Пояснювальна записка перед сучасною школою стоїть складне ІСторінка1/4
Дата конвертації05.03.2016
Розмір0.76 Mb.
  1   2   3   4
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Перед сучасною школою стоїть складне і відповідальне завдання – створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати покоління здатні навчатися протягом життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства.

Це завдання під силу лише особистісно-орієнтованим системам виховання, які вимагають забезпечення комфортних, безконфліктних і безпечних умов для розвитку особистості учня, реалізації його природних потенцій, включення в суспільне життя, як активної дійової сили.

Комплексна тематично-цільова програма виховання учнівської молоді “Нова генерація Млинівщини” відповідає усім принципам особистісно орієнтованого виховання, надає можливість кожному учню вибудувати власний варіант життя, гідний його як людини, набути власного досвіду повноцінних відносин, ствердження свого істинного людського “Я”.

Мета програми – створити сприятливе виховуюче середовище на основі гуманізації, демократизації, співробітництва і співтворчості в шкільному житті, орієнтувати внутрішній світ дитини на збагачення індивідуального досвіду самопізнання, самооцінки, саморозвитку, самовизначення і самореалізації, допомогти школяреві в соціально-політичному і громадському змужнінні і становленні громадянина-патріота, здатного розбудувати власну державу, творити себе і своє життя.

Очікувані наслідки впровадження даної програми визначаються глибиною і міцністю знань, рівнем національної свідомості, моральними рисами вихованців, їх підготовленістю до життя, високою культурою поведінки в школі і поза нею. Вони відображаються в переконаннях, прагненнях, потребах, інтересах, здібностях, вміннях і навичках, почуттях, волі, рисах національного характеру, психології, мисленні, у ставленні особистості до своєї країни, суспільства і самого себе.

Результатом впровадження комплексної тематично-цільової програми є відповідність випускників школи моделі-еталону.

Випускники школи – це юнаки і дівчата, здорові, фізично розвинені, мають достатні та хороші пізнавальні здібності і культуру розумової праці, досягають потенційно-можливих результатів навчання, утверджують у собі природну схильність до життя та готовність відстоювати його у собі і навколишньому світі, керуються в житті загальнолюдськими цінностями, розуміють прекрасне в мистецтві та житті, проявляють добросовісне ставлення до праці, ініціативні та творчі, прагнуть розвивати і творити свою державу.

Програма “Нова генерація Млинівщини” має модульний принцип побудови і включає чотири модулі :

Перший модуль – формування особистості як громадянина України, включає проблеми національно-патріотичного виховання учнів.

Другий модуль – формування інтелектуальних якостей особистості, розглядає проблеми формування наукового світогляду та вироблення готовності і здатності до самоосвіти та застосування знань в своїй практичній діяльності.

Третій модуль – формування духовних якостей особистості та культури поведінки, спрямовує учнів на розуміння загальнолюдської і народної моралі, вивчення і пропаганда культурних надбань свого народу та світового духовного розвитку.

Четвертий модуль – формування здорового і безпечного способу життя, забезпечує вироблення інтелектуального і відповідального ставлення до самого себе, свого здоров’я, попереджує негативні впливи асоціальних елементів суспільства.

Дана програма має рекомендаційний характер, може змінюватися і доповнюватися в змістовних лініях залежності від конкретних умов школи і класу. Вона не відміняє раніше прийнятих програм, а доповнює, розширює, приводить у систему виховну роботу школи, спрямовує її на особистість.

Отже, комплексна тематично-цільова програма “Нова генерація Млинівщини” передбачає засвоєння учнями необхідного об’єму знань, умінь, навичок, звичок, розвиток здібностей, формування в них українського менталітету, національного світогляду, характеру, національної свідомості і самосвідомості, щоб бути готовими жити і діяти в умовах ринкових відносин, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства.

Комплексна тематично-цільова програма

виховної роботи з учнями початкової школи
Основні особливості і завдання виховання

учнів початкової школи.
Вступ до школи – важливий і відповідальний період в житті дитини, який накладає глибокий слід на її розвиток і виховання.

Найважливішим видом діяльності дитини стає навчання, яке вимагає від неї витримки, організованості, самостійності та дисципліни.

Перехід дошкільника в школу є дуже складним для дітей. Навіть добре підготовленій дитині до школи включення в навчальну діяльність і входження в новий режим життя дається нелегко.

Загальний рівень розвитку сучасних дітей, що приходять в школу, став помітно вищий: їх відрізняють хороші мовні навички, здатність розв’язувати достатньо складні розумові задачі. Переважно ці діти товариські, компанійські, легко спілкуються між собою і дорослими, достатньо активні, в той же час часто непосидючі і слухняні. Як правило, дошкільнята охайно одягнені, забезпечені навчальними посібниками, іграшками, хоч оцінити цього не в змозі. Помилкова оцінка дітей з боку батьків та вчителів не рідко викликає певні труднощі у вихованні і може викликати зародки егоїзму.

Особливої турботи і педагогічного підходу потребують першокласники.

Першокласників вирізняє велика емоційність і враженість. Тому їх важко зацікавити процесом навчання і яскравими, цікавими спільними заняттями в позаурочний час. Шестилітня дитина, що з бажанням прийшла в школу , як правило, легко піддається виховним впливам. Він бажає стати хорошим учнем і вихованцем.

Першокласники мають деякий моральний досвід. Ті з них, що виховувалися в дитячому садку звичайно більше розкуті, легко встановлюють контакт з учителем, почувають себе вільно в новому колективі, уміють дотримуватися санітарно-гігієнічних правил, не бояться залишитися в школі без батьків. Але ці діти, як правило, легко збудливі. Вони звикли до стилю поведінки, що домінує в дитячому садку, де з власного бажання і в будь-який час можна вибрати собі гру, переходити від однієї гри до іншої, від однієї групи до іншої. Вони важко зосереджуються на якомусь одному виді діяльності навіть на протязі порівняно короткого часу.

Виховання школярів проходить в щоденному житті і діяльності: в навчанні, праці і суспільних справах, в іграх та різноманітних заняттях, де вони звикають керуватися моральними нормами і правилами і де вони самі переконуються в їх необхідності.

В цих умовах вчитель, спираючись на вже набутий життєвий досвід дітей, привчає поступово до нових вимог, що записані в правилах для учнів. Цьому сприяє введення дидактичних ігор, чергування різних видів роботи учнів на уроці, спеціальні вправи на виховання довільної уваги, поступове привчання дітей до все триваліших, систематичних занять, коли неможливо відволіктися, розмовляти з товаришами, а потрібно уважно слухати вчителя і виконувати його вимоги.

Нестійкість поведінки нерідко ускладнює виховну роботу з молодшими школярами. Переживання дітьми своїх радощів і невдач протікає досить бурхливо. Якщо невдачі підкреслюються учителем при всіх присутніх, то діти часто втрачають віру в себе та інтерес до навчання, справам класу. Навпаки, заслужене і своєчасне заохочення молодших школярів завжди допомагає поліпшенню самопочуття, сприяє їх навчальним успіхам і вихованню.

Молодший школяр відрізняється нестійкою увагою, швидкоплинністю настрою, швидким стомленням. Тому турбота учителя про дозування навчальної та позакласної виховної роботи, підтримка в дітей позитивного настрою, різноманітність форм і видів занять при вивченні одного й того ж навчального матеріалу і прилучення дітей до найдоцільнішого режиму праці і відпочинку є для вчителя найважливішим.

У молодших школярів велике довір’я до учителя, його словам, вчинками та оцінкам. За учителем, його діями і відношеннями уважно слідкують діти. Ці спостереження дітей нагромаджуються, і разом з ними формується уявлення дитини про справедливість, людяність, про еталон відносин між людьми.

Тому важливо, які моральні відносини складуться між учителем і дітьми в шкільному житті: на уроках, в позакласній роботі, в суспільному житті, в праці, в громадських організаціях. Саме характер відносин вчителя і дітей переважно визначає виховну ефективність всієї роботи з дітьми.

Виховання вимагає уваги до кожного без винятку учня. Воно передбачає повагу до особистості школяра. Ведучою мусить бути оцінка проступків учня ( “ ти погано вчинив” або “ти гарно вчинив, повівся”), але це не повинно переноситися на оцінку особистості в цілому (“ти поганий” чи “ти “хороший”).

У кожного учня можна знайти сильні позитивні риси, спираючись на які легко зміцнити віру кожного учня в свої сили і можливості. Це може бути акуратність чи спритність, уміння легко спілкуватися чи вміння щось майструвати.

Учителю весь час можна знайти сильні позитивні риси, спираючись на які легко зміцнити віру кожного учня в свої сили і можливості. Це може бути акуратність чи спритність, уміння легко спілкуватися чи вміння щось майструвати.

Учителю весь час необхідно пам’ятати, що в початковій ланці освіти стиль його відносин з дітьми визначає характер відносин між дітьми. Основним критерієм успіху виховної роботи служить рівень вихованості школярів, розвиток їх відносин з однолітками і дорослими, до виконання своїх обов’язків, до праці, до колективу.

Вже з першого класу діти набувають навичок учнівського самоврядування, отримують перші громадські доручення. Потрібно навчити їх виконувати і слідкувати, щоб робота кожного учня в цьому напрямі була помічена і оцінена, щоб кожному можна було сказати, що успішно виконано, а що ще потребує доопрацювання.

Перші громадські об’єднання ( “Чомучки”, “Козачата”, “Друзі Барвінка” тощо) доцільно організувати на кінець першого семестру, коли першокласники вже набудуть деякі практичні вміння і навички сумісної роботи.

Другі-четверті класи – це по суті активізація роботи громадської організації для молодших школярів, підготовка їх до роботи в старших структурах громадських організацій та учнівському самоврядуванні.  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка