Постанова президії вак україни від 14. 10. 09 №1-05/4Сторінка40/47
Дата конвертації08.03.2016
Розмір8.17 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   47

Висновки. Таким чином, проаналізувавши вплив окремих факторів на ефективність використання трудових ресурсів та зробивши узагальнення, ми прийшли до висновку, що найсуттєвішими чинниками, які впливають на ефективність їх використання, є підвищення виробітку кожного працівника, збільшення чисельності працівників на підприємствах, збільшення відпрацьованих людино-годин, а також підвищення коефіцієнта змінюваності трудових ресурсів. За рівнянням регресії були встановлені чинники, що негативно впливають на рівень ефективності використання трудових ресурсів, а саме показники її руху, а також підвищення питомої ваги промислово-виробничого персоналу підприємства.

Вирішальна роль впливу негативних факторів дала змогу розрахувати резерви зростання валової доданої вартості на одного працівника. З урахуванням даних обробки аналітичної інформації сукупний резерв становить 3089,25 грн валової доданої вартості на одного працівника за рахунок поліпшення ефективності використання трудових ресурсів.


Список використаних джерел:

1.Головко Т.В.Стратегічний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За ред. М.В. Кужельного./ Головко Т.В., Сагова С.В.  К.: КНЕУ, 2002.  198 с.

2.Кіндрацька Г.І.Економічний аналіз:Підручник / За ред..проф.А.Г.Загороднього. /Кіндрацька Г.І., Білик М.С.,Ю Загородній А.Г. – 3-тє вид., перероб. і доп.- К.:Знання, 2008.-487с.

3.Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: Навч.посіб. / Купалова Г.І. – К.:Знання, 2008. – 639с.

4.Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібн. / Г. В. Савицька – 2-ге вид.,випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 662 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

УДК 336.145

Ткаченко С.А.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова


ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ АДЕКВАТНОГО ВИМОГАМ РИНКУ БЮДЖЕТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Визначено основні недоліки традиційної системи фінансового планування та розвинуто положення щодо необхідності створення адекватного вимогам ринку бюджетного забезпечення інноваційного розвитку підприємств в сучасних умовах інформаційної економіки.

Ключові слова: бюджетування, забезпечення інноваційного розвитку підприємств, необхідність створення.
Tkachenko S.

ON THE NEED FOR CREATING ADEQUATE MARKET REQUIREMENTS BUDGETARY SUPPORT FOR INNOVATIVE COMPANIES
The basic lacks of traditional system of financial planning are defined and position about necessity of creation of the market of budgetary maintenance of innovative development of the enterprise adequate to conditions for modern conditions of information economy is developed.

Keywords: budgeting, maintenance of innovative development of the enterprise, necessity of creation.
Ткаченко С.А.

О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ АДЕКВАТНОГО ПОТРЕБНОСТЯМ РЫНКА БЮДЖЕТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Определены основные недостатки традиционной системы финансового планирования и развиты положения о необходимости создания адекватного требованиям рынка бюджетного обеспечения инновационного развития предприятий в современных условиях информационной экономики.

Ключевые слова: бюджетирование, обеспечение инновационного развития предприятий, необходимость создания.
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. Поглиблення та трансформація ринкових процесів в економіці України стали інтенсивним поштовхом до впровадження функції бюджетування в практику управління господарською діяльністю підприємств.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. Не зважаючи на те, що сьогодні існує значна кількість загальнонаукових розробок з проблем бюджетування як вітчизняних так і зарубіжних економістів, серед яких можливо виділити роботи таких як: Гнилицька Л., Денисова І.О., Шевченко К.В., Ковтун С., Джереми Хоуп, Робин Фрейзер, Хруцкий В.Е., Гамаюнов В.В. [1-5] та інших, трактування ролі бюджетування залишається неоднозначним. Зокрема, більшість вчених розглядають бюджетування у його вузькому класичному трактуванні – як план доходів і витрат підприємства, залучення ним коштів та їх використання, здійснення різних платежів. Отже, важливе теоретичне і практичне значення має уточнення та з’ясування ролі функції бюджетування, як методу забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств в сучасної ринкової економіці України, яка в науковій літературі, на наш погляд, розглянута недостатньо. Цей факт встановлює проблему в загальному вигляді та підкреслює її актуальність.

Актуальність, недостатня теоретична і методологічна розробленість та суттєва практична значимість вищевказаних питань зумовила вибір теми публікації, її мету, завдання і структуру.

Публікація підготовлена на основі дослідження, яке проводилося відповідно до планів науково-дослідних та науково-методичних робіт кафедри теоретичної і прикладної економіки факультету менеджменту і маркетингу НТУУ «КПІ» у межах теми «Дослідження напрямів формування промислового потенціалу у трансформаційній економіці» (номер державної реєстрації 0107U001810). Автором розроблено механізм реалізації інноваційного розвитку підприємств в умовах поглибленого використання рішень підсистеми фінансового планування.

Цілі статті. Метою даної публікації стало визначення наукових засад, розробка та обґрунтування теоретичних положень, науково-практичних методів і рекомендацій щодо забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств в ринкових умовах на основі створення адекватного вимогам ринку бюджетного забезпечення.

Для досягнення поставленої мети були визначені та вирішені наступні завдання: • узагальнено погляди вітчизняних та закордонних вчених на основні недоліки традиційного бюджетування як управлінської функції та її роль у забезпеченні інноваційного розвитку промислових підприємств в конкуруючій економіці;

 • запропоновано конкретні рекомендації щодо необхідності створення адекватного вимогам ринку бюджетного забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств.

Об’єкт дослідження – процеси інноваційного розвитку промислових підприємств і їх інформаційне відображення в конкуруючій економіці України.

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних та науково-практичних питань функції бюджетування у забезпеченні інноваційного розвитку промислових підприємств машинобудування в сучасних умовах ринкової економіки України.

Теоретико-методологічною основою публікації є діалектичний метод і основні положення теорії бюджетування, інновацій. У процесі дослідження використовувалися такі методи: абстрактно-логічний (для теоретичного узагальнення і формулювання висновків); монографічний (при дослідженні теоретичних методик бюджетування) тощо.

Інформаційна база публікації: законодавчо-нормативні акти України, звітність підприємств, дані бюджетів машинобудівних підприємств; монографії вітчизняних та закордонних вчених-економістів; публікації вітчизняних і закордонних вчених-економістів з дослідженої проблематики в періодичній пресі; інші джерела. Практична база дослідження – промислові підприємства галузі машинобудування Миколаївської області України за 2003-2008 рр. Для дослідження нами були обрані наступні підприємства Миколаївської області України: АТВТ "Завод "Екватор" (виготовлення кондиціонерів та повітряно-очищувального обладнання), АТВТ «Первомайськдизельмаш» (виготовлення двигунів внутрішнього згоряння), ВАТ «Завод Фрегат» (виготовлення сільгосптехніки), ВАТ «Інгул» (виготовлення трансформаторів), ВАТ «Конвеєрмаш» (виготовлення конвеєрів), ВАТ МП "ЕРА" (виготовлення судового та енергетичного обладнання), ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» (виготовлення турбін).Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. «Статистика свідчить про те, що більшість невдач у бізнесі (від втрати частки ринку до банкрутства) викликана тим, що важливі стратегічні рішення приймаються або в умовах нестачі інформації або на основі помилкових чи застарілих даних» [2, с.22].

В кінцевому рахунку ми приходимо до висновку, що розуміння цих факторів, необхідне для правильного керівництва роботою підприємства, неможливе без наявності різноманітної інформації, серед якої провідне місце займають дані фінансового планування. З цим погоджується Лариса Гнилицька, вказуючи на те, що «… впровадження бюджетування у вітчизняну практику, … відкриє нові перспективи щодо застосування новітніх методик управління окремими структурними ланками та підприємством у цілому» [1, с.12]. Традиційна ж система бюджетування, як вважають провідні фахівці з питань економіки, має низку недоліків.

Наведемо точку зору деяких з них (табл. 1).

Таблиця 1

Недоліки традиційної підсистеми бюджетування


Визначення

Джерело

«Чому бюджетування визиває настільки сильне незадоволення? Основних причин три:

 1. бюджетування – процес обтяжливий і дорожнечий;

 2. бюджетування малопридатне в умовах сучасного конкурентного середовища і більш не відповідає ні потребам керівників, ні потребам операційних менеджерів;

 3. масштаби «маніпулювання цифрами» звітності досягли неприпустимого рівня.

Ці проблеми виникли не в один день. Бюджетування – хворе місце багатьох підприємств вже на протязі багатьох десятків років, просто компанії у своєї більшості замовчували ці проблеми і старалися їх не помічати. Однак стрімкі зміни в конкурентному середовищі в 1990-ті роки і корпоративні скандали 2001-2002 років вскрили ці проблеми та представили їх на загальний розгляд»

[4, с. 22]

«Навіть зараз, коли Україна підключена до світового інформаційного потоку обміну досвідом та знаннями, а кількість кваліфікованих фахівців зростає, системи планування діяльності на українських підприємствах не позбавлені недоліків:

 • форми більшості планово-економічних документів незручні для фінансового аналізу;

 • процес планування за традицією починається з виробництва, а не з вивчення потреб ринку в конкретному продукті та розробки плану маркетингу;

 • при плануванні переважає витратний метод ціноутворення, без врахування попиту на продукцію;

 • не робиться аналіз беззбитковості продаж;

 • економічне планування не доводиться до фінансового і тому не надає можливості визначити потребу у фінансуванні діяльності підприємства;

 • при системі планування, яка існує неможливо визначити запас фінансової міцності, достовірно провести сценарний аналіз та аналіз фінансової стійкості підприємства в мінливих умовах діяльності.

Майже всі ці недоліки пов’язані з мінливістю переходу від старої економічної системи до нової»

[3, с. 9]

«Сьогодні бюджетування … застосовується на наших підприємствах в найкращому випадку для того, щоб контролювати окремі показники, наприклад розміри дебіторської … і кредиторської … заборгованості …, або для того, щоб встановити рівні витрат в окремих структурних підрозділах. Але ніяк не для того, щоб управляти активами компанії, добиватися зростання капіталізації або надійно визначати інвестиційну привабливість окремих напрямів господарської діяльності. Іншими словами, призначення бюджетування в наших компаніях невиправдано звужується»

[5, с. 10]

Вище наведені недоліки бюджетного забезпечення породжують утруднення в отриманні відповідної інформації для прийняття управлінських рішень і як наслідок з`являються грубі помилки і похибки в управлінні інноваційною діяльністю підприємства. Тому, на наш погляд, у цей час виникла гостра потреба у створенні адекватного вимогам ринка бюджетного забезпечення інноваційного розвитку підприємств. Це пояснюється тим, що відповідно розроблена підсистема бюджетування інноваційної діяльності підприємств по-перше, буде надавати відповідну інформацію для вирішення основних управлінських завдань інноваційного розвитку та допоможе виявити, які товари, збутові території, розподільчі канали, розміри замовлень, підрозділи, відділи та службовці перш за все вимагають до себе пристальної уваги, а по-друге, призведе до виникнення реального економічного ефекту від її впровадження, виходячи з того, що корисність від використання інформації буде більшою за витрати на її отримання. Ось чому розробка теоретичних і практичних питань організації та методології підсистеми бюджетування стратегічно-орієнтованого типу й використання її в управлінні стають особливо актуальними.

Із усього вище викладеного можливо відзначити, що використання даних бюджетування в управлінні інноваційним розвитком, безсумнівно, збільшиться, тому що вони забезпечують розуміння науково-технічних процесів ціною невеликих витрат для суб`єкта підприємницької діяльності. Тобто, питання про необхідність створення адекватного вимогам ринка бюджетного забезпечення інноваційного розвитку уявляється нам теоретично обґрунтованим.

Висновки. Наукова новизна одержаних результатів полягає в постановці, теоретичному обґрунтуванні, практичному вирішенні комплексу питань створення системно-функціонального управління інноваційним розвитком промислових підприємств з розширеним використанням бюджетного інструментарію.

У процесі дослідження одержано такі найсуттєвіші наукові результати.

Виявлено основні недоліки традиційної системи фінансового планування та розвинуто положення щодо необхідності створення адекватного вимогам ринку бюджетного забезпечення інноваційного розвитку підприємств.

Наукові результати дослідження й основні положення публікації доведені до рівня проектних системно-функціональних рішень, методичних розробок і практичних рекомендацій, які можуть використовуватися в управлінні інноваційним розвитком промислових підприємств в сучасної ринкової економіці.

Найбільшу цінність для практики підприємств машинобудування має наступна розробка: визнання того факту, що бюджетування відіграє визначальну роль у забезпеченні інноваційного розвитку промислових підприємств. Пропозиції щодо практичного застосування результатів публікації прийняті до впровадження ВАТ «Конвеєрмаш» (Акт про впровадження «Бюджетування як система забезпечення інноваційного розвитку підприємств» від 29 січня 2009 р. № 24/35) та АТВТ «Первомайськдизельмаш» (Акт про впровадження «Бюджетування як система забезпечення інноваційного розвитку підприємств» від 29 грудня 2009 р. № 74/81) тощо. Наприклад, дослідження, проведені у машинобудівної промисловості, показали, що впровадження в межах системи управління підприємством першочергових завдань бюджетування тільки на 7 підприємствах надає підсумковий річний економічний ефект, який приблизно дорівнює 1,3 млн. грн. Цей факт можливо пояснити тим, що по-перше, бюджетування у повсякденній роботі підприємств виступає як основний засіб забезпечення інноваційного розвитку і, по-друге, займаючи в системі управління проміжне положення між обліково-аналітичною інформацією та прийняттям управлінських рішень, бюджетування виступає базою для прийняття рішень, їх логічною основою. Від комплексності, якості і своєчасності бюджетування залежить і оптимальність рішень, які приймаються, та ефективність управління. Теоретичні розробки публікації використовуються в навчальному процесі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, кафедри «Облік і економічний аналіз» (Довідка № 2513/66-11 від 17.07.2009 року) та апробовані у матеріалах та резолюції ІІ науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства», яка організована і проведена 23-24 жовтня 2009 р. Національним університетом «Львівська політехніка» (Акт про апробацію результатів наукових досліджень Ткаченко С.А. від 07.12.2009 р. № 6701-1237).

Проведене дослідження є самостійною науковою працею. Представлені в публікації наукові результати є особистими розробками автора. Внесок автора полягає у розробці адекватної вимогам ринкової економіки і специфіки сучасного машинобудування функціональної бюджетної моделі управління інноваційним розвитком промислових підприємств та її інформаційного забезпечення.

Серед перспектив подальших розвідок у даному напрямку особливою актуальністю, на наш погляд, відрізняється питання пов’язане із переконливим доказом того факту, що впровадження бюджетування в управління виступає найважливішим фактором підвищення ефективності стратегії інноваційного розвитку на промислових підприємствах.
Список використаних джерел:


 1. Гнилицька Л. Контроль та аналіз у бюджетуванні / Л. Гнилицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. - №7. – С. 12-25.

 2. Денисова І.О. Деякі аспекти представництва страхової компанії в Інтернет / І.О. Денисова, К.В. Шевченко // Маркетинг в Україні. – 2006. - № 1. – С. 20-23.

 3. Ковтун С. Бюджетування на сучасному підприємстві, або як ефективно управляти фінансами / С. Ковтун. – Х.: Фактор, 2005. – 340 с.

 4. Хоуп Д. За гранью бюджетирования. Как руководителям вырваться из ловушки ежегодных планов / Д. Хоуп, Р. Фрейзер; [пер. с англ. Р.В. Кащеева]. – Москва: Вершина, 2007. – 272 с.

 5. Хруцкий В.Е. Внутрифирменное бюджетирование: настольная книга по постановке финансового планирования / В.Е. Хруцкий, В.В. Гамаюнов; [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 464 с.

УДК: 625.7

Ткачук І.М., к.е.н., доцент

Луцький національний технічний університет


АНАЛІТИЧНА РОБОТА ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА
Постійні ринкові зміни потребують від власників підприємств раціональних заходів, здатних усунути невизначеність та забезпечувати ефективну діяльність у майбутньому. Одним з найбільш адекватних засобів оцінки за дійсним станом та формування майбутньої стратегії розвитку підприємства є своєчасно проведений економічний аналіз.

Ключові слова: аналіз, аналітична робота, ефективність, оцінка, фінансування.
Tkachuk I.N.

REPORT OF ROAD SECTOR COMPANIES
Regular market changes require owners of rational action, capable to eliminate uncertainty and provide efficient operation in the future. One of the most adequate means for evaluation of actual state and future development strategy is timely conducted economic analysis.

Keywords: analysis, analytical work, efficiency, evaluation, financing.
Ткачук И.Н.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Постоянные рыночные изменения требуют от владельцев предприятий рациональных мер, способных устранить неопределенность и обеспечивать эффективную деятельность в будущем. Одним из наиболее адекватных средств оценки за действительным состоянием и формирования будущей стратегии развития предприятия является своевременно проведенный экономический анализ.

Ключевые слова: анализ, аналитическая работа, эфективность, оценка, финансирование.
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. Організовуючи діяльність, кожне підприємство намагається зайняти певний сегмент на ринку. Для реалізації наміченої мети окреслюються відповідні цілі, які залежать від етапів життєвого циклу проекту, а також від внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на поведінку господарюючого суб’єкта. Фінансовий результат є не тільки індикатором ефективності діяльності господарських систем підприємства, а й певним показником привабливості для інвесторів і власників. Як висновок, на підприємстві, що прагне до фінансової результативності, важливості набуває оцінка ситуацій та прийняття господарських рішень, відповідальність за кінцеві результати, це в свою чергу потребує особливих вимог до його управління.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. Згідно досліджень, використовувані в даний час у практичній роботі підприємств дорожньої галузі методи оцінки та планування не забезпечують повною мірою вирішення поставлених завдань. Це пояснюється наступними причинами: відсутністю багатоваріантного та системного підходу до аналітичної роботи; недосконалістю планової діяльності в ринкових умовах господарювання; невикористанням оптимальних методів планування діяльності; недооцінкою факторів ризику та невизначеності при аналізі й плануванні, а також прийнятті рішень.

Цілі статті. Метою дослідження є теоретичне та практичне узагальнення ролі аналітичної роботи в управлінні підприємств галузі дорожнього господарства. Оскільки, успішне сьогоденне функціонування підприємств неможливо уявити без своєчасної оцінки стану господарської діяльності та її раціонального планування, які забезпечуються завдяки ефективно проведеному економічному аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Підприємства є лише виконавцями, вони позбавлені самостійного вибору програми дій і прийняття управлінські рішення стосовно використання ресурсів отриманих із бюджетну. Право ж розподілу фінансових і виробничих ресурсів, а також контроль за результатами праці зосереджені у руках адміністративної системи. Отже, діяльність підприємств галузі дорожнього господарства, незважаючи на ринковий вектор розвитку держави, і надалі залежить від централізованого, командно-адміністративного розподілу коштів на їх фінансово-господарське забезпечення.

Головними причинами існуючих у дорожній галузі проблем є: 1. громіздка система органів управління автомобільними дорогами;

 2. недоліки законодавчого забезпечення підприємств галузі дорожнього господарства (в даний час відсутні законодавчі та нормативні акти, що визначають напрями розвитку галузі, встановлюють права та обов’язки органів і організацій, що взаємодіють між собою в процесі фінансування, проектування, будівництва, реконструкції та утримання автомобільних доріг);

 3. відсутність реальної конкуренції при розміщенні замовлень на виконання дорожніх робіт;

 4. витрати на дорожні роботи часто перевищують фактичне фінансування, що призводить до утворення ланцюжка неплатежів і погіршення фінансового становища дорожніх підприємств;

 5. недосконалість в організації централізованих закупівель основних матеріально-технічних ресурсів для робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, а саме несвоєчасне постачання продукції та матеріально-технічних ресурсів дорожнім організаціям, невідповідність якості поставленої продукції технічним вимогам;

 6. відсутність практичного техніко-економічного обґрунтування проектів і ціноутворення. У результаті відбувається значне зростання реальної вартості об'єктів порівняно з кошторисною вартістю.

Саме на користувачів автошляхами непосильним тягарем лягають витрати, пов’язані з поганим станом дорожнього господарства держави. За даними досліджень, виконаних Світовим банком реконструкції і розвитку, у випадках, коли через нестачу коштів допускається погіршення стану дороги з інтенсивністю руху 500 автомобілів на добу, недовкладення кожного долару в її утримання та ремонт призводить до збільшення собівартості автомобільних перевезень на 2 - 3 долари США. Як результат, економія витрат на ремонт і утримання доріг є не лише невигідною, але і обертається збільшенням загальної вартості перевезених товарів через підвищення витрат на транспортні послуги. У середньорічному кожен долар, витрачений на ямковий ремонт і укладання нового шару асфальтобетону, дозволяє заощадити від 1,4 до 44 доларів США експлуатаційних витрат залежно від інтенсивності руху [2].

Сучасні умови економічного розвитку припускають зміни підходів до управління виробництвом, до порядку формування інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень, спрямованих на забезпечення економічної безпеки функціонування підприємства. Відповідно, зміст управління підприємством галузі дорожнього господарства необхідно розглядати з урахуванням внутрішнього і зовнішнього середовища безпеки діяльності.

Слушною є думка проф. Лімітовського М.А., з якою не можливо не погодитись, а саме, що можливості організації для здійснення намічених планів визначаються станом її зовнішнього і внутрішнього середовища. Якщо зовнішнє середовище характеризується відносинами з постачальниками, замовниками і конкурентами, тобто в кінцевому підсумку можливостями і погрозами, то внутрішнє середовище - сильними і слабкими сторонами організації. Визначення цих сильних і слабких сторін є завданням аналізу організаційних ресурсів або внутрішнього аналізу [3].

Однією з основних умов вдосконалення подальшої роботи підприємств галузі дорожнього господарства є аналіз їх фінансово-господарської діяльності. При цьому аналіз повинен представляти не лише дослідження результатів діяльності підприємств та виявлення недоліків у роботі, але й забезпечувати підрахунок внутрішніх резервів, які міститимуть конкретні заходи для ефективнішої роботи. Також варто враховувати і те, що вивчення будь-якого явища нерозривно пов’язане із взаємодією інших факторів. Відповідно виникає потреба у систематичному проведенні економічного аналізу за всіма показниками з найменшими витратами сил і часу.

Проведення аналітичної роботи повинно містити такі основні позиції, як виявлення позитивних і негативних сторін у діяльності підприємства; узагальнення використання зарубіжного досвіду та можливості його застосування; виявлення та вивчення резервів; розробка заходів для усунення виявлених недоліків.

Для оцінки діяльності наявна інформація повинна групуватися за такими напрямками, як: 1) види робіт по кожному центу відповідальності і в цілому по підприємству (нове будівництво, реконструкція, ремонт і т.д.); 2) види витрат по підприємству в цілому і по кожному виду робіт у розрізі технологічних етапів.

Організовувати аналітичну роботу виробничої діяльності підприємства галузі дорожнього господарства варто за наступними основними показниками:


 • виконання виробничої програми;

 • виконання кошторису та формування собівартості робіт;

 • забезпеченість основними матеріальними ресурсами;

 • забезпеченість персоналом;

 • забезпеченість та використання основних засобів.

Порівнянність відповідних показників з аналогічними підприємств галузі дає можливість виявити кращі варіанти для раціональної роботи у подальшому.

Головне в фінансовому процесі полягає в тому, щоб вкластися і дотриматися встановленого вартісного ліміту на звітний період, у межах наявних джерел фінансування. Оперування загальними вартісними показниками в межах доведених лімітів, а не конкретними показниками, наприклад, не дозволяє ефективному використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Комплексна ефективність використання всіх коштів, що виділяються підприємствам галузі дорожнього господарства, багато в чому визначається не лише їх абсолютною величиною, а й структурою їх використання, зокрема, пропорціями коштів на експлуатацію автомобільних доріг і на нове будівництво. У випадках недостатнього фінансування галузі дорожнього господарства особливого значення набуває дотримання оптимальних пропорцій у розподілі коштів.

1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   47


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка