Позначення на письмі ненаголошених е, и та о перед наголошеним у в коренях слів, що не перевіряються наголосомСкачати 67.26 Kb.
Дата конвертації26.02.2016
Розмір67.26 Kb.
Розробка учителя української мови та літератури ЗНЗ № 243

Присідько Л. М.Позначення на письмі ненаголошених е, и та о перед

наголошеним у в коренях слів, що не перевіряються наголосом
Вивчення слів з ненаголошеними голосними е, и та о перед наголошеним у в коренях слів, що не перевіряються наголосом, дуже важливе для розвитку орфографічних навичок учнів, навчання їх грамотного правопису слів.

Складність цього уроку полягає в тому, що не має певного правила, що пояснюють причину написання цих слів таким чином, тобто їх треба запам'яти.

Ненаголошені [е] та [и] у вимові зближуються і вимовляються то як [еи], то як [ие], ненаголошений [о] перед складом з наголошеним [у] зближується і вимовляється [оу]. Тому учні мають вивчити ці орфограми, щоб грамотно писати. Для цього потрібно навчити дітей користуватися орфографічними словниками.

Шукання слів у писемних джерелах сприяє розвитку самостійності учнів, бо стає першим кроком до подальшої дослідницької роботи. Запам'ятовування слів сприяє розширення обсягу пам'яті учнів та підвищення рівня освіченості.

Діти мають уміти співвідносити звукову форму з її правильним позначенням на письмі та написанням слів.


Позначення на письмі ненаголошених голосних е, и та о перед наголошеним у в коренях слів, що не перевіряються наголосом.

Мета уроку: формувати вміння визначати в словах вивчені орфограми, пояснювати написання слів відповідними орфографічними правилами;

розвивати логічне мислення, вміння аргументувати думку, ілюструвати її прикладами, увагу, пам'ять, виховувати самостійність, спостережливість.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, орфографічні словники.

Хід уроку:

І. Перевірка домашнього завдання


 1. Переписати речення, вставляючи пропущені букви а або о:

Не в багатстві сила, а в трудових руках. Без хазяїна двір плаче, а без хазяйки хата. Видно пана по халявах. Меле язиком, наче з гарячки. Один солдат у полі не воїн. “Нехай” — поганий чоловік. Хто багато обіцяє, той рідко слова тримає.

 1. Яке лексичне значення слів богатир і багатир. Якими синонімами їх можна замінити?

Багатир — дуже забезпечена людина.

Богатир — силач, сильна фізично людина.ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок.

1. Подані слова записати фонетичною транскрипцією і вказати, якому правилу вони відповідають. Підкреслити відкриті склади.

Весна — [веисна]

Степовий — [стеиповий]

Живе — [жиеве]

Вишневий — [виешневий]

Ненаголошені [е] та [и] у вимові зближуються і вимовляються то як [еи], то як [ие].

Вода — [вода]

Молоко — [молоко]

Додому — [додому]

Ненаголошений [о] здебільшого вимовляється чітко.

Зозуля — [з оу з у л я]

Кожух — [к оу ж у х]

Ненаголошений [о] перед складом з наголошеним [у] зближується і вимовляється [оу].ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку

VІ. Мотивація навчальної діяльності.

На цьому уроці учні повинні засвоїти правила написання слів з ненаголошеними голосними [е], [и], [о], що не перевіряються наголосом. Це допоможе уникати помилок при написанні слів із зазначеними орфограмами.V. Робота над засвоєнням нових знань

 1. Опрацювання теоретичного матеріалу підручника “Українська мова” §28 ст. 103-105.

 2. Зачитати правило, яке відповідає поданим словам:

а) зелéний змінюємо слово, або добираємо спільнокореневе так, щоб

зимá ненаголошений звук став наголошеним і вимовлявся чітко

б) Розýмний — [оу]

Голýбка — [оу]

Зозуля — [оу]

в) січень — січня

справедливий — правда сумнівний звук при зміні слова випадає

вітер — вітру

г) очерет у сполученнях -ере-, -еле- завжди пишемо [е]

пелена

ґ) тривога у сполученнях -ри-, -ли- у відкритому складі пишемо [и]

глитати

д) сметана написання е, и, о ніяк не перевіряється. Правопис слід

медаль запам'ятати або звертатись до орфографічного словника

кишеня

кожух 1. Переписати, вставляючи пропущені букви е чи и. Дібрати до кожного слова перевірні споріднені слова або форми слів і записати їх поряд.

Далеч — далекий, блищати — блиск, грудень — грудня, веселий — весело, вишневий — вишня, тихенький — тихо, зернина — зерна, дивитися — диво, пекти — печиво, хлопець — хлопця, човен — човна, півень — півня.

 1. Переписати, встановлюючи пропущені букви е та и, не добираючи перевірних слів. Пояснити, чому так.

шелест — -еле-

бриніти — -ри-

дрижати — -ри-

черепок — -ере-

тривога — -ри-

перелаз — -ере-

майстер — випадний


 1. Вибрати і записати потрібну букву. Записати слова для перевірки, якщо їх можна дібрати.

В(е, и)л(е, и)кодній — велич, великий.

безс(е, и)рдечний — серце

ж(е, и)вильний — жити

п(е, и)ріжок

кр(е, и)хкий — крихко

к(е, и)сіль

кр(е, и)латий — крило


 1. Записати орфограми, які зустрічаються в поданих словах:

Шевця — випадний [е]

шершень — випадний [е]

скрипіти — спільнокореневе слово скрип

гриміти — сполучення -ри-

ожеледь — сполучення -еле-

кишеня — словникове слово

голубка — спільнокореневе слово гóлуб

VІ. Контроль засвоєння знань


 1. Тестові завдання:

І варіант

 1. Орфографія — розділ науки про мову, що вивчає:

а) знаки мови;

*б) правила вимови;

в) правила написання;

г) звуки мови. 1. Позначити рядок, у якому в усіх словах треба писати е:

а) ш..л..ст, бр..ніти, в..шневий;

б) п..р..дбачити, оч..р..т, кр..ниця;

*в) січ..нь, т..р..вені, п..р..магати;

г) ч..р..пок, м..даль, ц..буля. 1. Визначити, у якому рядку відображено правильний фонетичний запис:

а) [ливада], [гарйачка], [зозуля];

*б) [соуйýз], [багáто], [вéлич];

в) [меидалʼ], [зеемлʼйá], [голубка];

г) [крилатʼі], [щебече], [леміш]. 1. Визначити рядок, у якому правильність написання слів треба звірити зі словником:

а) мережка, селюк, червень;

б) глитнути, життя, крихта;

в) зерно, січень, живопис;

*г) медаль, лимон, пенал. 1. У якому рядку всі слова, що у них [о], [е] можуть чергуватися з [і]?

а) сосна, день, бджола;

*б) шостий, збоку, свого;

в) роги, зорі, червень;

г) щебету, воску, осколок. 1. Установити відповідність між розділами науки про мову і тим, що вони вивчають

А. Фонетика 1. Система правил та вживання розділових знаків.

Б. Графіка 2. Знаки письма.

В. Орфоепія 3. Звукова система мови.

Г. Пунктуація 4. Правила вимови.

А-3, Б-2, В-4, Г-1.
ІІ варіант


 1. Орфограма — це...

*а) написання слів за правилами;

б) правльне вживання розділових знаків у реченні;

в) розділ науки про мову;

г) позначення помилки. 1. Позначити рядок, у якому в усіх словах треба писати и:

а) тр..вати, кр..шити, ож..л..дь;

б) п..р..йти, л..генда, д..ригент;

*в) др..жати, кр..вавий, кр..ниця;

г) бр..ніти, скат..рть, д..тина. 1. Визначити, у якому рядку відображено правильний фонетичний запис:

а) [полуденок], [кипучий], [риговина];

б) [розб'ій], [свʼітлий], [висмикування];

в) [к'інецʼ], [немудрий], [облуплений];

*г) [поулỳдн'ій], [неиозόр'іс'т'], [реифόрма]. 1. Визначити рядок, у якому правильність написання слів треба звірити зі словником:

*а) апельсин, бензин, метро;

б) пелехатий, береза, тривожний;

в) матері, великий, тривати;

г) каменя, шинель, джерело. 1. У якому рядку всі слова, що у них [о], [е] можуть чергуватися з [і]?

а) бриньчати, перелаз, рецепт;

*б) осені, летіти, гребенястий;

в) жовтень, леміш, пороги;

г) здоров'я, тепер, колектив. 1. Установити відповідність між одиницями фонетики та їхньою кількістю і українській мові:

А. 33 1. Загальна кількість звуків в українській мові.

Б. 38 2. Кількість голосних звуків.

В. 32 3. Кількість букв.

Г. 6 4. Кількість приголосних звуків.

А-3, Б-1, В-2, Г-4.

VІІ. Домашнє завдання

§ 28, вправа 225.

Виписати з поданих речень слова з вивченими орфограмами.

1. Люблю весну та хто її не любить. 2. Схід червоніє в кривавім в огні. 3. Сивіє сіно у валках. 4. Я насиплю крихт на порозі, підгодую птахів на морозі. 5. Стоїть гора високая, зелений гай шумить, співають пташки весело, і річечка блищить.Список використаних джерел

 1. Баран Г. В., Васильєва О. М. Рідна мова. Завдання для тематичного оцінювання. 5 клас. — Х.: Країна мрій, 2008. — 64 с.

 2. Сучасний український орфографічний словник. — 2-е вид., випр. І доп. — Х.: Веста: Видавництво “Ранок”, 2008 — 800 с.

 3. Українська мова. 5 клас/ Тихоша В. І., Урсуленко Л. І. — Х: Вид. група “Основа”, 2008. — 269 с. (Серія “Моя методика”)

 4. Українська мова 5-7 класи: тестові завдання закритої та відкритої форм, контрольне аудіювання, читання мовчки, відповіді/ С. А. Омельчук, В. М. Чаловська — Х.: Вид. група “Основа”, 2008. — 190 с.

 5. Українська мова. 5 клас: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. — К.: Генеза, 2013. — 256 с.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка