Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів у Приватному вищому навчальному закладі Міжнародний університет бізнесу І права загальні положенняСкачати 195.41 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір195.41 Kb.
ПОЛОЖЕННЯ

про підготовку науково-педагогічних

і наукових кадрів у

Приватному вищому навчальному закладі

Міжнародний університет бізнесу і права

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Структурним підрозділом який здійснює підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів у Приватному вищому навчальному закладі Міжнародний університет бізнесу і права є аспірантура і докторантура.

    1. Організаційне, методичне та документальне забезпечення відповідної діяльності здійснює Відділ аспірантури і докторантури.

    2. У своїй діяльності Відділ аспірантури і докторантури керується вимогами законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положенням «Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (Постанова Кабінету Міністрів України № 309 від 01.03.1999 р. із змінами), інших нормативно-інструктивних документів, рішень, наказів Міністерства освіти і науки України (МОН України) з питань підготовки та атестації науково-педагогічних і наукових кадрів, наказів ректора, рішень Вченої ради.

1.3. Відкриття, закриття, розширення переліку спеціальностей аспірантури і докторантури здійснює МОН України.

1.4. Перелік наукових спеціальностей за якими здійснюється підготовка кандидатів і докторів наук визначається наказами Міністерства освіти і науки України.

1.5. Навчання в аспірантурі і докторантурі відбувається з відривом від виробництва та без відриву від виробництва.

1.6. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва – 3 роки, а без відриву - 4 роки. Термін перебування в докторантурі на загальних умовах не перевищує трьох років. Періоди, коли аспірант (докторант) не має можливості працювати над дисертацією з поважних причин, передбачених законодавством, не включаються до терміну навчання. Вчена рада університету оцінює також інші обставини, що унеможливлюють роботу над дисертацією і визначає, чи можна рекомендувати продовжити на певний час термін навчання в аспірантурі (проте не більше, ніж на рік). Рішення з цього питання приймає ректор.

1.7. Аспірантура (докторантура) вважається успішно завершеною за умови виконання аспірантом (докторантом) дисертаційного дослідження, схвалення дисертації кафедрою та подання її на розгляд до відповідної спеціалізованої Вченої ради.

1.8. Підготовка кандидатів, докторів наук у Міжнародному університеті бізнесу і права здійснюється за рахунок:  • коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту.

1.9. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

- міжнародних договорів України;

- загальнодержавних програм;

- договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

1.10. Кількість аспірантів та докторантів визначається відповідно до вимог Положення «Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (Постанова Кабінету Міністрів України № 309 від 01.03.1999 р. із змінами).

2. ПРИЙОМ ТА ВІДРАХУВАННЯ З АСПІРАНТУРИ


2.1. Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі. До аспірантури університету приймаються громадяни України, особи без громадянства, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, магістра, володіють державною мовою.

2.2. Громадяни інших держав можуть бути зараховані до аспірантури на підставі угод, укладених з ПВНЗ МУБіП, або відповідно до міждержавних і міжурядових угод.


2.3. Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора:

1) заяву;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) автобіографію;

4) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (додаток до диплому); особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію нострифікованого диплома;

5) список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які їх не мають, подають науковий реферат з обраної наукової спеціальності;

6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (при наявності);

7) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

8) паспорт і диплом про вищу освіту подаються вступником особисто;

9) 2 фото на документи 3*4;

10) документи подаються в папці швидкозшивачі.
2.4. Для організації вступу до аспірантури наказом ректора створюється відповідна приймальна комісія під його керівництвом. Члени приймальної комісії призначаються ректором з числа керівників кафедр, відділів, лабораторій, а також передбачуваних наукових керівників аспірантів.

2.5. Приймальна комісія виносить рішення про допуск до складання вступних екзаменів до аспірантури за результатами розгляду реферату та поданих наукових праць. Приймальна комісія може відмовити вступнику в допуску до вступних іспитів у зв’язку з неподанням усіх або окремих документів, що вказані в п.2.3. цього Положення, або подання їх після встановленого терміну.

2.6. Особи, що вступають до аспірантури (з відривом і без відриву від виробництва), складають вступні екзамени:

- зі спеціальності

- з філософії

- з англійської мови (в обсязі навчальної програми для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затвердженої МОН України).

2.7. Організація та прийом вступних екзаменів здійснюється предметними комісіями у складі не менше 3-х осіб. Склад предметних комісій затверджується наказом ректора не пізніше ніж за 2 місяці до дати проведення вступних екзаменів. До складу предметних комісій входять кваліфіковані спеціалісти доктори і кандидати наук зі спеціальності, з якої вступає кандидат до аспірантури. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть входити кандидати наук, доценти і висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.

2.8. Вступні екзамени проводяться в усній формі за екзаменаційними білетами, які затверджуються головою приймальної комісії не пізніше ніж за 2 місяці до початку вступного екзамену. Результати вступних екзаменів відображаються у відповідній відомості і оприлюднюються не пізніше наступного дня. Апеляції на результати вступних екзаменів подаються вступниками не пізніше 1 дня з моменту оприлюднення результатів екзамену на ім’я голови приймальної комісії.

Результати вступних екзаменів оцінюються за чотирьохбальною шкалою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно.

Оцінка «відмінно» виставляється вступникові у разі, якщо він у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано викладає його в усній та письмовій формі, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та прикладних проблем, показує знання змісту обов’язкової та додаткової літератури, не допускає помилок під час викладення матеріалу.

Оцінка «добре» виставляється вступникові у разі, якщо він достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усної відповіді та у письмовій формі, в основному розкриває зміст теоретичних питань та прикладних проблем, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки.

Оцінка «задовільно» виставляється вступникові у разі, якщо він в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усної відповіді та у письмовій формі, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання всієї обов’язкової літератури допускаючи при цьому суттєві неточності та помилки.

Оцінка «незадовільно» виставляється вступникові у разі, якщо він не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та прикладних проблем дисципліни.

Вимоги до написання рефератів

Складання вступного екзамену з наукової спеціальності передбачає попереднє написання та подання реферату (статей) за обраною темою, як правило, пов’язаною з профілем наукових інтересів вступника.

Реферат є самостійною письмовою науковою роботою, яку виконує вступник, коли готується складати вступний екзамен.

Тему реферату обирає вступник сам. Робота над рефератом передбачає поглиблене вивчення обраної наукової проблеми, сучасної літератури, а також засвідчує володіння навиками логічного аналізу й узагальнення матеріалу, його системного викладу.

Реферат показує, чи автор обізнаний у фахових питаннях, чи здатний систематизувати теоретичний матеріал з обраної теми, творчо використовувати ідеї та положення для методологічного аналізу проблематики, у якій планує спеціалізуватися вступник. Думки інших авторів та цитати повинні мати посилання на джерела в загальноприйнятому порядку. Пряме запозичення положень без назви джерел літературних текстів не допускається.

Реферат обов'язково повинен мати титульну сторінку, на якій розміщуються такі реквізити: тема реферату, відомості про автора, місце й рік виконання реферату. Структурними елементами реферату є план, вступ, виклад змісту теми (як правило, 3 параграфи та підпараграфи), висновок, а також список основної літератури.

План містить всі перелічені вище структурні елементи реферату з вказаними сторінками. Основний зміст реферату поділений на параграфи чи розділи. Заголовки плану дублюються в тексті реферату.

Вступ - важливий змістовий елемент реферату. Форма його довільна, але в ньому обов'язково мають бути висвітлені такі питання: обґрунтування вибору теми, оцінка її з погляду актуальності та важливості, визначення її місця в науковій проблематиці, оцінка рівня і характеру розробки теми, зміст проблематики, яку автор вбачає в цій темі, формулювання мети й завдань дослідження в рефераті.

Основний зміст теми автор має самостійно виконати – теоретичним та емпіричним дослідженням відповідно до проблеми, заявленої у назві реферату, узагальненням існуючої економічної літератури або методологічною розробкою економічної проблеми з вказівкою на її застосування у сфері наукових інтересів автора реферату.

У висновку слід дати коротке резюме того, що викладено в основній частині реферату, висновки, які зроблені відповідно до поставлених завдань, або посилання на методологічне застосування опрацьованого у рефераті матеріалу.

Список використаної літератури повинен вказувати на вивчені автором праці, за якими може відбутись обговорення стосовно змісту реферату. Цей список має містити як фундаментальні наукові праці, так і останні публікації з обраної теми, наявні у вітчизняній та зарубіжній літературі. Використана література обов'язково має знайти своє відображення в рефераті.

Загалом текст реферату має бути обсягом 24–30 сторінок машинописного тексту через 1,5 інтервали. Він може бути виконаний у текстовому процесорі Microsoft Word 97-2003, при цьому використовуються такі параметри: гарнітура Times New Roman, кегль -14, інтервал – 1,5 (на сторінці – 28–30 рядків), обсяг – 28–30 сторінок. Реферат має бути зброшурований. До відділу аспірантури і докторантури подається перший примірник з підписом автора. Реферат повинен відповідати вимогам наукової публікації, має бути вичитаний, акуратно оформлений із застосуванням наукового апарату текстового викладу (правильно складений бібліографічний опис).

Вступники подають реферат до відділу аспірантури і докторантури разом з документами для вступу до аспірантури.

2.9. На підставі результатів вступних екзаменів приймальна комісія виносить рішення про рекомендацію на зарахування щодо кожного вступника. При рівності конкурсних балів переважне право при зарахуванні мають наступні особи у визначеному порядку:


  • рекомендовані до вступу до аспірантури Вченою радою ПВНЗ МУБіП або вченою радою іншого вищого навчального закладу;

  • рекомендовані кафедрою ПВНЗ МУБіП;

  • мають публікації у фахових та інших виданнях;

  • повністю або частково склали кандидатські іспити;

  • є переможцями чи призерами Всеукраїнських олімпіад та Всеукраїнських конкурсів студентських науково-дослідних робіт.

2.10. Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора університету.

2.11. Результати вступних екзаменів до аспірантури дійсні впродовж календарного року.

2.11. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали кілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних екзаменів до аспірантури, і їм зараховуються оцінки кандидатських екзаменів.

2.12. Аспірант може бути відрахованим з аспірантури:

- за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету;

- за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин;

- за не виконання у встановлений термін індивідуального плану.

2.13. Рішення про відрахування аспіранта приймає Вчена рада університету. На підставі рішення Вченої ради аспірант відраховується з аспірантури наказом ректора університету.


2.14. Кожному аспіранту ухвалою Вченої ради університету та наказом ректора ПВНЗ МУБіП призначається науковий керівник з числа докторів (кандидатів) наук. Науковий керівник консультує аспіранта з наукової проблематики, контролює виконання ним затвердженого індивідуального плану та несе відповідальність за якісне виконання дисертаційної роботи. Кількість аспірантів, прикріплених до одного наукового керівника, визначається за його згодою, ректором і не повинна перевищувати 5 осіб одночасно (для кандидатів наук - 3).

2.15. Тема дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта після обговорення на кафедрі наукового керівника затверджується рішенням Вченої ради ПВНЗ МУБіП не пізніше тримісячного терміну після зарахування вступника до аспірантури.

2.16. Аспірант працює за індивідуальним планом, звітує про його виконання на засіданні кафедри не менше ніж два рази на рік і щорічно атестується науковим керівником та рішенням кафедри.

2.17. Строки прийому заяв та документів для вступу, проведення вступних екзаменів встановлюється наказом ректора.3. ЗДОБУВАЧІ


(наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою)
3.1. Здобувачами наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою (далі – здобувачі), можуть бути особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

3.2. Іноземці та особи без громадянства можуть бути здобувачами на підставі:

- міжнародних договорів України;

- загальнодержавних програм;

- договорів, укладених з юридичними та фізичними особами.

3.3. Здобувачі прикріплюються до аспірантури університету з метою підготовки і захисту кандидатської дисертації, а також для поглибленого теоретичного вивчення спеціальних дисциплін, вивчення іноземної мови та філософії, складання кандидатських іспитів на термін до 5 років.

3.4. Особи, які повністю використали термін прикріплення як здобувачі, правом повторного прикріплення не користуються.
3.5. Для прикріплення до вищого навчального закладу з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає такі документи:

1) заяву;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) автобіографію;

4) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра; особи, які здобули відповідну освіту за кордоном подають копію нострифікованого диплома;

5) список опублікованих наукових праць. Здобувачі, які їх не мають подають науковий реферат з обраної наукової спеціальності;

6) посвідчення про складання кандидатських іспитів – оригінал (при наявності);

7) копію трудової книжки (завірена відділом кадрів за основним місцем роботи);

8) паспорт та диплом про вищу освіту подаються здобувачем особисто;

9) 2 фото на документи 3*4;

10) документи подаються в папці швидкозшивачі.
3.6. Для прикріплення до вищого навчального закладу з метою складання кандидатських іспитів здобувач подає на ім'я ректора:

1) заява на ім’я ректора;

2) особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, автобіографією (засвідчені відділом кадрів за основним місцем роботи, завірені печаткою установи);

3) лист – клопотання, ВНЗ де закріплений аспірант (здобувач);

4) розгорнутий план дисертації (3-4 сторінки);

5) витяг з рішення вченої ради університету або іншого ВНЗ про затвердження теми.

6) копію паспорта, ідентифікаційного коду;

7) копія диплома, додатку до диплома (засвідчені відділом кадрів за основним місцем роботи, завірені печаткою установи);

8) реферат з філософії, іноземної мови;

документи подаються в папці швидкозшивачі.


3.7. Здобувачі протягом місяця після прикріплення до вищого навчального закладу подають до розгляду на засіданні кафедри тему дисертаційного дослідження та індивідуальний план роботи. Тема дисертації здобувача після погодження на кафедрі затверджуються вченою радою ПВНЗ МУБіП, після чого видається наказ про прикріплення здобувача і призначення наукового керівника. У разі прикріплення здобувача тільки для складання кандидатських іспитів науковий керівник не призначається.

3.8. Науковими керівниками здобувачів призначаються, як правило, доктори наук або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидати наук. Кількість здобувачів, прикріплених до одного наукового керівника, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно, включаючи аспірантів і докторантів.

3.9. Здобувачі працюють над дисертаціями за індивідуальними планами роботи, щорічно звітують на засіданні кафедри і атестуються науковими керівниками.

3.10. Організацію, облік і контроль за роботою здобувачів над дисертацією здійснює відділ аспірантури університету.

3.11. Відповідно до індивідуального плану роботи здобувачі користуються необхідним обладнанням, лабораторіями, бібліотеками тощо за місцем прикріплення.

3.12. Здобувачі у період прикріплення складають кандидатські іспити з наукової спеціальності, іноземної мови та філософії. Здобувачі, які склали кандидатські іспити і виконали індивідуальний план роботи, допускаються до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

3.13. На здійснення наукового керівництва щороку відводиться 25 академічних годин на одного здобувача.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АСПІРАНТА


4.1. Аспірант має право:

- користуватися навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базою ПВНЗ МУБіП;

- отримувати всі види наукової інформації і наукове консультування;

- брати участь у науковій діяльності кафедри;

- переривати навчання в аспірантурі з поважних причин з подальшим поновленням;

- обирати і бути обраним в органи самоврядування ПВНЗ МУБіП;

- на безпечні та нешкідливі умови навчання;

- користуватися щорічно канікулами тривалістю два місяці;

- на роботу за сумісництвом у відповідності до діючого законодавства.
4.2. Аспірант за час навчання в аспірантурі зобов’язаний:

-  дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки;

- оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

- опанувати методологію проведення наукових досліджень;

- виконати індивідуальний план роботи над дисертацією;

- скласти відповідні кандидатські іспити з урахуванням профілю підготовки;

- звітувати про хід виконання дисертаційних досліджень на засіданнях кафедри;

- завершити роботу над дисертацією і подати її до захисту до спеціалізованої Вченої ради;

- дотримуватися Статуту ПВНЗ МУБіП, цього Положення і Правил внутрішнього розпорядку університету.

4.3. Суперечки, що можуть виникати між аспірантами і ПВНЗ МУБіП, вирішуються відповідно до Статуту ПВНЗ МУБіП та чинного законодавства.5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КАНДИДАТСЬКИХ ЕКЗАМЕНІВ


5.1. Кандидатські екзамени є складовою частиною атестації науково-педагогічних і наукових кадрів. Кандидатські екзамени проводяться з метою встановлення глибини професійних знань, наукового і культурного кругозору здобувача наукового ступеня кандидата наук, підготовленості його до самостійної науково-дослідної діяльності. Складання кандидатських екзаменів здобувачами є обов’язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата наук. Кандидатські екзамени складаються з іноземної мови (англійська), філософії та спеціальності.

5.2. Аспірант або здобувач, який має вищу освіту зі спеціальності, що не відповідає галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, на підставі рішення відповідної спеціалізованої Вченої ради складає додатковий кандидатський іспит із наукової спеціальності відповідної галузі науки за переліком спеціальностей наукових працівників.

5.3. Кандидатські екзамени за рішенням приймальної комісії проводяться з використанням екзаменаційних білетів. Для підготовки до відповіді використовуються екзаменаційні листки, що зберігаються після екзамену протягом року.

5.4. Рівень знань здобувача оцінюється за чотирибальною системою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

Оцінка «відмінно» виставляється вступникові у разі, якщо він у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано викладає його в усній та письмовій формі, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та прикладних проблем, показує знання змісту обов’язкової та додаткової літератури, не допускає помилок під час викладення матеріалу.

Оцінка «добре» виставляється вступникові у разі, якщо він достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усної відповіді та у письмовій формі, в основному розкриває зміст теоретичних питань та прикладних проблем, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки.

Оцінка «задовільно» виставляється вступникові у разі, якщо він в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усної відповіді та у письмовій формі, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання всієї обов’язкової літератури допускаючи при цьому суттєві неточності та помилки.

Оцінка «незадовільно» виставляється вступникові у разі, якщо він не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та прикладних проблем дисципліни.

5.5. На кожного здобувача заповнюється протокол кандидатського екзамену, до якого вносяться прізвища членів комісії, присутніх на екзаменах, з обов'язковим зазначенням їх наукового ступеня, вченого звання і посади.

5.6. Протоколи засідання комісій з приймання кандидатських іспитів зберігаються за місцем складання кандидатських екзаменів протягом десяти років.

5.7. Допуск здобувачів до складання кандидатських екзаменів здійснюється за наказом ректора.

5.8. Кандидатські екзамени приймаються організовано, два рази на рік у формі сесій. Терміни проведення сесій встановлюються керівником вищого навчального закладу, наукової установи, де приймаються кандидатські іспити. У разі неявки здобувача на іспит з поважної причини він може бути допущений ректором до складання кандидатського іспиту протягом поточної сесії. У разі подання здобувачем до спеціалізованої Вченої ради дисертації до захисту кандидатський іспит може бути прийнятий поза сесією.

5.10. Кандидатські екзамени зі спеціальності приймаються за програмами, що складаються з двох частин: типової програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України, і додаткової програми, що розробляється відповідною кафедрою і затверджується Вченою радою університету.

Додаткова програма кандидатського екзамену із спеціальності повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов’язані з напрямом досліджень здобувача, а також враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу.

5.11. Після складання кожного кандидатського іспиту видається посвідчення встановленої форми, а за місцем складання останнього кандидатського іспиту ці посвідчення замінюються на єдине посвідчення.

5.12. Іноземці та особи без громадянства складають кандидатські іспити на загальних підставах.

5.13. Кандидатські екзамени з філософії і іноземної мови (англійська) приймаються за типовими програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

5.14. До складу комісії з приймання кандидатського екзамену із спеціальності повинно входити не менше трьох фахівців, два з яких мають бути докторами наук, третій – кандидатом наук з цієї спеціальності.

5.15. До складу комісії з приймання кандидатського екзамену з філософії повинно входити не менше двох фахівців, один з яких має бути доктором філософських наук, а інший – кандидатом філософських наук.

5.16. До складу комісії з приймання кандидатського екзамену з іноземної мови повинно входити не менше двох викладачів кафедри іноземних мов, а також викладач спеціальної кафедри або науковий співробітник, який має науковий ступінь із спеціальності здобувача наукового ступеня кандидата наук і вільно володіє відповідною іноземною мовою.

5.17. На кандидатських екзаменах можуть бути присутні члени відповідної спеціалізованої Вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи, де складається кандидатський екзамен, керівник, заступник керівника, представники Міністерства освіти і науки України, Вищої атестаційної комісії, Національної академії наук, міністерств, інших органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, наукові установи, галузевих академій наук.

5.18. До складання кандидатського екзамену з іноземної мови допускаються аспіранти та здобувачі, що мають відповідний рівень підготовки та підготували реферат з проблеми наукового дослідження. Реферат складається з україномовного огляду наукових робіт, прочитаних іноземною мовою, словника (100 термінів даної галузі наук) та повідомлення про наукове дослідження, викладеного іноземною мовою в обсязі двох машинописних сторінок.


5.19. До складання кандидатського екзамену з філософії допускаються аспіранти та здобувачі, що мають відповідний рівень підготовки та оформили реферат (20-25 стор.), що торкається філософських проблем обраного здобувачем наукового дослідження.

5.20. Звітними документами про складання кандидатського екзамену є реферат і протокол з результатами іспиту. Загальна оцінка виводиться на підставі результатів екзамену та оцінки за реферат.6. ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ


6.1. До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові та прикладні наукові дослідження.

6.2. Термін перебування в докторантурі на загальних умовах не перевищує 3 років. Навчання в докторантурі здійснюється з відривом від виробництва.

6.3. Вчена рада університету в місячний термін розглядає висновки відповідної кафедри щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури. Рішення вченої ради затверджується і оформлюється наказом ректора.

6.4. Для надання допомоги докторанту в написанні дисертації може призначатися з науковий консультант, який несе особисту відповідальність за якісне і своєчасне виконання докторантом дисертації. Науковими консультантами можуть призначатися провідні вчені - доктори наук сторонніх організацій.

6.5. Кількість докторантів, прикріплених до одного наукового консультанта, визначається за його згодою керівником вищого навчального закладу, наукової установи й не повинна перевищувати 3 осіб одночасно.

6.6. Щороку докторанти подають до Вченої ради університету після попереднього обговорення на кафедрі звіт про виконання індивідуального плану роботи, за результатами якого проводиться їх атестація і приймається рішення про подальше перебування в докторантурі. Результати атестації затверджуються ректором.


6.7. Кандидати до докторантури подають на розгляд Вченої ради університету такі документи:

1) заява на ім’я ректора університету;

2) особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;

3) копія диплому кандидата наук (засвідчена за місцем роботи);

4) розгорнутий план докторської дисертації;

5) список наукових праць;

6) копію паспорта, ідентифікаційного коду.
6.8. Тема дисертації, індивідуальний план роботи докторанта після обговорення кафедрою затверджується Вченою радою університету не пізніше тримісячного терміну після зарахування до докторантури.

6.9. Докторант може бути відрахованим з докторантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.6.10. Особи, які раніше пройшли повний курс підготовки в докторантурі, а також відраховані з неї, права на повторний вступ до докторантури не мають.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка