Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 3 Тематичний план на поточний навчальний рікСторінка1/8
Дата конвертації12.03.2016
Розмір1.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ СЛІДСТВА ТА КРИМІНАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙНавчально-методичний комплекс

навчальної дисципліниІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

за спеціальністю: “Правознавство” (6.030401)


Автори:

Кудінов В.А. – начальник кафедри інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент, полковник міліції;

Смаглюк В.М. – професор кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент;

Ігнатушко Ю.І. – старший викладач кафедри інформаційних , кандидат юридичних наук

Іщенко В.А. – викладач кафедри інформаційних, кандидат юридичних наук

Затверджено

на засіданні кафедри протокол №___

від «_____» ___________ 2013 р.

КИЇВ 2013
ЗмістВитяги з освітньо-кваліфікаційної характеристики та з освітньо-професійної програми

3


Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)

3


Пояснювальна записка до навчальної дисципліни

3

Тематичний план на поточний навчальний рік

5

Робоча навчальна програма навчальної дисципліни

6

Плани-конспекти лекційних занять

8

Плани практичних занять

40

Завдання для самостійної підготовки

72

Індивідуальні навчально-дослідні завдання

Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і курсантів (студентів, слухачів)

Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю


73


Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни

Методичні, наочні, мультимедійні, стимульні та опірні матеріали для лекцій і семінарів

Рекомендована література


81
Витяги з освітньо-кваліфікаційної характеристики та з освітньо-професійної програми


Курс

Напрям, підготовки (спеціальність), освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни (спецкурсу)

Семестр: 7

Кількість залікових кредитів, відповідних ECTS: 2

Кількість модулів: 2

Кількість змістових модулів: 2

Тижневих годин: 4


Напрямки підготовки: "Правознавство";
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Коди:


(6.030401)

Тип: нормативна

Загальна кількість годин: 72

Лекції: 16

Семінарські заняття:

Практичні заняття: 20

Індивідуальна робота: 18

Самостійна робота: 18

Форма підсумкового контролю: залік

Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)


Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Інформаційні технології в правоохоронній діяльності» призначений для підготовки фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань “Право” (0304) за спеціальностями “Правознавство” (6.030401).

Метою дисципліни «Інформаційні технології в правоохоронній діяльності» є вивчення курсантами теоретичних основ інформаційного забезпечення правоохоронної діяльності та надбання ними вмінь і навичок використання інформаційних технологій у правоохоронній діяльності.


Структурно-логічна схема дисципліни:

Забезпечуючі дисципліни: інформатика та обчислювальна техніка, застосування комп’ютерних технологій, інформаційне забезпечення ОВС, інформаційне право.

Пояснювальна записка до навчальної дисципліни


Сучасний стан застосування інформаційних технологій у всіх галузях права потребує розширення їх впровадження у правоохоронній діяльності. Так, в Національній академії внутрішніх справа накопичено чималий досвід застосування сучасних інформаційних технологій у правоохоронній діяльності. Слухачі Національної академії внутрішніх справ повинні досконало володіти навичками використання сучасних інформаційних технологій правоохоронній діяльності

Основні завдання дисципліни:

- навчити курсантів використовувати персональний комп’ютер для підготовки службових документів, а також при вирішенні інформаційно-пошукових завдань у боротьбі зі злочинністю;

- виробити у курсантів навички щодо використання табличних процесорів та систем управління базами даних;

- ознайомити їх з можливостями локальних та глобальних інформаційних мереж;

- надати уявлення про правопорушення у галузі інформаційних технологій;

- ознайомити слухачів з використанням експертних систем та систем підтримки прийняття рішень у боротьбі зі злочинністю;

- навчити курсантів роботі з програмами для пошуку необхідної оперативної інформації, а також для прийняття управлінських рішень;

- ознайомити їх з можливостями глобальної інформаційної мережі “Internet” у правоохоронні діяльності;

Процес вивчення дисципліни передбачає використання спеціальної літератури, навчально-методичних матеріалів, спеціальних технічних та програмних засобів у спеціально обладнаних комп’ютерних навчальних класах тощо. Навчальна дисципліна передбачає можливість застосування технічних засобів навчання.

Дисципліна включає аудиторну та позааудиторну самостійну роботу.

Аудиторні заняття проводяться у формі лекційних, семінарських та практичних занять, а також занять з індивідуальної роботи. Кожне практичне заняття в навчальній групі курсантів проводиться з розподілом навчальної групи на 2 підгрупи. Для кожного заняття розроблені окремі навчально-методичні та роздаткові матеріали, застосовуються певні технічні засоби.

Самостійна робота передбачає позааудиторне виконання завдань щодо вирішення окремих задач засобами Microsoft Office, опрацювання рекомендованих літературних джерел, законодавчих та відомчих нормативних актів. Обсяг самостійної роботи визначається навчальним планом, а її зміст – завданнями викладача та спеціальною навчально-методичною літературою. Самостійну роботу рекомендується організувати як виконання завдань, в тому числі практикумів, які готуються з урахуванням спеціалізації. Така самостійна робота повинна бути врахована основним розкладом занять і проводитися в спеціальних лабораторіях, укомплектованих локальним комп’ютерними мережами з відповідним програмним забезпеченням та підключенням до Internet.

Перевірка засвоєних курсантами знань, рівня сформованих у них умінь та навичок проводиться у формі поточного, проміжного та підсумкового контролю.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних занять шляхом опитування, оцінювання правильності вирішення певних ситуаційного завдань. Проміжний контроль – проведенням і перевіркою аудиторних тематичних контрольних робіт. Підсумковий (модульний) контроль проводиться з метою оцінки результатів засвоєння теоретичних знань та практичних навичок після вивчення всіх тем дисципліни. Викладання дисципліни завершується складанням курсантами заліку.


  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка