Поточного підсумкового контролю знаньСкачати 47.76 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір47.76 Kb.
СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ.
Навчальні досягнення спеціалістів із дисципліни «Психолого-педагогічні основи навчання української мови» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п.ІV), де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у таблицях.


Таблиця

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю№ п/п

Вид діяльності

Кількість рейтингових балів

1.

Відвідування лекцій

6

2.

Відвідування семінарських

6

3.

Виконання домашніх завдань

50

4.

Робота на семінарських заняттях

60

5.

Опрацьовування фохової літератури

20

6.

ІНДЗ

30

7.

Модульні контрольні роботи

50222:3,7 = 60

8.

Екзамен

40

9.

Підсумковий рейтинговий бал

100

У процесі оцінювання навчальних досягнень спеціалістів застосовуються такі методи:


Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські

оцінки ECTS

Підсумкова кількість балів (max – 100)

Оцінка за 4-бальною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

1-34

«незадовільно» (з обов’язковим повторним курсом)

F

35-59

«незадовільно» (з можливістю повторного складання)

FX

60-74

«задовільно»

ED

75-89

«добре»

CB

90-100

«відмінно»

A

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» подано у табл. 8.3.

Таблиця 8.3

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень спеціалістівОцінка

Критерії оцінювання

«відмінно»

Ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

«добре»

Ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

«задовільно»

Ставиться за виявлення знання основного навчального матеріалу в обсязі достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх за допомогою викладача.

«незадовільно»

Виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

Кожний модуль включає бали за поточну роботу спеціаліста на семінарських заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.

Реферативні дослідження, які виконує спеціаліст за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях (див.п. «захист творчих проектів»).

Модульний контроль знань спеціалістів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідницької роботи залежить від дотримання таких вимог:  • своєчасність виконання навчальних завдань;

  • повний обсяг їх виконання;

  • якість виконання навчальних завдань;

  • самостійність виконання;

  • творчий підхід у виконанні завдань;

  • ініціативність у навчальній діяльності.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка