Пошук Інформ №2015р. Мудрим ніхтоСкачати 207.3 Kb.
Дата конвертації26.03.2016
Розмір207.3 Kb.

Пошук d:\my foto\фото-разное\шаблоны\316352528.jpg

Інформ

1.2015р.
Мудрим ніхто

не народився, а навчився
Народна мудрість
Інформаційно-методичний вісник
f:\сайт\новая папка_autocollage_7_images_5.jpg


Пошук-Інформ №1 2015 рікУ номері:
Методичний бюлетень
Організація методичної роботи педколективаза єдиною

творчою проблемою

Методист

Шпильова Н.О.


Основним джерелом інформації для планування, тобто визначення     оптимального змісту і форм методичної роботи, є діагностичні дослідження рівня професійної компетентності педагогічних працівників. Аналіз діагностичних анкет дозволяє     визначити  проблеми, що стоять перед колективом, його окремими педагогами відповідно до цього обрано єдину науково – методичну проблему, яка є актуальною для всього педагогічного колективу, відображає ті напрями, які треба розвивати і удосконалювати.

На даний час в ліцеї обрана така методична проблемна тема:  «Формування професійної компетентності учня, реалізація його творчого потенціалу, національної самосвідомості шляхом використання сучасних інноваційних технологій в навчально - виховного процесу».

Обрана тема охоплює як навчальний, виробничий так і виховнийаспекти, стосується всіх форм внутрішньо  методичної роботи у ліцеї.

Єдина методична  проблема знайшла своє відображення в усіх  формах методичної  роботи, а саме :


 • включається в тематику   засідань педагогічної ради, творчих груп,

методичних комісій, в індивідуальні плани   професійного

вдосконалення педагогіки; • розглядається під час проведення практичних, теоретичних конференцій, проблемних семінарів, занять шкіл педагогічної майстерності, індивідуальних консультацій, відкритих уроків. Колектив реалізує проблемне питання ліцею,  працюючи згідно розробленому алгоритму.

Згідно з алгоритмом розроблений  перспективний план роботи   педколективу  за проблемою на період 5 років. Перспективний план є базою для  річногоплануванняметодичноїроботи, передбачені     перспективним планом заходи включаються в річний план методичноїроботи.

Поетапна реалізація науково-методичної проблемної теми МППЛ

                                           

 ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ: 2014 – 2019 Н.Р.


 • Підготовчий етап (березень 2014 р. – серпень 2015 р.)

 

 І.  Науково-інформаційний, ДІАГНОСТИЧНИЙ ЕТАП 

(вересень 2014 р.– серпень 2015 р.)
ІІ . Інформаційно- аналітичний ЕТАП (вересень 2015 р. –серпень 2016 р.)
ІІІ. АДАПТАЦІЙНО – КОРЕКЦІЙНИЙ ЕТАП  (вересень 2016 р. – серпень 2017 р.)
IV . Узагальнюючий ЕТАП (вересень 2017 р. – травень 2018 р.)

V. ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП(вересень 2018 р. – травень 2019 р.)

  
Пріоритетні цілі МППЛ:


 • підвищення рейтингу ліцею;

 • реалізація компетентісного навчання і виховання;

 • вивчення ефективних педагогічних та виробничих технологій;

 • підвищення рівня професійної компетентності педагогів, зростання мотивації до самовдосконалення;

 • результативність участі учнів ліцею у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах фахової майстерності з професій, творчих конкурсах;

 • створення здорового мікроклімату у ліцеї, сприятливих умов для навчання і виховання, співпраці викладача, майстра і учнів;

 • підготовка конкурентноспроможних випускників, адаптованих до життя у суспільстві, яке швидко змінюється.Підготовчий етап

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ:

березень 2014р. - серпень 2014р.

 

Мета:  сформувати особистісну потребу та психологічну готовність педагогів для підвищення професійної компетентності та роботи над єдиною науково-методичною проблемою ліцею.Зміст роботи:

 • Аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих аспектів науково-методичної роботи;

 • Аналіз нормативних документів;

 • Вивчення науково-методичної літератури з даної проблеми

 • Виявлення науково-методичної проблемної теми, обґрунтування її актуальності;

 • Виявлення сильних і слабких позицій вчителя та визначення шляхів подолання труднощів

      Форми роботи:

 • Оперативна нарада:

 • Аналіз і обговорення діагностичних анкет педпрацівників;

 • Самоосвіта

 • Оформлення виставки наукової і науково-методичної літератури матеріалів з обраної теми

 Очікувані результати:

 • Психологічна готовність педагогів ліцею до роботи над втіленням єдиної науково-методичної проблемної теми, підвищення професійної компетентності;

 • Розробка і затвердження планів роботи щодо реалізації проблемної теми на 2014 – 2019 навчальні роки;

 • Сформованість уяви про зміст та структуру професійної компетентностіІ .Науково-інформаційний, діагностичний ЕТАП

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ:вересень 2014р. – серпень 2015р.

Мета: теоретичне обґрунтування методичної проблеми

формування професійної компетентності педагога, її сутності, структури, змісту.

Зміст роботи:

Вивчення науково-теоретичних засад.Нагромадженняматеріалу з проблемної теми.

Оформленнядовідковогоінформаційногокуточка з вищезазначеноїпроблемив методичному кабінеті та створенняконсультаційного пункту.

Створення умов для вирішенняпоставленихзавдань на ІІ етапі.

Складанняпортфоліо педагогами ліцею( атестаційного, творчого).

Виконанняпланівсамоосвітипедагогів.

Форми роботи:

Оперативна нарада:

Мета, засоби та основні напрямки методичної роботи в 2009/2010  н.р. щодо реалізації проблемної теми.Педагогічні читання на тему:

Науково-практична конференція на тему: «Педагогічна та професійна спадщина С. Батішева»

Місячник методичної роботи: «Методична естафета»

Моніторингові дослідження «Рівень професійної компетентності викладача, майстра»

Очікувані результати:

Викладачі, майстри повинні засвоїти всі поняття, чітко уявляти об’єкт, зміст діагностичного етапу з питань формування професійних компетентностей учня, його інтелекту, компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу.


ІІ. Інформаційно- аналітичний, ТЕОРЕТИЧНИЙ ЕТАП

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ: ( вересень 2015р. – серпень 2016р.)

  Мета: аналіз інформаційного матеріалу з методичної проблеми ознайомлення з  теоретичними засадами методичної проблеми; формування професійної компетентності педагога, її сутності, структури, змісту.Зміст роботи:

 • Вивчення методологічних засад формування професійної компетентності педагогів ліцею; 

 • Розробка технологій формування професійної компетентності педагогів;

 • Розробка планів самоосвіти педагогів;

 • Теоретичне підґрунтя та методика використання інноваційних технологій навчання Аналіз літератури з проблеми формування професійної компетентності педагогів;

 • Аналіз досвіду впровадження теми (зарубіжного і вітчизняного);

 • Розробка еталонної моделі компетентного викладача, майстра;

 • Вивчення методологічних засад формування професійних компетентностей учнів ліцею; 

 • Вивчення інноваційних сучасних педагогічних та виробничих технологій;

 • Розробка еталонної моделі випускника ліцею.

 • Оформлення довідкового інформаційного куточка з вище зазначеної проблеми в методичному кабінеті та створення консультаційного пункту;

 Форми роботи:

Оперативна нарада:

Мета, засоби та основні напрямки методичної роботи в 2010/2011  н.р. щодо реалізації проблемної темиПедагогічні читання на тему «Компетентний педагог – запорука реалізація компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу»

Методичний тиждень «Компетентнісний підхід у побудові моделі випускника ліцею»

Педагогічна рада «Зростання професіоналізму викладачів та майстрів в системі компетентнісно орієнтованого навчання як чинник підвищення якості професійної освіти»

Моніторингові дослідження «Рівень професійних компетентностей учнів згідно з професіями»

Круглий стіл «Професійна компетентність педагога як рівень його професійної майстерності»

Очікувані результати:

Викладачі, майстри повинні засвоїти всі поняття, чітко уявляти об’єкт, зміст дослідження з питань компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу.


ІІІ. АДАПТАЦІЙНО-КОРЕКЦІЙНИЙ ЕТАП

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ:

вересень 2016р. - серпень 2017р.

 Мета: створити умови для реалізації поставлених завдань щодо удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження  компетентісно орієнтованого навчання і виховання.

      Зміст роботи:


 • Аналіз методично – педагогічних аспектів творчості учасників навчального процесу.

 • Осмислення кожним педагогом власного рівня професійної компетентності, ступеня його відповідальності еталонній моделі;

 • Практичнедослідженняпроблеми. І рівень  - «Впровадженняелементівзасвоєногоматеріалу в навчальний процесс»

 • Створення умов для вирішення поставлених завдань.

 • Оформлення в методичному кабінеті довідкового інформаційного куточка з вище зазначеної проблеми та консультаційного центру щодо реалізації методичної проблеми на ІІІ етапі ;

 • Вивчення досвіду роботи педагогів інших закладів, які працюють над аналогічними проблемами;

 • Створення творчих груп з числа найкомпетентніших педпрацівників з обраної теми

 • Поєднання професійної педагогічної компетенції з інформаційними ком’ютерними технологіями – шлях до експериментального розвитку особистості, модернізації освіти;

 • Розвиток творчості, професіоналізму та самостійності учнів через впровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій.

Форми роботи:

Оперативна нарада “Про роботу педколективу над науково-методичною проблемою”, складання методичного портфоліо педагогами.

Методична рада. Мета, засоби та основні напрямки методичної роботи у 2016/2017н.р. щодо реалізації науково-методичної проблемної теми (серпень 2017 р.)

плани роботи МК з реалізації проблемної теми ліцею на ІІІ етапі. Основою цих планів є визначення якості індивідуальної методичної роботи кожного викладача, майстра.


Методичний тиждень «Компетентісний підхід до різностороннього розвитку учнів» (квітень  2017р.)

Тренінг «Формування професійної компетентності викладача»       (листопад 2016 р.)

Семінар – практикум  «Психолого-педагогічна компетентність   викладача, майстра» ( жовтень 2016 р)

Педагогічна  рада: «Мотиваційний компонент процесу навчання( листопад 2016 р.)

Педагогічна рада «Модель компетентного педагога» (лютий  2017 р.)

Очікувані результати:

Аналіз результатів діагностики педагогів на ІІІ етапі реалізації проблемної теми.

Наявність чітких уявлень і готовність більшості педагогів ліцею до реалізації поставлених завдань щодо удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження компетентнісно—орієнтованого  підходу до навчання і виховання учнів.

ІV.Узагальнюючий етапТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ:

 вересень 2017р. – серпень 2018р.

Практичне дослідження проблеми-складання портфоліо – ІІ рівень

Узагальнення досвіду роботи педколективу з проблемної теми

 Мета:


 • Впровадження нової моделі уроків форм і умов активізації пізнавальної діяльності. Опрацювання їх для покращення навчальних досягнень учнів. - Оцінка та самооцінка напрацювань педагогів. Вибір шляхів удосконалення самоосвітньої роботи вчителів та учнів.

 • реалізаціязмісту і завдань, створеннявласногодосвіду (забезпеченняоперативногорозвиткусистеми);

 • розробка і апробаціясистемисоціально-психологічноїпідготовки викладача, майстра до педагогічноїдіяльності в інноваційнихумовах;

 • апробаціямоделіформування викладача, майстра як висококомпетентногофахівця.

 • Практичне дослідження проблеми ( ІІ рівень)- узагальнення досвідуроботипедколективу з проблемної теми (складанняпортфоліо).

Зміст роботи:

 • Організація роботи над новою темою:

 • Обговорення стану впровадження та реалізації єдиної методичної проблеми

 • Розробка методичними структурами основних положень, рекомендацій, заходів;

 • Обговорення стану впровадження та реалізації єдиної методичної проблеми на методичних комісіях, вироблення заходів стосовно їх реалізації;

 • Узагальнення та впровадження в практику роботи вчителів, майстрів ППД з даної проблеми;

 • Випуск методичних бюлетенів з досвіду роботи ліцею над проблемою

 • Апробація педагогічних та виробничих технологій, спрямованих на формування компетентностей викладача, майстра та компетентностей учня;

 • Апробація структурних компонентів моделі педагогічної діяльності за умови модернізації освітньої галузі та моделі формування викладача, майстра як висококомпетентного  фахівця;

 • Розробка рекомендацій щодо заключного етапу роботи над проблемним питанням

Форми роботи:

Оперативна нарада: Мета, засоби та основнінапрямкиметодичноїроботи в 2017/2018 н.р. щодореалізаціїІV.Узагальнюючого етапунауково-методичноїпроблеми.Методичний фестиваль «Самоосвіта – один із видів підвищення професійної компетентності педагога» (березень 2018 р.)

Методична сесія «Розвиток особистості кожного учня і підвищення творчої активності обдарованих учнів » (листопад 2017р.)

Педагогічна  рада: «Компетентнісний підхід – шлях до розвитку особистості» (лютий 2018 р.)

Круглий стіл «Від компетентного викладача до компетентного випускника ліцею» (квітень 2018р.)

Творчі звіти викладачів, майстрів ( захист портфоліо)  за темою самоосвіти (лютий – березень 2018р.)

Очікувані результати:

Аналіз результатів діагностики педагогів на ІІІ етапі реалізації проблемної теми. Необхідний рівень професійної компетентності педагогів  з науково-методичної проблеми ліцею.V. ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ:

вересень 2018 р.- травень 2019р.

     Мета: Оформлення практичних результатів роботи з проблемної теми;здійснення моніторингу динаміки змін роботи професійної компетентності педагогів ліцею; підбиття підсумків над проблемою, оцінка рівня самореалізації викладачів, майстрів;  оприлюднення загальних підсумків впровадження проблемного питання, підготовка матеріалів з цього питання.

Зміст роботи:

 • Анкетування викладачів, майстрів, визначення рівня їх методичної кваліфікації з проблеми, систематизація побажань педагогів.

 •  Узагальнення результатів моніторингу динаміки змін рівня професійної компетентності педагогів ліцею;

 • Аналіз (кількісний, якісний, теоретично-методологічний);

 • Діагностування педагогічного досвіду педагогів на основі розроблених анкет;

 • Оформлення результатів роботи у вигляді методичних порад, випуску методичних бюлетенів.

 • Теоретичнепідґрунтя та методика використанняінноваційнихтехнологійнавчання.

 • - Шляхи гуманізаціїстосунківміж педагогами та учнями.

 • - Формування оптимального педагогічногоклімату у шкільномуколективі – передмоваефективногонавчанняпід час викладаннярізнихпредметів.

 • - Правовасвідомість – показниквихованостіучнів: «Твоєжиття – твійвибір»

 • - Позитивнемислення – важливийчинник у розвиткутворчоїособистості.

 • - Інновації, котріспрацьовують на формування і виявленнянаявності в учнівокремихгрупкомпетентності.

Форми роботи: 

Методична  рада: Моніторинг пізнавальної самостійності і творчих здібностей учнів: проблеми, досвід, реалізація і перспективи педагогічної практики.

Педагогічна рада: (листопад 2018 р.) «Формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти в умовах реалізації навчально-виховного процесу ліцею»; 

Мікродослідження «Визначення ефективності  впровадження компетентісного підходу до навчально-виховного процесу:  

 • проведенняконтрольнихзрізівнавчальнихдосягненьучнів,адмістративнихконтрольнихробіт; 

 • вивчення й аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів; Проведення підсумкових зрізів професійних компетентностей учнів. «Результати педагогічного моніторингу за період 2014 – 2019р.р»

Випуск методичного вісника «Професійно -  компетентний вчитель, майстер ліцею», «Компетентний випускник ліцею» (січень 2018 р.)

Фестиваль педагогічних ідей і знахідок педагогів: (березень – квітень 2018 р.) «Творчість як прояв професійної компетентності»

Підсумкова науково-практична конференція (травень 2018 р.) «Колективний досвід роботи щодо впровадження компетентісно орієнтованого  навчання і виховання та створення умов для самореалізації викладача, майстра і учня ».

Очікувані результати:

 • Впровадження компетентнісно орієнтованого навчання і виховання в практику роботи.

 • Підбиття підсумків роботи педагогічного колективу, оцінка рівня самореалізації педагогів. Аналіз результатів діагностики педагогів на ІУ-У етапах реалізації проблемної теми.

Презентація портфоліо педагогів щодо реалізації проблемної теми.

 • Цілісна реалізація науково-методичної проблемної теми.

 • Підвищення професійної компетентності педагогів та результатів освітнього процесу в ліцеї.

 • Визначення нової проблемної теми МППЛ.

Вирішивши питання проблемної теми, педагогічний колектив ліцею має підняти на якісно новий рівень творчу професійну ініціативу майбутнього робітника, в якого виникатиме потреба висувати нові ідеї, шукати шляхи їх реалізації на практиці.

Викладачі та майстри в/н створюють власні педагогічні розробки, де відображається процес освоєння та впровадження ефективних технологій навчально-виробничого процесу. Педагоги ведуть порівняльний аналіз якості навчальної роботи .

По закінченні роботи над проблемною темою буде створена узагальнююча діаграма розвитку учнів з навчально-виробничого та виховного питань.


Пошук-Інформ №1 2015 рік

Перспективний план реалізації проблемної теми МППЛ( 2014-2019н. р.)

Проблемна тема МППЛ: «Формування професійної компетентності учня, реалізація його творчого потенціалу, національної самосвідомості шляхом впровадження сучасних технологій в навчально - виховної процес»

2014-2015н.р.
Науково-інформаційний,

діагностичний.

Теоретичнеобгрунтуванняметодичноїпроблеми.

Вивченнялітератури, нагромадженняматеріалу з проблемної теми
2015 – 2016 н.р.
Інформаційно-аналітичний
Аналізінформаційногоматеріалу з методичноїпроблеми

2016-2017 н.р.

Адаптаційно-корекційний

Методично – педагогічніаспектитворчостіучасниківнавчальногопроцесу.

Практичнедослідженняпроблеми – І рівень

Впровадженняелементівзасвоєногоматеріалу в навчальнийпроцес2018-2019н.р.

Підсумковийетап

Оформленняпрактичнихрезультатівроботи з проблемної теми

Захистпортфоліопедагогів

Підбиттяпідсумківроботипедагогічногоколективу, оцінкарівнясамореалізаціїпедагогів2017-2018н.р.

Узагальнюючийетап

Практичнедослідженняпроблеми-складанняпортфоліо – ІІ рівень

Узагальненнядосвідуроботипедколективу з проблемноїтеми

Обговорення стану впровадження та реалізаціїєдиноїметодичноїпроблеми


І рік 1 етап – 2014-2015 н.р. Науково-інформаційний, діагностичний.

Теоретичне обгрунтування методичної проблеми

Впровадження та реалізація змісту і завдань єдиної методичної проблеми

Вивчення літератури, нагромадження матеріалу з проблемної теми


Форми роботи

Теми заходів

Розв’язання проблем

І.Школа педагогічної майстерності молодого

викладачаЗнайомство з методикою проведення уроків.

Структура педагогічної майстерності.

Виявлення труднощів, надання методичної допомоги молодим працівникам з питань компетентісного підходу до викладання предмета.

Формування професійної компетентності педагогів.ІІ. Школа молодого майстра

Удосконалення форм та методів навчально-виховного процесу

Шляхи формування педагогічної майстерності майстрів.

Самоаналіз .


Виявлення труднощів, надання методичної допомоги молодим працівникам зпитань компетентісного підходу до проведення уроків в/н

ІІІ. Школа передового досвіду

Формування професійної компетенції педагога шляхом створення інноваційного середовища професійного ліцею

-Презентація творчих звітів.: «Особистісно-зорієнтоване навчання»( Борщевська А.І.-І категорія.

-«Система розвивального навчання»

-Компетентнісний підхід в підготовке та проведенні уроків в/н».- Старикова А.І.-майстер в/н І катег.


ІV.Психолого-педагогічні семінари, проблемні семінари

Професійна компетентність — потенціал сучасної педагогіки і психології.

- Підвищення якості навчального процесу за допомогою продуктивного навчання


V. семінари.

Професійна компетентність — потенціал сучасної педагогіки і психології.

Науково-інформаційна діяльність на І етапі

Нагромадження матеріалу.

VІ. Педагогічні читання

« Компетентнісний підхід в навчанні як базова продуктивного навчання»Життєва та професійна компетенція як феномен


Презентація творчих звітів педагогів що атестуються.

Теоретичне обґрунтування проблемиІІ рік 2015-2016 2 етап -Інформаційно- аналітичнийАналіз інформаційного матеріалу з методичної проблеми

Впровадження та реалізація змісту і завдань єдиної методичної проблеми


Форми роботи

Теми заходів

Розв’язання проблем

І.Школа педагогічної майстерності молодого

викладачаТворчій підхід до уроків теоретичного навчання

- Комплексне методичне забезпечення уроків

- продуктивні форми та методи навчання
ІІ. Школа молодого майстра

Дидактика виробничого навчання

- Комплексне застосування методів в/н

- продуктивні форми та методи навчання
ІІІ. Школа підвищення професійної майстерності

Використання сучасних освітніх технологій у формуванні професійних компетенцій учнів

- Методика проведення ігрових елементів на уроках теоретичного та виробничого навчання

(Костіна Ю.А.-викл.І категорії з предмета «Фізика»,

Піскун С.А.-дослідницька діяльність учнів,

Старикова А.І.-майстер в/н І категорії, спец. вищої категорії)

-Особистісно-зориєнтоване навчання

(БорщевськаА.І.-майстер в/н ІІ категорії,
ІІІ.V. Семінари:

а) психолого-педагогічний

б) проблемний
в)теоретичний семінар

г) семінар-практикум

-інтерактивна гра-тренінг


-«Професійна компетентність — потенціал сучасної педагогіки і психології. Вдосконалення уроку та його ефективності ”;

-«Формування професійної етики педагогів»

«Сучасний урок.

Основні методи мотивації та стимулювання навчальної діяльності учнів.

Особистісне зростання педагогів


- Професійні компетентності особистості
Вдосконалення уроку та його ефективності.

Удосконалення змісту, форм та методів сучасного уроку

- Освоєння нагромадженого матеріалу з проблемної теми


VІ. Педагогічні читання

«Сучасному уроку – наукову організацію, високу якість за допомогою сучасних інноваційних технологій".

« Круглий стіл» -

«Педагогічні інновації - зростання педагогічної майстерності педагога».Освоєння нагромадженого матеріалу з проблемної теми


Удосконалення уроку

в контексті сучасних інноваційних технологій


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка