Практичне заняття №7 «Загальні методи виховання»Скачати 127.56 Kb.
Дата конвертації27.03.2016
Розмір127.56 Kb.
Практичне заняття № 7

«Загальні методи виховання»

(2 години)Основні поняття: Метод виховання, прийом виховання, засоби виховання.

Форма проведення: перевірка теоретичних знань, практичні завдання, вирішення тестових завдань, самостійна робота.

Тестові завдання:

1.Серед наведених тверджень оберіть правильні відповіді, які відображають суть методів виховання.

1.Методи виховання – це шляхи досягнення поставленої мети.

2.Методи виховання – це сукупність прийомів впливу вихователя на вихованця.

3.Методи виховання – це способи спільної діяльності вихователя і вихованців, які використовуються для вироблення у них соціальних якостей і підтримки розвитку індивідуального потенціалу особистості.

4.Метод виховання – це спосіб спільної діяльності вихователя і вихованців з метою досягнення розвитку особистості.

5.Метод виховання – це інструмент дотику до особистості дитини.2.Із перерахованих понять оберіть: а)методи усвідомлення цінностей суспільства, б)методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки, в)методи стимулювання діяльності, поведінки, г)методи педагогічної підтримки.

1.Бесіда. 15.Змагання.

2.Нотація. 16.Пояснення.

3.Контроль. 17.Умовляння.

4.Привчання. 18.Навіювання.

5.Дискусія. 19.Доручення.

6.Диспут. 20.Доповідь

7.Покарання. 21.Тренування.

8.Метод альтернатив. 22.Заохочення.

9.Вимога. 23.Роз’яснення.

10.Авторитет учителя. 24.Гуманізм.

11.Розповідь. 25.Взаємне інформування.

12.Приклад. 26.Ситуації вільного вибору.

13.Лекція. 27.Ситуація успіху.

14.Громадська думка.

3.Класний керівник хотів, щоб його учні дотримувалися порядку в класі та на перервах. З цією метою він провів з учнями декілька бесід про правила поведінки. Вихованці уважно слухали свого наставника, ставили багато запитань. Проте з часом педагог зрозумів, що ніяких змін у поведінці учнів не відбулося. Чому?

1.Не було наочного прикладу.

2.Учні не все зрозуміли.

3.Не були організовані спеціальні вправи.

4.Поведінка інших людей не викликала у школярів бажання поліпшити свою поведінку.

5.Не були створені умови для морального тренування.4.Знайдіть правильну відповідь.

Для того, щоб обрати оптимальні методи виховання необхідно:

1.Встановити, який метод дозволяє швидше інших досягти наміченої мети.

2.З’ясувати суть кожного методу й обрати з великої кількості методів ті, які відповідають поставленим вимогам.

3.Проаналізувати ситуацію і добрати відповідні методи.

4.Перевірити кожен метод на придатність у конкретних умовах.

5.Надати більшої уваги методам формування свідомості.

Теоретичні питання


 1. Що таке метод виховання?

 2. Що таке прийом виховання?

 3. Що таке засоби виховання?

 4. Як формувався в педагогіці гуманістичний підхід до здійснення виховної роботи?

 5. Як вплинув гуманістичний підхід на розвиток методів виховання?

 6. Як класифікуються методи виховання?

 7. Які методи належать до групи методів формування свідомості особистості?

 8. Які методи належать до групи методів організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки?

 9. Які методи входять до групи методів стимулювання?

 10. У чому суть методу розповіді, роз’яснення?

 11. Чим відрізняється бесіда від диспуту?

 12. У чому суть методу прикладу?

 13. Що таке тренування, привчання?

 14. У чому суть методів педагогічної підтримки? Які методи педагогічної підтримки Вам відомі?

 15. Які методи педагогічної підтримки Вам Знайомі?

 16. У чому суть методу педагогічної вимоги?

 17. Що таке заохочення?

 18. Що таке змагання?

 19. У чому суть методу покарання?

 20. Які умови і фактори визначають вибір методів виховання?

Практичні завдання

 1. Заповніть табличку:

Спрямованість методів

Група методів

На формування понять, уявлень, переконань
На формування досвіду суспільної поведінки
На формування діяльності і поведінки
На становлення самобутньої особистості

Література
1. Болдырев Н.И. Методика воспитательной работы в школе. – М., 1984.

2. Бондаревская Е.В. Смыслы и стратегии личностно ориентированного воспитания // Педагогика. – 2001. - №1.

3. Вовк Л.П. та ін. Збірник завдань і вправ з педагогіки. – К., 2006.

4. Газман О.С. педагогика свободы: путь в гуманистическую цивилизацию XXI века // Новые ценности образования. Вып. 6. – М., 1996.

5. Єрмаков І.Г. Виховання життєтворчості: моделі виховних систем. – Х., 2006.

6. Иванов И.П. Методика коммунарского воспитания: Книга для учителя. – М., 1990.

7. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. – М., 1975.

8. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник. – Харків, 2002.

9. Макаренко А.С. Методика організації виховної роботи. – К., 1990.

10. Макаренко А.С. Мои педагогические воззрения. – Соч. – Т.5. – М., 1958.

11. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник.-К.,2007.

12. Подласый И.П. Педагогика. – М., 1996.

13. Практична педагогіка виховання. / За ред.. М.Ю. Красовиць кого. – К. – Ів.-Франківськ, 2000.

14.Сухомлинський В.А. Как воспитать настоящего человека. – К., 1975.

15. Харламов И.Ф. Педагогика.- К., 1997.- с. 127-144

16. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов. – СПб. – 2001.

17.Фіцула М.М. Педагогіка.- К., 2001.

18.Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. Посібник.- К., 2003.
Практичне заняття № 8

«Форми організації виховання»

(2 години)


Основні поняття: Форма виховання, колектив, позашкільні форми виховання.

Форма проведення: перевірка теоретичних знань, практичні завдання, творчі завдання, вирішення тестових завдань, самостійна робота.Тестові завдання:

1. Визначте основні ознаки форми виховання. Оберіть найповнішу відповідь.

1.Форма – це засіб, захід, метод.

2.Форма – це зовнішнє виявлення тієї чи іншої виховної дії.

3.Форма – це зовнішнє вираження процесу виховання.

4.Форма – це спосіб організації виховного процесу, який відображає внутрішній зв’язок його компонентів і характеризує взаємини вихователів і вихованців.

5.Форма – це зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя й учнів, яка здійснюється в певному порядку і режимі.2. Із наведених альтернатив оберіть ті, що характеризують розвиток колективу на другій стадії.

1.Виділяється актив.

2.Вихованці недостатньо знають один одного.

3.Більшість членів колективу підтримує вимоги вихователя.

4.Усі питання життя колективу вирішуються на загальних зборах.

5.Актив у змозі керувати більшістю.

6.Меншість підкоряє більшість.

7.Вихованці спільно вирішують питання життя колективу.3. Які передумови ефективно впливають на формування колективу? З наведеного переліку оберіть 5 найголовніших.

1.Спільна мета.

2.Наявність органів самоврядування.

3.Відсутність конфліктів.

4.Знання педагогом теорії колективу.

5.Розуміння вихованцями мети і завдань виховання.

6.Наявність лідера.

7.цілеспрямована спільна діяльність школярів.

8.Дружба між учнями.

9.Наявність перспективних ліній.

10.Єдина шкільна форма.

11.Спільне керівництво.

12.Спільні походи рідним краєм.

4.У чому секрет широкого поширення скаутингу? Оберіть потрібні відповіді.

1.Він відповідає моральним нормам цивілізованого світу.

2.Це молодіжний рух добровольців.

3.Скаутинг незалежний від політики урядів і партій.

4.Скаутизм виражає романтичний порив юного покоління.

5.Це форма самовираження, самоствердження особистості.

6.Це форма, яка забезпечує всебічний розвиток особистості.

7.Це форма, що сприяє підготовці молоді до життя в демократичному суспільстві.Теоретичні питання
1. Що таке форма виховання?

2. Що таке колектив, чим він відрізняється від малої групи?

3. Чому колективна форма виховання стала основною?

4. Чи є альтернатива колективному вихованню?

5. Назвіть специфічні ознаки колективу?

6. Сформулюйте закон життя колективу.

7. Скільки стадій виділяється в розвиткові колективу? Назвіть особливості кожної стадії.

8. Що таке актив?

9. Якими особливостями характеризуються колектив на першій, другій, третій, четвертій стадіях розвитку?

10. Що таке громадська думка колективу?

11. Що таке перспективи і якими вони бувають?

13. У чому суть принципу паралельної дії?

14. Які типи взаємовідносин особистості і колективу Ви знаєте?

15. Якими причинами зумовлені взаємини особистості і колективу?

16. Які умови необхідні для самореалізації і самоствердження особистості в колективі?

17. Що таке педагогічне управління колективом?

18. Охарактеризуйте правила педагогічного управління колективом.

19. Які позашкільні форми виховання Ви знаєте?

20. У чому суть скаутизму?
Творчі завдання

1. Студенти сперечалися: хто для кого – «особистість для колективу» чи «колектив для особистості»? Проблему так і не вирішили. А як думаєте Ви? Висловіть свою думку, спираючись на запропоновані тези.

а) Особистість виховується для колективу. А.С. Макаренко правильно стверджував, що потрібно виховувати в колективі, для колективу і через колектив.

б) Колектив існує для особистості. Він потрібен для того, щоб особистість набрала соціального досвіду й увійшла підготовленою в життя.

в) Особистість повинна віддати частину колективу, а колектив частину своєї сили – особистості.

г) Без суспільства людина особистістю не стане. Колектив – частина суспільства, тому людина з моменту народження повинна вливатися в нього.

д) Всі і скрізь керуються власним інтересом. Існує егоїзм особистості й егоїзм груповий.

2. Який погляд на роль колективу в формуванні особистості Ви поділяєте?

- Колектив значно впливає на формування особистості. У вимогах колективу закладений могутній фактор її морального удосконалення.

- Роль невелика. Основи звичок і характеру закладає сім’я.

- Вплив колективу на особистість більше негативна, ніж позитивна. Колектив придушує особистість. Вона втрачає неповторне.

- Колектив має деяке значення, тому що особистість – це єдність природних, неорганізованих і організованих впливів. Останні і є впливами колективу.


Практичне завдання
!Написати психолого-педагогічну характеристику на колектив групи за запропонованою схемою
Література
1.Болдырев Н.И. Методика воспитательной работы в школе. – М., 1984.

2. Гал узинський В.М., Євнух М.Б. Педагогіка: теорія та методика. – К., 1998.

3. Закон України «Про молодіжні та дитячі організації» // Уряд. Кур’єр. – 12 січня.

4.Иванов И.П. Методика коммунарского воспитания: Книга для учителя. – М., 1990.

5. Красовицкий М.Ю. Непереходящее в педагогическом наследии А.С. Макаренко (взгляд из США) // Педагогика. – 2001. - №1.

6. Легошина Л.П. Скаутизм как система внешкольного воспитания. – М., 1987.

7. Макаренко А.С. Методика організації виховної роботи. – К., 1990.

8. Макаренко А.С. Мои педагогические воззрения. – Соч. – Т.5. – М., 1958.

9. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник.-К.,2007.

8. Новикова Л.И. Самоуправление в школьном коллективе. – М., 1988.

9. Подласый И.П. Педагогика. – М., 1996.

10. Практична педагогіка виховання. / За ред.. М.Ю. Красовицького. – К. – Ів.-Франківськ, 2000.

10. Сухомлинський В.А. Как воспитать настоящегочеловека. – К., 1975.

11. Сухомлинский В.О. Методика виховання колективу // Вибр. Твори в 5 т. – т. 4. – К., 1976.

12. Харламов И.Ф.Педагогика.- К., 1997.

13. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов. – СПб. – 2001.

14. Фіцула М.М. Педагогіка.- К., 2001.

15. Это принадлежит вечности. Теория и методика воспитания в педагогическом наследии А.С. Макаренко / Под общей редакцией М. Красовицкого. – К., 2002.Практичне заняття № 9

«Пріоритетні напрями виховання»

(4 години)


Основні поняття: громадянська культура, розумове виховання, Філософсько-світоглядна підготовка, моральне виховання, екологічне виховання, трудове виховання, профорієнтація, естетичне виховання, фізичне виховання.

Форма проведення: перевірка теоретичних знань, практичні завдання, творчі завдання, вирішення тестових завдань, самостійна робота.

Тестові завдання:

1.Вирішення яких завдань слугує формуванню громадянина?

1.Розвиток критичного мислення.

2.Формування наукового світогляду.

3.Засвоєння основ наук.

4.Виховання екологічної культури.

5.Формування готовності до праці.

6.Виховання моральних якостей.

7.Виховання уміння жити за законами краси.

8.Формування фізичної культури.

9.Реалізація власної громадської позиції у соціальній практиці.

10.Опанування загальноєвропейськими громадянськими цінностями.

2.Вирішення яких завдань слугує формуванню в учнів наукового світогляду?

1.Вивчення окремих предметів.

2.Розвиток пізнавальних мотивів.

3.Засвоєння системи знань.

4.Розвиток критичного мислення.

5.Формування поглядів і переконань.

6.Організація практичної діяльності учнів.

7.Розвиток емоційної сфери учнів.3.Про зміст якого виховання: а) морального, б) трудового, в) екологічного, г) естетичного йдеться?

Виховання моральних якостей; «Свято квітів»; очищення джерел; пізнання процесів взаємодії людини, суспільства і природи; екологічна експедиція; озеленення території школи; виховання естетичних почуттів.4.Із переліку наведених позицій оберіть ті, які визначають зміст готовності школярів до роботи в умовах ринку:

1.Цивілізований господар.

2.Відповідальність.

3.Трудові уміння і навички.

4.Потреба у праці.

5.Особисті цілі.

6.Суспільні інтереси.

7.Чесність.

8.Самореалізація.

9.Участь у діяльності трудового об’єднання.

10.Самоконтроль.

11.Діловитість.

12.Наявність трудового досвіду.

13.Самооцінка.

14.Дотримання слова.

15.Якісна робота.

16.Знання.

Теоретичні питання
1. У чому суть виховання громадянської культури?

2. Визначте зміст патріотичного виховання учнів.

3. Визначте зміст правового виховання.

4. Визначте зміст інтелектуальної культури учнів.

5. Визначте зміст філософсько-світоглядної підготовки школярів.

6. Визначте зміст виховання моральної культури учнів.

7. Визначте зміст трудового виховання.

8. У чому суть профорієнтації?

9. Визначте зміст виховання художньо-естетичної культури.

10. Визначте зміст виховання фізичної культури.

11. Визначте зміст виховання екологічної культури.

12. Визначте зміст статевого виховання.

13. Визначте зміст виховання несприйнятливості до наркогенних речовин.

14. Визначте зміст економічного виховання учнів.

15. Визначте зміст правового виховання школярів.

16. Перерахуйте основні компоненти змісту виховання: а) громадянина, б) працівника, в) сім’янина.


Практичні завдання


 1. Проаналізуйте вплив Вашого навчального предмета на формування світогляду школярів.! підготувати фрагмент виховної години (10 хвилин) з громадянського, естетичного, фізичного, морального, трудового, розумового, екологічного нарямів виховання (за вибором)

Література
1. Єрмаков І.Г. Виховання життєтворчості: моделі виховних систем. – Х., 2006.

2. Закон України «Про освіту» // Голос України. – 1996. - №77.

3. Закон України «Про загальну середню освіту» // Інформ. Збірник МО України. – 1999. - №15.

4. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Інформ. Збірник МОНУ. – 2002. - №2.

5.Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Інф. Збірник МО України. – 1996. - №13.

6.Концепція громадянської освіти в Україні //Директор школи. – 2001. - №20.

7.Кравець В.П. Психолого-педагогічні основи підготовки школярів до сімейного життя. – Тернопіль, 1997.

8.Мартинюк І.В. Національне виховання: теорія і методологія. – К., 1995

9.Національна доктрина розвитку освіти України в 21 сто. // Освіта України. – 2002. – 23 квітня.

10.Ніколаєнко С. Освіта в інноваційному поступі суспільства// Освіта України. – 2006. – 14 серпня.

11.Стельмахович М.І. Народна педагогіка. – К., 1985

12.Сухомлинський В.О. Народження громадянина // Вибр. Твори: в 5 т. – К., 1976. – т.3.
Семінарське заняття № 10

Тема: Система освіти в Україні та зарубіжних країнах. Порівняльний аналіз.

Питання для обговорення(5 балів):

 1. Які проблеми і тенденції змін зарубіжної освіти та України.

 2. Дайте характеристику основних тенденцій розвитку освіти на Україні.

 3. Визначте недержавний сектор освіти, нормативно-правова база його функціонування.

 4. Які існують тенденції реформування освіти у країнах ближнього зарубіжжя.

Завдання

Під час підготовки до семінарського заняття складіть стислий конспект (опорний конспект, схеми, таблиці, короткі інформаційні повідомлення та інше) за наступними питаннями:1. Система освіти України.

 • структура освіти;

 • механізми управління системою освіти;

 • типи вищих навчальних закладів;

 • структурні підрозділи вищого навчального закладу;

 • організація навчально-виховного процесу вищого навчального закладу;

2. Загальна характеристика побудови системи освіти країн світу:

 • освіта країн Європи (Великобританія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція та інші);

 • освіта країн Американського континенту (США, Канада, Мексика та інші);

 • освіта країн Азіатського континенту (Японія, Китай, Південна Корея, Індія та інші).

Література

 1. Алексюк А.М. педагогіка вищої школи України. Історія. Теорія: підручник-К.:Либідь,1998-с.365-386.

 2. Андреева Г.М. Социальная идентичность: временные и средовые компоненты//Психология личности. Хрестоматия.- СПб, 2000.-С.344-357.

 3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Підручник за рейтинго-модульною системою. К.: Центр навчальної літератури, 2006- 396с.

 4. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури –К.: Центр навчальної літератури, 2005- 396с.

 5. Педагогіка вищої школи/Під ред. Бартенєва І.О., Богданова І.М., Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І., Цокур О.С. та інші.-ПДПУ, Одеса-2002-С.62-72.

 6. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник.-К.: «Академвидав», 2006-352с.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка