Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний закладСкачати 220.79 Kb.
Дата конвертації28.03.2016
Розмір220.79 Kb.
Концепція розвитку КЗ Верхівцевського НВК

На 2011-2016 роки

Вступ.


Концепція розвитку спрямована на реалізацію Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції національного виховання, освітнього напрямку Державної програми „Освіта. Україна ХХІ століття” і розроблена на основі Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад.

Концепція враховує потреби сучасного українського суспільства, умови його інтеграції в європейське і світове співтовариство, соціальне замовлення в період оновлення. У зв’язку з цим в її основу покладено наступні ідеї: гуманізація освіти, врахування традицій української педагогіки, соціалізація, нероздільність навчання і виховання, формування цілісної і розвиненої особистості, виховання життєтворчості.

Концепція спрямована на формування у дитини цілісної картини світу, духовності, культури особистості і розвиток креативного мислення. Вона охоплює всі сфери шкільного життя, весь навчально – виховний процес, де в центрі уваги стоїть особистість учня з її інтелектуальним, фізичним та творчим потенціалом. нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, , формуванню цілісної та розвиненої особистості.

Концепцію складено з урахуванням сучасних завдань перебудови змісту освіти й виховання в державі і спрямовано на формування інтелектуального і культурного потенціалу, забезпечення умов для самовдосконалення особистості і її творчих здібностей.Три головні компоненти, які є основою діяльності педагогічного колективу:

1. Виховання серця – духовний, або чуттєвий аспект. Школа почуттів

2. Моральне й етичне виховання – етичні стосунки, засновані на взаємостосунках учасників навчально – виховного процесу. Школа діалогу.

3. Накопичення знань – сплав розуму та волі, спрямований на удосконалення людської діяльності, вибору успішної професії. Школа успіху.Місія школи

Школа – це майстерня. Тут вчителі й учні вчаться діалогу, партнерству й демократії, умінню досягати успіху в житті.

Школа – це місце, де самореалізуються творчі здібності, формуються почуття власної гідності й відповідальності, панують толерантність, взаємоповага, любов

Головні завдання школи:

1. Сформувати:

 • організаційно-функціональну систему інтелектуальної творчої діяльності вчителів та учнів;

 • практичні вміння і навички:

-дослідницько-пошукової діяльності;

-роботи з електронно-обчислювальною технікою;

- позитивну внутрішню мотивацію школярів до навчання;

- готовність до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією.

2. Оновити навчально-виховний процес, педагогічні технології на основі провідних ідей педагогіки творчості.

3. Запровадити комплексну модель моніторингу якості освіти та вихованості.

4. Забезпечити загальноосвітню, загальнокультурну підготовку учнів:

- оволодіння знаннями про природу, людину, суспільство;

- створення умов для самовдосконалення і самореалізації в різних видах діяльності;

- добровільність і право вибору занять широкого діапазону творчою діяльністю;

- всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;

- формування "Я” – концепції людини–творця на основі самоосвіти, самовиховання, саморозвитку, самореалізації; - умови для життєвого і професійного самовизначення школярів;

- рівний доступ учнів до сучасної освіти.

5.Спрямувати зміст виховної роботи на формування особистісних рис творчого громадянина України, який є носієм духовної культури народу, його національної ментальності.

6. Виховувати: - дбайливе ставлення школярів до власного здоров′я та здоров′я оточуючих; - любов до праці

7. Залучити різноманітні громадські організації для вирішення освітніх проблем освітньої установи.

8. Вивести на якісно новий рівень матеріально – технічну закладу.

Основні напрями розвитку НВК:


 • психологізація навчально-виховного процесу;

 • особистісно-орієнтований підхід;

 • оновлення навчально-виховного процесу на основі інноваційних освітніх технологій;

 • інформатизація та комп'ютеризація навчально-виховного процесу;

 • переорієнтація навчально-виховного процесу на принципах співробітництва і співтворчості учні і учителя;

 • впровадження технологій проектування управління.

Основні принципи діяльності НВК:

Перший принцип – принцип єдності і диференційованості у змісті освіти, який містить у собі такі основні рівні:

 • рівень загальнолюдських цінностей, що відповідають освітнім стандартам і нормам світової культури;

 • рівень державний – ядро змісту освіти, єдине для всіх шкіл України;

 • рівень національно-соціальній, що враховує особливості, властиві національному і соціальному розвитку України;

 • рівень регіональний, що відповідає культурним, соціально-політичним, економічним особливостям східної України;

 • рівень місцевий, що відбиває в зміст освіти особливості району та міста.

 • рівень загально шкільний- його спрямованості, профілю, спеціалізації, типу, традицій, що передбачає насичення освіти економічним змістом;

 • рівень індивідуальний, що враховує можливості і бажання учня і вчителя.

Другий принцип – принцип гуманізації змісту освіти.

Спираючись на прогресивні ідеї діалектики, уявлення про гуманістичну спрямованість діяльності людини, освіта доповнюється і розширюється філософією про сенс життя і призначення людини, про поняття духовності, про загальнолюдські цінності.Третій принцип – принцип розвиваючого характеру навчання.

Він передбачає саморозвиток особистості і вимагає пріоритетності в процесі навчання мотиваційних аспектів освіти.Четвертий – принцип педагогічної підтримки, співробітництва та співтворчості між учителем і учнем.

Ставлення до дитини як до суб’єкта власного саморозвитку, направлення на самоствердження його індивідуальності.П’ятий принцип – індивідуалізація та диференціація навчання.

Цей принцип реалізується у творчому розвитку кожного учня з урахуванням різниці в інтелектуальній, емоційно-вольовій та дієво-практичній сферах.

Цей принцип вимагає організації профільного навчання, застосування нових навчальних програм і підручників, навчання дитини за особистим планом тощо.

Шостий принцип – принцип оптимізації навчально-виховного процесу – передбачає досягнення кожним учнем найвищого рівня знань, умінь, навичок і розвитку творчих здібностей.

Сьомий принцип –- це принцип відкритості і динамічності освіти, що передбачає її постійний розвиток і саморегуляцію.

ІІІ. Структура навчально-виховного комплексу.

Пріоритетним напрямом діяльності дошкільного навчального закладу (ДНЗ) є збереження і зміцнення здоров'я дитини і на цій базі - розвиток її духовного потенціалу. Середовище, що зберігає здоров'я - комплекс соціально-гігієнічних, психолого-педагогічних, морально-етичних, екологічних, фізкультурно-оздоровчих, освітніх системних заходів.

ДНЗ працює за такими пріоритетними напрямами: фізкультурно-оздоровчий, художньо-естетичний, гуманітарний, музичний.

У ДНЗ організовано додаткові освітні послуги відповідно до бажання батьків: спортивні секції, студії образотворчого мистецтва, музичні, хореографічні, театральні гуртки, а також гурток розвиваючих ігор.

У ДНЗ створено інформаційно-методичний центр, організовано діяльність психологічної служби, яка обслуговує дітей і їхні сім'ї, колектив дитячого садочку і мешканців мікрорайону; діє логопедичний пункт.

У ДНЗ є спортивна і музична зали, спортивний майданчик, кабінет лікувальної фізкультури, бібліотека, комп'ютерно-ігрова зала, кабінет образотворчої діяльності, фітотерапевтичний кабінет, відеозала. Вихователі співпрацюють спільно з медиками, психологами, батьками.

На базі ДНЗ працює консультативний кабінет з питань навчання і виховання, створено Школу молодої сім'ї. У систему роботи впроваджено соціально-педагогічний патронат, який дає можливість охопити дошкільним вихованням дітей з обмеженими фізичними можливостями.

Школа І ступеню -

Початкова школа (школа І ступеню) відповідно вікових та психологічних особливостей своїм головним завданням має на меті формування мотивації пізнавальних інтересів, отже цей процес відбувається у створенні емоційно насиченого середовища, які є виявом почуттів любові, відповідальності, толерантності . Пріоритетними у початкових класах є виховні, загально навчальні і розвивальні функції. У молодших школярів формується уміння вчитися. Освітніми результатами цього ступеня школи є повноцінні мовленнєві, читацькі. обчислювальні уміння і навички, узагальнені знання про реальний світ, достатньо розвинене мислення, уява, пам’ять, сенсорні уміння, здатність до особистісно ціннісного ставлення до праці, мистецтва, здоров’я.

Школа І ступеня є логічним продовженням навчання і розвитку учнів. Початкова школа здійснює навчання дітей, використовуючи технології розвиваючого навчання

Класи формуються відповідно до вступу дітей до школи; це групи дітей з різними здібностями, де забезпечується індивідуальний розвиток кожного учня.

Основною формою організації освітнього процесу є класно-урочне викладання.

Учні школи І ступеня мають знання з основних навчальних предметів не нижче тих, що визначені Державним стандартом; вони навчаються за базовим навчальним планом, який складається з інваріантної і варіативної складових.

У більшості молодших учнів на час закінчення початкової школи сформована здатність (уміння) до навчання, оскільки з першого класу вводиться у варіативну частину викладання інтегрованих курсів «Розвивальна економіка», «Самопізнання». «Сходинки до інформатики». Ведення в курс користувача ПК для початкових класів.

На всіх заняттях проводяться психодіагностика, казкотерапія, терапія мистецтвом, самодіагностика, тренінги, самотренінги інтелекту та розвиток необхідних для професійного самовизначення якостей особистості.

Постійно здійснюється психолого-педагогічний моніторинг з досліджень розвитку особистості учнів школи І ступеня.

Навчання у початковій школі дозволяє: • сформувати в учнів мотивацію пізнавального інтересу: виявляти і розвивати приховані можливості дітей; формувати нові здібності, які допомагають дітям не тільки засвоювати навчальний матеріал, але й готують їх до вирішення життєвих завдань; формувати живий інтерес учнів до знань і процесу навчанняШкола ІІ ступеню -

У школі II ступеня основною формою організації освітнього процесу є семестрово-блочне класно-урочне викладання. Заняття проходять традиційно з атестацією в кінці семестру.

Головна мета навчання і виховання дітей 5-9 класів - досягнення такого рівня освіти, який би забезпечував розвиток природних позитивних здібностей і творчості учнів в урочній і позаурочній діяльностях, а також через використовування інноваційних технологій навчання.

У школу II ступеня класи входять у тому складі, сформованому у початковій школі, і є групою дітей з різними здібностями, в якій продовжується забезпечення індивідуального розвитку кожного учня.

У 5-х класах вводиться вивчення другої іноземної мови

На уроках у 7-9 класах дитині надається право вибору групи для роботи, теми і видів завдань. Допускаються мобільні групи, що дозволяє учням функціонувати в різних ролях, оцінювати власні досягнення і значущість кожного члена групи.

У школі II ступеня для учнів 5-7-х класів надається широкий вибір, елективних спецкурсів системи допрофільної підготовки «Азімут», додаткових навчальних дисциплін, консультативне обслуговування практичним психологом з метою визначення здібностей, пріоритетних напрямів подальшого навчання. Поглиблюється мотивація до вибору профілю навчання.


 • Економічна психологія

 • Раціональна поведінка

 • Економічні системи

 • Вступ до інформатики.

 • Курс користувача

 • Мистецтво спілкування

 • Іміджкурс

 • Школа олімпійського резерву з програмування

 • Вчимося бути громадянами

 • Ділова українська мова .

 • Людина і світ професій (8 клас)

 • Особистісна готовність до вибору ринкової праці (9 клас).

 • Основи вибору професії (9 клас).

 • Ми громадяни України

У школі II ступеня розробляється і впроваджується нові оцінки діяльності учнів - рейтинг і портфоліо.

Психолого-педагогічний моніторинг. Розвиток особистості підлітка школи II ступеня дозволяє психологічній службі школи пропонувати учням 9 класів індивідуальну траєкторію навчання в школі профільного ступеня.

Навчання в школі II ступеня дозволяє: • формувати міцні, стійкі, глибокі знання з основ наук;

 • підвищувати мотивацію навчання шляхом активізації пізнавальної діяльності, розвитку загальних і спеціальних здібностей;

 • здійснювати усвідомлений вибір подальшого життєвого шляху.Школа ІІІ ступеню

У школі профільного навчання основними завданнями є формування інтелектуально розвинутої особистості, що володіє навичками наукового стилю мислення, готової до активної індивідуальної діяльності, з високо сформованою конкурентоспроможністю на ринку праці за рахунок розвитку особистості емоційної стійкості, яка стоїть на позиціях досягнення успіху, а також психологічно готової до сприйняття неуспіху.

В основу навчання учнів на III ступені лежить:


 • засвоєння фундаментальних теоретичних основ науки;

 • розвиток спеціальних і практичних здібностей учнів;

 • формування цілісної картини світу;

 • оволодіння навичками науково-дослідницької роботи;

 • психолого-педагогічна діагностика професійної й інтелектуальної діяльності учнів;

Методологічною основою організації освітнього процесу є профілізація освіти старшокласників, усвідомленого вибору майбутньої професії.

З цією метою впроваджуються спецкурси : • Основи інтелектуальної власності (10 клас).

 • Людина і праця.

 • Медіакультура (10 клас) Орієнтація учнів у розмаїтті сучасних професій, пов’язаних з індустрією ЗМІ.

 • Громадянська освіта (10 клас). Формування особистості, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю, готовність до участі у житті суспільства.

 • Сучасні офісні інформаційні технології ( 11 клас). Підготовка молоді до активного використання інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному діловодстві та управлінні.

 • Комп’ютерна графіка (11 клас). Знайомить із сучасними комп’ютерними графічно-інформаційними технологіями, видами комп’ютерної графіки, системою Adobe Photoshop.

 • Соціальне партнерство (11 клас). Входження в ринок праці.

 • Побудова кар’єри (11 клас).

Робочий навчальний план включає в себе інваріантну та варіативну складові. Інваріантна складова сформована в відповідності з діючими Типовими навчальними планами, у варіативній складовій плану передбачені години на факультативні заняття, індивідуальні та групові заняття.

Зміст освіти формується з урахуванням пріоритетів: • впровадження сучасних педагогічних технологій спрямованих на комп’ютерно-орієнтоване навчання;

 • формування системи національного громадянського виховання;

 • творче оволодіння основами знань і способу мислення, з новими світоглядними орієнтирами;

 • комп’ютеризація освіти;

 • забезпечення допрофільної освіти;

 • психологізація освіти.

Зміст освіти та її структура сприяє:

 • формуванню наукового світогляду та гуманістичної свідомості;

 • формуванню управлінської культури;

 • формуванню комп’ютерної грамотності.

Умови реалізації місії

1. Встановлення незалежних відносин з юридичними та фізичними особами.

2. Усвідомлення учасниками навчально-виховного процесу пріоритетних принципів педагогіки успіху:

• гуманізації;

• індивідуалізації;

• диференціації;

• відродження національних традицій;

• демократизації.

3. Формування унікальної, неповторної, творчої особистості.

4. Реалізація адміністрацією школи принципів демократизації та гуманізації в управлінській діяльності.

5. Підтримка інноваційних процесів громадськістю, органами місцевого самоврядування та органами управління освітою.

6. Всебічна фінансова підтримка школи.Виховний аспект

Мета: сприяння формуванню в учнів знань, умінь і навичок, необхідних для:

• майбутнього успішного вибору професії;

• розвитку пізнавальної творчої активності особистості;

• природних здібностей;

• уяви і продуктивного мислення з гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю України, її народу;

• вихованню естетичних смаків;

• ведення здорового способу життя.

Основні завдання:

1.Філософсько-світоглядна підготовка школярів, допомога їм у визначенні сенсу життя в умовах соціально-економічних змін, нових форм господарювання, у виробленні ціннісного ставлення до власного життя.

2. Формування в учнів:

2.1. Основ наукового світогляду, пізнавальної активності і культури розумової праці, вироблення уміння самостійно здобувати знання, застосовувати їх у своїй практичній діяльності.

2.2. Почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам'яток.

2.3.Навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності в процесі практичної громадської діяльності.

2.4. Моральних почуттів і рис особистості:

• доброти;

• справедливості;

• честі;

• гуманності;

• поваги до себе й інших;

• розуміння норм загальнолюдської і народної моралі.

2.5. Правової культури, вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активної протидії випадкам порушення законів. 2.6. Самостійності у вирішенні будь – яких питань.

3. Підготовка випускників базової школи до свідомого вибору професії і навчального закладу для продовження освіти.

4. Залучення учнів до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров'я.

5.Затвердження культури здорового способу життя.

Шляхи реалізації

• Структура виховної роботи НВК.

• МО класних керівників.

• Учнівська організація «Ліра». (Люб язні, ініціативні, активні. )

• Батьківський університет

• Рада школи.

• Піклувальна рада

Методичний аспект

Мета: створення в умовах НВК обставин для професійного зростання та розкриття творчого потенціалу кожного педагогічного працівника .

Основні завдання:

1. Створення атмосфери творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень педагогічних проблем.

2. Формування в учителів готовності до впровадження сучасних інноваційних технологій.

3. Формування прагнення до оволодіння педагогікою співпраці та співтворчості на принципах особистісно орієнтованих методик навчання та виховання.

4. Спрямування діяльності учнів за допомогою професійного мудрого керівництва з боку педагогічного колективу.

Шляхи реалізації:

1.Посилення ролі методичної служби школи у проведенні діагностики, вивчення рівня професійної компетентності вчителів.

2.Створення моделей методичної роботи з групами педагогів різного рівня професіоналізму.

3. Удосконалення особистого досвіду на основі кращих досягнень науки і практики викладання.

4. Широке висвітлення позитивного досвіду через:

• школи моніторингової діяльності;

• семінари – практикуми;

• творчі звіти;

• виставки набутого досвіду,

• апробацію і обговорення підручників.

5. Участь у шкільних, районних та обласних конкурсах педагогічної майстерності.

Психолого-педагогічний аспект

Мета: формування особистості через шкільно-сімейне виховання з урахуванням:

• індивідуальних особливостей;

• здібностей;

• умінь та навичок.Основні завдання:

1. Створення:

- ситуації творчості для всіх учасників навчально-виховного процесу;

- умов для соціальної самореалізації учасників навчально–виховного процесу;

- умов для позитивної адаптації учнів до навчання у школі.

2. Посилення впливу шкільно-сімейного виховання на формування:

• стійкої мотивації до навчання;

• високої духовної культури;

• моральних переконань;

• трудового виховання дітей.

3. Забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу процесу навчання.

4. Практичне забезпечення корекційно-розвивальної роботи:

• діагностики особистісного розвитку;

• ціннісних орієнтацій;

• соціального статусу;

• виявлення вад і проблем соціального розвитку дитини.

5. Орієнтація на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, профілактику девіантної поведінки.

Шляхи реалізації:

1 . Психолого-педагогічна діагностика з виявлення у дітей:

• здібностей;

• схильностей;

• потреб;

• відстеження динаміки і розвитку обдарованих та здібних учнів.

2. Консультації та навчання батьків через заняття батьківського університету з питань:

• психології і педагогіки виховання, навчання;

• спілкування з дітьми.

3. Створення сприятливого психологічного клімату у всіх структурних підрозділах навчально-виховного процесу.

4. Морально - культурний особистий досвід учасників навчально – виховного процесу.

Дидактичний аспект

Мета: сприяти формуванню в учнів знань, умінь та навичок, необхідних для майбутнього успішного вибору професії, розвитку пізнавальної творчої активності особистості, природних здібностей учнів, уяви та мислення.

Основні завдання:

1. Робота з обдарованими та здібними учнями.

2.Моніторингова оцінка діяльності учасників навчально – виховного процесу.

3.Апробація варіативної частини навчального плану.

4.Забезпечення самореалізації особистості в різних видах діяльності.

5. Підготовка учнів до майбутньої творчої праці.Шляхи реалізації:

1. Реалізація Програми роботи зі здібними дітьми:

1.1. Методика розвивального навчання у школі І ступеня.

1.2. Методи проблемного навчання у школі II ступеня.

1.3. Науково-пошукова і творча робота у школі III ступеня.

1.4. Участь у предметних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах.

1.5. Залучення учнів до роботи в регіональних секціях МАН.

1.6. Проведення предметних тижнів, декад.

2. Апробація та експертна оцінка мультимедійних засобів навчання.

3. Налагодження зв′язків із службою зайнятості, ознайомлення учнів з ринком праці.

4. Створення умов для різноманітної творчої діяльності учасників навчально – виховного процесу.

5. Реалізація нових форм додаткової освіти.

6. Зміна акценту з питання «Як вчити?» на питання «Чому вчити?», « Для чого вчити?» .

7. Глибока і широка диференціація змісту навчанняУправлінський аспект

Мета: координація дій усіх учасників навчально – виховного процесу, створення умов для їх продуктивної творчої діяльності.

Основні завдання:

1.Управління якістю освіти на основі нових інноваційних технологій та освітнього моніторингу.

2. Моделювання сприятливого соціально – психологічного мікроклімату для життєдіяльності школи задля максимально широкої актуалізації творчих здібностей кожної особистості.

3. Забезпечення відповідної підготовки вчителів, здатних успішно втілювати в життя особистісно – зорієнтовану творчу педагогіку.

4. Виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію особистості

5. Створення та ефективне використання умов для продуктивної творчої діяльності вчителів.

6. Формування внутрішкільної культури.

Шляхи реалізації:

1.Впровадження в практику роботи школи інноваційні технології.

2. Створення сприятливого мікроклімату серед учасників навчально – виховного процесу для успішного реалізації їх творчого потенціалу.

3. Забезпечення виконання замовлень педагогічних працівників щодо підвищення їх фахового рівня через заняття самоосвітою.

4. Підримка ініціативи кожного учасника навчально – виховного процесу в його самореалізації.

5. Розкриття творчого потенціалу учасників навчально – виховного процесу.

6. Стимулювання творчості учасників навчально – виховного процесу. І. Головні завдання

1. Головним завданням нової моделі школи є:

• виховання громадянина України;

• формування особистості учня, розвиток його здібностей, обдаровань, наукового світогляду;

• виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти, трудової діяльності;

• пошук нових ідей і зразків організації шкільної справи в Україні та їх адаптація до місцевих реалій сьогодення з подальшим розвитком.

2. Забезпечувати гласність діяльності школи через проведення Днів відкритих дверей, творчих звітів педагогічного та учнівського колективів перед громадськістю села.

3. Домагатися активної діяльності ради школи та піклувальної ради.II. Робота з педагогічними кадрами

1. Для підвищення рівня якісних освітніх послуг необхідно забезпечити школу висококваліфікованими спеціалістами з відповідною вищою освітою.

2. З метою демократизації роботи педагогічного ради, як дорадчого колегіального органу, залучати вчителів до вирішення проблем, які будуть розглядатися на засіданнях.

3. Створити умови для професійного зростання молодих спеціалістів та малодосвідчених вчителів:

• закріпити наставників з метою своєчасної корекції;

• активізувати роботу консультпункту в період адаптації;

• залучення до участі в методичній роботі на різних рівнях;

• практикувати творчі звіти „Перші сходинки до успіху";

• моніторинг рівня ефективності результатів праці.

4.Забезпечити виконання замовлень педагогічних працівників щодо підвищення кваліфікації на курсах:

5. З метою охоплення всіх вчителів різноманітними формами методичної роботи та розпочати роботу по реалізації науково-методичної проблеми «Удосконалення моделі школи, що керує знаннями, як креативного навчального закладу»

6. Впроваджувати в практику роботи інновації: Освітні інформаційні технології в школі - це: • використання спеціалізованих електронних посібників навчання на уроках;

 • використання універсального мультимедійного комплексу;

 • вивчення хімії в кабінеті обладнаному мультимедійними засобами та інтерактивною дошкою;

 • використання сучасних мультимедійних посібників при вивчені фізики в кабінеті оснащеною комп’ютерною мультимедіа технікою.

 • робота в мережі Internet;

 • постійне оновлення Web-сайту.

7. Вивчити, узагальнити і описати досвід кращих вчителів школи.

Поліпшення ролі громадськості в житті НВК.

1. Удосконалювати форми роботи з батьками:

• з метою пропаганди педагогічних знань серед батьків продовжити роботу батьківського університету;

• щорічно проводити звіти колективу перед батьками, громадськістю;

• залучати батьків до проведення свят, змагань, конкурсів;

• систематично проводити загальніі та класні батьківські збори, конференції.

2. Домагатися активної діяльності ради навчального закладу з питань:

• затвердження плану та режиму роботи НВК;

• погодження навчального плану;

• здійснення гарячого харчування;

• охоплення навчанням учнів мікрорайону школи;

• відвідування школи учнями;

• стан навчання та виховання учнів з неблагонадійних сімей;

• забезпечення закладу педагогічними кадрами;

• ефективність позакласної робота з учнями.

3. Залучати членів піклувальної ради до сприяння у вирішенні наступних питань:

• оздоровлення дітей у пришкільному таборі відпочинку;

• проведення новорічних свят;

• участі учнів у районних, обласних та Всеукраїнських конкурсах, фестивалях;

• здійснення косметичного ремонту приміщень НВК.

• придбання сучасних технічних засобів навчання, іншої оргтехніки.

Розвиток навчально-матеріальної бази

1. Проводити косметичний ремонт приміщень через залучення батьківської та спонсорської допомоги. (Щорічно)

2. Збагачувати матеріали музейної кімнати із історії школи.( Щорічно)

3. Здійснити капітальний ремонт.

4. Продовжити придбання сучасної оргтехніки .

Очікувані результати

Реалізація мети і основних завдань НВК забезпечать:

- творче зростання дитини;

- зміцнення самосвідомості особистості, її національної гідності;

- прагнення до пошуку, дослідження, успіху;

- бажання творчо зростати та самовдосконалюватися.

Учні школи:

- відповідальні за свій успіх у житті;

- розуміють, що успіх приходить після наполегливої праці;

- уміють оцінювати ситуації, правильну поведінку;

- уміють реалізувати свій вибір.

Педагогічні працівники:

- формують досвід роботи на підставі нової філософії освіти ХXI ст.;

- володіють уміннями проектувального та продуктивного типу, заснованих на загальних засадах дидактичного менеджменту;

- активно застосовують інноваційні технології;

- піклуються про підвищення методологічної, професійної, організаційної культури;

- допомагають учням в особистій діяльності;

- володіють мистецтвом комунікативності.

Батьки учнів:

- активні учасники навчально-виховного процесу;

- формують разом з педагогами ціннісний потенціал учня.

Школа надає вибір освітніх послуг:

- створюється мережа курсів за вибором, факультативів, спецкурсів;

- функціонування різноманітних гуртків;- діяльність учнівського самоврядування.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка