Практикум з економічної теорії для студентів інженерних спеціальностейСторінка1/13
Дата конвертації23.03.2016
Розмір2.35 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економічної теорії

Побережець Т.І.

кандидат економічних наук, доцентПРАКТИКУМ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Для студентів інженерних спеціальностей

КИЇВ – 2008

Передмова

Підготовлений посібник є спробою викладу загальної економічної теорії у формі структурних, структурно-логічних схем, категоріальних таб­лиць (блоків, моделей) з розкриттям змісту головних категорій, рис, функцій, законів, вузлових питань. Така форма викладу матеріалу дає можливість показати студентам взаємозв'язок головних категорій, елементів, факторів у певному явищі, процесі, моделі, зрозуміти механізм, логіку їхньої взаємодії за певних умов. Вона забезпечує наочність певних абстрактних категорій, дозволяє ефективніше, повніше сприйняти матеріал.

Посібник може стати опорним науково-методичним забезпеченням як під час підготовки та проведення лекцій, так і самостійного вивчення економічної теорії студентами всіх форм на­вчання. Спрощується сприйняття теоретичних положень як для слухачів, так і читачів. Дана методична розробка стане логічно-тезовим конспек­том для викладання і вивчення економічної теорії.

Структура посібника відповідає навчальній програмі, яка була рекомендована для студентів вищих навчальних аграрних закладів. Під час написання і підготовки даної методичної розробки було використано як традиційні, так і сучасні нові схеми, розроблені вітчизняними і зарубіжними вченими.

Сучасна концепція освіти вимагає підготовки спеціалістів глибоко і всебічно освічених, компетентних, здатних оперативно адаптуватися до нових умов, творчо приймати участь у соціально-економічних перетвореннях нашого суспільства.

Разом з тим відбувається ускладнення навчальних програм, підвищується значення самостійної роботи, зростає абстрактність понять і термінів, що вивчаються. Усе це призводить до того, що засвоєння матеріалу лише за допомогою усних пояснень викладача та опрацювання теоретичних посібників стає для студентів все складніше.

За цих умов виникає необхідність наочної інтерпретації теорій, понять і термінів , законів і законів , що вивчаються в курсі «Економічної теорії» за допомогою знакових моделей, поданих у вигляді логічних схем, таблиць, рисунків, графіків, практичних задач, тестового контролю знань. У даному посібнику зроблена спроба обґрунтувати теоретичні основи економічної теорії методом поєднання теоретичного і практичного матеріалу , використовуючи значний арсенал методичних прийомів і засобів, які істотно полегшують самостійне вивчення та засвоєння курсу. Такий спосіб подачі матеріалу і пояснення економічних явищ і процесів дозволяє забезпечити дохідливість, а отже, підвищити ступінь сприйняття і засвоєння теоретичного матеріалу.

Головною метою даного посібника - практикуму є надання студентам практичної допомоги у вивченні механізмів функціонування національної економіки на основі економічних теорій, концепцій, моделей, обґрунтованих світовою і вітчизняною наукою і апробованих економічною практикою. Теми, які включені в посібник, охоплюють загальні актуальні питання розвитку економіки, а саме, проблеми становлення , формування та розвитку ринкової економіки, суспільного відтворення і економічного зростання, розподілу доходів, рівності і добробуту населення, фінансово-кредитної системи і механізмів державного регулювання економіки, сучасного світового господарства і т.д.

Виконання запропонованих у навчальному посібнику тестів, структурно-логічних схем і вправ дозволить підвищити ефективність навчального процесу, забезпечить системність поглибленого вивчення курсу, запровадити комп”ютерні методи навчання, здійснювати ефективний контроль і самоконтроль знань за кожною темою. Тести і вправи можуть бути використані як для поточної роботи на семінарських заняттях, рубіжного контрою, так і для підсумкової перевірки знань студентів за модульно-рейтинговою системою вивчення курсу.

Автор намагався підготувати практикум з економічної теорії, який був би корисний , в першу чергу, студентам інженерних спеціальностей Національного аграрного університету.Тема 1. Економічна теорія як наука

Програмна анотація

Зародження економічних знань. Основні етапи і напрями розвитку економічної теорії. Сучасні економічні теорії. Економічна думка в Україні.

Суспільне виробництво – основа життя і розвитку людини. Процес праці та його прості елементи. Продуктивні сили суспільства та виробничі відносини.

Економічні категорії та економічні закони. Класифікація економічних законів. Предмет економічної теорії. Методи дослідження економічних процесів і явищ.Функції економічної теорії. Економічна теорія і економічна політика.

Теми рефератів

 1. Механізм дії та використання економічних законів.

 2. Взаємозв'язок економічної теорії та політики.

 3. Розвиток економічної думки в Україні.Основні економічні категорії і поняття


Економічна теорія. Політекономія. Суспільне виробництво. Праця. Засоби праці. Робоча сила. Предмети праці. Продуктивні сили. Виробничі відносини. Економічні категорії. Економічні закони. Економічна політика. Рідкісність (обмеженість) ресурсів. Меркантилізм. Фізіократи. Класична політична економія. Марксизм-ленінізм. Неокласична школа. Кейнсіанство. Інституціоналізм. Неокласичний синтез.

Економічна теорія — наука, що вивчає економічні системи та принципи її функціонування.

Економічна система — сукупність ринків у взаємозв’язку та взаємодії. Складовими економічної системи є продуктивні сили, виробничі відносини, господарський механізм, економічна конституція, система відносин власності, принцип — основа певної теорії, вчення, науки, світогляду.

Політична економія — наука про виробничі відносини у взаємозв’язку та взаємодії з продуктивними силами та надбудовою, економічні категорії та економічні закони різних способів виробництва, що регулюють процес суспільного виробництва.

Економічні категорії — наукові узагальнення, абстракції, логічне поняття, теоретичне вираження пануючих у суспільстві виробничих відносин.

Економічні закони — внутрішньо-необхідні, сталі й істотні причинно-наслідкові зв’язки в економічних процесах і явищах.

Економічні суперечності — суспільні форми зв’язків, відносин між протилежними сторонами суб’єктів господарювання, рушійна сила економічної системи, джерело її саморуху.

Економіка — перший етап розвитку політичної економії, створений древніми мислителями. Аристотель вважав головним дослідження законів ведення домогосподарства, збільшення благ для людей, які називав багатством.

Меркантилізм — економічна школа, заснована в XVII ст. французькими вченими (А. Монкретьєн). Вони доповнили предмет політекономії мистецтвом державного управління господарства, а основне багатство бачили в грошах(золоті), головним джерелом отримання яких переважно зовнішня торгівля.

Фізіократи — економічна школа французьких вчених XVIIІ ст. (Ф. Кене), які наголосили на тому, що багатство суспільства створюється у матеріальному виробництві – сільському господарстві. Вони вперше дали характеристику суспільному відтворенню.

Класична економічна теорія (В. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо) показали, що багатство суспільства створюється в усіх галузях національної економіки. Вони розкрили закони капіталістичної економіки, її внутрішні суперечності, розробили трудову теорію вартості(в основі блага лежить людська праця).

Марксизм (К. Маркс, Ф. Енгельс) — довели трудову теорію вартості, показали експлуататорський характер капіталізму, наголосили на необхідності заміни капіталізму соціалізмом.

Сучасні економічні теорії — (Дж. Кейнс) наголошують на широкому втручанні держави в економіку, інші (М. Фрідмен) виступають за обмеженість втручання держави в економічні процеси, визначення людини в суспільному виробництві, вивчення ефективності виробництва в умовах обмежених ресурсів.

Предмети праці — всі речі, виготовлені людиною, з яких виробляються матеріальні блага.

Засоби праці — все, при допомозі чого люди виготовляють блага (машини, механізми, шляхи сполучення, прилади, технології тощо).

Продуктивні сили — всі сили, з допомогою яких відбувається процес виробництва (засоби виробництва і робоча сила у взаємозв’язку і взаємодії).

Науковий метод – шлях входження в науку, хід пізнання дисципліни.

Метод матеріалістичної діалектики — вивчення суспільного виробництва на всіх його рівнях у русі, змінах, формах перетворення, з урахуванням інновацій, постійного зростання потреб.

Метод наукової абстракції передбачає очищення від несуттєвих, другорядних явищ, дослідження найбільш суттєвого, конкретного: від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики та навпаки.

Метод аналізу та синтезу — розчленування цілого на частини, окремого їх вивчення, поєднання елементів у цілісність з урахуванням взаємозв’язків, дослідження від цілого до частини, від конкретного до абстрактного і навпаки.

Метод поєднання історичного і логічного — вивчення економічних явищ у процесі їх розвитку, спочатку розвиваються прості економічні форми, на зміну яким приходять більш складні, поки прості економічні форми не сформувались, більш складні не отримають свого розвитку. Історичний розвиток виробництва передбачає його очищення від випадковостей, несуттєвого.

Метод індукції та дедукції передбачає пошук фактів, виведення з них принципів, використання принципів у практиці господарювання і навпаки.

Економіко-математичні методи — дослідження економічних процесів і явищ при допомозі математичного моделювання, сприяють збалансованості, пропорційності в економіці, покращення розміщення продуктивних сил.

Метод системного аналізу — основні критерії правильності економічної теорії, виступає інструментом поєднання теорії і практики господарювання.

Економічний експеримент — це перевірка ефективності функціонування нового господарського механізму, всього нового в економічній системі.

Рекомендована література

 1. Аникин А.В. Юность науки. - М.: Политиздат, 1975. - С. 14-258.

 2. Воробйова Л., Шевчук В. Українська наукова школа фізичної економії як новітня економічна школа світового виміру. // Економіст. – 2004. – №2. – С.58-62.

 3. Економічна теорія: Навч. посібник / За ред. В.О. Білика, П.Т.Саблука. - К.:ІАЕ, 2004.- 560 с.

 4. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.І./ Ред. кол. С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр „Академія", 2001.-С. 444-451; С. 472-480.

 5. Історія економічних вчень: Підручник / В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай та ін.– К.: Знання, 2004. – 1300 с.

 6. Історія економічної думки: Навч. посіб./ Л.Я. Корнійчук, А.М.Поручник, Н.О. Татаренко та ін. - К.: Фенікс, 1999. - 415 с.

 7. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. - М.: Республика, 1992. - Т.1. - Гл.1.-С. 6-30.

 8. Маркс К. Капітал Т 1. - Маркс К., Енгельс Ф. Твори. - Вид. 2-е. - Т.23.- С. 908.

 9. Мочерний С., Устенко О. Предмет економічної теорії // Економіка України. - 2003. - № 9.- С. 4-7.

 10. Новицький В. Інституціоналізм у діалектиці сучасного економічного розвитку.// Економіка України. – 2005. - №7. – С.49-58.

 11. Політекономія: Підручник / За загальною редакцією Ю.В. Ніколенка. – К.: ЦУЛ, 2003. – С.9-40.

 12. Політична економія. Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. Г.І. Башнянина і к.е.н., доц. Є.С. Шевчука. - 2-е вид., переробл. і доп. - Львів.: „Магнолія плюс", „Новий Світ-2000", 2004. - С. 12-32.

 13. Політична економія: Навчальний посібник. / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Академ. видав., 2004. – С.11-52.

 14. Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика. - М.: Бином-Кно Рус, 1997. - 800 с.

 15. Єщенко П. Економічні теоретичні концепції та їх предмет. // Економіка України. – 2004. - №5. – С.56-60.


Економічний тренінг

1. Проблемні ( дискусійні) питання

 1. Доведіть, чому сьогодні широка економічна освіта – одна з найважливіших загальнолюдських цінностей, без яких неможливий подальший прогрес цивілізації.

 2. Назвіть найбільш відомі сучасні визначення предмету економічної теорії.

 3. Згадайте функції економічної теорії, спробуйте знайти місце економічної теорії в реальному житті.

 4. Які, на вашу думку, особливості має економічне дослідження в порівнянні з іншими видами досліджень?

 5. Визначте основні етапи розвитку світової економічної думки та її еволюції на теренах України.

Завдання для самостійної роботи

1. Предмет економічної теорії різні дослідники у різні часи визначали неоднаково. Спробуйте пояснити, чим це зумовлено. Оберіть із наведених нижче пояснень ті, які, на вашу думку, точніше пояснюють відмінність у поглядах:

а) рівень розвитку країни, де жив дослідник;

б) мета,якій він присвятив своє дослідження;

в) час , у який формувалися погляди економіста;

г) соціальне походження або те, представником якої соціальної верстви був той чи інший дослідник.

2. Обмеженість яких ресурсів стримує можливості економічного розвитку України? Як , на вашу думку, слід вирішувати проблему обмеженості цих ресурсів?

3. Ознайомтесь, з”ясуйте і поясніть схеми:
4. Поясніть твердження: «Метою економіки є досягнення економічної стабільності в країні»

5. Доберіть з економічної літератури вислови відомих вчених-економістів про необхідність вивчення економіки.

6. Поясніть на конкретних прикладах , які економічні проблеми необхідно вирішувати нашій державі сьогодні.

7. Дослідіть основні умови, які сприяють розвиткові економіки. Поясніть їх.Тести

1.

У якій з відповідей найповніше і найглибше розкрито предмет
економічної теорії:

а)

це наука, що вивчає виробничі відносини у їх взаємодії з
розвитком продуктивних сил;

б)

це наука, що вивчає закони, які управляють виробництвом і
розподілом матеріальних благ;

в)

це наука, що вивчає закони розвитку економічних систем;

г)

це наука, яка вивчає змінні величини, поведінка яких справляє
вплив на стан національної економіки ( ціни, зайнятість тощо).

2.

Економічна політика – це:

а)

здатність керувати економічними процесами;

б)

конкуренція різних ідей;

в)

сукупність правил поведінки економічних суб’єктів;

г)

заходи, спрямовані на розв’язання економічних проблем.

3.

Що вивчає економічна теорія:

а)

економічну політику держави;

б)

механізм функціонування ринкової системи;

в)

закони економічного розвитку;

г)

функціонування галузей народного господарства;

4.

Яка із шкіл економічної теорії була історично першою:

а)

марксизм;

б)

маржиналізм;

в)

кейнсіанство;

г)

меркантилізм;

5.

Якщо досліджується економіка як цілісна система, то це аналіз:

а)

мікроекономічний;

б)

макроекономічний;

в)

позитивний;

г)

нормативний;

6.

Основними елементами виробництва є:

а)

продукт і засоби виробництва;

б)

праця, засоби праці, предмет праці;

в)

машини та автоматизоване виробництво;

г)

спеціалізація, кооперація і управління.

7.

Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що:

а)

вони об’єктивні;

б)

вони суб’єктивні;

в)

вони діють тільки у людському суспільстві;

г)

вони не можуть мати формалізованого вираження.

8.

Яка із економічних шкіл вперше зробила предметом свого
аналізу процес виробництва, а не сферу обігу:

а)

меркантилізм;

б)

фізіократи;

в)

класична політична економія;

г)

маржиналізм.

9.

В чому полягає єдність законів природи і суспільства:

а)

носять об’єктивний характер;

б)

не залежать від діяльності людей;

в)

проявляються через економічну діяльність людей;

г)

носять історичний характер.

10.

Термін “економікс” одержав всезагальне визнання після
того, як його вперше використав в заголовку праці:

а)

Жан Батіст Сей;

б)

Джон Стюарт Мілль;

в)

Альфред Маршалл;

г)

Джон Мейнард Кейнс.

11.

Якщо економічні узагальнення ґрунтуються на фактах, то
такий метод аналізу називають:

а)

аналогією;

б)

гіпотетичним;

в)

дедуктивним;

г)

індуктивним.

12.

Яке з положень комплексно розкриває функції економічної
теорії:

а)

економічна теорія повинна розкривати всі економічні закони;

б)

економічна теорія виконує практичну, пізнавальну,
методологічну функцію та формує економічне мислення;

в)

економічна теорія розробляє наукові основи управління
народним господарством;

г)

економічна теорія виконує ідеологічну і виховну функцію.

13.

Сучасна концепція економічної теорії, яка відстоює
поєднання ринкового механізму господарювання і
державного регулювання, називається:

а)

кейнсіанство;

б)

неокласицизм;

в)

неокласичний синтез;

г)

інституціоналізм.

14.

Що не відносять до визначення предмета економічної теорії:

а)

ефективне використання ресурсів;

б)

необмежені виробничі ресурси;

в)

максимальне задоволення потреб;

г)

рідкісність благ.

15.

Економічна теорія:

а)

застосовується тільки для вивчення ринкової системи
господарювання;

б)

застосовується для вивчення всіх економічних систем;

в)

не може бути корисною при вивченні економічних проблем,
властивих постіндустріальному суспільству;

г)

всі попередні відповіді не правильні.

16.

У якій з відповідей найповніше і найглибше розкрито
предмет економічної теорії:

а)

це наука, що вивчає виробничі відношення у їх взаємодії з
розвитком продуктивних сил;

б)

це наука, що вивчає закони, які управляють виробництвом і розподілом матеріальних благ;

в)

це наука, що вивчає закони розвитку економічних систем;

г)

це наука, яка вивчає змінні величини, поведінка яких справляє
вплив на стан національної економіки ( ціни, зайнятість тощо).

17.

До яких економічних шкіл та течій належать такі вчені:

а)

А. Сміт, Д. Рікардо;

б)

А. Монкретьєн;

в)

К. Маркс;

г)

Дж.М. Кейнс;

д)

М.І. Туган-Барановський;

е)

М. Фрідмен;

є)

Т.Веблен;

ж)

П. Самуельсон;

з)

Ф. Кене;

і)

Дж. К. Гелбрейт

18.

У чому сутність методу абстракції:

а)

у розчленуванні цілого на окремі елементи і дослідження
кожного з них окремо;

б)

у логічному висновку про ціле на основі окремих фактів

в)

у відмові від поверхневих, несуттєвих сторін явища і
зосередженні на з'ясуванні внутрішніх зв'язків.

г)

немає правильної відповіді.

Вправи

1. Поясніть твердження: « Подібно до всіх наукових законів, економічні закони існують для того, щоб можна було передбачити наслідки дій людей».

2. Англійський економіст А. Сміт у XVIII ст. зауважив: «На підставі аналізу дійсності економічна наука повинна пропонувати таку економічну політику, яка б давала людям щедрий дохід або засоби до існування, а точніше, забезпечувала б їм можливість самостійно добувати їх». Чи відповідає таке визначення завдання економічної науки сучасним уявленням про мету економічного дослідження?

3. Чим відрізняється позитивна економіка від нормативної?Задачі

1. В таблиці наведені дані про виробничі можливості країни X.Види продукції

Виробничі можливості

А

Б

С

Д

Є

Автомобілі (млн.)

0

2

4

6

8

Балістичні ракети (тис.)

З0

27

21

12

0

На основі даних таблиці : а ) побудуйте графік кривої виробничих можливостей. Що показують точки на кривій? б) поясніть: якщо економіка в даний момент знаходиться в точці "С", якими будуть витрати на виробництво додаткового мільйона автомобілів або додаткової тисячі ракет? в ) позначте точку "К" всередині кривої, а точку "Н"- ззовні кривої виробничих можливостей. Що показують ці точки? За яких умов економіка може досягти точки "Н"?

2. Дайте відповідь на питання: «Визнання ресурсів об­меженими, а потреб безмеж­ними, насправді є непра­вильним. Ресурси обмежені, бо нескінчений процес від­криття нових джерел ресур­сів, а потреби обмежені фізичними можливостями їх задоволення». Чи погоджу­єтесь Ви з цим судженням? Відповідь обгрунтуйте.

3. Зобразіть графічно вплив технічного прогресу на положення кривої виробничих можливостей.

Питання для самоконтролю


 1. У чому полягає зв'язок між продуктивними силами та виробничими відносинами?

 2. Що вивчає економічна теорія?

 3. Як ви розумієте об'єктивний характер економічних законів?

 4. Як люди використовують економічні закони в своїй господарській практиці?

 5. Що таке виробничі відносини і яка їх структура?

 6. Що є визначальним у характері виробничих відносин?

 7. Назвіть основні функції економічної теоріїє

 8. Які є методи економічного аналізу?

 9. Яка роль науки у сучасному суспільстві?

 10. Охарактеризуйте основні етапи становлення та розвитку економічної теорії.

 11. Чому економічну теорію називають «царицею наук»?

Тема 2. Власність та її форми
Програмна анотація

Поняття власності. Економічний зміст власності та право власності. Об’єкти та суб’єкти власності. Місце власності в системі виробничих відносин.

Різноманітність форм власності. Індивідуальна та приватна власність. Колективна власність та її види. Корпоративна та державна власність. Інтелектуальна власність. Економічні форми реалізації власності.

Еволюція відносин власності та її об’єктивні основи. Співвідношення державної та інших форм власності. Роздержавлення і приватизація, їх форми, методи та принципи. Система відносин власності в економіці України.Теми рефератів

 1. Новітні тенденції розвитку форм власності на сучасному етапі.

 2. Становлення форм власності в сільському господарстві України.

 3. Основні форми приватизації землі і майна в сільському господарстві України.

 4. Роздержавлення і приватизація власності в Україні: досвід і проблеми.


Основні економічні категорії та поняття

Власність. Обєкти власності. Субєкти власності. Право володіння. Право розпорядження. Право користування. Привласнення. Форми власності. Суспільна власність. Індивідуальна власність. Приватна власність. Колективна власність. Корпоративна власність. Державна власність. Власність територіальних громад. Право інтелектуальної власності. Економічні форми реалізації власності. Роздержавлення. Приватизація. Змішана економіка.Власність — об’єктивна економічна категорія, що виражає пануючі в суспільному виробництві виробничі відносини між людьми з приводу привласнення матеріальних благ і, перш за все, засоби виробництва.

Об’єкти власності — все, з приводу чого люди вступають між собою у відносини привласнення: земля, її надра, морський і річковий шельф, заводи, фабрики, засоби виробництва, предмети споживання, технології, цінні папери, наукові відкриття, робоча сила, тощо.

Суб’єкти власності — носії відносин власності: індивіди, партнери, колективи, жителі регіонів, народ України, держава, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи.

Власність як юридична категорія — сукупність законів та законодавчих актів права володіння, права розпорядження, права використання об’єктів власності.

Право володіння означає належність об’єкта власності тому чи іншому суб’єкту власності, право поступати з об’єктом власності на свій розсуд — залишити собі або продати, здати в оренду, або подарувати, право фізично володіти об’єктом власності.

Право розпорядження — право застосувати об’єкти власності в межах певних повноважень (самому або за дорученням іншому суб’єкту господарювання).

Право користування означає використання об’єктів власності за певним призначенням у певних галузях, певних технологіях, у певних виробничих ланках суб’єктами господарювання.

Індивідуальна форма власності означає привласнення матеріальних благ як окремими індивідами так і їх формуваннями. Різновидами індивідуальної власності є особиста власність на доходи та майно громадян і певні засоби виробництва, що використовуються в особистому підсобному господарстві. Важлива роль належить приватній власності трудового характеру, що є економічною основою відтворення продуцента. Особливе місце у системі індивідуальної власності належить приватній власності на основі найму робочої сили. Така власність є економічною основою збагачення. В сучасних умовах різновидом індивідуальної приватної власності є акціонерна власність, коли контрольний пакет акцій належить фізичній особі.

Суспільна форма власності характеризує привласнення матеріальних благ як суспільством в цілому, так і його ланками (підрозділами): народом України, територіальними громадами (муніципаліями), суспільними організаціями, політичними партіями, конфесіями. Основними різновидами суспільної вартості є: власність народу України, державна власність, власність територіальних громад, відомча власність, власність суспільних організацій та партій, акціонерна державна власність — контрольний пакет акцій належить державі.

Інтелектуальна власність означає власність на наукові розробки, винаходи, на підручники, навчальні посібники, ноу-хау, методичні розробки. В сучасних умовах інтелектуальна власність стає формою формування інтелектуального капіталу, найбільш дієвою формою капіталу.

Економічні форми реалізації державної власності — реалізувати власність - означає спожити, використати об’єкти власності. На державному рівні, власність використовується через такі економічні форми як державний бюджет, резервний фонд, фонд заміщення, фонди нагромадження та споживання, субсидії, дотації, страхові фонди.

На рівні підприємства формами реалізації власності є фонд заробітної плати підприємства, резервний та страхові фонди фірм, фонди спеціального призначення: розвитку виробництва, освоєння нової техніки, запровадження нової техніки, стимулювання праці робітників, стимулювання виробництва експортної продукції, інноваційний фонд тощо.

На рівні індивіда формами реалізації вартості виступають зарплата робітника, премії, різні надбавки до зарплати, умови праці, умови відпочинку, умови підвищення знань, рівня кваліфікації, отримання нової професії, дошкільні учбові заклади, побут, фізична культура і спорт, охорона здоров’я.

Роздержавлення — процес розвитку малого та середнього бізнесу, поява нових підрозділів виробничої діяльності, поділ суб’єктів господарювання на власників, менеджерів і найманих робітників.

Приватизація означає перетворення державної власності у різні види приватної власності.

Змішана економіка — це наявність багатоукладної економіки з різними формами і видами вартості, які рівноцінно захищені державою.

Рекомендована література

 1. Архангельський Ю., Алексєєв А., Радзієвський О. Про вибір форм власності в контексті економічної ефективності приватизації в Україні. // Економіка України. – 2005. - №1. – С.65-73.

 2. Закон України „Про власність". - К.: Парламент. вид-во, 1998. - 27 с.

 3. Земельний Кодекс України // Сільський час. - 2001. - № 66 – 16 листопада.

 4. Данилишин Б., Міщенко В. Реформування відносин власності на природні ресурси // Економіка України. - 2003. - № 9. - С. 34-39.

 5. Денисюк О. Реформування системи власності та стратегічні галузі в Україні. // Економіст. – 2005. - №5. – С.77-80.

 6. Економічна теорія: Політекономія: Підручник/ За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання- Прес, 2003. - 581 с.

 7. Канов О. Моделі розвитку державної власності: історичний досвід XX століття // Економіка України. - 2004. - № 4. - С. 72-79.

8. Котлярів Л. Приватна власність на землю є передчасною. // Економіст. – 2004. - №11. – С.38-40.

9. Міщишин М. Проблеми використання та захисту інтелектуальної власності в Україні // Економіка України. - 2003. - № 11. - С. 32-37.

10.Мокряк В., Мокряк Е. До питання про сучасне трактування капіталістичної власності. // Економіка України. – 2005. - №5. – С.58-66.

11. Реформування відносин власності в Україні / О.Ю. Рудченко, С.Ю. Лєдомська (ред.). - К.: КФ ДП НДЕІ, 2004. - 502 с.

12. Савченко Е. Еволюція відносин власності в Україні: необхідність коригування і демократизації на сучасному етапі. // Економіст. – 2005. - №8. – С.60-63.

13. Тимошенко О. Перспективи трансформації власності в Україні // Економіка України. - 2003. - № 10. - С. 17-22.


Економічний тренінг

Проблемні (дискусійні) питання

1. В економічному житті суспільства особливу роль відіграє власність на засоби виробництва. Зясуйте, чому це так?

2. Який зміст у поняття “власність” вкладають економісти?

3. Які права складають ядро власності?

4. В чому проявляється звязок між економічними інтересами і власністю?

5. Чому при трансформуванні власності в Україні найбільш поширеною формою стало акціонування?Завдання для самостійної роботи

 1. Поясніть процес «малої» і «великої» приватизації, що властивий українській перехідній економіці.

 2. Дайте відповідь на питання: визнання ресурсів обмеженими, а потреб безмеж­ними, насправді є непра­вильним. Ресурси обмежені, бо нескінчений процес від­криття нових джерел ресурсів, а потреби обмежені фізичними можливостями їх задоволення. Чи погоджуєтесь ви з цим судженням? Відповідь обгрунтуйте.

 3. Охарактеризуйте основні положення Закону України «Про власність».

 4. Чому необхідно розмежовувати типи, види і форми власності?

Тести

1.

Яке з визначень власності є правильним:

а)

становлення людини до речей як до своїх;

б)

це - сукупність матеріальних і нематеріальних цінностей, які привласнюються;

в)

це - відносини між людьми з приводу привласнення певних речей та послуг;

г)

це - сукупність вольових та економічних відносин з приводу розпорядження певними
речами.

2.

У чому полягає сутність роздержавлення економіки:

а)

у переході державної власності у приватну;

Б)

у переході державної форми у різні форми недержавної власності;

в)

у переході державної власності у колективну;

г)

у позбавленні держави монополії на зовнішню торгівлю.

3.

Існування державної власності обумовлено:

а)

наявністю капіталомістких і нерентабельних галузей (вугільна
дороги та інше.)

б)

намагання збільшити державні доходи;

в)

необхідністю вирішення загальнонаціональних і соціальних задач;

г)

всі відповіді правильні.

4.

Яка форма власності повинна стати домінуючою у процесі побудови
змішаної економіки:

а)

акціонерна;

б)

приватна;

в)

кооперативна;

г)

трудова колективна;

5.

Власність – це:

а)

право користування і розпорядження економічними ресурсами;

б)

отримання чогось у своє володіння, у свою власність;

в)

відносини між суб’єктами власності щодо привласнення засобів виробництва
і результатів праці, їх використання, володіння і розпорядження;

г)

ставлення людини до речей як до своїх власних.

6.

Форми власності:

а)

індивідуальна, суспільна;

б)

загальнонародна, колективна, муніципальна;

в)

індивідуальна, спільна, акціонерна;

г)

державна, колективна, приватна.

7.

Серед значної кількості прав власності виділяють три основні:

а)

володіння, користування, відповідальність;

б)

володіння, користування, розпорядження;

в)

на відчуження, на безпеку, на безстроковість;

г)

користування, відповідність, володіння.

8.

Визначте, який з перелічених способів приватизації
характерний для сучасного етапу:

а)

викуп об’єктів;

б)

продаж державного майна за приватизаційні папери;

в)

продаж об’єктів приватизації на аукціоні чи за конкурсом;

г)

продаж пакетів акцій акціонерних товариств вітчизняним та зарубіжним інвесторам.

Вправи

 1. Протягом усіх років існування адміністративної економіки їй був властивий так званий чорний ринок. Держава боролося з ним засобами адміністративно-правового та морального тиску, але позитивних наслідків ця боротьба не мала. Поясніть цей факт.

 2. Чи правильні такі твердження:

а) в адміністративно-командній економіці проблеми «що, як і для кого виробляти» вирішуються автоматично;

б) економічні системи країн Західної Європи є найчистішим різновидом вільного підприємництва;

в) у ринковій економіці питання про те , які товари і послуги виробляти, зрештою вирішують споживачі.

Відповідь обґрунтуйте. 1. Прокоментуйте термін «нічия власність». Приватна і суспільна власність: антиподи чи єдність? Наведіть приклади.

 2. Знайдіть інформацію про приватизаційні сертифікати. Як ваша родина ними скористалась? Чи стали ви власниками будь-яких об”єктів?

Питання для самоконтролю

 1. У чому полягає економічний зміст власності? Чим він відрізняється від юридичного змісту?

 2. Які ви знаєте типи, форми і види власності?

 3. Дайте характеристику сучасних форм власності в розвинутих країнах. Що являє собою корпоративна власність, яке її значення в сучасних умовах?

 4. З'ясуйте економічні форми реалізації власності.

 5. У чому суть роздержавлення та приватизації власності? Чим вони зумовлені в різних країнах?

 6. Назвіть основні методи приватизації власності.

 7. Які форми власності існують в Україні?

 8. Що таке інтелектуальна власність?


Тема 3. Економічна діяльність та її результати

Програмна анотація

Суть і види економічної діяльності. Суспільний поділ праці. Структура суспільного виробництва. Підприємство (бізнес) як форма економічної діяльності.

Основні фактори економічної діяльності: праця, земля, капітал, підприємливість.

Результати економічної діяльності. Продукт і його властивості. Послуги та їх види. Сукупний суспільний продукт. Кінцевий суспільний продукт. Національний доход. Валовий національний продукт. Валовий внутрішній продукт. Національне багатство. Економічна діяльність і проблеми збереження навколишнього середовища.Внутрішні мотиви економічної діяльності. Потреби та економічні інтереси.

Теми рефератів

 1. Ресурсний потенціал України та пріоритетні напрями розвитку її економіки.

 2. Класифікація чинників виробництва в постіндустріальному суспільстві.

 3. Досягнення ефективного використання економічних ресурсів в перехідних економіках.

 4. Ефективність: поняття, види, методи виміру.

 5. Суспільне виробництво в умовах сучасної НТР.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка