзнавчого спрямування;

надають методичну допомогу бібліотекам з конкретних питань краєзнавчої роботи;

координують краєзнавчу бібліотечну діяльність бібліотек свого регіону.


3.4. Обласні універсальні наукові бібліотеки (ОУНБ), Публічна бібліотека імені Лесі Українки м. Києва, як регіональні центри бібліотечного краєзнавства та зберігачі основного найповнішого зібрання краєзнавчих ресурсів, центри бібліографічної діяльності й поширення краєзнавчих знань:

виявляють краєзнавчі документи та місцеві видання шляхом вивчення інформаційних ресурсів, в т.ч. он-лайнових та оф-лайнових;

зосереджують у своєму фонді повне зібрання краєзнавчих документів і місцевих видань, виконуючи функції регіонального міжвідомчого депозитарію, забезпечують їх надійне і постійне зберігання, створюють страхові копії найцінніших документів з краєзнавчих колекцій;

з максимальною повнотою відображають відомості про краєзнавчі документи й місцеві видання у своєму краєзнавчому довідковому апараті бібліотеки;

збирають і надають інформацію про краєзнавчі ресурси, що перебувають в інших бібліотеках й установах регіону та за його межами;

створюють і поповнюють краєзнавчі бібліографічні та фактографічні бази даних, електронні бібліотеки, блоги, регіональні інформаційні портали;

надають краєзнавчі документи і місцеві видання користувачам своєї бібліотеки, а також віддаленим користувачам за допомогою міжбібліотечного абонементу (МБА), електронної доставки документів, віртуальної довідки тощо;

здійснюють бібліографічне інформування про краєзнавчі документи і місцеві видання;

формують систему краєзнавчих бібліографічних посібників різних типів і видів (див. Додаток);

поширюють краєзнавчі знання, популяризують краєзнавчі інформаційні ресурси, видають довідники, путівники та інші друковані матеріали, що містять статистичні, фактографічні та бібліографічні відомості з питань краєзнавства;

надають методичну допомогу в краєзнавчій роботі бібліотекам регіону, забезпечують підвищення кваліфікації їх працівників, узагальнюють і поширюють інноваційний досвід;

проводять науково-дослідну роботу з актуальних питань краєзнавчої діяльності бібліотек, впроваджують у практику роботи сучасні технології та результати наукових досліджень;

організовують науково-практичні конференції, семінари з питань краєзнавства, тренінги, вебінари тощо;

долучаються до здійснення загальнодержавних програм краєзнавчого спрямування;

координують краєзнавчу діяльність бібліотек регіону та співпрацюють з обласними осередками Національної спілки краєзнавців України, науковими установами, навчальними закладами, музеями, громадськими організаціями й об’єднаннями тощо на основі зведеного перспективного планування.
3.5. Обласні бібліотеки для дітей, обласні бібліотеки для юнацтва та обласні бібліотеки для молоді:

виявляють і зосереджують у фонді максимально повне зібрання краєзнавчих документів відповідно до вікових категорій користувачів та відображають його у своєму довідково-бібліографічному апараті;

формують банки краєзнавчих даних; беруть участь у створенні корпоративних інформаційних проектів з питань краєзнавства;

визначають та забезпечують краєзнавчі потреби користувачів бібліотек, надають доступ до друкованих і електронних інформаційних ресурсів віддаленим користувачам;

здійснюють бібліографічне інформування з питань краєзнавства для своїх категорій користувачів;

сприяють освіті та патріотичному вихованню дітей і молоді шляхом використання краєзнавчих документів, поширення знань про історію розвитку, культуру і літературу краю методами бібліотечної роботи;

формують систему краєзнавчих бібліографічних посібників відповідно до вікових категорій користувачів, вторинні електронні ресурси з краєзнавства;

ініціюють та беруть участь у реалізації обласних програм з питань краєзнавства, здійснюють спільні проекти і програми у взаємодії з державними і громадськими установами та організаціями;

надають методичну допомогу з питань краєзнавства дитячим і юнацьким бібліотекам області, узагальнюють і впроваджують кращий досвід, беруть участь у системі підвищення кваліфікації;

проводять науково-дослідну роботу в напрямі краєзнавчої діяльності бібліотек для дітей та юнацтва;

ініціюють та беруть участь у реалізації загальнодержавних і регіональних програм з питань краєзнавства, здійснюють спільні проекти і програми у взаємодії з державними і громадськими установами та організаціями;

координують свою краєзнавчу діяльність з іншими бібліотеками, навчальними закладами, музеями, громадськими організаціями тощо.


3.6. Центральні районні та центральні міські бібліотеки як зберігачі основного найповнішого зібрання краєзнавчих ресурсів, центри бібліографічної діяльності та поширення краєзнавчих знань:

виявляють і за принципом максимальної повноти включають до фонду краєзнавчі документи про місто, район та його населені пункти, а також документи про область (офіційні документи органів влади і управління області, довідкові видання);

організовують краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат та відбивають у ньому відомості про документи незалежно від місця зберігання із зазначенням їх місцезнаходження;

беруть участь в корпоративній каталогізації краєзнавчих документів: здійснюють аналітичний розпис місцевих видань на предмет публікацій про край;

здійснюють бібліотечне і бібліографічне обслуговування з краєзнавчої тематики користувачів своєї бібліотеки, надають доступ до краєзнавчих інформаційних ресурсів віддаленим користувачам шляхом використання сучасних технологій;

збирають первинні джерела краєзнавчої інформації – літописи населених пунктів, підприємств та установ, спогади свідків історичних подій, фото і відеодокументи тощо;

беруть участь у формуванні системи краєзнавчих бібліографічних посібників – створюють бібліографічні посібники про свій район, місто, село та видатних людей краю;

популяризують знання про розвиток краю методами бібліотечної роботи;

координують краєзнавчу діяльність бібліотек району (міста), вивчають і розповсюджують кращий досвід роботи;

беруть участь в експериментальних розробках і впровадженні наукових досліджень з питань бібліотечного краєзнавства;

забезпечують надання методичної допомоги міським, сільським, бібліотекам-філіалам ЦБС з питань краєзнавства шляхом організації навчання у системі підвищення кваліфікації, підготовки та розповсюдження методичних матеріалів;

співпрацюють з місцевими осередками Національної спілки краєзнавців України, навчальними та культурно-освітніми закладами, громадськими організаціями.


3.7. Міські, сільські, бібліотеки-філії Централізованих бібліотечних систем:

виявляють та комплектують у фонд краєзнавчі документи про свій населений пункт, а також основні краєзнавчі видання про регіон та забезпечують їх постійне зберігання;

збирають первинні джерела краєзнавчої інформації - літописи населених пунктів, підприємств та установ; спогади свідків історичних подій; фото- і відеодокументи тощо;

відображають з максимальною повнотою відомості про краєзнавчі документи у довідково-бібліографічному апараті;

створюють архів виконаних довідок краєзнавчої тематики, фактографічні картотеки з питань історії, культури, економіки, екології тощо;

здійснюють бібліотечне і бібліографічне обслуговування з питань краєзнавства;

беруть участь у формуванні системи краєзнавчих бібліографічних посібників: складають тематичні та персональні бібліографічні покажчики, списки видань і публікацій про свій населений пункт та видатних людей міста (села) тощо;

популяризують документи про край, поширюють інформацію про його історичні, економічні, політичні, культурні та інші особливості;

координують краєзнавчу діяльність своєї бібліотеки з іншими бібліотеками, навчальними та культурно-освітніми закладами, громадськими організаціями регіону;

вивчають і впроваджують у свою практичну діяльність кращій досвід краєзнавчої роботи бібліотек.Додаток

СИСТЕМА

КРАЄЗНАВЧИХ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСІБНИКІВ
І. Національна історична бібліотека України:

посібники з теоретичних, методичних і практичних питань бібліотечного краєзнавства

посібники краєзнавчої бібліографії другого та вищих ступенів

тематичні та біобібліографічні історико-краєзнавчі посібники


ІІ. Національна бібліотека України для дітей

метабібліографія краєзнавчих видань обласних бібліотек для дітей


ІІІ. Одеська Національна наукова бібліотека ім. М. Горького, Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка:

науково-допоміжні галузеві та тематичні посібники про регіон (Східна Україна, Південна Україна)

науково-допоміжні тематичні краєзнавчі посібники

біобібліографічні та персональні посібники

покажчики змісту місцевих періодичних видань

покажчики місцевого друку

краєзнавчі бібліографічні посібники другого ступеня (метабібліографія)
ІV. Обласні універсальні наукові бібліотеки (ОУНБ), Публічна бібліотека імені Лесі Українки м. Києва:

поточні та ретроспективні універсальні посібники про край

календарі знаменних і пам’ятних дат

галузеві та тематичні посібники

біобібліографічні та персональні посібники

покажчики місцевого друку

краєзнавчі бібліографічні посібники другого та вищих ступенів (метабібліографія)
V. Обласні бібліотеки для дітей, обласні бібліотеки для юнацтва та обласні бібліотеки для молоді:

рекомендаційні краєзнавчі посібники універсального змісту

календарі місцевих знаменних і пам’ятних дат (спільно з ОУНБ)

рекомендаційні краєзнавчі тематичні і біобібліографічні посібники для дітей, юнацтва та керівників їх читання


VІ. Централізовані бібліотечні системи (ЦБС), Центральні районні бібліотеки (ЦРБ), міські та сільські бібліотеки

посібники про райони та населені пунктитематичні та біобібліографічні посібники


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка