Положення про Відділ дистанційної освіти пвнз «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»Скачати 279.48 Kb.
Дата конвертації22.03.2016
Розмір279.48 Kb.
«Затверджую»
Ректор ПВНЗ «МЕГУ імені

академіка Степана Дем’янчука»_____________ акад.А.С.Дем’янчук
«___»__________________20___ р.


ПОЛОЖЕННЯ
про Відділ дистанційної освіти ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
1. Загальні положення

1.1. Дійсне Положення розроблене відповідно до Законів України "Про освіту", “Про вищу освіту”, “Про Національну програму інформатизації”, "Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки", “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки”, Указів Президента України “Про Національну доктрину розвитку освіти”, “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”; наказів Міністерстві освіти і науки України: “Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні” (від 20 грудня 2000р.), "Програма розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки", “Положення про дистанційне навчання” (№40 від 21 січня 2004р.), "Про створення Координаційної ради з розвитку системи дистанційного навчання при Міністерстві освіти і науки” (№ 335 від 26 квітня 2004р.), “Статуту ПВНЗ МЕГУ»
1.2. Відділ дистанційної освіти (ДО) є структурним підрозділом ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука». Відділ дистанційної освіти (далі - ВДО) створений відповідно до рішення Вченої Ради МЕГУ (протокол засідання № від р.) і наказу ректора (№ від р.).
1.3. Відділ дистанційної освіти створений з метою забезпечення впровадження і розвитку дистанційного навчання по основних напрямках навчальної діяльності Університету. Відділ здійснює свою діяльність у взаємодії з підрозділами ПВНЗ МЕГУ, що ведуть навчальну діяльність по наданню освітніх послуг.
1.4. Відділ здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, актів вповноважених органів виконавчої влади і локальних актів ПВНЗ МЕГУ, , а також на підставі Ліцензії на право здійснення освітньої діяльності і Свідчення про державну акредитацію ПВНЗ МЕГУ.
1.5. Місцезнаходження Відділу: м.Рівне, вул. Степана Дем’янчука 4, корпус 2, ауд. 2116.

2. Основні завдання і напрямки діяльності Відділу

2.1. Основними завданнями і напрямками діяльності Відділу є:
 • розвиток технічних і програмних засобів підтримки дистанційного навчання;
 • забезпечення технічного, технологічного і інформаційного супроводу дистанційного навчання в МЕГУ із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ);
 • структурування інформації про освітні послуги МЕГУ;
 • забезпечення інтеграції інформаційних комп'ютерних технологій (ІКТ) дистанційного навчання з існуючими корпоративними інформаційними системами МЕГУ;
 • створення і підтримка єдиного уніфікованого інтерфейсу реєстрації студентів на навчальні курси;
 • задоволення потреб співробітників і викладачів курсів у підвищенні рівня підготовки в області використання сучасних технічних засобів підтримки дистанційного навчання і методики викладання дистанційних курсів;
 • сприяння впровадженню елементів дистанційного навчання в різні форми освітнього процесу в ПВНЗ МЕГУ.
2.2. Відділ здійснює свою діяльність у взаємодії з усіма структурними підрозділами ПВНЗ МЕГУ.

3. Функції

3.1. Відділ дистанційної освіти ПВНЗ МЕГУ:
 • надає послуги дистанційного навчання;
 • надає послуги по впровадженню нових інформаційних і навчальних елементів у систему ДН ПВНЗ МЕГУ на базі платформи MOODLE;
 • забезпечує вдосконалення програмно-технічного забезпечення системи ДН;
 • адмініструє навчальний процес із використанням технологій ДН;
 • підготовляє організаційно-методичні матеріали по використанню технологій ДН і керуванню ДН;
 • проводить методичні семінари по використанню технологій ДН і керуванню ДН;
 • бере участь в організації і проведенні науково-методичних конференцій і науково-практичних семінарів і тренінгів по кращих методиках організації процесу дистанційного навчання і використанню елементів ДН в традиційних формах навчання;
 • консультує авторів електронних елементів СДН (дистанційних курсів і систем тестування);
 • включає нові електронні елементи в БД СДН;
 • здійснює контроль за наповненням СДН інформаційними і навчальними елементами;
 • здійснює контроль за інформаційним наповненням Web-сайту Відділу ДН ПВНЗ МЕГУ;
 • формує пропозиції по вдосконалюванню програмно-технічного забезпечення СДН;
 • розробляє технічну документацію на інтеграцію системи ДН МЕГУ з існуючими корпоративними інформаційними системами ПВНЗ МЕГУ;
 • формує пропозиції по дизайну і контенту Web-сайту СДН МЕГУ;
 • бере участь у виконанні договорів про науково-технічне співробітництво з вузами-партнерами і організаціями-партнерами ПВНЗ МЕГУ;
 • бере участь у виконанні міжнародних програм з вузами-партнерами і організаціями-партнерами ПВНЗ МЕГУ;
 • проводить моніторинг затребуваності дистанційних навчальних курсів, а також курсів, що використають елементи ДН;
 • впроваджує засоби збору статистики використання сервісів ДН для її наступного аналізу.

4. Взаємини ВДО з іншими підрозділами університету

4.1. Одержує:
 • рекомендації Комісії з навчальної роботи і накази ректора по впровадженню нових елементів СДН;
 • заявки на надання робочих місць студентів у комп'ютерному класі Відділу.
4.2. Надає:
 • послуги дистанційного навчання відповідно до заявок структурних підрозділів (деканатів);
 • консультації по розробці нових дистанційних курсів і систем тестування в СДН;
 • навчання викладачів технологіям дистанційного навчання.
4.3. Формує пропозиції:
 • Відділу ДО ПВНЗ МЕГУ - по технічній підтримці СДН, модернізації комп'ютерного, інформаційного і мережного устаткування Відділу, відновленню версій програмного забезпечення платформи MOODLE, інтеграції СДН з існуючими корпоративними інформаційними системами ПВНЗ МЕГУ, дизайну і контенту Web-сайту СДН МЕГУ;
 • по організації курсів підвищення кваліфікації викладачів по використанню технологій ДН в навчальному процесі;
 • кафедрам Університету - по розробці робочих програм і НМКД дисциплін, адаптованих до використання технологій ДН;
 • Комісії з навчальної роботи МЕГУ – по обліку, реєстрації і визнанню інформаційних освітніх ресурсів, використовуваних у навчальному процесі СДН, у якості електронних навчальних посібників (учбово-методичного видання);
 • бібліотеці МЕГУ - по підготовці електронних версій фрагментів підручників і навчальних посібників як інформаційних ресурсів дистанційних курсів.

5. Права

5.1. Вимагати від авторів-викладачів методичні матеріали, рекомендовані до впровадження в СДН, у строки і у формі, зазначені в “Положенні по підготовці комп'ютерних навчальних курсів для СДН”.
5.2. Залучати керівництво структурних підрозділів МЕГУ до використання технологій дистанційного навчання.
5.3. Порушувати питання про модернізацію технічної бази ВДО перед керівництвом ПВНЗ МЕГУ.
5.4. Порушувати питання про модернізацію існуючих і розробці нових програмних елементів СДН перед керівництвом ПВНЗ МЕГУ.

6. Відповідальність

Ступінь відповідальності працівників Відділу встановлюється посадовими інструкціями.

7. Управління Відділом

7.1. Управління Відділом здійснюється відповідно до законодавства України, “Статуту ПВНЗ МЕГУ”
7.2. Загальне керівництво діяльністю Відділу здійснює проректор з навчальної роботи та ГО, який:
 • вносить на затвердження ректорові ПВНЗ МЕГУ структуру Відділу і штатний розклад;
 • затверджує посадові інструкції працівників Відділу;
 • вносить пропозиції ректорові ПВНЗ МЕГУ про прийом на роботу і звільненні працівників відділу;
 • ініціює перед ректором ПВНЗ МЕГУ пропозиції про заохочення працівників Відділу і накладення на них дисциплінарних стягнень.
7.3. Безпосереднє керівництво діяльністю Відділу здійснює начальник відділу ДО, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора ПВНЗ МЕГУ відповідно до законодавства України.
Начальник відділу ДО має право:
 • вносити пропозиції до структури Відділу, штатного розкладу і посадових інструкцій працівників, а також пропозиції про заохочення працівників і накладення на них дисциплінарних стягнень;
 • вносити пропозиції про прийом на роботу, звільнення і кадрові переміщення працівників Відділу;
 • вносити пропозиції по визначенню переліку осіб - замовників послуг Відділу, форм взаємодії з ними;
 • видавати в межах своєї компетенції розпорядження, давати вказівки, обов'язкові для всіх працівників Відділу.
Інші права начальника Відділу ДО визначаються законодавством України і локальними актами ПВНЗ МЕГУ.
Начальник відділу ДО:
 • очолює роботу Відділу і сприяє його успішній роботі;
 • керує розробкою документації, необхідної для роботи Відділу, у тому числі пропозицій, рекомендацій, інструкцій і т.д.;
 • забезпечує правильне і чітке виконання всіма працівниками Відділу обов'язків, покладених на них трудовими договорами і посадовими інструкціями;
 • забезпечує створення умов для росту і підвищення кваліфікації працівників Відділу;
 • контролює дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього розпорядку, правил і норм охорони праці і протипожежної безпеки, стан виробничої і трудової дисципліни;
 • забезпечує складання встановленої звітності Відділу;
 • щорічно представляє проректору з навчальної роботи та ГО план роботи Відділу на навчальний рік, організує поточне і перспективне планування діяльності Відділу;
 • здійснює загальний контроль за створенням умов для забезпечення збереження майна і інших матеріальних цінностей, переданих відділу;
 • щорічно представляє проректору з навчальної роботи та ГО звіт про результати діяльності Відділу.
Інші обов'язки начальника відділу ДО визначаються законодавством України, локальними актами ПВНЗ МЕГУ, у тому числі наказами ректора ПВНЗ МЕГУ і розпорядженнями проректору з навчальної роботи та ГО.

8. Структура Відділу

Структура Відділу ДО затверджується ректором ПВНЗ МЕГУ виходячи з необхідності комплексного рішення виконуваних Відділом завдань.

9. Працівники Відділу

9.1. Права, обов'язки, порядок прийому на роботу і звільнення працівників Відділу ДО, трудові відносини визначаються законодавством України.
9.2. Працівники Відділу ДО мають право:
 • підвищувати професійну кваліфікацію;
 • користуватися у встановленому в ПВНЗ МЕГУ порядку інформаційними і методичними фондами, а також послугами навчальних, наукових, соціально-побутових, лікувальних і інших підрозділів ПВНЗ МЕГУ;
 • оскаржити розпорядження проректора з навчальної роботи та ГО і начальника відділу ДО в порядку, установленому законодавством України;
 • мають інші права, визначені законодавством України і Статутом ПВНЗ МЕГУ.

10. Фінансова і господарська діяльність Відділу

10.1. Фінансування Центра здійснюється за рахунок:
 • ПВНЗ МЕГУ;
 • інших джерел, передбачених законодавством України, облік яких здійснюється в порядку, що забезпечує ефективне функціонування і розвиток Відділу.
10.2. За Відділом з метою забезпечення його основної діяльності наказом ректора ПВНЗ МЕГУ закріплюються навчальні, виробничі, службові, допоміжні і інші площі (приміщення) і інше майно (матеріальні цінності).
10.3. Відділ користується закріпленим за ним майном відповідно до його призначення в порядку, установленому законодавством України і локальних актів ПВНЗ МЕГУ.
10.4. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до законодавства України і локальних актів ПВНЗ МЕГУ.

11. Реорганізація і ліквідація Відділу

11.1. Відділ може бути реорганізований, перейменований або ліквідований наказом ректора ПВНЗ МЕГУ.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ПВНЗ «МЕГУ імені

академіка Степана Дем’янчука»

_____________ акад.А.С.Дем’янчук


«___»__________________20___ р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
Структурний підрозділ: відділ дистанційної освіти

Посада: Методист відділу дистанційної освіти


1. Загальні положення

Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність методиста відділу дистанційної освіти.

Методист відділу дистанційної освіти відноситься до категорії фахівців.

Методист відділу дистанційної освіти призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом ректора за поданням начальника відділу дистанційної освіти ( декана факультету).

Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу дистанційної освіти

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

декану факультету довузівської підготовки і післядипломної освіти

1.4.3

Віддає розпорядження1.4.4

Працівника заміщає

заступник декана,

інша особа, призначена ректором навчального закладу1.4.5

Працівник заміщає 

 2. Кваліфікаційні вимоги до методиста відділу дистанційної освіти:2.1.

Освіта

Вища

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимоги до стажу роботи

2.3.

Знання

Конституцію України.

Закони України, постанови і рішення Верховної Ради України й органів керування освітою з питань освіти.

Вимоги державних освітніх стандартів.

Основні технологічні процеси і прийоми роботи з профілю спеціальності.

Педагогіку, фізіологію, психологію і методику професійного навчання.

Сучасні форми і методи навчання і виховання студентів.

Основи діловодства.

Принципи і порядок розробки учбово-програмної документації, навчальних планів, освітніх програм, типових переліків навчального устаткування й іншої учбово-методичної документації.

Постанови, розпорядження, інструкції, накази по навчальній роботі.

Основи трудового законодавства.2.4.

Навички2.5.

Додаткові вимоги3. Документи, які регламентують діяльність методиста відділу дистанційної освіти

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут навчального закладу, Накази і розпорядження ректора, начальника відділу дистанційної освіти, декана навчального факультету, Положення про відділ дистанційної освіти, деканат, Посадова інструкція методиста відділу дистанційної освіти, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 

4. Посадові обов'язки методиста відділу дистанційної освіти

Методист відділу дистанційної освіти:

4.1. Забезпечує складання документації по відділу, факультетах (інституту, університету)

4.2. Веде облік руху студентів, що навчаються з використанням дистанційних технологій (переводи, відрахування, відновлення).

4.3. Реєструє вхідне і вихідне листування.

4.4. Готує розклади іспитів і заліків.

4.5. Складає документацію, необхідну для організації сесій (списки студентів, інформаційні карти іспитів, списки викладачів, переліки предметів відповідно до навчального плану, ін.).

4.6. Контролює проведення атестацій студентів по поточній успішності і виконанню графіка вивчення навчальної дисципліни.

4.7. Веде облік здачі іспитів і заліків у період підсумкової атестації.

4.8. Контролює виконання навантаження викладачами-тьюторами і результати проведення ними підсумкової атестації по кожній навчальній дисципліні.

4.9. Проводить звірення записів у залікових книжках і екзаменаційних і залікових відомостях (листах).

4.10. Здійснює моніторинг забезпечення навчальних дисциплін дистанційними розробками.

4.11. Надає методичну та організаційну допомогу слухачам і викладачам спеціальностей дистанційної форми навчання.

4.12. Перевіряє дистанційні курси на відповідність уніфікованим вимогам

4.13. Готує проекти наказів та розпоряджень по діяльності відділу ДО

4.14. Здійснює підготовку документації по організації навчального процесу

4.15. Дає роз'яснення студентам і повідомляє викладачів-тьюторів про зміни у графіку вивчення навчальної дисципліни.

4.16. Готує необхідні документи за дорученням безпосереднього керівника у відповідь на запити структурних підрозділів навчального закладу.

 

 5. Права методиста відділу дистанційної освітиМетодист відділу дистанційної освіти має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва Університету стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності відділу (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва Університету, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 

6. Відповідальність методиста відділу дистанційної освіти

Методист відділу дистанційної освіти несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 

7. Умови роботи методиста відділу дистанційної освіти

Режим роботи методиста відділу дистанційної освіти визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими в Університеті.

 

8. Умови оплати праці

Умови оплати праці методиста відділу дистанційної освіти визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

 

9    Кінцеві положення

 Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

 Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

 Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом ректора

 

 Керівник структурного підрозділу

 

 

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

 

Начальник юридичного відділу

 

 

 

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

   

 

 

 

З інструкцією ознайомлений:

 

 

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ПВНЗ «МЕГУ імені

академіка Степана Дем’янчука»

_____________ акад.А.С.Дем’янчук
«___»__________________20___ р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
Структурний підрозділ: відділ дистанційної освіти

Посада: Начальник відділу дистанційної освіти


1. Загальні положення

Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність керівника структурного підрозділу освітньої установи.

Керівник структурного підрозділу освітньої установи відноситься до категорії керівників.

Керівник структурного підрозділу освітньої установи призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом ректора освітньої установи..

Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

керівнику освітньої установи

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

проректору з навчальної роботи та ГО

1.4.3

Віддає розпорядження

працівникам підрозділу

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

-

 

 2. Кваліфікаційні вимоги до керівника структурного підрозділу освітньої установи:2.1.

Освіта

Вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 5 років

2.3.

Знання

Конституція України.

Закони України, постанови Уряду України й органів керування освітою з питань освіти і виховання учнів (вихованців).

Конвенція про права дитини.

Педагогіку, досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики.

Психологію особистості і диференціальну психологію.

Основи фізіології, гігієни.

Теорію і методи керування освітніми системами.

Основи економіки, права, соціології.

Організацію фінансово-господарської діяльності установи.

Адміністративне, трудове і господарське законодавство.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.


2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

-

 

 

3. Документи, які регламентують діяльність начальника відділу дистанційної освіти

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут організації, Накази і розпорядження ректора ПВНЗ МЕГУ; Положення про освітню установу, Посадова інструкція керівника структурного підрозділу освітньої установи, Правила внутрішнього трудового розпорядку. 


4. Посадові обов'язки начальника відділу дистанційної освіти

Начальник відділу дистанційної освіти:

4.1. Забезпечує нормативне регулювання діяльності відділу дистанційної освіти МЕГУ.

4.2. Організує освітній процес.

4.3. Забезпечує виконання навчальних планів і програм.

4.4. Вживає заходи по методичному забезпеченню освітнього процесу.

4.5. Організовує інформування, документальне оформлення та реєстрацію студентів, які навчатимуться з використанням дистанційної технології у поточному навчальному році.

4.6. Організовує забезпечення слухачів заочно-дистанційної форми навчання навчально-методичними матеріалами.

4.7. Вивчає іноземний та вітчизняний досвід у галузі дистанційного навчання, та розробляє механізм впровадження сучасних технологій у практику діяльності відділу та університету.

4.8. Вживає заходи по збереженню і розширенню контингенту студентів, що навчаються з використанням дистанційних технологій.

4.9. Вносить пропозиції керівництву установи щодо нормативного забезпечення навчального процесу за ЗДФН в МЕГУ.

4.10. Контролює виконання навчального навантаження науково-педагогічними працівниками МЕГУ за заочно-дистанційною формою навчання

4.10. Забезпечує розвиток і зміцнення учбово-матеріальної бази установи, схоронність устаткування й інвентарю, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, правил і норм охорони праці і техніки безпеки.

 

 5. Права начальника відділу дистанційної освітиНачальник відділу дистанційної освіти має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції ректору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

  

6. Відповідальність начальника відділу дистанційної освіти

Начальник відділу дистанційної освіти несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 

7. Умови роботи начальника відділу дистанційної освіти

Режим роботи керівника структурного підрозділу освітньої установи визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 

8. Умови оплати праці начальника відділу дистанційної освіти

Умови оплати праці керівника структурного підрозділу освітньої установи визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

 

9    Кінцеві положення

 Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

 Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

 Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом ректора ПВНЗ МЕГУ.

 

 

Керівник структурного підрозділу 

 

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

 

Начальник юридичного відділу

 

 

 

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 
 

 

 

 

 

З інструкцією ознайомлений:

 

 

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

  «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ПВНЗ «МЕГУ імені

академіка Степана Дем’янчука»

_____________ акад.А.С.Дем’янчук
«___»__________________20___ р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
Структурний підрозділ: відділ дистанційної освіти

Посада: Інженер-програміст1. Загальні положення

Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера-програміста.

Інженер-програміст відноситься до категорії фахівців.

Інженер-програміст призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом ректора ПВНЗ МЕГУ за поданням проректора з інформаційно-видавничої діяльності

Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Ректору ПВНЗ МЕГУ

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

начальнику відділу ДО, проректору з інформаційно-видавничої діяльності

1.4.3

Віддає розпорядження1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначувана наказом ректора ПВНЗ МЕГУ

1.4.5

Працівник заміщає 

 2. Кваліфікаційні вимоги до інженера-програміста:2.1.

Освіта*

вища професійна (технічна чи інженерно-економічна)

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Керівні і нормативні матеріали, що регламентують методи розробки алгоритмів і програм і використання обчислювальної техніки при обробці інформації.

Основні принципи структурного програмування.

Види програмного забезпечення.

Техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи ЕОМ, правила їх технічної експлуатації.

Технологію автоматичної обробки інформації і кодування інформації.

Формалізовані мови програмування

Діючі стандарти, системи числень, шифрів і кодів.

Порядок оформлення технічної документації.

Передовий вітчизняний і закордонний досвід програмування і використання обчислювальної техніки.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Основи трудового законодавства.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці.


2.4.

Навички2.5.

Додаткові вимоги 

* На посаду інженера-програміста також може назначатися особа, що має середню професійну (технічну чи інженерно-економічну) освіту і стаж роботи на посаді техніка I категорії не менш 3 років або на інших посадах, що займаються фахівцями із середнєю професійною освітою, не менш 5 років;

Для інженера-програміста III категорії потрібна вища професійна (технічна чи інженерно-економічна) освіта і досвід роботи зі спеціальності, придбаний у період навчання, чи стаж роботи на інженерно-технічних посадах без кваліфікаційної категорії;

Для інженера-програміста II категорії потрібна вища професійна (технічна чи інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера-програміста III категорії чи на інших інженерно-технічних посадах, що займаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менш 3 років;

Для інженера-програміста I категорії потрібна вища професійна (технічна чи інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера-програміста II категорії не менш 3 років.

 

 3. Документи, які регламентують діяльність інженера-програміста

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут ПВНЗ МЕГУ, Накази і розпорядження ректора Університету; Положення про відділ дистанційної освіти, Посадова інструкція інженера-програміста, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 

4. Посадові обов'язки інженера-програміста

Інженер-програміст:

4.1. На основі аналізу математичних моделей і алгоритмів рішення економічних і інших задач розробляє програми, що забезпечують можливість виконання алгоритму і відповідно поставленої задачі засобами обчислювальної техніки, проводить їх тестування і налагодження.

4.2. Розробляє технологію рішення задачі на всіх етапах обробки інформації.

4.3. Здійснює вибір мови програмування для опису алгоритмів і структур даних.

4.4. Визначає інформацію, що підлягає обробці засобами обчислювальної техніки, її обсяги, структуру, макети і схеми введення, обробки, збереження і використання, методи її контролю.

4.5. Виконує роботу по підготовці програм до налагодження і проводить налагодження.

4.6. Визначає обсяг і зміст даних контрольних прикладів, що забезпечують найбільш повну перевірку відповідності програм їх функціональному призначенню.

4.7. Здійснює запуск налагоджених програм і введення вихідних даних, обумовлених умовами поставлених задач.

4.8. Проводить коректування розробленої програми на основі аналізу вихідних даних.

4.9. Розробляє інструкції з роботи з програмами, оформляє необхідну технічну документацію.

4.10. Визначає можливість використання готових програмних продуктів.

4.11. Здійснює супровід впровадження програм і програмних засобів.

4.12. Розробляє і впроваджує системи автоматичної перевірки правильності програм, типові і стандартні програмні засоби, складає технологію обробки інформації.

4.13. Виконує роботу з уніфікації і типізації обчислювальних процесів.

4.14. Бере участь у створенні каталогів і картотек стандартних програм, у розробці форм документів, що підлягають машинній обробці, у проектуванні програм, що дозволяють розширити область застосування обчислювальної техніки.

 

  

5. Права інженера-програміста

Інженер-програміст має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 

6. Відповідальність інженера-програміста

Інженер-програміст несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 

7. Умови роботи інженера-програміста

Режим роботи інженера-програміста визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 

8. Умови оплати праці

Умови оплати праці інженера-програміста визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

 

9    Кінцеві положення

 Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

 Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

 Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

 


 

Керівник структурного підрозділу 

 

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

 

Начальник юридичного відділу

 

 

 

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 
 

 

 

 

 

З інструкцією ознайомлений:

 

 

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка