Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 5 тематичний план на поточний навчальний рік 7Сторінка1/10
Дата конвертації11.03.2016
Розмір1.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

ТА ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК

КАФЕДРА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни

«ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ»
підготовки магістра
за спеціальностями: 8.18010003 «Судова експертиза»,

8.03040101 «Правознавство», 8.03010201 «Психологія»


денна та заочна форми навчання
Автори:

Молотай В.А., доцент кафедри, кандидат психологічних наук

Грош В.І., старший викладач кафедри

Затверджено

на засіданні кафедри

протокол №1

від 30 серпня 2013 р.

Київ-2013

ЗМІСТ


1. ВИТЯГ З ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3

2. ВИТЯГ З ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 3

3. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗІ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЮ СХЕМОЮ (міждисциплінарними зв’язками) 3

4. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 5

6. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НА ПОТОЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК 7

8. ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 8

9. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 64

10. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 88

11. ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 88

12. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 88

13. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ 90

14. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ (РЕКОМЕНДАЦІЇ) ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ І СЛУХАЧІВ (КУРСАНТІВ) 91

15. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 100

16. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 120

17. МЕТОДИЧНІ, НАОЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРІВ 120

18. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 122


1. ВИТЯГ З ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Відповідно до пункту 1

1. Галузь використання

Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють управління у галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

галузь знань 1801 «Специфічні категорії», спеціальність 8.18010003 «Судова експертиза»

галузь знань 0304 «Право», спеціальність 8.03040101 «Правознавство»галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки», спеціальність 8.03010201 «Психологія»

2. ВИТЯГ З ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ


Відповідно до додатка В

Перелік навчальних дисциплін і практик


Навчальні цикли та назви навчальних дисциплін

Загальний обсяг

Форма контролю

годин

кредитів ECTC

Нормативні навчальні дисципліни

І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Цивільний захист

36

1

залік

3. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗІ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЮ СХЕМОЮ (міждисциплінарними зв’язками)«Цивільний захист» вивчає основи організації захисту населення і територій з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації, проблеми інноваційного характеру у сфері безпеки, комплекс заходів, спрямованих на відвернення надзвичайних ситуацій.

группа 3384. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Навчальна дисципліна «Цивільний захист» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як самостійна дисципліна обов’язкового вибору. Вона зберігає свою самостійність за будь-якої організаційної структури вищого навчального закладу.

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті курсантами та слухачами компетенційних знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації, формування у курсантів відповідальності за особисту та колективну безпеку, здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту, з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Завдання вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків.

Освоївши програму навчальної дисципліни "Цивільний захист" магістри у відповідних спеціалізаціях, повинні бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог ЦЗ та володіти наступними головними професійними компетенціями для забезпечення реалізації вказаних завдань.

Загальнокультурні компетенції охоплюють:


  • вміння визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням завдань з ЦЗ;

  • знання методів та інструментарію моніторингу НС, побудови моделей (сценаріїв) їх розвитку та оцінки їх соціально-економічних наслідків;

  • здатність приймати рішення з питань ЦЗ в межах своїх повноважень.

Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють:

  • проведення ідентифікації, дослідження умов виникнення і розвитку НС та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на ОГ відповідно до своїх професійних обов’язків;

  • обрання і застосовування методик з прогнозування та оцінки обстановки в зоні НС, розрахунку параметрів уражальних чинників джерел НС, що контролюються і використовуються для прогнозування, визначення складу сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків НС;

  • розуміння, розробка і впровадження превентивних та оперативних (аварійних) заходів цивільного захисту;

  • інтерпретування новітніх досягнень в теорії та практиці управління безпекою у НС.

  • забезпечення якісного навчання працівників ОГ з питань ЦЗ, надання допомоги та консультацій працівникам організації (підрозділу) з практичних питань захисту у НС;

  • оцінювання стану готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями та показниками;

Місце в структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці»

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка