Постанова президії вак україни від 14. 10. 09 №1-05/4Сторінка47/47
Дата конвертації08.03.2016
Розмір8.17 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47

Висновки. Досягнення цілей підсистеми як відомо забезпечується реалізацією завдань, які, на наш погляд, полягають в досягненні таких основних показників ефективності управління діяльністю підприємства: відповідність діяльності підприємства прийнятому напряму дій (тобто цільовим установам і орієнтирам) та визначеної стратегії; стійкість діяльності підприємства з фінансово-економічної, ринкової та правової точок зору; збереження ресурсів і потенціалу діяльністю підприємства; належний рівень повноти та достовірності первинних документів і якості первинної інформації для успішного керівництва і ухвалення ефективних управлінських рішень; показники безпомилковості реєстрації і обробки фінансово-господарських операцій діяльністю підприємства; раціональне і економне використання всіх видів ресурсів; дотримання працівниками підприємства встановлених адміністрацією вимог, правил і процедур; дотримання вимог законів і підзаконних актів держави, виданих органами влади, а також повноважними органами місцевого самоврядування.

Ці і багато інших завдань обумовлюють формування на підприємстві ефективної контрольної підсистеми. Результативність контролю характеризує економія втрат, тобто зменшення втрат, обумовлене функціонуванням системи (іншими словами: різниця між передбачуваними величинами збитків в умовах відсутності контролю і при його наявності). Очевидно, що підсистему контролю організовують з урахуванням віддачі від її функціонування або, точніше кажучи, витрати на створення і підтримку функціонування підсистеми певного ступеня складності разом з упущеною вигодою від альтернативного вкладення засобів, спрямованих на її створення і підтримку, не повинні перевищувати очікуваних збитків від її відсутності.


Список використаних джерел:

  1. Фролов С.С. Социология организаций. Применение контроля в управлении организацией.// С.С. Фролов. // Режим доступа :   http://society.polbu.ru/frolov_ esociology/ch27_i.html

  2. Клак Н. В. Контроль как функция управления в социальной сфере региона : Дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 : Пенза, 2004 208 c. РГБ ОД, 61:04-22/381 http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/125268.html

  3. Гончарук В.А. Развитие предприятия / В.А. Гончарук // Режим доступа : http://www.aup.ru/books/m62/

  4. Kaлeнджян С. О. Контроль - как обеспечить успех и запланированный результат / Сергей Оганович Kaлeнджян // Режим доступа :http://www.osilim.ru/time6/01.php: elitarium.ru

  5. Жарылгасова Б.Т. Система внутреннего контроля и оценка рисков / Б.Т. Жарылгасова // Аудиторские ведомости. - 2007. - № 2 – С. 16-21.

  6. И. Н. Герчикова «Менеджмент: Учебник». – 3-е изд., перераб. и доп. –Москва, «ЮНИТИ», 2002.

  7. Акчурин Д. Х. Прогнозирующий контроль и адаптивное управление в функциональных подсистемах теплоэнергетических АСУТП : диссертация ... кандидата технических наук : 05.13.06. - Пенза, 2007. - 202 с. : ил. РГБ ОД, 61:07-5/3610/ Д.Х. Акчурин // Режим доступа :   http://www.osilim.ru/time6/01.php: elitarium.ru

  8. Касперович И. Подсистема визуального оперативного контроля действий пользователей на защищаемых компьютерах / Ирина Касперович // Главный Бухгалтер. Ценообразование. – 2007.   № 4. – С. 32-38

Комп’ютерний набір: Шолом Л.О.


Верстка: Ткачук І.М.

Підп. до друку 10.02.11 р.

Формат 60х84 1/16. Папір офс.

Ум. друк. арк. 26,8. Тираж 100 прим. Зам 306

.
Редакційно-видавничий відділ

Луцький національний технічний університет

Луцьк, 43018, вул. Львівська, 75

Друк – РВВ ЛНТУ
1 Шоулс М. Деривативы в динамической окружающей среде / М. Шоулс // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. / Сопред. научно-ред. совета Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов. Т. V. В 2 кн. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов / Отв. ред. Г. Г. Фетисов. Кн. 2. – М.: Мысль, 2005. – С. 191; Мертон Р. Приложение теории оценки опционов: двадцать лет спустя / Р. Мертон // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. / Сопред. научно-ред. совета Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов. Т. V. В 2 кн. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов / Отв. ред. Г. Г. Фетисов. Кн. 2. – М.: Мысль, 2005. – С. 238.

2 Фельдман А. Б. Производные финансовые и товарные инструменты / А. Б. Фельдман – М.: Финансы и статистика, 2003. – С. 6.

3 Мертон Р. Приложение теории оценки опционов: двадцать лет спустя / Р. Мертон // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. / Сопред. научно-ред. совета Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов. Т. V. В 2 кн. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов / Отв. ред. Г. Г. Фетисов. Кн. 2. – М.: Мысль, 2005. – С. 211.

4 Детальніше див.: Шоулс М. Деривативы в динамической окружающей среде / М. Шоулс // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. / Сопред. научно-ред. совета Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов. Т. V. В 2 кн. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов / Отв. ред. Г. Г. Фетисов. Кн. 2. – М.: Мысль, 2005. – С. 168–169; Мертон Р. Приложение теории оценки опционов: двадцать лет спустя / Р. Мертон // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. / Сопред. научно-ред. совета Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов. Т. V. В 2 кн. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов / Отв. ред. Г. Г. Фетисов. Кн. 2. – М.: Мысль, 2005. – С. 207.

5 Рубцов Б. Б. Современные фондовые рынки / Б. Б. Рубцов – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – С. 73.

6 World Federation of Exchange (WFE). Annual report and statistics 2008. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.world-exchanges.org/files/statistics/excel/WFE%20Annual%20Report%20140509.pdf; Organization of Economic Co-operation and Development (OECD). OECD Statistics (GDP, unemployment, income, population, labour). [Електронний ресурс] – Режим доступу: – http://stats.oecd.org/WBOS/index.aspx.

7 World Federation of Exchange (WFE). Annual report and statistics 2008. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.world-exchanges.org/files/statistics/excel/WFE%20Annual%20Report%20140509.pdf; Organization of Economic Co-operation and Development (OECD). OECD Statistics (GDP, unemployment, income, population, labour). [Електронний ресурс] – Режим доступу: – http://stats.oecd.org/WBOS/index.aspx.

8 Рубцов Б. Б. Современные фондовые рынки / Б. Б. Рубцов – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – С. 76.

9 World Federation of Exchange (WFE). Annual report and statistics 2008. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.world-exchanges.org/files/statistics/excel/WFE%20Annual%20Report%20140509.pdf; Organization of Economic Co-operation and Development (OECD). OECD Statistics (GDP, unemployment, income, population, labour). – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://stats.oecd.org/WBOS/index.aspx.

10 Калл К. Использование производных финансовых инструментов и злоупотребление ими / К. Калл // Секреты инвестиционного дела. Все, что нужно знать об инвестициях / Под ред. Дж. Пикфорда / Пер. с англ. М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2006. – С. 61. Математичні аспекти ціноутворення для деривативів див.: Шоулс М. Деривативы в динамической окружающей среде / М. Шоулс // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. / Сопред. научно-ред. совета Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов. Т. V. В 2 кн. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов / Отв. ред. Г. Г. Фетисов. Кн. 2. – М.: Мысль, 2005. – С. 174–178.

11 Глущенко А.С. Розкриття поняття «похідні фінансові інструменти» через узагальнення найбільш виражених їм властивостей та виконуваних функцій / А.С. Глущенко, Д. М. Борисенко [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Ekon/802/08gbdroz.pdf. – 5 с. – С. 5.

12 The International Swaps and Derivatives Association [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.isda.org.

13 Детальніше про деривативи в Україні див.: Гоффе В. В. Правове регулювання операцій на ринку деривативів в Україні та розвинутих країнах / В. В. Гоффе // Ринок цінних паперів України. – №7–8. –2004. – С.45–49; Крамаренко Я. Ю. Валютні деривативи: сутність, класифікація, призначення / Я. Ю. Крамаренко // Економіст. – 2000. – №10. – С.44–47; Мица Ю. В. Правова природа похідних цінних паперів / Ю. В. Мица — Х.: Вид-во Лисяк Л.С., 2006. – 220 с.; Примостка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти / Л. О. Примостка – К.: КНЕУ, 2001. – 263 с.; Сохацька О. М. Міжнародні ф'ючерсні ринки: теоретико-методологічні аспекти: монографія / О. М. Сохацька. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 454 с.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка