Поважні гості! Шановні колегиСкачати 415.8 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір415.8 Kb.
  1   2   3
Поважні гості!

Шановні колеги!

Вітаю Вас у переддень початку нового навчального року з новим стартом. Радий бачити всіх здоровими, натхненними і готовими до нових звершень.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року серед актуальних проблем національної системи освіти в сучасних умовах визначає «здійснення гуманізації, екологізації та інформатизації системи освіти, впровадження у навчально-виховний процес інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій». У Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні (Розпорядження КМУ № 386-рвід 15 травня 2013 р.), Законі України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» конкретизовано та деталізовано пріоритетні напрямки, завдання, стратегічні цілі, очікувані результати цього процесу. Стратегією розвитку інформаційного суспільства в Україні визначено, що «однією з основних умов успішної реалізації державної політики у сфері розвитку інформаційного суспільства є забезпечення навчання, виховання, професійної підготовки людини для роботи в інформаційному суспільстві».Розвиток інформаційного простору дозволить найбільш ефективно підвищити: національну конкурентоспроможність за рахунок розвитку людського потенціалу, насамперед, у високоінтелектуальних сферах; надання рівного якісного доступу до інформації, освіти; сприяння становленню відкритого демократичного суспільства. Серед пріоритетів інформаційного суспільства виділяють здатність людей до безперервної освіти протягом життя. Сучасному суспільству потрібна компетентна особистість, здатна брати активну участь у розвитку економіки, науки, культури. Тому сьогодні у шкільній освіті на перший план висувається завдання створення сприятливих умов для виявлення й розвитку здібностей учнів, задоволення їхніх інтересів і потреб, формування навчально-пізнавальної активності та творчої самостійності. Провідною ідеєю навчально-виховного процесу в навчальних закладах у 2014-2015 н.р. має стати виховання випускника, який успішно й ефективно буде діяти в інформаційному суспільстві, вносити вклад у піднесення конкурентоздатності країни в європейському і світовому просторі.

Освіта Переяслава є невід’ємною складовою частиною системи освіти Київщини та держави в цілому. Водночас вона має самобутні регіональні особливості, пов’язані зі специфікою розвитку економіки, традицій, побуту, культури та соціальних факторів.

Тож сьогодні ми не просто підводимо підсумки зробленого, а й відкриваємо нові горизонти, нові перспективи, шлях до яких є підходом до нових успіхів.

Ознакою будь-якої системи, що розвивається, є планомірний, цілеспрямований поступальний рух.

Аналіз зробленого за минулий навчальний рік і в рамках підготовки до нового 2014/2015 навчального року дає змогу підвести підсумки роботи системи освіти Переяслава.

Мережа навчальних закладів міста залишається без змін: 8 загальноосвітніх закладів (гімназія, 6 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст. та ЗОШ І ст.), 5 дошкільних закладів, 3 позашкільні заклади та міжшкільний навчально-виробничий комбінат.


Дошкільна освіта

Дошкільна освіта міста Переяслава-Хмельницького у 2013/2014 н.р. функціонувала згідно з Державною цільовою соціальною програмою розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 629, спрямованої на надання рівного доступу дітям міста до якісної дошкільної освіти.

Відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. Держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття. Значні за своїми масштабами та соціальними наслідками зміни, що відбуваються сьогодні у світі та в Україні, пов’язані з розвитком духовності людини інформаційної епохи. Вони не можуть не позначитися на освіті, як важливому чиннику розвитку дитини, її вихованні та навчанні у новому тисячолітті.

Нинішню ситуацію в дошкільній освіті України можна визначити як стадію між старою системою цінностей, установок, звичок і новою, що лише виформовується, і спрямовується на забезпечення оптимальних умов виховання і навчання особистості, яка розвивається. ХХІ століття висуває нові вимоги до цілей, завдань, структури та змісту дошкільної освіти України. Це пояснюється глобалізаційними процесами, зміною світоглядної позиції та ціннісних орієнтацій, прагненням нашої країни інтегруватися до європейського простору.

У цих умовах дошкільні навчальні заклади повинні набути нового статусу, розширити свої функції, стати обов’язковими для відвідування дітьми, особливо старшого дошкільного віку. У наших п’яти дошкільних навчальних закладах виховується 1280 дітей. В усіх п’яти закладах функціонують логопедичні групи для дітей з вадами мови. Дітям надають допомогу по корекції мовних вад досвідчені учителі-дефектологи Збанацька Ганна Іванівна (ДНЗ №10), Дука Леся Василівна (ДНЗ №7), Кібальнік Людмила Володимирівна (ДНЗ №6), яких дуже люблять діти і допомога котрих є дієвою. Враховуючи запити батьків, у дошкільних закладах створюються можливості відвідувати садочок у режимі прогулянкової групи (за необхідністю). Необхідно також удосконалити та розширити мережу закладів різних типів, змінити режим їх роботи; передбачити можливості соціалізації дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку; у дошкільній освіті повинні знаходити своє відображення моделі інтегрованої освіти.

Модернізація змісту дошкільної освіти вимагає визначення чітких методологічних засад, що враховують сучасні світові та європейські тенденції розвитку дошкільної освіти і водночас ґрунтуються на національних надбаннях, вітчизняній культурі. Завдання охорони життя і збереження здоров’я дітей, їх розвитку повинні стати пріоритетними. Саме з цих проблем у дошкільних навчальних закладах проводиться дослідно-експериментальна робота як регіонального так і локального рівня. Так ДНЗ №10 «Любавонька» є експериментальним майданчиком регіонального рівня за темою «Формування художньо-емоційних та здоров’язбережувальних особистісних компетентностей дитини в умовах ДНЗ», ДНЗ №9 «Сонечко» є експериментальним майданчиком локального рівня по темі «Арт-терапія у дошкільному закладі», де з дітьми проводиться аромотерапія, ізотерапія, пісочна терапія, музикотерапія, фітотерапія, широкого застосування набула фітбол-гімнастика, застосування степ-платформ. Педагогічні колективи мають достатній досвід роботи з цих проблем, діляться своїми напрацюваннями з колегами під час проведення загальноміських заходів. Значну роботу по зміцненню здоров’я дітей у дошкільних закладах відіграють старші медичні сестри, які вишукують різні форми оздоровлення дитячого організму, його загартування. Велику роботу у цьому плані проводить старша медсестра ДНЗ №9 «Сонечко», керівник методичного об’єднання старших медичних сестер дошкільних навчальних закладів міста Маруненко Тетяна Костянтинівна. Дякуючи її творчому підходу до своєї справи у дітей знизилась захворюваність, яка у 2012-2013 навчальному році становила 5,4%, а у 2013-2014 – 5,2%.

Основними завданнями дошкільної освіти є:

- забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти шляхом створення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, збереження та розширення мережі закладів, визначення змісту їх діяльності відповідно до освітніх запитів населення;

- зміна організаційної структури дошкільного навчального закладу відповідно до принципів варіативності, індивідуального підходу, доступності, співробітництва з сім’єю та соціальними партнерами;

- модернізація змісту дошкільної освіти шляхом забезпечення різнобічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

- удосконалення науково-методичної і функціональної підготовки працівників дошкільної освіти.

З дітьми у дошкільних закладах працюють досвідчені педагоги із спеціальною дошкільною освітою. Усі завідуючі мають вищу педагогічну освіту, вищу кваліфікаційну категорію, завідуюча ДНЗ №10 «Любавонька» Томенко Л.М. має звання «Заслужений працівник освіти». У чотирьох дошкільних закладах (№7, «Берізка», №8 «Золотий ключик», №9 «Сонечко», №10 «Любавонька») працюють методисти, всі вони мають вищу спеціальну педагогічну освіту, вищу кваліфікаційну категорію, три із них мають педагогічне звання «Вихователь-методист» ((№7 «Берізка»Михайленко О.В., №8 «Золотий ключик» Романенко Н.В., №9 «Сонечко» Свириденко Н.Л.). З дітьми працюють 94 вихователі з відповідною освітою та кваліфікаційною категорією: з вищою кваліфікаційною категорією-47, з І категорією-14, з ІІ-24, «спеціаліст»-34. 21 вихователів мають педагогічне звання «вихователь-методист». Не можна не відмітити творчих педагогів нашого дошкілля. Це вихователі ДНЗ №10 «Любавонька» Сапіташ О.М., Верба О.Г., Литвин Н.М., Панферова Т.Г., Білогруд О.Г., Рекун Н.В., Корзун Н.В., Боярин Н.П., Боярин Н.М., Гопанчук О.М., Романенко Н.В., Бондарєва Т.В., Матова Н.В., Шаблієнко Г.І., Киришун О.В., Гігійчук О.Г., ДНЗ №9 «Сонечко» Палатна С.П., Чирка С.Г., Фаль А. В., Іванюта Г.П., Демиденко Л.В., Толстокора А.Л., Глоба Н.П., Абрамічева С.В., Рудницька Т.М., Бублик Т.А., Гусак Г.Б., Жупина В.В., Мартишко О.В., Овсієнко Н.В., Михайленко Н.І., ДНЗ №7 «Берізка» Бур’яновська Т.В., Кучеренко Ж.О., Ружановська Л.В., Потужня О.М., Болтаєвська О.М., Барсукова С.А., Посполіт Л.М., Чорна Л.М., Миколаєнко Н.І., Гриценко О.В., ДНЗ №8 «Золотий ключик» Білецька О.В., Сулима Н.М., Гончаренко Л.М., Жупина І.М., Роздобудько Н.В., Бутник О.О., Вакуленко А.М., Вакуленко Л.В., ДНЗ №6 «Малятко» Кузьміч Л.П., Іваненко І.В., Солонець Н.А., Цей список можна було продовжувати і назвати ще більше вихователів, які проводять інноваційну діяльність, використовують нові технології для навчання та виховання дошкільнят, щоб зробити їх перебування у дошкільному закладі змістовним і цікавим.

Спостерігається стабільність у кількості дітей, що відвідують наші садочки. Уже четвертий рік відсоток охоплення дітей організованим дошкільним вихованням складає 85%. У цьому році всі діти 2011 року та частина 2012 року народження влаштовані до дошкільних навчальних закладів міста, та ще існує черга на влаштування до дошкільних закладів. Але Це діти 2012 року народження, які ще можуть знаходитись вдома зі своїми мамами. Їх 227. В основному всі діти дошкільного віку, чиї батьки потребували дошкільних закладів, відвідують садочки.

Стійкість тенденції до збільшення чисельності вихованців садочків та бажаючих їх відвідувати підтверджують і дані про народжуваність дітей у місті

Однак, враховуючи те, що протягом 1990-2004 років існували негативні тенденції в дошкільній освіті, що призвели до зменшення мережі дошкільних навчальних закладів, кількості дітей в них, обмеження фінансування існуюча мережа не в повній мірі забезпечує освітні потреби населення.

Через недостатню кількість дошкільних навчальних закладів спостерігається перевантаження груп дітьми. За статистичними даними на 100 місцях виховується 161 дитина.

Обмежене фінансування дошкільної освіти унеможливлює відновлення роботи дитячого садка №5 «Казка».

Одним із завдань дошкільного навчального закладу є розвиток творчої особистості. Саме ця нелегка праця лежить на музичних керівниках наших садочків. Тут хочу назвати наших талановитих музичних керівників Романенко Наталю Павлівну з ДНЗ №10 «Любавонька», Харченко Наталю Анатоліївну та Легкобит Ірину Василівну з ДНЗ №9 «Сонечко», Ляшенко Людмилу Олександрівну та Шаповал Олену Олегівну з ДНЗ №7 «Берізка», Мину Олену Анатоліївну та Лаврова Наталія Іванівна з ДНЗ №8 «Золотий ключик». Дякуючи їхній наполегливості та талановитості наші дошкільнята виступають на міській сцені, беруть участь у міських заходах, як от фестиваль «Фьюжен», котрий проходив за участю студентів та викладачів Київського інституту культури.

Розв’язання поставлених завдань сприятиме оптимізації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах міста, збільшить долю здорового глузду в організації життєдіяльності дитини, наблизить атмосферу дошкільного закладу до сімейної, уможливить реалізацію індивідуального та диференційованого підходу до дітей перших шести років життя, забезпечить наступність у роботі дошкільних навчальних закладів та початкової школи.

Важливим принципом підвищення якості дошкільної освіти України є принцип її варіативності, суть якого полягає не лише у наявності та підтримці різних моделей педагогічного процесу, плюралізмі методологічних підходів, які розвиваються та вдосконалюються, створенні варіативних програм дошкільної освіти, забезпеченні множинності сучасних освітніх технологій, що є запорукою підвищення їх якості та конкурентоспроможності на світовому ринку освітніх послуг не лише у відображенні реальних змін, а й у виокремленні та групуванні умов, що дозволять ефективно модернізувати дошкільну освіту.Загальна середня освіта

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти є одним із пріоритетних напрямів реалізації державної освітньої політики. Планомірно проводяться заходи, спрямовані на послідовне реформування системи освіти, підвищення її якості та конкурентоздатності відповідно до сучасних суспільно-економічних процесів.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів міста протягом останніх років залишається сталою – гімназія, 6 ЗОШ І-ІІІ ступенів, ЗОШ І ступеня.

Кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів у цьому навчальному році 2984.Діаграма 1

Кількість класів залишиться сталою - 120. Відповідно середня наповнюваність класів зросте із 24.1 до 24,9.Діаграма 2

Найнижча середня наповнюваність класів у ЗОШ № 4 – 17,6, а найвища у ЗОШ № 6 – 28,3 та ЗОШ № 2 – 27,5.

Середня наповнюваність 10-11 класів становитиме 18,2.

В минулому році в школах діяло 10 груп продовженого дня (262 учнів) за бюджетні кошти та 2 групи (20 учнів) за кошти батьків.

Так новий навчальний рік ми розпочнемо з 372 першокласниками.

Фундаментом освітньої системи міста є початкова ланка, яка третій рік поспіль буде працювати за Новим Державним стандартом початкової школи. У 2013-2014 навчальному році вчителі, які в наступному році буде працювати в перших класах пройшли навчання при методичному кабінеті, а також в минулому навчальному році підготовані 11 вчителів початкової ланки, які мають право читати інформатику в початковій школі. Серед всієї експериментальної роботи, що проводиться в ЗНЗ левова частка припадає на початкову ланку. Вчителі ЗОШ І-ІІІ ст. №7 та 2, ЗОШ І ст. №6 працюють за експериментальною програмою «Росток», яка дає не аби яку результативність в навчанні молодших школярів. Майже всі школи міста працюють за програмою «Пісне-Знайко», яка дає здоровязберігаючий результат навчання молодших школярів. Серед вчителів-новаторів слід відмітити таких вчителів: ЗОШ І-ІІІ ст..№1- Хмара Ірина Степанівна, Фесенко Любов Володимирівна, Філоненко Надія Павлівна, Левченко Світлана Іванівна ; ЗОШ І-ІІІст.№2 – Лаврова Олеся Володимирівна, Тарасенко Ірина Григорівна, Проніна Алла Володимирівна, Пономаренко Любов Петрівна, Кардашевська Любов Іванівна, Лазоренко Алла Михайлівна; ЗОШ І-ІІІст.№3 – Репа Тетяна Миколаївна, Козлова Лариса Миколаївна, Євсевська Віра Іванівна, Погоріла Лідія Іванівна; ЗОШ І-ІІІ ст. № 4- Литвиненко Світлана Євгенівна, Онопрієнко Ганна Антонівна; ЗОШ І-ІІІ ст..№5 – Голікова Валентина Миколаївна, Бойко Валентина Леонідівна, Степаненко Інна Петрівна; ЗОШ І ст. № 6 – Савченко Наталія Олексіївна , Яковенко Оксана Всеволодівна, Дьогтяр Любов Павлівна, Чорна Людмила Анатоліївна, Шелест Тетяна Валентинівна; ЗОШ І-ІІІст. №7 – Юхименко Катерина Василівна, Харабара Тетяна Іванівна, Онищенко Ліна Вікторівна, Іллічьова Зоя Борисівна, Ігнатюк Світлана Миколаївна, Мина Ірина Анатоліївна, Отечко Людмила Григорівна.


У 2012-2013 навчальному році навчання старшокласників здійснювалося:

у гімназії за фізико-математичним та історичним профілями.

ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – лише за універсальним

ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – історичним профілем та української філології.

ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – української філології.

ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 – історичним та технологічним профілем.

ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 – української філології.

ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 – української філології.

Проаналізувавши кількість учнів по профілях навчання констатуємо, що: основна маса учнів навчається за профілями філологічного та суспільно-гуманітарного напрямів, і зовсім не представлені профілі художньо-естетичного та спортивного напрямів. Майже не представлений дуже широкий природничо-математичний напрям.

Ці показники пов’язані з матеріально-технічним та методичним забезпеченням навчального процесу. І відповідно відсутні профілі, які потребують значної матеріальної бази.

У даному плані при навчанні за технологічним профілем значне місце займає міжшкільний навчально-виробничий комбінат на базі якого викладаються профільні предмети та здобуваються професії водія категорії В та водія категорії С.

При виборі профілю навчання адміністраціями закладів освіти враховується не лише матеріально-технічна, навчально-методична база, а й побажання учнів та батьків, профорієнтаційні дослідження психологічної служби школи. Остання проводить великий обсяг роботи з учнями 7-9 класів

Також значною складовою у виборі профілю навчання є організація допрофільного навчання 8-9 класах шляхом поглибленого вивчення окремих предметів. Стабільно поглиблено вивчають окремі навчальні предмети лише гімназія та ЗОШ І-ІІІ ст. № 7.

В Київській області здійснюється цілеспрямована робота з виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2013 № 1079 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2013/2014 навчальному році» та відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, та наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 03.09.2013 р. № 289 «Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013/2014 навчальному році» були проведені шкільні та міські олімпіади з 20 навчальних предметів, конкурс захист МАН, різноманітні конкурси.

Участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін взяли 519 учнів із загальноосвітніх шкіл міста, в обласному етапі взяли участь 69 учні. На обласному етапі Всеукраїнських олімпіад здобули такі перемоги: два І місць; шість ІІ місць; сімнадцять - ІІІ. Загальна кількість призових місць в 2013/2014 н.р. – 25.Діаграма 3Діаграма 4


Перше місце в ІV Всеукраїнському етапі учнівських олімпіад з географії здобув учень 9 класу загальноосвітньої школи №7 Данилюк Володимир. Друге місце в ІV Всеукраїнському етапі учнівських олімпіад з біології Бацман Валерія учениця 8-го класу гімназії. Четверте місце в ІV Всеукраїнському етапі учнівських олімпіад з біології Абужаійаб Валентина учениця 10-го класу гімназії.

Протягом 2013-2014 н.р. проведено міський та обласний етапи Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. В міському етапі взяли участь 32 учні, з них 22 посіли призові місця. В обласному етапі взяв участь 21 учень, з них 11 учнів здобули призові місця, учениця Переяслав–Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст.. №2 Мірошніченко Олександра зайняла ІІІ місце у фінальному етапі МАНДіаграма 5Діаграма 6


Відповідно до Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2008 №168 «Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика», у ІІ етапі Конкурсу взяли участь 23 учні із 8 загальноосвітніх навчальних закладів міста. За результатами проведення ІІ етапу Конкурсу на обласний етап було направлено троє учнів нашого міста. Учениця 6 класу ЗОШ І-ІІІст№1Угнівенко Аліна виборола І місце.

З метою піднесення престижу української мови і літератури у молодого покоління, заохочення учнів та студентів до вивчення рідної мови, підвищення рівня загальної мовної культури і в рамках підготовки до відзначення у 2014 році 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка 23 листопада 2013 року було проведено ІІ етап Міжнародного мовно-літературного конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.У ІІ етапі Конкурсу взяли участь 23 учні з 7 загальноосвітніх навчальних закладів. За результатами проведення ІІ етапу Конкурсу кращі роботи було направлено на обласний етап, в результаті чого учениця 7 класу ЗОШ І-ІІІст.№3 Палатна Карина виборола ІІІ місце.

На виконання наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 8.11.13 р. №376 «Про проведення обласного поетичного конкурсу «Зерна доброти», наказу відділу освіти Переяслав-Хмельницької міської ради від 26.11.2013р. № 815/25-01-28 «Про проведення обласного поетичного конкурсу «Зерна доброти»» та з метою залучення обдарованих учнів, що прагнуть творити художнє слово, яке відображає духовні надбання української та загальнолюдської культури, з грудня по січень 2014 р. в загальноосвітніх навчальних закладах пройшов І (шкільний) етап конкурсу «Зерна доброти».

Переможцями та призерами міського етапу стали 21 учень, що складає 100% від загальної кількості учасників та свідчить про високий рівень творчості дітей. Для участі у ІІІ етапі рекомендовано 4 роботи учнів, які набрали найбільшу кількість балів в своїй категорії. На обласному етапі Жарчинську Катерину ученицю 8 класу ЗОШ І – ІІІ ст. №2 нагорджено дипломами Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Малої академії наук учнівської молоді» – як фіналістку обласного етапу конкурсу.

У Всеукраїнській грі-випробуванні «Соняшник» взяли участь 450 учнів 1-11 класів з 7 навчальних закладів. Нагороджені Дипломом Всеукраїнського рівня І ступеня 1 учасник, ІІ ступеня 14 учасників, ІІІ ступеня 26 учасників. Дипломами І ступеня Регіонального рівня нагороджені 26 учасники, ІІ ступеня – 37 учасники, ІІІ ступеня – 70 учасників, Дипломом переможця – 46 учасників та 230 отримали сертифікати учасника.

Також учні нашого міста брали участь та здобували призові місця в таких конкурсах: ХІІІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням у номінації «Історія України і державотворення», ХIIІ обласний огляд-конкурс робіт учнівської молоді «Топоніміка й історія освіти рідного краю». Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник», Конкурс учнівської творчості «Я – Київщини гордість і надія»,

Кожен з учасників конкурсів, олімпіад є яскравою непересічною особистістю, що вирізняється з-поміж інших школярів рівнем знань, креативністю, допитливістю. Юні і завзяті, мають свій погляд на науку, генерують інноваційні та сміливі ідеї. Дивлячись на молоде покоління, можна констатувати: в Україні росте достойна інтелектуальна та наукова зміна.

Створення в навчальних закладах психологічної служби, основною ланкою якої є практичні психологи та соціальні педагоги – перший крок до вирішення питання про захист прав дитини та забезпечення умов для своєчасного виявлення особистісних проблем і негативних факторів соціального середовища дитини, які можуть перешкоджати їх розвитку, негативно впливати на дитину.

Психологічна служба закладів освіти міста об’єднує 11 практичних психологів та 6 соціальних педагогів. Не укомплектованими залишаються посади практичних психологів в ДНЗ № 6 та 8, а також три позашкільні навчальні заклади.

Внаслідок складної соціально-політичної ситуації в країні, подій останніх місяців значно збільшилась потреба у наданні психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу та населенню. Найбільш розповсюдженими проблемами на сьогоднішній день є: гострі емоційні розлади, реактивні стани, посттравматичні стресові розлади, горе, переживання втрати близьких, дезорієнтація та панічні напади. У зв’язку з цим працівниками психологічної служби розроблені методичні рекомендації про надання допомоги постраждалим у вигляді буклетів, проведені навчальні семінари і семінари з обміну досвідом. Практичні психологи та соціальні педагоги у процесі роботи суворо дотримуються вимог методик та Етичного кодексу психолога. У разі потреби ми готові надати необхідну допомогу, оперативні консультації.

Суїцидальна поведінка не є виключно медичною чи психологічною проблемою. Причини такого складного феномену як суїцид включають в себе соціальні, економічні, психологічні, культурні, релігійні і медичні фактори ризику. Профілактика суїцидальних дій є комплексним завданням, виконання якого можливе за ефективної взаємодії різних структур суспільства, має бути забезпечено комплексним підходом та виробленням конкретної превентивної стратегії.

Завданням загальної профілактики суїцидальної поведінки є сприяння успішній соціальній адаптації учнів, підвищення групової згуртованості дитячих колективів, створення позитивного психологічного клімату.

З метою ефективної фізичної адаптації у навчальному закладі має бути дотриманий режим навчального процесу з урахуванням вікових особливостей, розміщенням учнів у класі відповідно до медичних рекомендацій, організація харчування тощо.

На етапі загальної профілактики практичними психологами проводяться заходи, спрямовані на адаптацію учасників навчально-виховного процесу до умов навчального закладу, формуючи (підсилюючи вже існуючі) антисуїцидальні бар’єри.

До запобігання суїциду в закладах освіти проводились наступні заходи: «Життя прекрасне» (присвячених життєвим цінностям); акції: «Я обираю життя!», «День позитиву», «Життя видатних людей», «День без конфліктів» та інші).

Вибір способу поведінки у молодої людини існував завжди, але сьогодні в умовах поширення бездоглядності та безпритульності, пов’язаних із соціальним сирітством, кризою сімейних взаємин, збільшенням числа неблагополучних сімей, послабленням виховної функції сім’ї, вільної пропаганди алкоголю, тютюну, поширення ВІЛ/СНІД та наркоманії, діти складніше піддаються реабілітаційним заходам, часто не прагнуть змінити вироблений стиль життя, а іноді цей вибір зробити непросто і часто він робиться не на користь дитини.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка