Положення про шкільні предметні методичні об'єднання вчителівСкачати 347.92 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір347.92 Kb.
МАРТОНІСЬКА ЗШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

Погоджую: Затверджую:

ЗДНВР Директор школи

__________ /Мурзак О. В./ ________ /Склярова Л. В./

«___» ___________ 2014 р. «___» ___________ 2014 р.

ГОЛОВА ШМО СЕЛІВЕСТРЕНКО І. Г.

ЗАТВЕРДЖЕНО

методичною радою школи

протокол № 1 від 29. 08.14 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКІЛЬНІ ПРЕДМЕТНІ МЕТОДИЧНІ

ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ

1. Загальні положення


 1. Методичне об'єднання вчителів - предметників (ШМО) — це структурний підроз­діл науково-методичної служби школи, одна з форм методичної роботи, яка спри­яє підвищенню рівня фахової майстерності педагогів.

 2. ШМО створюється за наявності не менше трьох учителів, які викладають один нав­чальний предмет. Можливе створення циклових предметних ШМО гуманітарно­го, суспільно-гуманітарного, фізико-математичного, природничо-наукового, тех­нологічного, художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого профілів.

 3. Керівництво роботою ШМО здійснює голова, який обирається членами МО тер­міном на 2 роки і затверджується наказом по школі.

1 4. Плани роботи МО затверджує методична рада школи, погоджує директор школи.

 1. ШМО веде необхідну ділову документацію. Наприкінці навчального року матеріа­ли роботи ШМО узагальнюються у вигляді звітів.

 2. Засідання ШМО проводяться 4-5 разів упродовж навчального року (орієнтовно один раз на квартал):
 • організаційне засідання, вивчення нормативної бази;

 • методична тема, вивчення методичних рекомендацій усіх рівнів;

 • методична тема, аналіз участі в І і II етапах олімпіад, звіти про курсову перепідготовку за календарний рік;

 • творчі звіти вчителів, які атестуються.
 1. Загальний контроль за роботою ШМО здійснює заступник директора з НВР, який контролює окремий предмет або цикл предметів.

 2. Уся діяльність ШМО здійснюється на основі педагогічного аналізу, планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з програмою розвитку школи та цим Положенням і передбачає багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою забезпечення безперервного зростання професійного рівня вчителів і реалізації науково-методичної проблеми школи.

 3. Зміст роботи ШМО має переважно інформаційно-консультативне, психолого-педагогічне, методичне, фахове спрямування.

1.10.У своїй роботі МО підзвітні методичній і педагогічній раді школи.
2. Діяльність методичного об'єднання спрямовується на

виконання таких завдань:

2.1. удосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загальнодидактичної, методичної і фахової підготовки членів МО з метою надання якісної базової і пов­ної загальної середньої освіти; 1. здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного забезпечення вчителів;

 2. вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду. Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

 3. створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності вчителів. Здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів;

 4. забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і технік навчання та виховання школярів;

 5. конкретне відбиття загальнодидактичних, загальнопедагогічних, психологічних положень стосовно конкретного курсу, розділу, теми, уроку або виховного заходу;

3. Зміст та основні напрями діяльності ШМО

 1. Проведення проблемного аналізу результатів освітнього процесу.

 2. Подання пропозицій щодо зміни змісту та структури обов'язкових навчальних курсів, їхнього навчально-методичного забезпечення, коригування вимог до мінімального обсягу та змісту навчальних курсів.

 3. Проведення первісної експертизи суттєвих змін, які вносять викладачі до навчальних програм' і які забезпечують засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.

 4. Подання пропозицій щодо організації та змісту атестації педагогів.

 5. Подання пропозицій щодо організації та змісту досліджень, орієнтованих на поліпшення засвоєння учнями навчального матеріалу відповідно до державних освітніх стандартів.

 6. Прийняття рішень про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, організація їхньої розробки та засвоєння.

 7. Розробка методичних рекомендацій для учнів та їх батьків щодо найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці і відпочинку.

 8. Організація роботи диференційованих методичних семінарів для різних груп учителів.

 9. Діяльність методичного предметного об'єднання:

 • розробка та експертиза концепції нових навчальних курсів (як обов'язкових, так і додаткових), відповідних навчальних програм, освітніх технологій і методик;

 • інтеграція нових навчальних програм у цілісний навчальний план школи;

 • обговорення, рецензування, опанування різних матеріалів, підготовлених на ШМО;

 • прогнозування необхідного науково-методичного забезпечення навчальної роботи за профілем;

 • проведення проблемного аналізу результатів нововведень, які безпосередньо ініціює ШМО;

 • організація та корекція стратегічних документів школи в межах своєї компетенції;

 • керівництво дослідницькою роботою учнів;

 • подання пропозицій з поліпшення науково-методичної роботи в школі, діяльності науково-методичної ради;

 • організація різних творчих конкурсів, інтелектуальних марафонів;

 • організація роботи зі створення та збагачення банків даних про перспективні нововведення та інноваційні ідеї в межах своєї компетенції та за своїм профілем;

 • встановлення І розвиток творчих зв'язків і контактів з аналогічними підрозділами інших шкіл, ВНЗ і науково-дослідницьких інститутів, дослідниками в інтересах вдосконалення своєї роботи;

 • розробка методичного інструментарію для встановлення ефективності нововведень, що проводяться, результатів досліджень.

3. 10. Методичне предметне об'єднання має право:

 • подавати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу;

 • звертатись за консультаціями з проблем навчання та навчальної діяльності учнів до заступника директора з НВР;

• ставити питання про заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності;

 • готувати свої пропозиції під час проведення атестації вчителів;

 • ставити питання про публікацію матеріалів про кращий досвід, накопичений у рамках методичного об'єднання;

 • рекомендувати своїм учасникам різні форми підвищення кваліфікації за межами школи.

ЗАТВЕРДЖЕНО

методичною радою школи протокол від 29.08.14 №1

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КЕРІВНИКА МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ

1. Керівники шкільних методичних об'єднань обираються із числа найбільш досвідчених, авторитетних, творчо працюючих учителів членами методичного об'єднання і затверджуються наказом директора школи.

2. Керівник шкільного методичного об'єднання:


 • чітко і конкретно визначає зміст роботи ШМО відповідно до цілей і завдань методичної роботи закладу, визначених програмою його розвитку, науково-методичною проблемою, нормативною базою викладання предметів, методичними рекомендаціями всіх рівнів;

 • визначає пріоритетні напрями роботи, завдання ШМО, функціональні обов'язки його членів;

 • складає план роботи ШМО на навчальний рік на аналітико-діагностичній основі;

 • активізує і систематизує роботу ШМО, організовує науково-дослідницьку, експериментальну, інноваційну роботу вчителів;

 • відповідає за ведення належної документації ШМО;

 • готує і проводить загальні засідання ШМО (4- 5 разів на рік);

 • організовує взаємовідвідування уроків учителів, відвідує уроки;

 • організовує методичні виставки, видавничу діяльність членів ШМО, участь у професійних конкурсах, ярмарках педагогічних ідей тощо;

 • забезпечує готовність шкільних команд до участі в олімпіадах, конкурсах, учнівських конференціях; проведення першого етапу Всеукраїнської предметної олімпіа­ди ;

 • збирає, аналізує і надає заступнику директора інформацію про результати проведених моніторингових контрольних робіт;

 • керує організацією проведення предметної декади (тижня), Тижня методичної май­стерності;

 • бере участь у вивченні стану викладання предмета, перевірках виконання навчальних програм, ведення учнівських зошитів, підготовці і проведенні педагогічних рад, нарад при директорові, педагогічних консиліумах;

 • контролює проведення позакласної роботи з предмета (факультативи, спецкурси, гуртки);

 • проводить діагностику вчителів, здійснює її аналіз з мстою корекції роботи ШМО;

 • за результатами роботи за рік подає аналітичий звіт заступнику директора закладу з НВР та визначає мету завдання і зміст діяльності ШМО на наступний рік,

 • керівник ШМО - член методичної ради школи.


Положення

про шкільне методичне об’єднання

вчителів суспільно – гуманітарного циклу

1. Загальні положення


1. Це положення регламентує діяльність ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу загальноосвітнього закладу.

1.2. Шкільне МО – це структурний підрозділ науково – методичної служби школи, одна з форм методичної роботи, яка сприяє підвищенню рівня фахової майстерності педагогів.

1.3. Шкільне МО у визначенні змісту роботи керується Законами України «Про освіту», « Про загальну середню освіту», « Про позашкільну освіту»,

« Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти», іншими законодавчими й нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням.

1.4. Шкільне МО здійснює свою діяльність відповідно до основних завдань загальної середньої освіти, спрямованих на:

- виховання громадянина України;

- формування особистості учня, його світогляду, розвиток його здібностей та обдарувань;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, української мови як державної мови України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традиції і звичаїв, рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів та націй;

- виконання вимог Державного стандарту середньої освіти;

- підготовку учнів до подальшої освіти й трудової діяльності.

1.5. Керівництво роботою ШМО здійснює голова, який обирається членами МО терміном на 2 роки і затверджується наказом по школі.

1.6. Голова ШМО повинен мати вищу або І кваліфікаційну категорію.

1.7. План роботи МО затверджує директор школи.

1.8. ШМО веде необхідну ділову документацію. Наприкінці навчального року матеріали роботи ШМО узагальнюються у вигляді звітів.

Засідання ШМО проводяться 4-5 разів упродовж навчального року: • організаційне засідання, вивчення нормативної бази;

 • методична тема, вивчення методичних рекомендацій усіх рівнів;

 • методична тема, аналіз участі в І та ІІ етапах олімпіад, звіти про курсову перепідготовку за календарний рік;

 • творчі звіти вчителів, які атестуються.

1.9. Загальний контроль за роботою ШМО здійснює заступник директора з НВР.

1.10. Уся діяльність ШМО здійснюється на основі педагогічного аналізу, планування роботи як на поточний період , так і на перспективу згідно з програмою розвитку школи та цим Положенням і передбачає багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою забезпечення безперервного зростання професійного рівня вчителів і реалізації науково – методичної проблеми школи.

1.11. Зміст роботи ШМО має переважно інформаційно- консультативне, психолого – педагогічне, методичне, фахове спрямування.

1.12. У своїй роботі МО підзвітне методичній і педагогічній раді школи.


НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ,

ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ

УЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО -ГУМАНІТАРНИХ

ДИСЦИПЛІН
 1. Національна доктрина розпитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002.

 2. Державний стандарт базової та повної середньої освіти (затверджений постановою Кабміну України від 14.01.2004 р. № 24).

 3. Закон України «Про освіту».

 4. Закон України «Про загальну середню освіту».

 5. Концепція профільного навчання в старшій школі (лист МОНУ від 30.03.2003 р. № 1/9-273).

 6. Концепція загальної середньої освіти (12-річної школи).

 7. Наказ МОНУ від 04.09.2000 р. № 428/48 «Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

 8. «Про затвердження типових навчальних планів організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ МОНУ від 20.05.2003 р. № 306).

 9. Державна національна програма «Освіта. Україна XXI століття».

 10. Програма роботи з обдарованою молоддю на 2001 —2005 роки, затверджена Указом Президента України від 8 лютого 2003 року № 78/2001.

 11. Указ Президента України від 4 липня 2005 року № 1013/2005 «Про невідкладні за­ходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».

 12. Концепція освіти (12-річної школи).

 13. Регіональні, місцеві програми, спрямовані на розвиток освітньої галузі.

 14. Лист МОН України від___ № ___ «Методичні рекомендації щодо вивчення базових предметів у навчальному році».

 15.   Закон України “Про національну програму інформатизації”.

   
Мета і завдання ШМО учителів суспільно-гуманітарного циклу(2014/2015 н. р.)


 1. Спрямувати роботу ШМО на виконання ос­новних стратегічних завдань оновлення освіти:

 • Конституції України,

 • Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;

 • Державного стандарту базової і повної середньої освіти;

 • Національної доктрини розвитку освіти в Ук­раїні в XXIстолітті;

 • державної програми «Вчитель».

 1. Розкривати духовне багатство української і сві­тової літературної скарбниці, прилучати учнів до ес­тетичного сприйняття художніх творів і літературної мови як засобу втілення художнього образу й ідеалу творчості письменників.

 2. Удосконалювати мовленнєву діяльність учнів на комунікативній основі.

 3. Дотримуватися єдиного мовного та орфографіч­ного режимів.

 4. Плекати любов і повагу до українського слова, історії та традицій рідного краю.

 5. Працювати над удосконаленням культури мо­влення.

 6. Допомагати вчителям в забезпеченні високого рівня викладання предметів циклу рідною мовою.

 7. Працювати над постійним підвищенням якості вкладання предметів як засобу підвищення ефективності уроку, професійної майстерності вчителя.

 8. Удосконалювати зміст і структуру уроків, форм та методів навчання.

 9. Вивчати та використовувати на практиці інно­ваційні методи навчання.

 10. Упроваджувати методи нетрадиційної, нестан­дартної організації творчої діяльності учнів.

 11. Вивчати індивідуальні особливості учнів з ме­тою їх урахування при плануванні роботи вчителів ШМО суспільно-гуманітарного циклу .

 12. Розвивати пізнавальні і творчі здібності учнів.

 13. Залучати учнів до участі в олімпіадах, конкурсі ім. П. Яцика, пошуково-дослідницькій роботі МАН, різноманітних конкурсах.

 14. Аналізувати уроки, виховні заходи, результати шкільних олімпіад, конкурсів та участь в районних олімпіадах.

 15. Готувати учнів до проходження ЗНО з предметів.

 16. Продовжити роботу зі створення навчально-ме­тодичного комплексу з навчальних дисциплін.

 17. Сприяти творчому розвитку учнів, становлен­ня їх особистості.

 18. Формувати активну громадську позицію вчи­телів та учнівської молоді.

 19. Вивчати й аналізувати навчальні програми, підручники, посібники, інструкції та рекомендації МОНУ, методичного кабінету.

 20. Діагностувати педагогів з питань навчання і виховання з метою визначення напрямків діяльності.

 21. Обговорювати актуальні питання навчання і виховання.

 22. Аналізувати якість знань, умінь та навичок, виявлення та пошук шляхів подолання труднощів під час вивчення окремих тем (розділів) навчальних програм.

 23. Затверджувати тексти контрольних робіт, завдань олімпіад, сценаріїв виховних заходів, планів проведення предметних тижнів і декад, педагогічних виставок, методичних семінарів тощо.

 24. Виробляти методичні рекомендації з проблем навчання і виховання (результат роботи над науково-методичною проблемою).

 25. Ознайомлюватися з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, фаховими періодичними виданнями.

 26. Вивчати й узагальнювати досвід вчителів.

 27. Ознайомлюватися з позитивним педагогічним досвідом, впроваджувати його в практику роботи.

Основні напрямки діяльності ШМО учителів суспільно-гуманітарного циклу

(2014/2015 н. р.)


 1. Аналіз результатів освітньої діяльності з пред­метів.

 2. Участь у розробці варіативної частини навчаль­ного плану, внесення змін до вимог щодо мінімаль­ного обсягу і змісту навчальних курсів.

 3. Проведення відкритих занять і відкритих позакласних заходів з предметів.

 4. Підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів, підви­щення кваліфікації вчителів.

 5. Обговорення доповідей з методики викладання принципових питань програми.

 6. Обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять і змісту дидактичних ма­теріалів до них.

 7. Розгляд питань організації, керівництва і конт­ролю дослідницької роботи учнів.

 8. Організація і проведення педагогічних експе­риментів з пошуку і впровадження нових інформа­ційних технологій навчання, застосування на уроках діалогових автоматизованих систем і навчальних курсів, експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних комплексів тощо.

 9. Розробка та вдосконалення засобів наочності ( макетів, стендів, аудіо- і відеоматеріалів, таблиць тощо), а та­кож методики їх використання у навчальному процесі.

 10. Удосконалення навчально-лабораторної бази ШМО.

 11. Ознайомлення з положенням про проведення конкурсів, олімпіад, змагань з предметів.Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу

за І семестр 2014 - 2015 н.р.

Науково-методична проблема, над якою працюють учителі в 2014-2015 н. р. – «Удосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня»

Головне завдання цього напряму роботи - забезпечити умови для ефективного використання інноваційних технологій у навчанні, що основується на принципах наступності, послідовності, системності, і, таким чином, розвивати творчу особистість як учителя, так і учня.

У І семестрі 2014-2015 н. р. було заплановано і проведено два засідання на яких • надано рекомендації та інструкції щодо ведення шкільної документації;

 • обговорено програми та календарні плани;

 • опрацьовано основні положення Державного Стандарту базової і повної середньої освіти;

 • Створено банк даних учнів, які мають нахил і здібності до вивчення певних предметів та вироблено методичні рекомендації щодо організації підготовки учнів до ЗНО та щодо проведення роботи з обдарованими учнями в процесі вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу.

Тематика та форма проведення засідань МО була різноманітною:

 • Педагогічний діалог : « Психологічні основи сучасного уроку в умовах особистісно - орієнтованого навчання».

 • Методичний акваріум «Основи професійного становлення особистості сучасного вчителя». Під час якого було обговорено наступні питання:

 1. Вимоги до   особистості сучасного вчителя.

 2. Зміст професійної культури вчителя.

 3. Психолого-педагогічний зміст зрілості вчителя.

 4. Професійна позиція вчителя.

 5. Громадянська компетентність учителя.

 • Творча вітальня «Етика взаємин вчителя з учнем» на якій були розроблені правила  педагогічного спілкування.

Значна увага надавалась роботі з обдарованими дітьми та використання інноваційних технологій на уроках. У процесі роботи з обдарованими учнями себе виправдали такі методи: пошуково-дослідницький, метод творчих вправ, проектні.

Учителі ШМО визначили форми і методи роботи з обдарованими дітьми, спланували роботу щодо підготовки цих дітей до різноманітних конкурсів та олімпіад. І як результат цього :

Олексієнко Валентина - учениця 8 класу: - ІІІ місце на районній предметній учнівській олімпіаді з англійської мови; Гладка Марина – учениця 9 класу: ІV місце на районній предметній учнівській олімпіаді з англійської мови;

Олексієнко Оксана - учениця 8 класу: - ІІІ місце на районній предметній учнівській олімпіаді з української мови;


Учні школи брали участь у Всеукраїнських конкурсах:

 • Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика; (Мурзак О. В., Топор В. В.);

 • Міжнародний мовно -- літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка. (Мурзак О. В., Топор В. В., Костюренко Т. В.);

Учителі української мови Топор В. В., Костюренко Т. В. та Мурзак О. В. у І семестрі 2014-2015 н. р. провели плідну роботу з обдарованими дітьми.

 • В школі працювала творча група з учнів – знавців рідної мови та лекторська група з числа кращих учнів школи з метою розширення функціонування української мови «Піднімемо престиж рідної мови»;

 • День писемності, в рамках якого було організовано Свято рідної мови «Ти наше диво калинове, ти наша українська мово!» та усний журнал ;

 • Тиждень української мови (Свято «Плекаймо рідну мову!»)

 • Створено ігротеку «Мовознавство»;

 • Випущено стінну газету «Слово! Ти — гострая криця».

Учителі ШМО протягом І семестру систематично опрацьовували методичні статті у фахових газетах та журналах, брали участь у роботі шкільних та районних МО, взаємовідвідували уроки, ознайомлювалися з кращим педагогічним досвідом роботи творчих вчителів школи, району та висвітлених на сторінках методичних журналів.

Учителями ШМО було продовжено оформлення брошури «Зернини педагогічного досвіду», де представлені методичні напрацювання вчителів ШМО.


Аналізуючи роботу МО можна зробити такий висновок, що поряд із використанням наявних програмних продуктів для вивчення нових тем вчителі практикують власні презентації для подачі матеріалу, а також залучають учнів до створення проектів, презентацій. Це зацікавлює школярів, розвиває їхні творчі здібності, ініціативу, адже у процесі виконання завдання вони ознайомлюються з теоретичним матеріалом, опрацьовують рекомендовану літературу, добирають цікаві вправи, обмірковують, як усе оформити й подати. Таким чином вчителі досягають реалізації важливих навчальних цілей, зокрема формують в учнів мотивацію до навчання. Учителі МО провадять апробацію різних типів уроків із використанням інформаційних технологій у навчальному процесі школи, аналізують переваги та недоліки, прогнозують результати.

У ІІ семестрі 2014-2015 н. р. потрібно звернути більше уваги на підготовку учнів до складання ЗНО.
Склад шкільного методоб’єднання вчителів суспільно – гуманітарного циклу:


Голова ШМО – СЕЛІВЕСТРЕНКО ІРИНА ГРИГОРІВНА

УЧИТЕЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
В ШКОЛІ ПРАЦЮЄ З 1992 Р.


КАТЕГОРІЯ:  ВИЩА
Секретар – КОСТЮРЕНКО ТЕТЯНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА

УЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
В ШКОЛІ ПРАЦЮЄ З 2013 Р.


КАТЕГОРІЯ:  ПЕРША
Члени ШМО:СКЛЯРОВА
ЛІЛІЯ ВАСИЛІВНА

УЧИТЕЛЬ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
В ШКОЛІ ПРАЦЮЄ З 1991 Р.
КАТЕГОРІЯ:  ВИЩА

ЗВАННЯ: СТАРШИЙ ВЧИТЕЛЬ
МУРЗАК
ОКСАНА ВАСИЛІВНА


УЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
В ШКОЛІ ПРАЦЮЄ З 2001 Р.


КАТЕГОРІЯ:  ПЕРША
ЛЯГУЛ
 ОЛЬГА  МИКОЛАЇВНА


УЧИТЕЛЬ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

В ШКОЛІ ПРАЦЮЄ З 1979 Р.

КАТЕГОРІЯ:  ВИЩА

ЗВАННЯ: СТАРШИЙ ВЧИТЕЛЬ

 ТОПОР
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА
УЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
В ШКОЛІ ПРАЦЮЄ З 1983 Р.
КАТЕГОРІЯ: ВИЩАБОБЕЙКО
 АНДРІЙ ІВАНОВИЧ


УЧИТЕЛЬ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
В ШКОЛІ ПРАЦЮЄ З 2001 Р.
КАТЕГОРІЯ: СПЕЦІАЛІСТ

ОРГАНІЗАЦІЯ САМООСВІТИ ВЧИТЕЛІВ

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Спеціальність

Стаж роботи

В яких класах працює

Класний керівник

Підвищення кваліфікації

Тема самоосвіти, проблема, над якою працює вчитель

Форма представлення

1Склярова Лілія Василівна


Вчитель історії, правознавства, методист з виховної роботи


23


8,9, 10, 11
Червень

2013


КОІППО


Діалог між вчителем і учнем як домінуюча форма навчального спілкування,

спонукання до вільного обміну думками, враженнями.Виступ2Мурзак Оксана ВасилівнаВчитель української мови та літератури135, 8, 11
Березень

2014


КОІППОКомпетентнісний підхід до навчання української мови та літератури шляхом використання інтерактивних методів навчання.

Урок +

комп’ютерна презентація

3

Костюренко Тетяна В’ячеславівна

Вчитель української мови та літератури


15

5,

3 (інд)

Квітень

2012


КОІППО


Розвиток особистості шляхом використання інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури

Позакласний захід

4Топор Валентина ВасилівнаВчитель української мови та літератури296, 7, 9, 106Квітень

2012


КОІППО


Розвиток пізнавальних інтересів учнів на уроках української
мови та літератури шляхом використання інноваційних методів роботи.

Урок5


Ля гул

Ольга МиколаївнаВчитель російської мови та літератури


35


5-11


5Жовтень

2010


КОІППО


Розвиток критичного мислення шляхом використання ІКТ на уроках світової літератури.

Комп’ютерна презентація6

Селівестренко Ірина Григорівна


Вчитель англійської та німецької мов


20


1-11


8


Листопад

2008


КОІППО

Розвиток комунікативних здібностей учнів шляхом використання інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови

Комп’ютерна презентація

7


Бобейко Андрій Іванович

Вчитель музики


13

1-8,

10, 11

2013

закінчив КДПУПоліпшення чистоти інтонування під час роботи з музичним твором у дитячому хоровому колективі.


Урок

Творче кредо вчителів

суспільно-гуманітарного циклу

Я - вчитель.

Я - любов і відданість,

Віра й терпіння.

Я - радість і співрадість,

Страждання й співчуття.

Я - істина й серце,

Совість і шляхетність.

Я той, що йде, що дарує,

Жебрак і багатий.

Я вчитель і учень,

Вихователь і вихованець.

Я - той, що прокладає шлях,

І художник життя.

Я притулок дитинства

Й колиска людства.

Я посмішка майбутнього

Й смолоскип сущого.

Я - вчитель від Бога

Й співпрацівник у Бога.
Ш.О.АмонашвіліЗАГАЛЬНОШКІЛЬНА ПРОБЛЕМА:
«ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ»ПРОБЛЕМА НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МЕТОДОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО – ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ ПРЕДМЕТІВ:

«Удосконалення уроку

як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня»
ПЛАН ЗАСІДАНЬ

МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ НА 2014-2015 н. р.

І засідання ( Вересень)Зміст роботи

Відповідальний

1.

Обговорення та затвердження плану роботи МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу на 2014 – 2015 н. р.

Голова МО,

члени МО


2.

Аналіз результатів ЗНО 2014 року.

ЗДНВР,

Мурзак О. В.3.

Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу у 2014 – 2015 навчальному році.

Голова МО ,

члени МО


4.

Вивчення методичних рекомендацій щодо оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів.

Члени МО

5.

Атестація вчителів ШМО суспільно –гуманітарного циклу

Голова МО

6.

Педагогічний діалог : « Психологічні основи сучасного уроку в умовах особистісно - орієнтованого навчання».


Члени МО


 Робота між засіданнямиЗміст роботи

Відповідальні
1.

Створення банку даних учнів, які мають нахил і здібності до вивчення певних предметів.

Голова МО,

члени МО

2.

Робота з обдарованими дітьми та підготовка їх до участі в шкільних олімпіадах.

Члени МО
3.

Проведення шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та підготовка учнів до проведення районних олімпіад з предметів суспільно-гуманітарного циклу.

Голова МО,

члени МО.


4.

Проведення шкільного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Вчителі

укр. мови


5.

Проведення тижня до Дня української писемності.

Члени МО
6.

Огляд новинок методичної та психолого-педагогічної літератури.

Члени МО

ІІ засідання ( Листопад)
Зміст роботи

Відповідальний

1.

Методичний акваріум «Основи професійного становлення особистості сучасного вчителя»

Міні-доповіді: 1. Вимоги до   особистості сучасного вчителя.

 2. Зміст професійної культури вчителя.

 3. Психолого-педагогічний зміст зрілості вчителя.

 4. Професійна позиція вчителя.

 5. Громадянська компетентність учителя.

Члени МО

Селівестренко І. Г.

Топор В. В.

Лягул О. М.

Мурзак О. В.

Склярова Л. В.
2.

Творча вітальня «Етика взаємин вчителя з учнем»

Робота в групах. Розробка правил  педагогічного спілкування.
Члени МО


3.

Аналіз результатів шкільного етапу предметних олімпіад


Члени МО

 Робота між засіданнями
Зміст роботи


Відповідальний

1.

Проведення відкритих уроків та заходів

( згідно плану).
Члени МО

2.

Взаємовідвідування та обговорення уроків та виховних заходів вчителів МО

Члени МО

3.

Огляд новинок методичної літератури


Члени МО

4.

Підготовка до методичного сервера «Впровадження сучасних технологій на уроках суспільно – гуманітарного циклу як шлях до якісної освіти особистості»

Голова МО

5.

Участь у районних предметних олімпіадах


Члени МО

ІІІ засідання (Лютий)
Зміст роботи


Відповідальний

1.

Методичний сервер «Впровадження сучасних технологій на уроках суспільно – гуманітарного циклу як шлях до якісної освіти особистості»

Голова МО

2.

Майстер - клас

«Сучасний урок: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення»
Мурзак О. В.


3.

Панорама ідей «Підвищення якості знань на основі впровадження на уроці ІКТ»


Члени МО

4.

Методичні рекомендації щодо організації підготовки учнів до ЗНО


Голова МО

 • Робота між засіданнями
Зміст роботи


Відповідальні

1.

Проведення відкритих уроків та заходів

( згідно графіка)
Члени МО

2.

Підготовка звітів вчителями, які атестуються


Члени МО

3.

Самоосвітня діяльність вчителів


Члени МО

4.

Підготовка до круглого столу «Від творчого вчителя – до творчого учня»


Члени МО

ІV засідання (Березень)
Зміст роботи

Відповідальні

1.

Круглий  стіл:«Від творчого вчителя – до творчого учня»

Голова МО,

Члени МО


2.

Самоосвіта вчителя – запорука педагогічної творчості

Бобейко А. І.

3.

 Розвиток педагогічної творчості й педагогічної майстерності в умовах гуманізації навчання.

Члени МО

4.

Звіти вчителів, які атестуються.

Члени МО

5.

Про підготовку до державної підсумкової атестації.

Голова МО
 • Робота між засіданнями
Зміст роботи

Відповідальні

1.

Проведення відкритих уроків та заходів

( згідно графіка).Члени МО

2.

Підготувати звіти про виконання програм з предметів суспільно-гуманітарного циклу.

Члени МО

3.

Підготовка звітів про роботу з самоосвіти.

Члени МО

4.

Виготовлення графіка проведення консультацій.

Члени МО

5.

Самоосвітня діяльність вчителів.

Члени МО

6.

Випуск брошури «Зернини педагогічного досвіду»

Голова МО

 V засідання ( Травень)
Зміст роботи

Відповідальні

1.

Творчий ескіз «Знахідки творчого вчителя»

Голова МО,

члени МО


2.

Творчий анонс «Обговорення відкритих уроків вчителів суспільно – гуманітарного циклу »

Голова МО,

члени МО


3.

Погодження завдань для проведення ДПА з предметів суспільно-гуманітарного циклу.

Члени МО

4.

Виконання програм з предметів суспільно-гуманітарного циклу.

Голова МО,

члени МО


5.

Звіти вчителів про роботу з питань самоосвіти

Члени МО

6.

Вироблення рекомендацій щодо проблематики і планування засідань МО на наступний 2015 – 2016 навчальний рік.

Голова МО,

члени МО
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка