Пояснювальна записка фахове вступне випробування з української мови є не тільки перевіркою теоретичних знань І практичних навичок абітурієнтів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, з усіх лінгвістичних дисциплінСторінка8/9
Дата конвертації20.02.2016
Розмір1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Роль і завдання позакласної роботи в процесі літературної освіти учнів загальноосвітньої школи. Організація позакласної роботи з літератури

Роль і завдання позакласної роботи з літератури в загальноосвітній школі. Комплексна мета позакласної роботи з літератури: удосконалення розумових сил учнів, сприяння розвитку їх здібностей, раціональне використання дозвілля дітей, вироблення у них твердих переконань та активної життєвої позиції, здійснення естетичного виховання учнів. Найпоширеніші форми позакласної роботи: літературні гуртки різних видів; позакласне читання учнів; шкільна літературна преса; колективне відвідування кінотеатру; літературні екскурсії і походи; індивідуальна робота з учнями; шкільні літературні товариства, клуби, студії; тижні літератури; тематичні вечори, конференції, диспути; творчо-пошукова робота.

Гуртки різних видів (виразного читання, етнографічно-фольклорний, літературознавчий, драматичний, творчий, юних журналістів) як найпоширеніша та найефективніша форма позакласної роботи, їх мета, напрямки роботи, особливості планування роботи. Організація позакласного читання учнями художніх творів, додаткових джерел літератури. Методика

організації і проведення літературних тижнів у школі. Роль шкільної літературної преси у позакласній роботі з літератури. Колективне відвідування театрів, перегляд фільмів – важливі заходи загальнокультурного та естетичного розвитку учнів. Поєднання літературних екскурсій з краєзнавчою роботою.

Факультативні заняття як специфічна форма літературної освіти, педагогічна мета, пізнавально-виховна, профорієнтаційна спрямованість. Наближення методики факультативних занять до методики викладання літератури у вищих навчальних закладах, спільність і відмінність у вивченні основного курсу літератури. Характеристика методів проведення факультативних занять: лекція, семінарські заняття, самостійна аналітична робота учнів над художніми творами (учнівські доповіді, повідомлення та реферати, самостійне ознайомлення учнів з текстом художнього твору та його аналіз, опрацювання літературно-критичних джерел), практичні заняття (колективні спостереження над художньою формою твору, дослідження образотворчих засобів, опрацювання теоретико-літературних проблем тощо); самостійне дослідження літературознавчої проблеми.

Підсумкові комбіновані заняття (наукові учнівські конференції, літературні вечори). Принципи диференціації навчального процесу та особливості індивідуальної роботи з

учнями в процесі факультативних занять. Планування позакласної роботи.

Позакласна та позашкільна робота з літератури як єдиний освітньо-виховний комплекс.Стисла характеристика основних етапів текстуального вивчення художнього твору

Чотири етапи опрацювання окремого художнього твору. Підготовка учнів до сприймання твору. Психологічні основи етапу підготовки до сприймання. Інтелектуальна готовність та емоційний настрій учнів, способи їх забезпечення. Мотивація інтересу дітей до літературного матеріалу. Значення і форми проведення вступних занять. Вступні уроки. Види діяльності на етапі підготовки: актуалізація опорних знань учнів з історії та теорії літератури., інших навчальних дисциплін, про суспільно-політичні, духовно-культурні, морально-етичні проблеми, звернення до особистого досвіду школярів; озвучення інформації про історію написання, публікування, сценічну історію, літературні традиції, що впливали на митця, історичні обставини появи твору; пояснення незрозумілих для учнів моментів: значень суб'єктивно нових для них слів, важких для тлумачення словесних конструкцій, художньо-естетичних та філософських систем, застосованих автором; суспільно-політичних та історичних реалій, змальованих у тексті;

особливостей творчості; постановка проблемних завдань для дослідження сюжетно-композиційної, образної, мовностилістичної, проблемно-тематичної, ідейної, жанрово-родової структури тексту; залучення документально-публіцистичних, літературно-критичних, біографічних та інших джерел; використання творів різних видів мистецтва; проведення екскурсій до літературних, історико-краєзнавчих музеїв, бібліотек, місць, змальованих письменником у творі; зустрічі з письменниками, літературними критиками, діячами театру та кіно, свідками, картин життя зображених у творі; виконання письмових робіт.

Психологічний процес вивчення літератури, загальні закономірності. Динаміка естетичного розвитку учнів засобами художнього слова. Основні етапи літературного розвитку школярів: молодший і старший підлітковий вік, рання юність. Сприймання літератури та життєвий досвід, вікові особливості школярів. Роль уяви в інтелектуальному та емоційному освоєнні твору, умови, що забезпечують відтворюючу уяву та сприяють розвитку творчої уяви.

Закономірності формування художніх запитів, зумовлені соціальними, національними й зональними факторами. Важливість інтенсифікації художнього сприймання, творчого, активного характеру засвоєння явищ літератури.

Читання твору та його види: перше й повторне читання, мовчазне й голосне, класне й домашнє, вибіркове і суцільне, коментоване, виразне, в особах, колективні декламації, читання напам'ять. Місце виразного читання у засвоєнні змісту та під час аналізу творів, у розвитку мовлення.

Аналіз художнього твору. Аналіз художнього твору, форми, методи, прийоми його проведення. Особливості аналізу художніх творів у системі оглядового вивчення творчості письменника. Методичні прийоми з'ясування оглядових тем. Структура уроків вивчення оглядових тем.

Підсумкові заняття як завершальний етап вивчення твору чи творчості письменника. Мета і методичні форми роботи: бесіда про значення твору письменника, традиції і новаторство, літературний монтаж, літературні ігри, конкурси, вікторини як ефективні засоби проведення підсумкових занять. Особливості методики підсумкових оглядів.Вивчення особистості письменника

Принципи вивчення біографії. Ступінь повноти біографічного матеріалу, який вивчається на уроках у 5-12 кл. Принципи вивчення біографії. Типові недоліки у вивченні життєпису письменників.

Джерела вивчення особистості письменника. Джерела вивчення біографії: художні твори автора, його листування,

щоденники, спогади сучасників, автобіографії, мемуари, твори історико-біографічного характеру, народні перекази та легенди, монографічні методичні посібники, критичні статті, альбоми, літературні плакати.

Форми і методи вивчення біографії. Лекції (монологічний виклад і монологічна розповідь), підготовка учнівських рефератів, самостійне читання книг про письменника; уроки, проведені в музеях; заочні (уявні) екскурсії, різноманітні самостійні завдання.

Принципи, прийоми, шляхи шкільного аналізу художнього твору. Методичні прийоми та форми роботи над образом-персонажем

Принципи аналізу. Питання ролі й місця аналізу художнього тексту в системі вивчення літератури в працях літературознавців і методистів. Розкриття особливості творчого почерку, творчої манери кожного письменника - одне з найважливіших завдань аналізу. Принципи аналізу твору: вимога розглядати твір у єдності змісту й форми; принцип історичного підходу; принцип єдності змісту й почуття; дидактичні принципи навчання.

Про історико-генетичний та історико-функціональний підхід до вивчення твору (за Є. А. Пасічником). Широта й багатогранність художніх узагальнень, що дає можливість

глибоко розкрити неперехідний зміст художньої літератури, який переростає рамки конкретної історичної епохи. Зміна звучання художніх образів у рамках конкретної історичної епохи. Взаємозв'язок історико-генетичного та історико-функціонального аспектів аналізу твору.

Прийоми аналізу літературного твору. Дві групи прийомів: ті, що допомагають осягнути авторську позицію в літературному творі й ті, що спрямовані на виявлення й активізацію співтворчості читача. Повторне перечитування; прийоми, що ґрунтуються на принципі зіставлення елементів художньої структури одного і того ж твору; зіставлення творів, близьких за характером, сюжетом, образними системами, проблематикою і т.п.; зіставлення змісту твору з життєвими фактами, які покладені в його основу; зіставлення фактів художніх творів із фактами нашої дійсності. Три етапи розкриття ідейно-художнього змісту літературного твору. Зіставлення художнього твору з картинами, ілюстраціями, скульптурними зображеннями, музичними творами. Зіставлення з особистим досвідом.

Прийоми аналізу, які ґрунтуються на перекладі художніх образів на мову інших мистецтв: словесне малювання, складення кіносценарію, інсценування твору та інші.

Проблема шляхів аналізу в літературознавчій та методичній науках. Поняття про шлях аналізу. Шляхи аналізу в шкільній практиці: подієвий, пообразний, проблемно-тематичний, проблемно-стильовий, цілісний, композиційний, компаративний. Чинники, що впливають на вибір шляху аналізу.

Індивідуальна характеристика героїв. Літературознавча та морально-етична оцінка образів-персонажів. Шляхи аналізу персонажів: на основі літературознавчої схеми дослідження героїв; за рисами їх внутрішнього світу; за розвитком сюжету або зовнішньої композиції; на основі окремих фрагментів твору; в контексті з проблематикою твору; крізь призму жанрово-родової специфіки тексту, морально-етичних, суспільно-політичних, ментальних, філософських та інших категорій; на основі ключових мовних деталей як засобів характеротворення.

Прийоми роботи з образами-персонажами: дослідження засобів творення персонажів (мови, вчинків, стосунків між персонажами, позасюжетних елементів та ін.); виявлення авторського ставлення до героя; зіставлення поведінки, мови, роздумів, почуттів героя, його портретних характеристик у різних епізодах; зіставлення літературних героїв з їх прототипами; порівняльна характеристика персонажів у рамках одного твору; зіставлення героїв із творів різних письменників української та зарубіжної літератур; порівняння образів-персонажів з їх втіленням в інших видах мистецтва; створення учнями ілюстрацій до образів-персонажів. Використання дитячих малюнків під час аналізу дійових осіб; з'ясування художньої ролі персонажа в тексті; визначення художнього надзавдання героя; виявлення центрального персонажа в тексті; „сповідь героя", „інтерв'ювання героя", підготовка та проведення читання в ролях; простеження етапів розвитку характеру персонажа, дослідження головних періодів життєвого шляху персонажа.; активізація особистого ставлення школярів до образів-персонажів, осмислення педагогічної функції героя; використання суджень критиків під час аналізу образів-персонажів; складання плану характеристики образу-персонажу та підготовка зв'язної розповіді про героя; підбір цитат, складання цитатного плану характеристики образу-персонажа; письмові роботи аналітичного характеру під час аналізу образів-персонажів; виявлення типового в образах-персонажах; типологічні зіставлення окремих героїв; співвіднесення внутрішнього світу літературного героя з психологією нації, прошарку, типу людей чи художніх героїв; оцінка героя як психологічного чи художнього еталона, осмислення надчасового значення образів-типів, типологічне моделювання в рамках одного або декількох творів, аналіз вічних образів. Порівняльна характеристика образів-персонажів: спільне та відмінне. Групова характеристика героїв. Аналіз системи персонажів. Особливості вивчення образів-персонажів у середніх та старших класах.

Вивчення мови художнього твору. Методичні проблеми вивчення стилю письменника

Практичні спостереження дітей – як основний шлях вивчення мови художнього твору. Особливості аналізу мови художнього твору в різних класах. Мова художнього твору як засіб творення образів-персонажів. Залежність художності твору від всієї системи слів і висловів, синтаксичних особливостей, характеру авторської інтонації. Розмежування мови автора й мови дійових осіб у творі. Дослідження художнього твору крізь призму мовно-образних деталей. Мегаобразний та структурно-стильовий аналіз. Принципи аналізу мовної тканини твору. Прийоми опрацювання художньої мови: аналіз мови в процесі виразного читання; лексичний, фразеологічний коментар до твору або його фрагментів; робота зі словниками на уроках літератури; визначення асоціативно-смислового комплексу мовного образу; аналіз смислового навантаження мовних засобів, виявлення підтексту; заміна учнями образних зворотів, взятих з літературного твору, звичайними мовними конструкціями; зіставлення різних мовних редакцій текстів, зіставлення мовно-художніх засобів літературних творів та засобів живопису, музики,; „редагування" мови авторського тексту; стилістичний експеримент О. Пєшковського; спостереження за використанням автором лексичних пластів;

дослідження синонімічних рядів у художньому тексті; складання синонімічних рядів до мовних зворотів автора; виявлення фонічної та метричної структури тексту, зіставлення художнього мовлення різних письменників; укладення словників авторських художніх висловів; письмові роботи аналітичного характеру для поглибленого вивчення мовної своєрідності творчості автора; відбір школярами мовно-художніх зворотів для використання у письмових роботах; різні види класифікацій мовних засобів ( в окремо взятому фрагменті, у творі або творчості або різних засобів). Методика „повільного читання" – основний напрямок вивчення мови художнього твору на уроках літератури.

Теоретичні засади вивчення стилю письменника. Важливість усвідомлення найхарактерніших особливостей творчого почерку письменника. Труднощі, які зустрічаються в методичній практиці під час опрацювання школярами поняття „індивідуальний стиль письменника", їх подолання. Методичні прийоми роботи над стилем письменника: виявлення чинників формування стилю окремого автора; з'ясування особливостей літературних течій і напрямків та їх впливу на індивідуальний стиль митця; зіставлення особливостей різних творів різних письменників; виразне читання та переказування епізодів, у яких найбільш яскраво проявлена мовна оригінальність стилю автора; простеження стильової еволюції в рамках індивідуального

стилю автора; зіставлення особливостей літературного стилю письменника із стилем художників інших видів мистецтва.

Педагогічної технології та їх співвідношення з методикою викладання літератури. Поняття про інноваційні педагогічні технології.

Технологізація навчання на сучасному етапі розвитку української освіти. Інновація в освіті як результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем. Співвідношення понять «освітня технологія» і «педагогічна технологія»; «методика викладання літератури» і «педагогічна технологія». Структура педагогічної технології.Інноваційні системи навчання та перспективи їх застосування в шкільному курсі літератури

Проблема класифікації педагогічних технологій. Сутність, основні переваги, недоліки, ефективність, класифікація інтерактивних технологій. Сутність, основні переваги, ефективність, класифікація проектної технології. Методика виконання проектів. Сутність, педагогічні завдання, основні переваги, основні недоліки, ефективність, класифікація інформаційної технології. Можливості комп'ютера на різних етапах уроку. Провідні ідеї системи особистісно зорієнтованого вивчення літератури як людинотворчого предмета Є. Ільїна,

особистісно зорієнтованого навчання І. Якиманської, А. Плигіна. Концептуальні засади технології розвиваючого навчання Д. Ельконіна і В. Давидова. Екзистенціально-діалогічна концепція методики викладання української літератури Г. Токмань. Концептуальні засади технології інтелектуальної діяльності учнів. Інформаційна технологія на уроках літератури: сутність, педагогічні завдання інформаційної технології навчання. Функції комп'ютера у навчанні. Основні переваги та недоліки інформаційної технології навчання на уроках літератури. Ефективність інформаційної технології. Правила поєднання слова вчителя та комп'ютера. Класифікація інформаційних технологій. Можливості комп'ютера на різних етапах уроку. Застосування Інтернет-технологій у процесі літературної освіти учнів. Дидактичні можливості, властивості та функції мережі Інтернет, її віщальні, інтерактивні та пошукові послуги. Особливості методики використання послуг мережі Інтернет у процесі літературної освіти учнів.

Епічні твори в шкільному вивченні

Оповідання, літературні казки, повісті, романи, новели, памфлети та інші жанри епічного роду літератури в чинних шкільних програмах. Особливості методики вивчення епічних творів. Робота над епізодом епічного твору. Аналіз окремого епізоду та взаємодія його з іншими як основа усвідомлення

сюжету й композиції твору. Етапи роботи над епізодом. Складання плану епічного твору. Роль складання плану в засвоєнні предметного змісту епічного твору. Звичайний, цитатний і комбінований плани; простий і складний план, плани переказу сюжету чи окремих його епізодів. Методичні прийоми, що сприяють удосконаленню навичок складання плану. Переказ твору та його види. Переказ як один із засобів посилення уваги учнів до змісту і форми художнього твору. Близький до тексту (детальний), стислий, творчий перекази та переказ-витяг. Усне малювання. Колективне складання уявних словесних ілюстрацій, картин до епізодів твору, створення учнями малюнків на основі тексту і їх аналіз. Складання кіносценарію. «Складання кіносценарію» як методичний прийом, який допомагає проникнути в художній текст, сприяє розвитку в учнів відтворюючої уяви, засіб осмислення особливостей мови кіномистецтва. Основні етапи «складання кіносценарію», його письмове оформлення. Інсценізація твору. Інсценізація творів різних жанрів як ефективна форма роботи, що розвиває творче бачення дітей, допомагає вловити взаємозв'язок між окремими компонентами епічного твору, сприяє розкриттю характерів літературних героїв.

Ліричні твори в шкільному вивченні

Ліричні твори в шкільних програмах. Громадянська, філософська, інтимна, пейзажна лірика в чинних шкільних програмах. Особливості сприймання та методики вивчення ліричних творів Необхідність активного спостереження як умова усвідомлення суті поезії. Рух авторських почуттів і думок у вірші. Багатозначність поетичного слова. Небезпека суб'єктивного трактування поетичного тексту читачем-школярем. Використання інших видів мистецтва при вивченні лірики. Особливості сприйняття й аналізу різних ліричних жанрів. Місце й роль навчання виразному читанню на уроках вивчення ліричних творів. Специфіка аналізу поетичного тексту, що зумовлена необхідністю зрозуміти конкретну і узагальнену суть поетичних образів.Драматичні твори в шкільному вивченні

Драматичні твори в шкільних програмах. Драма, комедія, трагедія та інші жанри драматичного роду літератури в чинних шкільних програмах. Специфіка сприймання драматичних творів. Труднощі вияву авторської позиції при сприйнятті драми. Свобода читацької інтерпретації. Активізація діяльності уяви. Мізансценування. Особливості методики вивчення драматичних творів. Виявлення конфлікту в драмі й способи творення характерів. Використання сценічної історії вистави, наочності й ТЗН на уроках. Коментоване читання й читання в

особах на уроках вивчення драматичних творів. Постановка учнів в різні ролі (актора, режисера, гримера, костюмера, декоратора та ін.)

Твори міжродових літературних жанрів в шкільному вивченні

Байки в шкільному вивченні. Жанрово-родова специфіка народної та літературної байки, підходи до вивчення, модель аналізу, місце в чинних програмах. Балади в шкільному вивченні. Місце народної та літературної балади в чинних програмах, специфіка методики вивчення на уроках української літератури. Поеми в шкільному вивченні. Місце поеми в чинних програмах з української літератури, варіанти роботи над поемою.Фольклор у шкільному вивченні: прислів'я, приказки, загадки

Прислів'я та приказки в шкільних програмах, особливості методики їх вивчення. Прислів'я та приказки: загальні риси, структура, різновиди, особливості методики вивчення. Загадки в шкільних програмах, особливості методики їх вивчення. Загадки: загальні риси, структура, різновиди, особливості методики вивчення.Фольклор у шкільному вивченні: казки, історичні пісні та думи.

Народні казки в шкільних програмах, особливості методики їх вивчення. Етапи, особливості аналізу, алгоритми казкових образів, словникова робота. Народні пісні та думи в шкільних програмах, особливості методики їх вивчення. Народні пісні й думи: аналіз у єдності форми й змісту, історичні коментарі, використання міжпредметних зв'язків, інтегровані уроки.Літературно-критичні статті в процесі шкільної літературної освіти

Літературно-критичні статті в шкільних програмах. Літературна критика в чинних шкільних програмах для класів різних профілів. Особливості роботи з літературно-критичними статтями в школі Значення вивчення літературно-художньої критики. Особливості роботи вчителя й учнів. Жанри й стилі літературно-критичних статей.Елементи теорії літератури в школі

Елементи теорії літератури в шкільних програмах. Місце елементів теорії літератури в чинних шкільних програмах. Система вивчення теоретико-літературних понять у шкільному курсі української літератури. Цілеспрямоване, послідовне звертання до теоретико-літературних понять, формування вміння користуватися цими поняттями як засобами змістовного цілісного аналізу художніх творів. Роль теоретико-літературнихпонять у вдосконаленні читацького досвіду учнів, оволодінні критеріями оцінок художніх явищ. Вивчення спеціального курсу «Основи теорії літератури» в 10-11 класах профільної школи. Аналіз програми спецкурсу. Методи й методичні прийоми вивчення елементів теорії літератури. Послідовність у формуванні теоретико-літературних понять: від спостережень до розуміння основних ознак і визначенню (формулюванню) поняття, від збагачення поняття до усвідомленого використання його в практичної діяльності, роль самостійних творчих робіт учнів в опануванні ними знань з теорії літератури.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бондар М.П. Поезія пошевченківської епохи. Система жанрів. – К., 1986. – 184 с.

 2. Брюховецький В. Ліна Костенко: Нарис творчості.-К.: Укр. письменник, 1990.– 92 с.

 3. Гнатюк М.П. Українська поема першої половини XIX ст. Проблеми розвитку жанру. – К., 1975. – 193 с.

 4. Гончар О.І. Просвітительський реалізм в українській літературі. - К.: Вища школа, 1989. - 315 с.

 5. Грабович Г. Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка. - К.: Критика, 1998. - 206 с.

 6. Ґроно нездоланих співців: Літературні портрети українських письменників ХХ сторіччя, твори яких увійшли до оновлених шкільних програм /Упор. В.Кузьменко. –К.: Український письменник, 1997. –284 с.

 7. Двадцяті роки: літературні дискусії, полеміки: Літературно-критичні статті / Упор. В.Г.Дончик. – К.: Дніпро, 1991. – 366 с.

 8. Діалектика художнього пошуку: літ. процес 60-80-х рр. - К., 1989

 9. Дончик В. Грані сучасної прози - К., 1987

 10. Єфремов С. Історія українського письменства. – К.: Феміна, 1995. – 688 с.

 11. Жулинський М. Наближення: літературні діалоги. –К., 1986.

 12. Зеров М. Твори: В 2-х т. - К.: Дніпро, 1990. - Т.2: Історико-літературні та літературознавчі праці / Уп. І.П. Кочура, Д.В. Павличко. – К.: Дніпро, 1990. – 601с.

 13. І вічна таїна слова: вивчення великого епічного твору (Марко В., Клочек Г. та ін.). – К.: Рад. школа, 1990. – 203 с.

 14. Івашків В.М. Українська романтична драма 30-80-х років XIX ст. - К., 1990. - 253с.

 15. Ільницький М. Людина в історії. Сучасний український історичний роман. –К.: Український письменник, 1989. –290 с.

 16. Історія української літератури (перша половина ХІХ століття) / За ред. І.скрипника. – К.: Вища школа, 1980.

 17. Історія української літератури XIX ст.: У 3 кн.: Навчальний посібник. Кн.2 / За ред. М.Яценка. – К.: Либідь, 1996. – 384 с.

 18. Історія української літератури ХХ століття: Книга друга /За ред. В.Дончика. –К.: Либідь, 1995. –420 с.

 19. Історія української літератури ХХ століття: Книга перша /За ред. В.Дончика. –К.: Либідь, 1993. –781 с.

 20. Історія української літератури ХХ століття: У двох книгах. –К.: Либідь, 1998; Книга перша – 380 с.; Книга друга. –453 с.

 21. Історія української літератури. XIX століття: У 3 кн. Кн.1: Навч.посібник / За ред. М.Т. Яценка. - К., 1995.

 22. Історія української літератури. В 2-х тт. / Історія української літератури ХХ століття: Книга друга /За ред. В.Дончика. – Т. 2. – К.: Наукова думка, 1988. – 742с.

 23. Історія української літератури: У 2 т. - К.: Вища школа, 1987. - Т. 1. - 637 с.

 24. Історія української літератури: У 8 тт. - к.: Вища школа, 1967-1971.

 25. Істрія української літератури ХХ ст: У 2-х кн. Кн. 2 Ч. 2: 1940-1950-ті роки /За ред. В. Г. Дончика. – К.: Либідь, 1994. – 368с.

 26. Калениченко Н.Л. Українська література XIX ст. Напрями, течії. – К., 1977 – 210с.

 27. Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація. Навчально-методичний посібник. – К.: Освіта, 1998.-237 с.

 28. Клочек Г. Поетика Бориса Олійника: Літ.- крит. нарис- К.: Наукова думка, 1989. -
  169 с.

 29. Кошелівець І. Сучасна література в УРСР// Додаток до газети “Українська мова та література”. – 1998. -№ 25-28.-86с.

 30. Мовчан Р. Українська література ХХ ст.// Додаток до газети “Українська мова та література”. – 1998. -№ 34.-86с.

 31. Мовчан Р. Українська проза ХХ століття в іменах: Посібник для старшокласників, студентів, учителів. – К.: Актуальна освіта, 1997. –223 с.

 32. Мороз Л. Григір Тютюнник: Нарис життя і творчості. –К.: Український письменник, 1991. –203 с.

 33. Нахлік Є. К. Українська романтична проза 20-60-х років XIX ст. - К., 1981. - 262 с.

 34. Нові імена в програмі з української літератури. Посібник для вчителя /Упор. В. Неділько. - К.: Освіта, 1993. – 320с.

 35. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1999. – 447 с.

 36. Павлишин М. Канон і іконостас літ.-крит. статті. - К.: Обереги, 1997.- 279 с.

 37. Салига Т. Микола Вінграновський: літ. Крит. нарис.-К., 1989

 38. Салига Т. Продовження: літ.- крит.студії .-К., 1991

 39. Семенчук І. Михайло Стельмах. –К.: Український письменник, 1987. –220 с.

 40. Семенчук І. Р. Михайло Стельмах. Нарис творчості. - К.: Дніпро, 1982-228с.

 41. Семенчук І. Р. Юрій Яновський. Життя і творчість.

 42. Скирда Л. Сучасна українська поезія К.: Укр. письменник, 1983.-205 с.

 43. Скирда Л. Сучасна українська поема К., 1991

 44. Слабошпицький М. Василь Земляк: Нарис творчості. –К.: Наукова думка, 1994. –192с.

 45. Слабошпицький М. Роман Іваничук: літературно-критичний нарис. –К., 1989.

 46. Соловей Е. Українська філософська лірика. - К.,1999

 47. Соловей Е. Українська філософська лірики. – К.: Юніверс, 1999. –366 с.

 48. Ткаченко А. Василь Симоненко: Нарис життя і творчості .-К., Наукова думка, 1990.- 198 с.

 49. Ткаченко А. Іван Драч: Нарис творчості. - К.: Український письменник, 1988.- 250 с.

 50. Українська літератури ХХ сторіччя: Навчальний посібник для вчителів та учнів /Науковий редактор В.Дончик. –К.: Український письменник, 1993. –223 с.

 51. Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики: У чотирьох книгах /Упор. Є.Федоренко, В.Яременко. –К.: Рось, Кн.1. –1994. –703 с; Кн.2. –1994. –718 с; Кн.3. –1994. –687 с.; Кн.4. –1995. –703 с.

 52. Ушкалов Л. З історії української літератури ХVІІ – ХVІІІ століть. – Харків: Акта, 1999. – 216 с.

 53. Харлан О. Основні проблеми вивчення "Велесової книги": Навч. посібник. – К.: Знання, 2001.

 54. Бандура О. Вивчення елементів теорії літератури в 4-7 класах. – К.: Рад. школа, 1981. – 129 с.

 55. Бандура О. Міжпредметні зв'язки в процесі вивчення української літератури: Посібник для вчителів. – К: Радянська школа, 1984. – 167 с.

 56. Бандура О. Наукові основи підручника з літератури. – К.: Рад. школа, 1978. – 147 с.

 57. Бандура О. Теорія літератури. – К.: Рад. школа, 1969. – 286 с.

 58. Бандура О. Теорія літератури в тезах, дефініціях, таблицях: навч. довідник / О. Бандура, Г. Бандура. – К.: Шк. світ, 2008. – 128 с.

 59. Білецький Д. Позакласна і позашкільна робота з літератури: Посібник для вчителів. – К.: Радянська школа, 1962. – 127 с.

 60. Білоус X. Нестандартні уроки в 5-6, 10-11 кл. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 1998. – 32 с.

 61. Бугайко Т., Бугайко Ф. Бесіди з молодими словесниками про уроки літератури в 5 і 6 класах – К.: Рад. школа, 1967. – 264 с.

 62. Бугайко Т., Бугайко Ф. Майстерність учителя-словесника. – К.: Радянська школа, 1963 – 188с.

 63. Бугайко Т., Бугайко Ф. Навчання і виховання засобами літератури. – К.: Рад. школа, 1973. – 176 с.

 64. Бугайко Т., Бугайко Ф. Українська література в середній школі: Курс методики. – К.: Рад. школа, 1962. – 391 с.

 65. Волошина Н. Естетичне виховання учнів у процесі вивчення літератури: Посібник для вчителів. – К.: Радянська школа, 1985. – 102 с.

 66. Волошина Н. Уроки позакласного читання у старших класах. – К.: Рад. школа, 1988. – 174 с.

 67. Войко М. Вивчення життєпису художника слова в середній школі. – К.: Рад. школа, 1975. – 152с.

 68. Гаврилов П. Оглядові теми на уроках української літератури в старших класах. – К.: Рад. школа, 1980. – 128 с.

 69. Галкін В. Система письмових робіт на уроках української літератури. – К.: Рад. школа, 1965. – 171с.

 70. Глухова Г. Позакласна робота як засіб підвищення ефективності уроку. – К.: Рад. школа, 1983. – 119 с.

 71. Демчук О. Нестандартні уроки української літератури 9- 11 клас. – Тернопіль: Підручники & посібники, 2000. – 141 с.

 72. Дмитренко Г. Дмитренко М. Як писати твори: Посібник для випускників, абітурієнтів. – К.: Народознавство, 1994.

 73. Довга О. Як писати твір. – К.: Просвіта, 1995. – 248 с.

 74. Захарук Д. Ігри з літератури. – К.: Рад школа, 1970. – 224 с.

 75. Золотухін Г., Жебка І., Литвиненко Н. Твір з української мови та літератури. – К.: Наукова думка, 1997. – 275 с.

 76. І вічна таїна слова: вивчення великого епічного твору (Марко В., Клочек Г. та ін.). – К.: Рад. школа, 1990. – 203 с.

 77. Інноваційні технології навчання української мови і літератури / Укладач О. І. Когут. – Тернопіль: Астон, 2005. – 204 с.

 78. Ісаєва О. Організація та розвиток читацької діяльності школярів при вивченні зарубіжної літератури: Посібник для вчителя. – К.: Ленвіт, 2000. – 184 с.

 79. Книга вчителя української мови та літератури: Довідково- методичне видання / Упоряд. Н. І. Шинкарук. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 352 с.

 80. Коржупова А. Наочність на уроках української літератури. – К.: Рад. школа, 1965. – 128 с.

 81. Кулінська Л. Екранні та звукові посібники на уроках української літератури. – К.: Рад. школа, 1979. – 103 с.

 82. Кулінська Л. Звукозапис на уроках української літератури. – К.: Рад. школа, 1973. – 88 с.

 83. Ладоня І., Злотник Й. Позакласне читання в 5-8 класах. – К.: Рад. школа, 1966. – 148 с.

 84. Лазаревський В. Літературні ігри. – К.: Рад. школа, 1969. – 131с.

 85. Лесин В. Як працювати з книгою. – К.: Вища школа, 1989. – 72 с.

 86. Ломонос Е. Позакласне читання у 4-7 класах. – К.: Рад. школа, 1983. – 183 с.

 87. Мазуркевич О. Метод і творчість. – К.: Радянська школа, 1979. – 265 с.

 88. Мазуркевич О. Нариси з історії методики української літератури. – К.: Радянська школа, 1961. – 375 с.

 89. Майстерність словесника: Збірник статей. – К.: Радянська школа, 1978. – 135 с.

 90. Наукові основи методики літератури. Навчально- методичний посібник / За ред. Н.Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – 344 с.

 91. Невінчана Н. Теорія літератури в школі: У 2 ч. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 4.1. – 128 с.

 92. Невінчана Н. Теорія літератури в школі: У 2 ч. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 4.2. – 128 с.

 93. Неділько В. Методика викладання української літератури в середній школі. – К.: Вища школа, 1978. – 248 с.

 94. Нетрадиційні уроки з української літератури. 5-11 класи / Укладачі С. Скляр, Л. Нечволод. – Харків: Торсінг, 2004. – 224 с.

 95. Пасічник Є. Літературне краєзнавство в школі. – К.: Радянська школа, 1965. – 176 с.

 96. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Ленвіт, 2000. – 384 с.

 97. Пасічник Є. Українська література в школі. – К.: Радянська школа, 1983. – 318 с.

 98. Пелипейко І. Вивчення ліричних творів у 8-10 класах. – К.: Рад. школа, 1982. – 141с.

 99. .Пультер С. Взаємозв'язок у викладанні української й зарубіжної літератур. – К.: Рад. школа, 1982. – 88 с.

 100. 100.Пультер С, Лісовський А. Методика викладання української літератури в середній школі. Курс лекцій для студентів філологів. – Тернопіль: Підручники і посібники. 2004. – 144 с.

 101. Сафонова Н. Виховання навичок аналізу прозового твору. – К.: Рад. школа, 1967. – 156 с.

 102. Ситченко А. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу! Монографія. – Київ: Ленвіт, 2004. – 304 с.

 103. Ситченко А., Шуляр В., Гладишев В. Методика викладання літератури: Термінологічний словник / За ред.. А. Л. Ситченка. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 132 с.

 104. Степанишин Б. Викладання української літератури в школі: Методичний посібник для вчителя. – К.: РВЦ "Проза", 1995. – 254 с.

 105. Степанишин Б. Стратегія і тактика в літературній освіті учнів: Роздуми старого методиста-словесника, або Від "альфи" до "омеги" у викладанні рідного письменства в школі. – К.: Веселка; Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2003. – 191 с.

 106. Сторчак К. Основи методики літератури. – К.: Рад. школа, 1965. – 420 с.

 107. Телехова О. Вивчення теорії літератури в школі: Посібник для вчителів. – Харків: Гриф, 1999. – 175 с.

 108. Телехова О. Українська література. Методичні матеріали до вивчення шкільного курсу: Посібник для вчителів. – Харків: Ранок, 2000. – 112 с.

 109. Тесля О. Як навчити учнів писати твори. – К.: Рад. школа, 1968. – 12 с.

 110. Худаш Л. Підвищення ефективності уроку з літератури. – К.: Рад. школа, 1974. – 141с.

 111. Фролова К. Аналіз художнього твору. – К.: Рад. школа, 1975. – 174с.

 112. Цимбалюк В. Літературно-мовний кабінет у школі. – К.: Рад. школа, 1975. – 104с.

 113. Цимбалюк В. Письмові творчі роботи української літератури у 8-10 класах. – К.: Рад. школа, 1981. – 125с.

 114. Цимбалюк В. Як навчити учнів писати твори. – К.: Рад. школа, 1975. – 174с. – К.: Рад. школа, 1973. – 160 с.

 115. Шкільний календар: літературно-мистецькі свята / Упорядн. Голобородько К.Ю. – X.: Вид. Група "Основа", 2005.-144 с.

 116. Шуля В. Планування літературної освіти школярів: технологічна концепція. – Миколаїв, 2006. – 96 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Алексюк А. Загальні методи навчання в школі. – К.: Рад. школа, 1981. – 206 с.

 2. Беленький Г. Теория литературы в средней школе. – М.: Просвещение, 1976. – 222 с.

 3. Буяльський Б. Поезія усного слова. – К.: Радянська школа, 1969. – 264 с.

 4. Буяльский Б. Курс на мастерство. – К.: Радянська школа, 1974.-221 с.

 5. Буяльский. Б. Искусство выразительного чтения. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1986. – 176 с.

 6. Голубков В. Методика преподавания литературы. – М.: Просвещение, 1962. – 496 с.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка