Постанова президії вак україни від 14. 10. 09 №1-05/4Сторінка1/47
Дата конвертації08.03.2016
Розмір8.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


М

ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Серія «Облік і фінанси»

Збірник наукових праць

Випуск 8 (29)

Луцьк 2011

УДК 336:378.3Рекомендовано як фахове видання

Постанова президії ВАК України від 14.10.09 № 1-05/4
Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 8 (29) –– Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2011. – 536 с.
У збірнику розглядаються теоретичні та прикладні засади обліку і фінансів в сучасних умовах з врахуванням нових тенденцій розвитку світової економічної науки і практики


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Відповідальний редактор:
Герасимчук З.В.

доктор економічних наук, професор

Заступники відповідального редактора:
Вахович І.М.

доктор економічних наук, професорЧлени редакційної колегії:
Галушкіна Т.П.

доктор технічних наук, професор

Дем’яненко М.Я.

доктор економічних наук, професор

Карлін М.І.

доктор економічних наук, професор

Качала Т.М.

доктор економічних наук, професор

Ковальська Л.Л.

доктор економічних наук, професор

Козоріз М.А.

доктор економічних наук, професор

Крикавський Є.В.

доктор економічних наук, професор

Малік М.Й.

доктор економічних наук, професор

Мокій А.І.

доктор економічних наук, професор

Поручник А.М.

доктор економічних наук, професор

Слав’юк Р.А.

доктор економічних наук, професор

Хлобистов Є.В.

доктор економічних наук, професор

Черчик Л.М.

доктор економічних наук, професор

Чухрай Н.І.

доктор економічних наук, професор

Голян В.А.

доктор економічних наук, професор

Кощій О.В.

доктор економічних наук, професор

Божидарнік Т.В.

кандидат економічних наук, доцент

Московчук А.Т.

кандидат економічних наук, доцент

Відповідальний секретар
Садовська І.Б.

кандидат економічних наук, професор

Різник Н.С.

кандидат економічних наук, доцент

Рецензенти:
Кірейцев Г.Г.

доктор економічних наук, професор

Гарасим П.М.

доктор економічних наук, професор

У даному випуску збірника розміщені матеріали, що рекомендовані до друку організаційним комітетом Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки», м. Луцьк, 3 грудня 2010 р. та Вченою радою Луцького національного технічного університету (протокол № 6 від 26 листопада 2010 р.)

Рекомендовано до друку Вченою радою Луцького національного технічного університету (протокол № 10 від «27» січня 2011 р.).

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15521-4093 ПР

Тексти статей представлено у авторській редакції. Автори несуть повну відпо-відальність за зміст публікації, а також добір, точність наведених фактів, цитат, власних імен та інших відомостей.
© Луцький національний технічний університет, 2011
Акименко О.Ю., Гаймановська Н., Сокіл Ю. 

Реформування податкової системи України……………………8

Андрос С.В.

Моделювання кредитно-інвестиційної стратегії банків з позиції фінансової стійкості………………………………………………15

Арутюнян С.В.

Перспективи розвитку франчайзингу на підприємствах харчової промисловості…………………………………………..27

Бабин І.М.

Класифікація витрат підприємств сфери послуг – як основа ефективного управління ними…………………………………..32

Бачинський В.І., Кузьмінська К.І.

Системи таргет-костінг та кайзден-костінг та особливості їх застосування на підприємствах гірничо-збагачувального комплексу…………………………………………………………38

Бернадзіковська Л.О.

Оцінка економічних проблем сталого розвитку сільських територій регіону та шляхи їх подолання……………………….46

Божидарнік Н.В., Пех Т.І.

Державне валютне регулювання в умовах кризи……………….50

Божидарнік Н.В.

Особливості валютного контролю в Україні……………………56

Божидарнік Т.В., Гасуха Л.О.

Інвестування, як необхідна умова розвитку АПК Волині……...63

Бортнікова О.О.

Актуальні проблеми оперативного обліку в сільському господарстві……………………………………………………….69

Власенко І.М.

Сучасні тенденції розвитку експортного потенціалу молочної галузі України……………………………………………………..74

Герасимчук З. В., Сидорук С.В.

Методика оцінки ефективності територіальної організації ринку готельних послуг в регіоні………………………………..81

Голик М.В., Сопко В.В.

Правові колізії у законодавчому забезпечені кредитної діяльності…………………………………………………………88Головацька С.І.

Облігації у будівництві: інвестиційно-обліковий аспект…….95

Гурська О.М.

Проблема узгодження податкового менеджменту економічних суб’єктів України………………………………..100

Джаман М.О., Гончаров Г.О.

Теоретико-практичні засади формування регіональної системи забезпечення економічної безпеки малого бізнесу...104

Динько І.М.

Фінансовий результат у системі управлінського обліку……..115

Доліновська О.Я.

Суперечливий характер впливу державного зовнішнього боргу на розвиток національної економіки…………………..119

Дуганець Н.В.

Обліково-інформаційне забезпечення бурякоцукрового виробництва……………………………………………………..131

Дячук В.І.

Основні підходи до автоматизації обліку на підприємстві, їх проблеми та вплив на працю облікового персоналу…………137

Жук В.М.

Теоретико-методологічні засади обліку та контролю підтримки сільського розвитку………………………………...142

Жураковська І.В.

Оцінка інтелектуального капіталу в обліку: протиріччя теорії і практики………………………………………………...152

Зеленко С.В.

Проблеми організації облікового процесу в сільськогосподарських виробничих кооперативах Волинської області……………………………………………...158

Івасів І.Б.

Місце і роль відкритості та прозорості у банківській діяльності………………………………………………………..174

Іващук С.П.

Експортний потенціал як ключовий фактор сучасної інтеграційної стратегії України………………………………..186

Ігнатенко Т.В.

Використання трансфертних цін у внутрішніх операціях підприємства…………………………………………………….201
Калабухова С.В.

Визначення соціально-економічної сутності підприємницької діяльності як об’єкта аналітичного забезпечення…………………………………………………….210

Кальченко Л.А.

Послуга готельного бізнесу: термінологічне визначення та характеристика………………………………………………….225

Кацевич В.К.

Основні засоби: характеристика та класифікація…………….230

Клименко Д.О.

Зародження бухгалтерії та формування бухгалтерського обліку як науки………………………………………………….236

Колпакова Н.С.

Управління ризиками реформування агро формувань…………245

Король В.В.

Оцінка та облік гички цукрових буряків……………………...252

Котляревська Н.С.

Удосконалення інформаційного забезпечення обліку лісових ресурсів………………………………………………...260

Кравчук О.О.

Соціально-економічні аспекти розвитку виробництва біопалива в Україні……………………………………………..269

Кривоконь О.С.

Щодо аналізу кредитоспроможності підприємств…………...275

Кучеркова С.О.

Вдосконалення аналітичного обліку кредиторської заборгованості…………………………………………………..282

Левицька О.О.

Вплив облікової політики на відображення в обліку та звітності фінансових результатів діяльності підприємства….289

Мартинюк Н.Ю.

Відображення витрат на якість в обліковій системі будівельного підприємства…………………………………….299

Міняйло В.П.

Система інформаційного забезпечення аналізу закупівель за державні кошти…………………………………………………306

Мошенський С.З.

Економічна сутність та функціональна специфіка глобального ринку деривативів………………………………..314

Нагірська К.Є.

Конвергенція управлінської та фінансової звітності в умовах глобалізації економіки…………………………………236

Нужна О.А.

Узагальнення підходів до трактування оборотних активів….331

Олендій О.Т.

Науковий генезис та проблеми реалізації державного фінансового аудиту бюджетних програм……………………..337

Петрук О.М., Виговська Н.Г.

Глобалізація як передумова трансформації контрольних функцій держави………………………………………………..346

Писаренко Т.М.

Переваги і недоліки системи обліку і калькулювання за змінними витратами…………………………………………….360

Плаксієнко В.Я., Кухта К.О.

Продовольча безпека зернопереробної промисловості………371

Приступа К.П.

Вдосконалення організаційного забезпечення оперативного контролю в сільському господарстві………………………….376


Пронько Л.М., Березок С.В.

Вартість і капіталізація підприємств та методи їх оцінки…...384

Пташник А.М.

Сучасний стан сфери товарного обігу………………………...391

Свідерській Д.Є.

Методологічні особливості аудиту фінансової звітності…….399

Святохо Н.В.

Аналіз джерел відшкодування витрат на природоохоронну діяльність промислових підприємств…………………………405

Скрипник М.І.

Позамовний та попроцесний методи калькулювання собівартості продукції: переваги та недоліки………………...412

Сук П.Л.

Організація обліку праці та її оплати………………………….423

Сулима О.Й.

Алгоритм протидії впливу загроз діяльності промислового підприємства……………………………………………………431

Талах Т.А.

Оцінка ефективності використання трудових ресурсів підприємств хлібопекарської промисловості……………………...438

Ткаченко С.А.

Щодо необхідності створення адекватного вимогам ринку бюджетного забезпечення інноваційного розвитку підприємств……………………………………………………..452

Ткачук І.М.

Аналітична робота підприємств галузі дорожнього господарства…………………………………………………….459

Тлучкевич Н.В.

Організація аналітичної роботи на підприємстві: управлінський аспект…………………………………………..464

Томілова Н.О.

Основні аспекти процесу прийняття управлінських рішень щодо виробництва продукції кормових культур……………..474

Туварчієва Г.А.

Фактори конкурентоспроможності виробництва продукції вівчарства………………………………………………………..480

Харинович Д.О.

Методика контролю діяльності торговельних підприємств у контексті глобалізації економіки………………………………484

Царенко Н.В.

Класифікація витрат на корпоративну культуру промислового підприємства…………………………………...491

Черкасова А.В.

Проблеми бухгалтерського і податкового обліку валютних операцій…………………………………………………………499

Чудовець В.В.

Проблеми уніфікації та забезпечення якості фінансової звітності…………………………………………………………507

Шкабура М.О.

Історичний аспект облікової політики…………………………511

Штимер Л.Т.

Теоретичні аспекти економічної сутності категорії "потенціал матеріальних ресурсів підприємства"……………516

Шумська В.Б.

Методика аналізу маркетингу відносин на сільськогосподарських підприємствах………………………..522

Ячменьова В.М., Клевець М.І.

Контроль як підсистема сучасного менеджменту підприємства……………………………………………………529

УДК 336.2

Акименко О.Ю., Гаймановська Н., Сокіл Ю.

Чернігівський державний технологічних університет
РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
У статті розглянуто основні засади податкового законодавства України. Досліджено сутність податків, зборів та їх видів. Доведено необхідність зменшення загальнодержавних податків (з 29 до 17), відміни десяти місцевих податків та зборів.

Ключові слова: законодавство, податкова система, податковий кодекс, податки, збори, податковий режим.
Akimenko A.Yu., Haymanovska N., Sokil Yu.

Reforming the tax system UKRAINE
In the article are the basic principles of tax legislation of Ukraine. There are essence of taxes, fees and types. The necessity of reduction of taxes (from 29 to 17), abolition of the ten local taxes and fees.

Keywords: legislation, tax system, tax codex, taxes, the tax regime.
Акименко А.Ю., Гаймановская Н., Сокол Ю.

РЕФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ
В статье рассмотрены основные принципы налогового законодательства Украины. Исследована сущность налогов, сборов и их видов. Доказана необходимость уменьшения общегосударственных налогов (с 29 до 17), отмены десяти местных налогов и сборов.

Ключевые слова: законодательство, налоговая система, налоговый кодекс, налоги, сборы, налоговый режим.
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. 7 жовтня 2010 року Верховною Радою України прийнято в першому читанні проект Податкового кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2011 року. За словами прем’єр-міністра України основною ідеєю Податкового кодексу є зменшення податкового тиску на бізнес. У зв’язку з цим виникає безліч суперечливих питань пов’язаних, по-перше, з порядком обчислення податку на прибуток (правильне визнання та оцінка доходів та витрат); по-друге, розрахунком податку на додану вартість; по-третє, з методами бухгалтерської амортизації для цілей оподаткування; по-четверте, із формуванням сприятливого інвестиційного клімату для залучення іноземних інвестицій та інших.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. Теоретичні та методологічні основи податкової системи України, а саме: сутність податків, їх види, особливості формування та реалізації державної податкової політики знайшли своє відображення в працях вчених-економістів: М. Азарова, О. Василика, В. Вишневського, В. Гейця, М. Дем'яненка, С. Льовочкіна, І. Луніної, П. Мельника, В. Опаріна, А. Соколовської, А. Поддєрьогіна, Л. Шаблистої, О.Шитрі, Н.Фліссак, Т.Фомовської, А.Фурмана, Г.Хмельова та інших.

Чинна податкова система України, види податків, порядок їх обчислення, перелік об’єктів оподаткування, платників податків, правове регулювання податкової системи закріплені Законом України „Про систему оподаткування” [5], Постановою Верховної Ради України „Про основні положення податкової політики в Україні” [9], постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативними актами. Але, складність та суперечливість податкового законодавства, внесення численних змін до податкових законів, надмірне податкове навантаження на платників податків, зниження ділової активності суб’єктів господарювання, численні конфлікти між контролюючими органами у сфері оподаткування та платниками податків потребує реформування податкової системи.Цілі статті. Метою статті є дослідження теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо створення нової податкової системи (у зв’язку з прийняття нового Податкового кодексу), яка буде ефективним інструментом державного регулювання економіки.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка