Поняття про однорідні члени речення. Поширені та непоширені однорідні члени реченняСкачати 407.81 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації26.02.2016
Розмір407.81 Kb.
  1   2   3
Тема: Поняття про однорідні члени речення. Поширені та непоширені однорідні члени речення.

Мета: розширити та поглибити знання восьмикласників про однорідні члени речення, сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити поширені та непоширені однорідні члени речення; розвивати творчі вміння складати речення з однорідними членами та використовувати їх в усному та писемному мовленні, навчити моделювати схеми речень з однорідними членами; виховувати повагу та любов до навколишнього світу; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу дати поняття про планети Сонячної системи.

Правопис: кома між однорідними членами речення.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія: засвоєння нових слів.

Культура мовлення і стилістика: правильна побудова речень з однорідними членами з використанням сполучників; дотримання правильної інтонації в реченнях з однорідними членами з різними видами зв’язку.

Текст (риторичний аспект): використання однорідних членів речення в текстах художнього та наукового стилів.

Міжпредметні зв’язки: однорідні члени речення в текстах наукового стилю.Обладнання: таблиця: ОЧР; дидактичний матеріал; ілюстративний матеріал, комп'ютер, мультимедійний проектор.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу (з використанням інформаційно-комунікаційних технологій: мультимедійні слайди, відеофільм).

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Психологічна настанова й внутрішня мотивація щодо вивчення розділу «Речення з однорідними членами». Ознайомлення учнів із ходом навчальної діяльності.

Вступне слово вчителя

 • Зверніть увагу на тему уроку. Чи нова для вас тема, чи вже відома?

 • Поясніть лексичне значення слова «однорідний» (однаковий за своїм складом; який належить до того самого роду)

 • Що визнаєте про однорідні члени речення з попередніх класів? Наведіть приклади речень з однорідними членами речення.

Робота з текстом (спостереження над реченнями з однорідними членами у зв’язному висловлюванні)

(Показ слайдів із зображенням планет Сонячної системи, тексту)

Прочитати текст. Дібрати заголовок у вигляді словосполучення. Визначити основну думку тексту і тип мовлення. Аргументувати свою відповідь. Звернути увагу на виділені слова у тексті. Скільки членів речення відповідає на питання, поставлене від кожного із виділених слів? Якими членами речення вони виступають?

Сонячна система — це планетна система. До неї належать (хто? що?)Сонце, 9 планет, їхні супутники, планетоїди (малі планети), або астероїди (зіркоподібні), комети і метеорична речовина. Всі вони рухаються за своїми орбітами навколо Сонця на різній віддалі від нього. На Сонце припадає 99,9% загальної маси Сонячної системи.

Ви вже знаєте, що природний супутник Землі — Місяць — є найближчим до нас небесним тілом, що наша планета разом з іншими великими і малими планетами (якими?) входить до складу Сонячної системи, що всі планети обертаються навколо Сонця. У свою чергу Сонце, як і всі видимі на небі зорі, входить до складу нашої зоряної системи — Галактики. Розміри Галактики настільки великі, що навіть світло, поширюючись зі швидкістю 300 000 км/с, проходить відстань від одного її краю до іншого за сто тисяч років. Таких галактик у Всесвіті безліч, але вони дуже далеко, і ми неозброєним оком можемо бачити лише одну з них --туманність Андромеди.

Відстані між окремими галактиками в десятки разів перевищують їхні розміри.

Зорі є найпоширенішим типом небесних тіл у Всесвіті, а галактики і їх скупчення — його основними структурними одиницями (є хто?що?). Простір між зорями в галактиках і між галактиками заповнений дуже розрідженою матерією у вигляді (кого?чого?)газу, пилу, елементарних частинок, електромагнітного випромінювання, гравітаційних та магнітних полів.

Вивчаючи (кого?що?) закони руху, будову, походження й розвиток (кого?чого?)небесних тіл та їх систем, астрономія дає нам уявлення про (кого?що?) будову і розвиток Всесвіту в цілому.

(Що зробити?)Проникнути в глибини Всесвіту, вивчити фізичну природу небесних тіл можна за допомогою (кого?чого?)телескопів та інших приладів, що їх має у своєму розпорядженні сучасна астрономія завдяки успіхам, досягнутим у різних галузях (кого?чого?)науки і техніки.


IIІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ З ТЕМОЮ, МЕТОЮ ТА ЗАВДАННЯМИ УРОКУ

Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні на уроці ми розглянемо тему «Однорідні члени речення»…Пояснення нового матеріалу

Колективна робота з таблицею. Розглянути схеми і дати відповіді на запитання:

(технологія «Незакінчені речення»):

Схема 1. (слайд)

Види однорідних членів речення за їх синтаксичною функцією


Головні

Другорядні

Підмети

Присудки
Додатки

Означення

Обставини


Ознаки однорідних членів речення


 1. Виступають одним членом речення

 2. Зв`язані з одним членом речення

 1. Виступають одним членом речення

 2. Відповідають на одне питання

 3. Залежать від одного головного члена в реченні

Схема 2 (слайд)

Однорідні члени речення:

Поширені і непоширені; зв`язок: сполучниковий, безсполучниковий, мішаний


 • Члени речення, які в одному плані стосуються того самого слова в реченні і відповідають на те саме питання, називаються… .(однорідними)

 • Однорідні члени одного ряду є тими самими: … ( членами речення: або всі підмети, або всі додатки, або всі обставини).

 • Однорідними не можуть бути:… ( різні члени речення).

 • Однорідні члени речення вимовляються з інтонацією…(переліку або протиставлення)

 • Однорідні члени речення поєднуються між собою..… (сурядним зв`язком)

 • Зобразіть схематично види зв`язків (сполучниковий – О, і О, і О; безсполучниковий – О, О, О; змішаний – О і О, О.)

 • Однорідні члени речення поєднуються сполучниками… (одиничними: і, та, але, проте, зате, однак,все ж, або, чи; повторювальними: і…і, та…та, або…або, чи…чи, то…то, ні…ні; парними:не тільки… а й, як..так і, хоч…але, як не…то).

ІV. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

1.Лінгвістичне дослідження на основі аналізу тексту

Прочитати текст мовчки. Записати по пам’яті ключові слова і словосполучення та переказати текст.Якщо запитати будь-яку людину про те, яке із небесних світил має найбільше значення для нас на Землі, то, мабуть, почуємо, що Сонце. Якщо не було б Сонця, не було б на нашій планеті зелених полів, дрімучих лісів, великих і малих річок, квітучих садів, пшеничних полів, не могли б існувати ні людина, ні звірі, ні рослини.

Значення Сонця для життя на Землі людина відчувала ще в далекі часи. Для первісних людей Сонце було якоюсь могутньою істотою. Майже усі народи світу вважали його Богом.

Кілька століть одним з найбільш шанованих на Русі язичницьких божеств був Дажбог (Даждьбог) - бог сонячного світла, тепла, часу дозрівання врожаю, родючості взагалі (його ім'я перекладається як "бог жари"). Слов'яни називали його "Сонце-цар, син Сварогів", символами цього бога були золото і срібло. За стародавніми міфами, три сонячні побратими супроводжують Дажбога в небі: Ярило – бог весняного рівнодення, Семиярило – бог літнього сонцестояння та Коляда – бог зимового сонцестояння.

Українці шанували Дажбога, як свого захисника, називаючи себе його онуками. Про Дажбога - Сонце-царя - говорили як про першого правителя, засновника календарного рахунку днів, законодавця. Великого князя київського Володимира Святого називали Червоним Сонечком (примітно, що князь, який приніс на Русь християнство, одержав язичницьке прізвисько, - це говорить про те, що в епоху двовір'я християнські та язичницькі символи не розділялися в народній свідомості).

Богом сонця був Хорс. Хорс, чиє ім'я означає "сонце", "коло", втілював у собі світило, яке рухається по небу. Це дуже давнє божество, що не мало людської подоби і уявлялося просто золотим диском. З культом Хорса були пов'язані ритуальний весняний танець - хоровод (рух по колу), звичай пекти на Масляну млинці, що нагадують по формі сонячний диск, і катати запалені колеса, що також символізували світило.

Почитайте друге речення, знайдіть однорідні члени речення, визначте їх синтаксичну роль.

Які члени поширюють слова полів, лісів, річок, садів, полів?

Як можна назвати такі однорідні члени речення?(поширеними)

Як можна назвати однорідні члени речення – ні людина, ні звірі, ні рослини? ((непоширеними). Чому?

Який висновок можна зробити? (Однорідні члени речення можуть бути поширеними і непоширеними)

Виписати із тексту поширені та непоширені однорідні члени речення.
Зображення Дажбога, Хорса.
2.Конструктивне завдання (реконструювання речень з метою поширення їх однорідними членами)

Прочитати виразно вірш. Назвати художні засоби, використані поетом у поданому тексті. Поміркувати, з якою метою поет їх використав. Аргументувати свою думку рядками з вірша.

Сонце - життя дарує,

Сонце - це батько й мати,

Сонце нас всіх годує,

Сонце не дасть поспати.

Сонце - це гарний ранок,

Сонце - погожа днина,

Сонце - це спека літня,

Сонце - пора щаслива.

Сонце - мороз тріскучий,

Сонце, до нього звикли,

Сонце - садки квітучі,

Сонце і роси зникли,

Сонце - пташки співучі.

Сонце - врожайне поле,

Сонце - це радість в хаті,

Сонце - це щедра доля.

Сонце, вкажи дорогу,

Сонце, веди до правди,

Сонце, просімо Бога,

Щоб нам світило завжди!

Віталій Назарук.

Розширити речення з поезії однорідними членами. Записати їх. Визначити спосіб поєднання однорідних членів у них, або скласти та записати речення із словом сонце, використовуючи однорідні члени речення

Виписати з тексту сполучення слів, які не є однорідними членами речення. Аргументувати свою відповідь.

3.Дослідження-відновлення

Прочитати речення. Записати їх, уставляючи замість крапок пропущені літери. Знайти однорідні члени і визначити, за допомогою яких сполучників вони поєднуються. Пояснити розділові знаки в реченнях з однорідними членами.

Первісна людина рано зрозуміла, що сонце було головним дв…гуном і дж…р…лом ус…го жи..тя на з..млі, — воно давало тепло й світло, а без сонця на землю пр..ходить ніч та зима, а з ними й смерть. Людина й природа всім своїм жи…тям залежать від сонця, — без нього нема на землі жи..тя. Ось чому в усіх народів сонце з найдавнішого часу обожується, пізніше пер..творюєт..ся в окремого бога.

До наших днів збер..глося кілька літописних і народних переказів про те, що сонце було шановане слов'янами.

Вони вірили, що сонце, передбачаюч.. нещасні події, дає знати про них людям: зуп..няєт..ся на шляху чи ховається в хмарах. Крім того, вірили, що воно допомагає людям, але в той же час переслідує не..достойних, що заслужили його не…милість.

Царство Сонця слов'яни представляли десь за морем, у країні вічного літа і вічного жи..тя, звідки насін…я жи..тя залітає й до нас, а палати його перебували на в..соких, свяще..них горах. Вірили, що від нього залежать зірки й вітри, врожай та погода. Сонце також вважали захисником сиріт та покровителем сімейного спокою і щастя, тому кожна сім'я повин…а була мати його образ. І найцікавіше, що до Сонця, як владики всього, зв..рталися з молитвою не тільки в біді чи хворобі, але й постійно, кожного дня.4.Гра «Підбери пару»

Після дощу і .. сонце засяє

Блисне сонце і… в наше віконце

Гріло б ясне сонце, а.. місяць як хоче.

Гарно і при місяцю, коли… сонця немає.

Сонце гріє, сонце сяє —… вся природа воскресає.

Зимове сонце, як мачушине серце:… світить, та не гріє.

Доки сонце зійде,… роса очі виїсть.

Зо світу до ночі сонце… не стуляє очі.

І сонце не всі гори освічує,… хоч високо ходить.

Ні від сонця тепла,.. ні від місяця світла.

Сонце блищить,… а мороз тріщить.

Сонце іде на літо,.. а зима на мороз.
5.Гра «Відгадай»

Прослухайте загадки, відгадайте їх і назвіть однорідні члени речення.

Йде, йде - сліду нема, сяде на дорогу - пилу нема. (сонце)

Одне багаття увесь світ зігріває. (сонце)

Голуба хустина, жовтий клубок;

По хустині качається, людям усміхається. (небо і сонце)

Всі його люблять, всі його чекають

А хто подивиться – кожен скривиться. (сонце)

Ой, за лісом, за пролісом золота діжа горить. (сонце)

На долину, на поділ

Ліг великий сивий віл.

Надійде теля червоне –

Геть того вола прогоне. (туман і сонце)

Систематизація й узагальнення знань.

Подумати і дати відповіді на запитання:

1. Які члени речення називаються однорідними?

2. Яку синтаксичну функцію в реченні можуть виконувати однорідні члени?

3. З якою інтонацією вимовляються однорідні члени речення?

4. Навести приклади речень з поширеними однорідними членами.

5. Навести приклади речень з непоширеними однорідними членами.

6. Розказати про зв’язки між однорідними членами речення.

7. Які смислові відношення встановлюються між однорідними членами речення, якщо вони поєднуються сполучниками сурядності?

Навести приклади.Підсумок уроку.

Відзначення досягнень учнів у оволодінні темою уроку.Домашнє завдання

 1. Вивчити правила. Виконати вправу (на розсуд вчителя)

 2. (на вибір): а) Скласти й записати розповідь про речення з однорідними членами.

б) Знайти інформацію про Сонце та виписати речення з однорідними членами речення.

Інтонація і сполучники сурядності (єднальні, протиставні, розділові ) в реченнях з однорідними членами. Практикум.

Мета: поворити та закріпити знання про однорідні члени речення; виробляти навички знаходити однорідні члени в реченні, правильно інтонувати речення з однорідними членами, оцінювати їх виражальні можливості, конструювати речення з однорідними членами, будувати власні висловлювання, використовуючи ці речення; дати поняття про планети Сонячної системи, зокрема про нашу планету Земля, Всесвіт, пояснити процеси, що відбуваються в сонячній системі; виховувати інтерес до вивчення природничих наук, бережливе ставлення до природи.

Правопис: кома між однорідними членами речення.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія: засвоєння нових слів.

Культура мовлення і стилістика: правильна побудова речень з однорідними членами з використанням сполучників; дотримання правильної інтонації в реченнях з однорідними членами з різними видами зв’язку.

Текст (риторичний аспект): використання однорідних членів речення в текстах художнього та наукового стилів.

Міжпредметні зв’язки: однорідні члени речення в текстах наукового стилю.

Обладнання: таблиця: ОЧР; дидактичний матеріал; ілюстративний матеріал, комп'ютер, мультимедійний проектор.

Методи роботи: робота в групах, мікрогрупах, парах; метод «Мікрофон».

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу (з використанням інформаційно-комунікаційних технологій: мультимедійні слайди, відеофільм).

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1.Термінологічний диктант і тести на повторення вивченого матеріалу (слайд)


 1. Лексичне значення слова «однорідний» (однаковий за своїм складом; який належить до того самого роду)

 2. Продовжте речення: Члени речення, які в одному плані стосуються того самого слова в реченні і відповідають на те саме питання, називаються… .(однорідними)

 3. Однорідні члени речення:

А) залежні одне від одного;

Б) незалежні одне від одного, поєднані сурядним зв`язком;

В) однорідні головні члени рівноправні між собою, а другорядні однорідні члени – залежать один від одного.

4. Однорідними можуть бути:

А) лише головні члени речення;

Б) лише другорядні члени речення;

В) головні та другорядні члени речення.

5. Однорідні члени речення поєднуються між собою:

А) лише інтонаційно;

Б) лише за допомогою сполучників сурядності;

В) за допомогою сполучників сурядності та інтонаційно.

6. Сполучники, що поєднують рівноправні, незалежні одне від одного слова, називаються… (сурядними).

7. До сурядних сполучників належать… (єднальні, протиставні, розділові).

8.Однорідні члени речення бувають:

А) лише поширені;

Б) поширені та непоширені;

В) лише непоширені.

2.Зачитування учнями домашніх завдань.

Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

Мотивація навчання

Слово вчителя. Сьогодні ми з вами продовжимо роботу над вивченням однорідних членів речення. Детальніше розглянемо вживання сполучників сурядності та інтонації між однорідними членами речення. Крім того, ми дізнаємося про Землю як одну із планет Сонячної системи.1.Колективна робота з таблицею (слайд)

Пропоную вам розглянути таблицю й розказати про відношення між однорідними членами речення, що поєднуються за допомогою сполучників сурядності.Відношення між однорідними членами речення

Сполучники

З якою метою використовуються

Приклади

Єднальні

І(й), та, ані, і…і, ні…ні, ані…ані.

Означають поєднання або приєднання, смислову спорідненість

Летіла зозуля з поля на долину, та й сіла кувати на мою калину (Народна творчість)

Протиставні

а, але, та, однак, зате, проте

Виражають протиставлення або зіставлення

Життя не має ціни, але воля дорожча за життя

(Народна творчість)

Розділові

або, чи, або – або, чи – чи, то – то, не то – не то

Вказують на несумісність явищ або їхню черговість

Нема просто слова. Воно або прокляття, або поздоровлення, або краса, або біль, або бруд, або квітка, або брехня, або лжа, або правда, або світ, або пітьма (Р.Гамзатов)Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

 1. Перегляд відеофільму про планету Земля

 2. Робота з текстом (спостереження над реченнями з однорідними членами у зв’язному висловлюванні)

Прочитати текст ( спроектовано на дошку). Визначити тип і стиль мовлення. Аргументувати свою думку. Знайти поширені та непоширені однорідні члени речення, вказати, якими сполучниками вони з`єднані.

Земля (від слов'янського - підлога, низ) - одна з дев`яти планет Сонячної системи. За розміром і масою планета Земля займає п'яте місце серед великих планет, але з планет так званої земної групи, до якої також входять Меркурій, Венера і Марс, вона є найбільшою. Найважливішою відмінністю Землі від інших планет Сонячної системи є існування на ній життя. Умови для розвитку життя на найближчих до Землі тілах Сонячної системи несприятливі; населені тіла за межами останньої поки що також не виявлені.

Відповідно до сучасних космогонічних уявлень, Земля утворилася ~4,5 мільярдів років тому шляхом гравітаційної конденсації з розсіяного у навколосонячному просторі газопилової речовини, що містить усі відомі в природі хімічні елементи. Формування Землі супроводжувалося диференціацією речовини, що сприяло поступовому розігріванню земних надр, в основному за рахунок теплоти, що виділялася при розпаді радіоактивних елементів (урану, торію, калію й інших).

Спочатку наша планета була розплавленою масою. Пізніше в атмосфері Землі почала накопичуватися вода і поверхня затверділа. Комети, які падали на планету, приносили із собою лід і воду та формували океани. За мільярди років астероїди значно змінили клімат і рельєф Землі 1. Перегляд фото планети з космосу 1. Робота в групах «Хто швидше?»

Прочитати уважно тексти (кожна група має окремий текст на парті). Виписати з тексту речення з однорідними членами, вказати інтонацію, сполучники.

1 група.

На відміну від будь-якої іншої планети Сонячної системи, Земля вкрита зеленою рослинністю, зелено – блакитними океанами, на ній знаходяться більш як мільйон островів, сотні тисяч струмків та річок, величезні масиви землі, які називаються континентами, гори, льодовики та пустелі, які надають планеті вражаюче різнобарв`я кольорів та текстур. Усі інші відомі планети в основному вкриті ґрунтом та газом, які не мають ознак життя. Іноді їхня поверхня змінюється завдяки слабкому рухові вітру або потоків повітря. Мертва поверхня більшості планет відрізняється від нашої планети з її яскравими кольорами – відтінками зеленого, блакитного та білого, адже їхня поверхня має тьмяно-сірий або коричневий відтінок.

2 група.


У буквально кожній екологічній ніші поверхні нашої планети можна знайти будь-який із різновидів життя. Навіть в озерах надзвичайно холодної Антарктики можна знайти живі організми. В шматочках моху та лишайнику живуть дрібні безкрилі комахи та ростуть рослини, які цвітуть кожного. Життя на Землі присутнє повсюди – від найвищих шарів атмосфери до дна океану, від найхолодніших точок полюсів до найтепліших місць екватора. На сьогодні на жодній іншій планеті не було знайдено доказів існування життя.

Планета Земля – єдина відома нам планета з такою величезною масою води – 70 % її поверхні вкриті океанами, озерами та морями, які оточують масиви суші. Лише на небагатьох планетах є вода, і вона перебуває або у формі вологи у вигляді пари на поверхні, або у вигляді льоду – але ніде немає таких величезних масивів рідини , як на Землі. Але якби на нашій планеті не було б такої кількості води, відбувалися б більш різкі перепади денних та нічних температур, а це аж ніяк не сприяло б життю усіх організмів.

3 група

Хоча в нашій сонячній системі лише планета Земля придатна для життя, навіть і на Землі лише тоненький прошарок атмосфери придатний для існування більшості форм життя, з якими ми найкраще знайомі – це ссавці, птахи та рептилії. І цей прошарок насичений різноманітними формами життя. Вчені вирахували, що в одному акрі звичайного ґрунту завглибшки 15 сантиметрів знаходиться декілька тонн живих бактерій, біля тонни грибків, 90 кг простих одноклітинних організмів, біля 40 кг дріжджових грибів та практично стільки ж водоростей. Але навіть у такому тонкому прошарку атмосфери життя не могло б довго проіснувати довгий час, адже рослини та дерева знаходились би у «холодній зоні». Таким чином у птахів не було б місця для життя, їжі, води та кисню. Але завдяки тому, що повітря піднімається уверх при нагріванні, на Землі можливе існування життя. 1. Робота в мікрогрупах. Конструктивне завдання (реконструювання речень з метою поширення їх однорідними членами)

Поширити речення однорідними членами

 1. Земля - наша мати, вона родить нам усе, що потрібне для життя, тому й шанування й обожування її пішло з дуже давнього часу. Але в слов`ян земля окремою персоніфікованою богинею не стала, хоч і надзвичайно поважалася.

Землі треба конче давати спокій, встановлено, що від Введення до Благовіщення — Свято землі: в ці дні Бог її благословляє, і вона будиться зі свого зимового сну, і будиться все, що в землі: жаби, гади й ін.

Земля здавна має в нас епітети шани: Божа, праведна, Свята.

Земля буває найвірнішим свідком, тому в Україні ще й тепер при найвищій клятві, на доказ правди, їдять землю або цілують її: земля Свята і не подарує тому, хто не дотримає слова.


 1. За народними віруваннями земля покоїться на водах океану на трьох китах; коли ці кити рухаються, буває землетрус.

Земля багата (згадайте приказку: „ Будь багатий, як земля"), і не тільки тим, що родиться на ній, але й тим, що в ній в глибині переховується.

Але земельні скарби пильно охороняються зміями та всякою нечистою силою, тому приступ до них дається не кожному, а тільки відунам. Правда, в ніч під Івана Купала цвіте папороть, і хто дістане його цвіт, тому він розкриває земельні скарби.

Набожне ставлення до землі, початки якого яскраво проглядаються ще від трипільців, було пронесено через тисячоліття і закарбувалось у висловлюваннях: “ Земля мати ”, “ Земля – годувальниця ”. Нею клялися: “ Хоч землю їж ”.


 1. Перехід до землеробства утвердив у стародавніх слов'ян культ Матері-Землі і Золотого Плуга. Іпатіївський літопис повідомляє, що бог Сварог дав людям плуг і навчив їх обробляти землю. Матір-Землю символізувала у слов'ян богиня Берегиня. Земля вважалася центром Всесвіту, уособленням його було Прадерево Світу, яке й досі вишивають на рушниках у вигляді дивовижної квітки, дерева життя.

Немало повір’їв, що збереглися і дотепер, у давнину виконували роль заборон і навчали берегти все живе: дерева, звірів, птахів, не забруднювати водоймища, криниці. Заборони акумулювали природжений естетизм, потяг до краси, гармонії з природою: “ Чорногуза не займай – згорить хата ”, “У воду не плюй – вона свята ”.

 1. Робота в парах за картками

Використовуючи поданий план (для кожної пари окремий), скласти невеличку розповідь (повідомлення) про екологічний стан планети Земля. Використати:

1 картка: речення з єднальними сполучниками

2 картка: речення з протиставними сполучниками

3 картка: речення з розділовими сполучниками


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка