Портфоліо учнів.Скачати 145.65 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір145.65 Kb.
Портфоліо учнів.
«Портфоліо» (у широкому змісті слова) — це спосіб фіксування, нагромадження й оцінки ін­дивідуальних досягнень учня в певний період йо­го навчання.

Портфоліо активно застосовується в зарубіжних системах освіти, що відносять йо­го до розряду «автентичних» індивідуалізованих оцінок, орієнтованих на нові форми оцінювання, а також самооцінювання.

Портфоліо доповнює традиційні контрольно-оцінні засоби, спрямовані, як правило, на перевір­ку репродуктивного рівня засвоєння інформації, фактичних і алгоритмічних

знань і вмінь.Портфоліо дозволяє враховувати результати, досягнуті учнем у різноманітних видах діяльності (навчальній, творчій, соціальній, комунікативній тощо), і є важливим елементом практико орієн­тованого, діяльнісного підходу до навчання. У за­рубіжній традиції портфоліо визначається як «ко­лекція робіт і результатів учня, що демонструє

йо­го зусилля, прогрес і досягнення в різних галузях».Важлива мета портфоліо — представити звіт про процес навчання підлітка, «картину» його зна­чущих освітніх результатів у цілому, забезпечити відстеження індивідуального прогресу учня в ши­рокому освітньому контексті, продемонструвати його здатність практично застосовувати сформо­вані знання й уміння.

Оцінка тих або інших досягнень (результатів), що входять до портфоліо, може бути як якісною, так і кількісною.Портфоліо є не тільки сучасною ефективною формою оцінювання, але й допомагає вирішувати важливі педагогічні завдання:

 • підтримувати високу навчальну мотивацію школярів;

 • заохочувати їхню активність і самостійність, розширювати можливості навчання й самона­вчання;

 • розвивати навички рефлексивної й оцінної (самооцінної) діяльності;

 • формувати вміння вчитися — ставити ме­ту, планувати й організовувати власну навчальну діяльність;
 • сприяти індивідуалізації (персоналізації) ос­віти школярів;

 • створювати додаткові передумови й можли­вості для успішної соціалізації.

Зазначені особливості портфоліо роблять його перспективною формою подання

індивідуальної спрямованості навчальних досягнень конкретного учня, що відповідає завданням допрофільної під­готовки, а надалі — профільного навчання.

Використання портфоліо сприяє підвищенню освітньої активності школярів, рівня усвідомлен­ня ними своїх цілей і можливостей, що робить ви­бір подальшого напряму й форми навчання з бо­ку старшокласників більш достовірним і відпові­дальним.

У допрофільній підготовці пропонується вико­ристовувати портфоліо в якості однієї зі складових освітнього рейтингу випускників основної школи паралельно з результатами підсумкової атестації.«Портфоліо» — це спосіб фік­сування, нагромадження й оцінки індивідуальних досягнень учня.

У колегіумі можна випробовувати різні мо­делі портфоліо, конкретні варіанти яких будуть розроблятися й прийматися на рівні методичної ради. При цьому варто враховувати нижче наве­дені поради:

1. При розробці портфоліо доцільно орієнтува­тися на три основні його типи:

«Портфоліо документів» — портфель сертифікованих (документованих) індивідуальних освітніх досягнень. Подібна модель припускає можливість як якісної, так і кількісної оцінки ма­теріалів портфоліо. Підсумковий документ представлений у вигляді вкладки додатку до атестата й містить підсумковий бал, а також перелік і оцінки сертифікатів, що входять до його складу. Документи або їх копії можуть бути вміщені в додатку до портфоліо .Переваги цього типу: підсумкова бальна оцін­ка робить портфоліо дієвим механізмом визначен­ня освітнього рейтингу учня, оскільки може стати значущою складовою цього рейтингу (поряд з оцін­ками, отриманими під час підсумкової атестації).

Обмеження: портфоліо цього типу дає уявлен­ня про результати, але не про процес індивідуаль­ного розвитку учня, його творчу активність, особ­ливості навчального стилю, інтересів тощо.
Підсумкова оцінка портфоліо може визначатися максимальним балом за один із його компонентів; може бути інтегральною, що включає максималь­ні бали компонентів блоку

А і блоку Б (по одному з кожного) або якось інакше.

«Портфоліо робіт» — являє собою сукуп­ність різних творчих, проектних, дослідних робіт учня, а також опис основних форм і напрямів його навчальної й творчої активності: участь у наукових конференціях, конкурсах, навчальних таборах, проходження елективних курсів, різного роду практик, спортивних і художніх досягнень та ін.

Зразкова схема структури «портфоліо документів» і оцінки його матеріалів

Позиції

Компоненти

Результати (били)

Блок А Олімпіади

Міська:

• переможець;

• призер.

Районна:


 • переможець;

 • призер.

Районна:

• переможець;

• призер.

Шкільна (переможець)


12

10


9

8

7Блок Б.

Інші сертифі­катиЗаходи й конкурси, проведені позашкільною установою, культурно-освітніми фондами та ін. Освітні тестування . Участь у роботі МАНу.

системи додаткової освіти, ВНЗ,


культурно-освітніми фондами та ін. Освітні тестування й конкурси з пред­
метів. Шкільні й міжшкільні наукові товариства

Від 7 до 9

Цей варіант портфоліо припускає якісну оцін­ку повноти, різноманітності й переконливості ма­теріалів, якості представлених робіт, орієнтованос­ті на обраний профіль навчання тощо.

Портфоліо оформляється у вигляді творчої книжки учня з додатком його робіт, представле­ним у вигляді текстів, електронних версій, фото­графій, відеозаписів.

Переваги цього варіанта: дає широке уявлен­ня про динаміку навчальної й творчої активності учня, спрямованості його інтересів, характер допрофільної підготовки.

Обмеження: якісна оцінка портфоліо доповнює результати підсумкової атестації, але не може ввійти в освітній рейтинг учня як сумарна складова. Од­нак у ряді випадків вона може бути педагогічно до­сить значущою, оскільки є учні, для яких «портфоліо робіт» є

додатковою формою вираження успішності.Зразковий варіант записів у «портфоліо робіт»:

 • Проектні роботи.

Указується тема проекту, дається опис роботи. Можливий додаток у вигляді фотографій, тексту роботи в друкованому або елек­тронному варіанті.

-Дослідні роботи й реферати.

Указуються вивчені матеріали, назва реферату, кількість сторі­нок, ілюстрацій тощо.Технічна творчість: моделі, макети, прила­ди.

Указується конкретна робота, дається її корот­кий опис.

-Роботи з мистецтва.

Дається перелік робіт, фіксується участь у виставках.Інші форми творчої активності. • Указується три­валість подібних занять, участь у гастролях і кон­цертах.

Участь в олімпіадах і конкурсах.

Указується вид заходу, час його проведення, досягнутий уч­нем результат. • Участь у наукових конференціях, навчаль­них семінарах і тренінгах.

Указується тема захо­ду, назва організації, що його проводила, і форма участі в ньому учня.

Спортивні досягнення.

Робиться запис про участь у змаганнях, наявність спортивного розряду.

«Портфоліо відгуків» — містить у собі ха­рактеристики ставлення гуртківця до різних видів діяльності, представлені керівниками гуртків, батьками, гуртківцями, а також письмовий аналіз гуртківцем своєї конкретної діяльності та її результатів.Портфоліо може бути представлене у вигляді текстів висновків, рецензій, відгуків, резюме, есе, рекомендаційних листів тощо.

Переваги цього типу: дає можливість уключити механізми самооцінки учня, що підвищує рівень усвідомленості процесів, пов'язаних із навчанням і вибором

профільного напряму.Обмеження: труднощі в облікові зібраної ін­формації.

Зразковий перелік документів «портфоліо від­гуків»:

 • висновок про якість виконаної роботи (у на­уковому суспільстві школярів);

 • рецензія на статтю, опубліковану в ЗМІ;

- відгук про роботу у творчому колективі ус­танови додаткової освіти про виступ на науково-практичній конференції .

-резюме, підготовлене гуртківцем, з оцінкою власних навчальних досягнень;

-есе школяра, присвячене вибору напряму подальшого навчання;

2. На підставі запропонованих варіантів порт­фоліо пропонується сконструювати й апробувати або «комплексні» моделі портфоліо (що включа­ють у себе описані типи як свої розділи), або «про­сті» (що реалізують один із названих типів).

Наведемо приклади:

а) Портфоліо, що складається з трьох роз­ділів (найбільш об'ємний і комплексний): «розділ документів» + «розділ робіт» + «розділ відгуків».б) Портфоліо, що складається з двох розділів: «розділ документів» + «розділ робіт»; або «роз­діл документів» + «розділ відгуків»; або «розділ робіт» + «розділ відгуків».

в) Портфоліо «прості» (3 варіанти: або порт­фоліо документів, або портфоліо робіт, або порт­фоліо відгуків).

3. У ході апробування проекту слід продумати: • Структуру портфоліо й можливу комбінацію його розділів.

 • Варіанти подання підсумкових документів.

 • Форми обліку портфоліо у визначенні освіт­нього рейтингу гурт ківця

 • Можливі форми комунікацій (взаємодії, кон­такти учнів, учителів, можливо, батьків) при скла­данні портфоліо та його оцінці.

 • Період нагромадження (збору) портфоліо за період навчання в БДЮТ.

У ході введення допрофільної підготовки педа­гогам, що беруть участь у ньому, і учням необхід­но відповісти на такі запитання:

 • Які моделі портфоліо або їх компонен­ти є найбільш дієвими й реалізованими?

У який спосіб вони можуть ставати складовими освітньо­го рейтингу випускника?

 • Які форми підсумкового документа в порт­фоліо найбільш зручні й функціональні?

 • Який строк є оптимальним для нагрома­дження матеріалів портфоліо?

 • Якого значення доцільно надавати порт­фоліо гуртківців?

—Як можуть взаємодіяти керівник и гуртків, гурткіфвці й бать­ки при формуванні й оцінці портфоліо?

— Як впливають різні варіанти формування портфоліо на рівень навчальної мотивації учня, розвиток його соціальної активності?

4. Інші положення для апробації:

• Доцільним є створення експертної групи з портфоліо .

Назва «експертна група» умовна. Це може бути відповідна «комісія», «рада» тощо.

Експертна група створюється при методичній раді установи й розробляє вимоги й норми, що регулюють побудову й дію портфоліо.

Усі матеріали й документи, розроблені ЕГ, за­тверджуються адміністрацією установи.

• ЕГ визначає склад портфоліо, що може включати широкий набір сертифікатів індивіду­альних освітніх досягнень, проектних і дослідних робіт, публікацій та інших свідчень навчальної й творчої активності учня.

Можливі різні варіанти.

Сама експертна група з портфоліо може також виступати ініціатором проведення освітніх, твор­чих конкурсів усередині певної освітньої установи з наступною сертифікацією їх результатів.

ЕГ визначає перелік матеріалів, з яких фор­мується «портфоліо робіт», установлює критерії для їх відбору.


 • ЕГ здійснює ранжування сертифікатів ін­дивідуальних навчальних досягнень.

 • ЕГ розробляє пропозиції за такими пози­ціями:

 • максимальний загальний бал портфоліо;

 • механізми й способи якісного оцінювання матеріалів автора портфоліо й варіанти його облі­ку при формуванні підсумкового освітнього рей­тингу учня;

 • способи організації інформації в портфоліо.

•Облік документів, що входять у портфоліо, і визначення підсумкового балу проводиться в позашкільній установі.

Можливий варіант: позашкільна установа видає випускни­кові підсумковий документ із портфоліо, завіре­ний печаткою й підписом представни­ка адміністрації.

• ЕГ розробляє проект підсумкового докумен­та з портфоліо.

Варто відзначити, що в рамках першого року апробації портфоліо не слід очікувати вичерпних і остаточних результатів із питань його формуван­ня й використання.

Досить імовірно, що модель портфоліо, прийнята на початку в тій або іншій формі, буде надалі модифікована й удосконалена.

І хоча сьогодні введення портфоліо зумовлюєть­ся переважно завданнями побудови освітнього рей­тингу гуртківця ,воно зможе виявитися новим ефективним засобом на­вчання для учнів різних вікових категорій.Портфоліо учня

Ключовою позицією сучасної позашкільної освіти є не просто сприяння опануванню дитиною переліком знань, умінь та нави­чок, а в першу чергу сприяння її становленню як творчої особис­тості, розвитку її життєвої компе­тентності.

Важливою частиною освітньо­го процесу, в основу якого покла­дено компетентнісний підхід, є портфоліо.

Портфоліо (з фр.)

- 1) «пап­ка з документами», досьє, зібран­ня досягнень;

-2) робоча файлова папка, яка містить різноманітну інформацію про набутий досвід та досягнення учня.Портфоліо (у широкому розу­мінні цього слова) — це:

 • форма представлення інди­відуальної спрямованості досяг­нень учня, яка відповідає завдан­ням допрофільної підготовки, а в подальшому — профільного навчання;

 • спосіб фіксації, накопичення та оцінювання індивідуальних до­сягнень гуртківців у навчальній, твор­чій, науково-дослідницькій, гро­мадській діяльності;

метод розвитку ключових компетенцій;

 • засіб розвитку партнерських відносин між учнем і педагогом;

 • форма моніторингу розвитку учня.

Мета портфоліо — предста­вити звіт про досягнення учня в різних сферах діяльності, забезпечити відстеження індивідуально­го прогресу учня, продемонстру­вати його здатність практично використовувати набуті знання та вміння.

Тому портфоліо є сучасною ефективною формою оцінюван­ня освітніх результатів за про­дуктом, який створено учнем у процесі навчальної, творчої, громадської та інших видів ді­яльності.

Портфоліо допомагає вирішу­вати наступні важливі педагогічні завдання:

• сприяти розвитку індивіду­альності учня, розкриттю, розви­тку та реалізації

його творчого потенціалу;

•стимулювати творчість учнів (творчі здібності, уміння розв'язувати нестандартні задачі, ставити проблеми, створювати оригінальні ідеї, проводити дослідження); пізна­вальну активність учнів і їхню самостійність, спроможність до самоконтролю; • підтримувати високу навчаль­ну мотивацію учнів;

 • заохочувати їх активність та самостійність;

 • розширювати можливості на­вчання і самонавчання, виховання і самовиховання;

 • розвивати навички рефлексії, стимулювати учнів до самооцінювання;

•формувати вміння вчитися (ставити цілі, планувати й орга­нізовувати власну навчальну ді­яльність; визначати, відшуковувати, здобувати та застосовувати
ресурси, необхідні для реалізації цілей);

 • сприяти підвищенню прести­жу і статусу учнів у дитячому ко­лективі;

 • сприяти індивідуалізації осві­ти учнів;

 • створити додаткові передумо­ви та можливості для успішної со­ціалізації.

Педагогічна філософія порт­фоліо передбачає інтеграцію кіль­кісної та якісної оцінок, зміну ак­центів на досягнення, успіх, само­оцінку.

Положення про портфоліо учнів

Немирівського Будинку дитячої та юнацької творчості

 1. Загальні положення.

Одним із перспективних на­прямів реалізації компетентнісно спрямованого підходу до змісту позашкільної освіти є впрова­дження технології портфоліо.

1.1. Портфоліо (портфель до­сягнень) дає змогу враховувати

результати, здобуті учнем у різ­них видах діяльності — навчаль­ній, творчій, соціальній. Портфо­ліо дає можливість кожному учне­ві показати все, на що він здатний, створити для нього «стимул зрос­тання», сформувати особистісну траєкторію освіти, продемонстру­вати його здатність практично застосовувати набуті знання та вміння.


 1. Портфоліо є формою ав­тентичного оцінювання освітніх результатів за продуктом, який створено учнем у процесі навчан­ня, творчої, соціальної та інших видів діяльності.

 2. Портфоліо є перспектив­ною формою представлення до­сягнень кожного учня, що від­повідає завданням допрофільної підготовки і в подальшому про­фільного навчання в загальноос­вітньому навчальному закладі.

 3. Портфоліо допомагає ви­рішувати наступні педагогічні за­вдання:

 • підвищувати та стимулювати навчальну мотивацію учнів;

 • підтримувати їхню активні та самостійність, розширювювати можливості навчання та самонав­чання, виховання та самовихован­ня;

 • розвивати навички рефлексив­ної та ціннісної діяльності учнів;

 • формувати вміння вчитися — ставити цілі, планувати, органі­зовувати власну навчальну діяль­ність.

2. Зміст та структура порт­фоліо

2.1. Структура портфоліо учня Центру позашкільної роботи пе­редбачає

наявність титульного ар­куша і 5 розділів.
Титульний аркуш

Розділ 1. Мій портрет (вклю­чає матеріали, які розповідають про автора портфоліо: автобіо­графія, резюме, цілі, результати самоаналізу, результати діагнос­тики тощо).

Розділ 2. Портфоліо доку­ментів (включає дипломи, грамо­ти, подяки за участь у конкурсах різного рівня, виставках твор­чих робіт, турнірах, роботі МАН,

сертифікати про проходження різ­них курсів, програм).Розділ 3. Портфоліо робіт (містить комплект різних творчих, дослідницьких, проектних робіт учня; інформацію про участь у на­укових конференціях, виставках, олімпіадах, семінарах, круглих столах, форумах; звіт про про­ходження соціальної практики тощо).

Розділ 4. Портфоліо відгуків (може включати: висновки про якість виконаних робіт, рецензії, відгуки, резюме з оцінкою влас­них навчальних, творчих досягень, рекомендаційні листи від батьків, педагогів, партнерів).

Розділ 5. Скарбничка (пам'ят­ки, інструкції, корисна інфор­мація (як правильно скласти резюме; рекомендації для напи­сання автобіографії; алгоритм розробки соціального проекту; рекомендації щодо написання науково-дослідницької роботи, реферату; рекомендації щодо розробки плану соціальної прак­тики, написання звіту про її про­ходження; матеріали діагностич­ного інструментарію, інформа­ція про Інтернет-сайти для учнів тощо).

2.2. Кількість розділів і рубрику них, а також їхня тематика ви­значаються в кожному конкрет­ному випадку. Кожен елемент портфоліо має бути датований, щоб відстежити динаміку прогре­су учня.2.3. Принципи формування портфоліо:

відкритість (інформація доступна для всіх учасників нав­чально-виховного процесу); • багатоаспектність (оціню­вання не тільки знань учнів, а й умінь застосувати їх на практиці, їхнього соціального досвіду; від-стеження динаміки особистості розвитку учня);

 • особистісно зорієнтована спрямованість (урахування інди­відуальних здібностей та можли­востей кожного учня);

• варіативність (урахування ін­дивідуальних цілей, потреб та інтересів учнів).

2.4. Зміст портфоліо визнача­ється самим учнем згідно з метою, яку він ставить.
 1. Оформлення портфоліо

 2. Портфоліо формується самим учнем відповідно до розробленої структури в закладі. Вихованець має право включати до портфо­ліо додаткові розділи, матеріа­ли, елементиоформлення — такі, які відображають його індиві­дуальність. Усі записи ведуться акуратно.Папка і зібрані в ній матеріали повинні мати естетич­ний вигляд.

 3. Керівник творчого об'єднання надає допомогу учням у формуванні портфоліо.

Проводить інформаційно-навчальну роботу по формуванню портфоліо з учнями та їхнімибатьками. Здійснює по­середницьку функцію між учнем, учителями школи, представниками партнерських організацій метою поповнення портфоліо.
Презентація портфоліо
Учень презентує зміст сво­го портфоліо на батьківській або учнівській конференції, раді учнівського самоврядування, батьківських зборах.

На презентації він виступає з коротким усним коментарем із використанням мультимедій­них технологій. Критерії оцінки презентації портфоліо: самостій­ність; здатність учня конструюва­ти свою діяльність від постановки проблеми до одержання бажаного результату; наявність власної по­зиції учня стосовно представле­них робіт; логіка роздумів і куль­тура мови.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка