Посторонко А.І., Гайворонський В. Ф. Алгоритм виконання курсового і дипломного проектів при підготовці фахівців хімічного напрямкуСкачати 109.13 Kb.
Дата конвертації26.03.2016
Розмір109.13 Kb.
УДК 378.147

Посторонко А.І., Гайворонський В.Ф.

Алгоритм виконання курсового і дипломного проектів при підготовці фахівців хімічного напрямку

В статті розглядаються алгоритми виконання курсового і дипломного проектів при підготовці фахівців хімічного напрямку.

Ключові слова: навчальне проектування, освіта, алгоритм, професійність, фахівець, хімічний напрямок.
Посторонко А.И., Гайворонский В.Ф.

алгоритм выполнения курсового и дипломного проектов при подготовке специалистов химического направления

В статье рассматриваются алгоритм выполнения курсового и дипломного проектов при подготовке специалистов химического направления.

Ключевые слова: учебное проектирование, образование, алгоритм, профессиональность, специалист, химическое направление.
Postoronko A.I., Gaivoronskiy V.F.

The algorithm of implementation course and diploma projects at preparation of specialists of chemical direction

The algorithm of implementation course and diploma projects at preparation of specialists of chemical direction is examined in the article.

Key words: educational planning, education, algorithm, professinalism, specialists, chemical direction.
Постановка проблеми. Процеси реформування національної вищої освіти у зв’язку з приєднанням до Болонського процесу і подальшої інтеграції в світову систему освіти вимагають впровадження нових рішень і підходів до вдосконалення освітньої діяльності вузів, підвищення ефективності виконання курсового та дипломного проектування. При їх виконанні студент повинен показати свою професійну компетентність, набуті необхідні знання, уміння і навички.

Проблема формування професійної компетентності особи - одна з найактуальніших проблем сьогодення. У загальних положеннях Закону України "Про вищу освіту" важливе місце займає поняття якості вищої освіти. Воно визначається як "... сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства" [1].Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним з головних завдань вищої освіти є формування професійної компетентності випускника, яка має узагальнену модель у вигляді освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця і передбачає ідеальний кінцевий результат, тобто підготовку спеціаліста, який опанував необхідні знання, уміння, навички творчої діяльності, має відповідний світогляд та ерудицію, інтелектуальний рівень, набув навичок самоосвіти, в якого сформовані професійні якості, моральна, естетична, екологічна культура.

Професійна компетентність сучасного спеціаліста є складним багатокомпонентним поняттям, про що свідчить численність наукових підходів у сучасній науковій літературі [2].

Погоджуємося із визначенням В.В. Ягупова [3], що професійна компетентність є "...складним інтегральним інтелектуальним, професійним і особистісним утворенням, яке формується у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця у ВНЗ.

Аналіз показує, що більшість публікацій стосуються впровадження нових методів навчання [4], напрямку оптимізації навчального процесу [5], використання ПЕОМ, як засобу інтенсифікації навчального процесу [6], системи завдань, що визначає навчально-пізнавальну та практичну діяльність студентів у процесі навчання [7] та різні сучасні педагогічні технології [8].Метою статті є визначення та обґрунтування алгоритму виконання курсового та дипломного проектування для підготовки фахівців хімічного напрямку.

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових досліджень. Фаховий рівень спеціалістів для хімічної промисловості України в умовах реформування освіти, яке відбувається в процесі з входженням ВНЗ у Болонський процес та реформування ринку праці в Україні, вимагає і повинен зазнати якісних змін.

Велике значення для підготовки фахівців для хімічної промисловості має виконання курсових і дипломних проектів.Підсумкова атестація випускника кафедри хімічної технології неорганічних речовин Української інженерно-педагогічної академії висуває перед усіма учасниками процесу навчання різнопланові специфічні завдання.

Курсові проекти з фахових хімічних дисципліни на кафедрі хімічної технології неорганічних речовин Української інженерно-педагогічної академії є творчою самостійною роботою студентів, яка виконується з метою закріплення теоретичних знань, набутих у період навчання, поглиблення знань, адаптації теоретичних моделей і практичного досвіду до умов діяльності кафедри хімічної технології неорганічних речовин, узагальнення знань та їх застосування під час вирішення комплексного конкретного фахового завдання і готує студента до більш відповідального етапу-дипломного проектування.

Завдання з курсового проекту повинні бути індивідуальні й узгодженні з інтересами кафедри та здібностями студента.

Курсовий проект є підставою для оцінки рівня засвоєння знань та підготовленості студента до професійної діяльності. Тематика проектів відповідає змісту основних фахових дисциплін спеціальності „Хімічна технологія та інженерія”.

Під час роботи важливо дотримуватись методичних вказівок для виконання курсового проекту, які розроблені викладачами кафедри.

На кафедрі студенти виконують курсові проекти з «Процесів та апаратів хімічних виробництв», «Обладнання хімічних виробництв та основ проектування», «Хімічні технології неорганічних речовин». Проект складається із пояснювальної записки та двох-трьох аркушів креслення: технологічної схеми виробництва продукту та двох основних технологічних апаратів.

В пояснювальній записці висвітлюються такі питання:

вступ;


 • вибір та обґрунтування способу виробництва;

 • характеристика сировини і готової продукції;

 • фізико-хімічні основи технологічного процесу;

 • охорона водного та повітряного басейнів. Відходи виробництва та їх утилізація;

 • опис технологічної схеми виробництва з елементами нової техніки, технології та апаратурного оформлення;

 • матеріальні розрахунки виробництва;

 • теплові розрахунки;

 • конструктивні розрахунки, вибір та обґрунтування основного технологічного устаткування;

 • охорона праці та техніка безпеки;

 • техніко-економічні розрахунки;

 • висновок;

 • перелік посилань.

У висновках проектів викладаються найбільш важливі теоретичні та практичні результати, одержані які в процесі роботи над проектом.

Керівник курсового проекту надає студенту консультації, рекомендує літературу, перевіряє якість виконання проекту.

Дипломне проектування - за­вершальна стадія всього навчаль­ного процесу, метою якого є підго­товка фахівців хімічного напрямку до виконання конкретних виробничих зав­дань, що мають значення для виробництв продуктів основної хімії.

Дипломник повинен показати у дипломному проекті уміння:


 • володіти методами постановки та розробки алгоритму рішення технічних та технологічних задач;

 • виконувати необхідні технологічні розрахунки основних технологічних цехів, відділень хімічних виробництв;

 • вибирати необхідне технологічне обладнання для оснащення виробничих дільниць та цехів;

 • самостійно працювати з технічною та довідковою літературою та іншими джерелами інформації;

 • розроблювати та складати технічну документацію, розробляти технологічні процеси одержання продукції; виконувати економічне та екологічне обґрунтування та давати оцінку конкурентноздатності виробництва;

 • володіти навичками використання технологій електронного веден­ня документів; збереження, пошуку та обробки, автоматизованого проектування технічної документації;

 • володіти знаннями загально-інженерних та фахових дисциплін (процесів і апаратів хімічної технології; теоретичних основ техно­логії неорганічних речовин; контроль та керування хіміко-технологічними процесами);

 • володіти методами технологічного та організаційно-економічного проектування в хімічній промисловості.

Метою дипломного проекту є:

 • систематизація і закріплення теоретичних знань і практичних умінь, обумовлених освітньо-кваліфікаційною характеристикою, у процесі їхнього застосування при вирішенні навчальних задач;

 • розвиток навичок самостійного виконання робіт інженерного харак­теру при проектуванні цехів, відділень хімічних виробництв основ­ної неорганічної хімії.

Методичною основою виконання дипломного проекту служить модифікована педагогічна технологія, що використовує в своїй основі метод проектів і дозволяє реалізувати особистісно спрямоване індивідуальне навчання у формі вирішення проблемних технологічних і конструктивних завдань конкретного хімічного продукту, що визначається обсягом фахових хімічних дисциплін та суспільно-професійними вимогам освітнього стандарту та професійними характеристиками.

Тематика дипломних проектів кожний рік поновлюється, ідучи в ногу з конкретними завданнями у сфері хімічної промисловості.

На кафедрі розроблений алгоритм виконання дипломного проекту, який складається з етапів:


 • отримати завдання у керівника проекту;

 • усвідомити структуру дипломного проекту;

 • усвідомити структуру графічної частини проекту;

 • усвідомити структуру розрахунково-пояснювальної записки;

 • усвідомити зміст основної частини;

 • усвідомити зміст інших розділів;

 • ознайомитись з порядком захисту дипломного проекту;

 • приступити до виконання дипломного проекту з урахуванням пра­вил його оформлення.

Комп'ютеризація дипломного проекту вносить різноплановість та широкий спектр можливостей для досягнення мети, усвідомлен­ня того, що самостійне прийняття рішення, аналіз його із прагненням представити його у найефективні­шому вигляді: є самоствердження студента як фахівця.

Під керівництвом викладача студент - дипломник має можливість моде­лювати всі елементи складу ди­пломного проекту: пояснювальної записки, графічної частини, та­блиць, малюнків, додатків, сцена­рію презентації свого закінченого проекту.

Застосування у процесі дипломного проектування новітніх технологій, інноваційних форм та методів цього завершаль­ного етапу формування фахівця сприяє оптимізації навчального процесу, активізації самостійної роботи студентів, пошуку шляхів до вдосконалення єдиної системну навчання - ринок програмного за­безпечення - ринок праці.

Дипломна робота є кваліфікаційним документом, на підставі якого в процесі захисту Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) визначає відповідність знань студента вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики, його придатність до самостійної роботи і надає право видачі йому диплома державного зразка.

Тематика дипломних проектів розробляється на кафедрі викладачами та затверджується на засіданні фахової кафедри. Під час вибору теми слід враховувати її актуальність, можливість отримати й опрацювати матеріал переддипломної практики, наявність власних рішень щодо модернізації та інтенсифікації хімічних виробництв. Тема повинна відображати виробничу необхідність.

Кафедра встановлює терміни періодичного звіту за виконанням дипломного проекту: для студентів денної форми навчання не рідше одного тижня, заочної - не рідше двох тижнів. У ці терміни студент звітує на кафедрі, яка визначає ступінь готовності проекту до захисту.

Консультантами з окремих розділів дипломної роботи призначаються висококваліфіковані наукові працівники кафедри, керівники хімічних підприємств. Консультанти надають допомогу студенту в роботі над відповідним розділом, перевіряють якість його виконання.

До початку виконання дипломного проекту студенти забезпечуються відповідними методичними вказівками, в яких визначається обов'язковий обсяг вимог до дипломного проекту згідно із спеціальністю.

Закінчений дипломний проект, підписаний студентом і консультантами, подається керівнику. Після перегляду та схвалення дипломного проекту керівник підписує її разом із своїм письмовим відгуком і подає на кафедру. У відгуку керівника дається коротка характеристика виконаної дипломного проекту з усіх розділів, відзначаються особисті якості дипломника, ступінь його готовності до самостійної діяльності відповідно до набутої кваліфікації та спеціалізації, робиться висновок про можливість допуску студента до захисту дипломного проекту перед ДЕК. Завідуючий кафедрою на підставі цих матеріалів вирішує питання про допуск студента до захисту, робиться відповідний запис на титульному листі дипломного проекту.

До початку роботи Державної екзаменаційної комісії дипломна робота направляється на рецензію. Склад рецензентів затверджується керівництвом навчального закладу з числа фахівців виробництва, навчальних і наукових установ, що мають відповідну кваліфікацію та працюють за фахом не менше п'яти років.

За достовірність наведених у дипломній роботі всіх даних відповідальність несе студент - автор роботи та його керівник.

Для ілюстрації своєї роботи студент під час захисту використовує різноманітний наочний матеріал (схеми, плакати, таблиці, кодопосібники, макети, моделі, відеофільми, демонструвати комп'ютерні програми тощо).

Анотація повинна містити стислу інформацію про основні ідеї, результати та висновки дипломного проекту. Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним, без складних граматичних зворотів, зі стандартизованою термінологією та широковживаними словами.

Основна частина дипломного проекту складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напряму та напрацювань. У кінці кожного розділу формуються висновки зі стислим викладенням наведених у розділі теоретичних і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.

Далі з вичерпною повнотою подаються результати власних технологічних розрахунків з висвітленням новизни внесеної виконавцем у розробку теми проекту, наводиться порівняння з виробничими показниками.

Весь матеріал повинен мати одну провідну ідею, чітко визначену автором.

У висновках викладаються найбільш важливі теоретичні та практичні результати, одержані в процесі роботи над темою, формулюються шляхи розв'язання проблеми, її значення для практичного застосування на підприємстві.

Отже, виконання курсових (дипломних) проектів є основою професійної майстерності майбутніх фахівців.


Література

 1. Про вищу освіту: Закон України. – К., 2002. – 96 с.

 2. Горобець С.А. Теоретичні засади проблеми формування професійної компетентності майбутнього фахівця-економіста / С.А. Горобець // Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. І.Франка. – 2007. – Вип. 31. – С. 106-109.

 3. Ягупов В.В. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти / В.В. Ягупов, В.І. Свістун // Наукові записки НаУКМА. – Том 71. – Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2007. – С. 3-8.

 4. Черкасов М.Д. До питання використання нових методів навчання / М.Д. Черкасов, В.А. Шичко, В.Ю.Кононенко // Матер. міжнар. наук. конф. – Львів.: 1994. – С. 145-148.

 5. Кобзар О.Б. Напрямки оптимізації навчального процесу вищого навчального закладу / О.Б. Кобзар // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. – К.: 2002. Вип. 34. – С. 10-18.

 6. Фарутіна О.В. Використання ПЕОМ як засобу інтенсифікації навчального процесу. / О.В. Фарутіна, С.В. Могло //Науково-методичне забезпечення діяльності сучасної професійної школи: Матер. міжнар. наук. конф. – Львів: 1994. – С. 145-148.

 7. Посторонко А.І.Система завдань, що визначає навчально-пізнавальну та практичну діяльність студентів у процесі навчання / А.І. Посторонко, О.В. Іванов, В.В. Попов // Матер. міжнар. наук. конф. – Львів: 1994. – С. 69-70.

 8. Нісімчук А.С. Сучасні педагогічні технології / А.С.Нісімчук, О.С. Падалка, О.Т. Шпак // Навч. посібник. – К.: Просвіта, 2000. – 365 с.

 9. Драч І.І. Компетентнісний підхід як засіб модернізації змісту вищої освіти/ І.І. Драч // Проблеми освіти: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2008. – Вип. 57. – С. 44-47.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка