Положення про отримання та використання благодійної допомоги на розвиток та укріплення матеріальної бази Харківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №81 Харківської міської ради Харківської області Харків, 2013Дата конвертації18.03.2016
Розмір76.5 Kb.

Погоджено

на загальних зборах

від 02.09.2013р. протокол №2

Введено в дію

наказом по Харківській

загальноосвітній школі І-ІІ ступенів

№81 Харківської міської ради

Харківської області

від 02.09.2013 № 21/1-а
Директор _______ Н.М.Блажко

м.п


Затверджено

на засіданні Ради Харківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №81 Харківської міської ради Харківської області

від «02» вересня 2013

протокол № 10

Голова Ради школи
______________ М.В.ТерещенкоПоложення

про отримання та використання благодійної допомоги

на розвиток та укріплення матеріальної бази Харківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №81

Харківської міської ради

Харківської області


Харків, 2013
1.1. Положення про залучення та оформлення благодійної допомоги Харківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №81Харківської міської ради Харківської області визначає вимоги щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб безпосередньо Харківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №81Харківської міської ради Харківської області (далі – заклад).

1.2. Дане положення складене відповідно до Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060 –XII (зі змінами), Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 р. № 531/97-ВР (зі змінами), Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 р. № 2755 –VI(зі змінами), Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 року № 1222 (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України «Про забезпечення цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної сфери» від 19 серпня 2009 р. № 1007-р (зі змінами), Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1295 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28 лютого 2002 р.№228 (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України «Про першочергові заходи щодо забезпечення розширення автономії загальноосвітніх навчальних закладів» від 8 грудня 2009 р. № 1564-р, листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» від 15 квітня 2011 р. № 1/9-289, листа Міністерства юстиції України від 29 липня 2010 р. № 604-0-2-10.

1.3. Основним нормативним документом, що регулює питання, пов'язані з благодійною діяльністю є Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 року №53 зі змінами та доповненнями від 7 березня 2001 року, який  визначає загальні засади благодійництва, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя, гарантує державну підтримку її учасникам, створює умови для діяльності  благодійних організацій відповідно до законодавства України.

Відносини, що виникають у сфері запобігання і протидії корупції, регулюються Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р №3206- VI.

Іншими нормативними документами, які регулюють процес надходження благодійних внесків, є Закон України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456-VІ (із змінами),Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. №1222 (із змінами), Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських коштів» від 15 квітня 2011 р. №1/9-289, Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо збору коштів з батьків» від 13.10.2011 р. №1/11-9472.
2. Види та форми здійснення благодійної діяльності в закладі:
2.1 Згідно зі статтею 16 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» благодійна допомога надається у вигляді:

• одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

• систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

• фінансування конкретних цільових програм;

• допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

• подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;

інших заходів, не заборонених законом.
2.2 Згідно з пунктом 2 Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти для потреб їх фінансування, благодійні внески надаються благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Такі благодійні внески, пожертви належать до власних надходжень закладу.
3. Джерела надходжень благодійних (добровільних) внесків та цілі використання коштів.
3.1. Джерела надходжень при формуванні спеціального фонду закладу:

- надання благодійної допомоги для придбання матеріальних цінностей та проведення робіт по укріпленню та розвитку матеріально-технічної бази закладу. - благодійні внески цільового характеру. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються Радою закладу відповідно до першочергових потреб, пов’язаних виключно з основною діяльністю освітньої установи.

4. Механізм надання та оформлення благодійної допомоги:
4.1. Бухгалтерський облік благодійних внесків ведеться відповідно до Порядку бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги, затвердженому наказом Головного управління Державного казначейства від 10 грудня 1999р. №113 (z0012-00).
4.2. Всі надходження благодійних внесків та спонсорської допомоги в обов'язковому порядку оприбутковуються та використовуються на цілі, на які вони надавалися. Благодійні внески в закладі приймаються винятково на добровільних засадах з обов'язковим документальним оформленням.
4.3. Благодійні внески у грошовій формі зараховуються на рахунок «Суми за дорученням». Облік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, ведеться згідно з Порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. №1295 (1295-98-п) «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомогу вигляді наданих послуг або виконаних робіт» (Офіційний вісник України,1998 р.№33,ст.1238,№46,ст.1688). На рівні відносин батьківських комітетів класів з батьківським комітетом закладу можуть використовуватися батьківські внески у вигляді коштів.
4.4. Відповідно до пункту 4 статті 13 Бюджетного кодексу України добровільні внески у вигляді коштів, спрямовані від батьківського комітету закладу в комісію по оприбуткуванню матеріальних цінностей закладу, належать до першої підгрупи другої групи власних надходжень, які отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету. Якщо розпорядник бюджетних коштів не планує у кошторисі надходження благодійних внесків, то у разі їх фактичного надходження вносяться зміни до кошторису закладу в частині спеціального фонду згідно з вимогами пункту 47 та 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 (із змінами).
Благодійну допомогу у вигляді грошових коштів юридичні та фізичні особи за власним бажанням можуть перераховувати навчальному закладу через банківські установи на спеціальні реєстраційні рахунки.
4.5. Благодійна допомога у вигляді товарів, послуг, яка надходить до навчального закладу, також фіксується. Для цього вносяться зміни до спецфонду кошторису за іншими джерелами власних надходжень згідно з вимогами Порядку складання, розгляду, затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютою 2002 р. №228 (із змінами). Разом з довідкою про внесення змін до спецфонду в органи державного казначейства подається довідка про надходження в натуральній формі.

4.6. Батьківські комітети класів передають у батьківські комітети закладу благодійну допомогу у вигляді: грошових внесків, матеріальних цінностей, виконаних робіт та послуг, про що голова батьківського комітету інформує в заяві на ім’я голови батьківського комітету закладу.


4.7.Батьківський комітет класів обговорює на своїх засіданнях з адміністрацією закладу першочергові потреби закладу та самостійно закуповує матеріали для господарчих потреб, а також проводить оплату робіт та послуг, які виконали сторонні організації або фізичні особи для розвитку та укріплення матеріально-технічної бази закладу.
4.8. Батьківський комітет закладу складає акт передачі матеріальних цінностей або виконаних робіт (послуг) та передає його в комісію по оприбуткуванню благодійної допомоги (матеріальних цінностей), яка створюється у закладі відповідним наказом. В акті зазначаються найменування, кількість матеріальних цінностей або об’єми та вартість виконаних робіт (послуг).
4.9. Комісія закладу по прийманню та оприбуткуванню матеріальних цінностей приймає від батьківського комітету закладу матеріальні цінності та виконані роботи (послуги) та передає їх відповідними актами в комісію по прийманню та оприбуткуванню матеріальних цінностей управління освіти.
4.10. 3 метою уникнення безсистемних та неконтрольованих зборів благодійних внесків батьків:

  • систематично проводяться звітування перед батьківською та педагогічною громадськістю (на засіданнях Ради закладу, батьківських зборах класів та закладу);

  • забезпечується постійне інформування громадськості про надходження і використання благодійної допомоги шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті закладу, на щорічному звітуванні керівника перед громадськістю, конференціях, батьківських зборах.

5. Відповідальність та звітність щодо залучення та оформлення благодійної допомоги
5.1. Працівникам закладу заборонено проводити збір коштів та матеріальних цінностей, а також розраховуватись за виконані роботи та послуги.

5.2. Персональну відповідальність за дотримання вимог законодавства щодо залучення, оформлення благодійної допомоги та прозорості , її використання несе директор школи. 


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка