Право на освітуСкачати 111.57 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір111.57 Kb.
Тема: Право на освіту.

Мета: ознайомити учнів з гарантіями права на освіту, системою освіти в Україні, форму­вати розуміння потреби в неперервній освіті та самоосвіті; виховувати повагу до навчан­ня; формувати бажання учнів в громадян­ському самоврядуванні закладів освіти.

Обладнання: мультимедійне  обладнання,  електронна  презентація, ) Конституція України, Закон України «Про освіту», Підручник: О.І. Пометун,Т.О.Ремех. Правознавство.Практичний курс, роздатковий матеріал, кадри відеофільму.

Тип уроку: вивчення нової теми.

Структура уроку

I. Організаційний момент.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Сутність і гарантії права на освіту. Обов'язок здобуття повної загальної середньої освіти.

2. Система освіти в Україні.

3. Права та обов'язки учнів, вчителів і батьків в навчальному процесі.

IV.Закріплення нових знань і вмінь учнів.

V. Підсумки уроку.

VI. Домашнє завдання.Хід уроку

I. Організаційний момент уроку

II. Мотивація навчальної діяльності учнівУчитель. Прослухайте одну стародавню історію і здогадайтесь про що йтиме мова.

Стародавній Китай. Часи жор­стоких війн і великих походів. Воєначаль­ники однієї з армій святкували перемогу. Один з них, звертаючись до командуючого, сказав: «За здоров'я твого онука — майбут­нього полководця!»

Командуючий встав і тихо, але твердо від­повів: «Він буде здобувати не міста і села, він буде здобувати освіту!»

Запанувала тиша...

Командуючий продовжив: «Мій дід увесь час воював, батько воював, воюю і я разом з сином. Війна стала ремеслом нашого роду. Слава, досвід, багатство, здобуті нами, не варті і сотої частки того, що здобуде завдяки освіті мій онук. Завдяки книжкам він поба­чить увесь світ, а не його частину, як я, за­вдяки знанням він швидко набуде того до­свіду, до якого я йшов роками. Він уникне тих помилок, яких припустився я. Він змо­же розмовляти з минулим і говорити з май­бутнім... Я досконало оволодів мистецтвом воювати і тепер хочу, щоб мій онук оволодів освітою — мистецтвом жити...»


 • Скажіть будь ласка, про що йшла мова ?

 • назвіть Асоціації до слова «Освіта»

 • Яке визначення освіти пролунало у розповіді?

Освіта — це мистецтво жити, а право на освіту — це право на життя! Як ви зрозуміли, тема нашого уроку — «Пра­во на освіту»(вона написана на дошці).

 • учні записують тему у зошити

III. Вивчення нового матеріалу

Сутність і гарантії права на освіту. Обов'язок здобуття повної загальної середньої освіти

Учитель. У нашій країні це право закріпле­но в Конституції України. На цьому уроці ми ознайомимось з гарантіями права на освіту, системою освіти в Україні і зрозуміємо нашу потребу з безперервній освіті та самоосвіті. Конституція України гаранту є кожному гро­мадянину нашої держави право на освіту.

Епіграф до уроку “Вчити, щоб знати, знати, щоб жити гідно”

Бесіда.

-Які ще вислови про освіту, знання ви знаєте?

-Які історичні факти вам відомі про освіту в Україні?

- Коли Україна стала незалежною та суверенною державою?

- Коли було прийнято Конституцію України ?

Вивчення питання теми в групах

1 група

Опрацювати ст. 53 Конституції України.

«Кожен має право на освіту. Повна загальна освіта є обов'язковою. Дер­жава забезпечує доступність, безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в дер­жавних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної серед­ньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання, надання державних стипендій та пільг учням і студентам. Громадяни мають право безоплатно здобу­вати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі. Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на ви­вчення рідної мови у державних і комуналь­них навчальних закладах, або через націо­нальні культурні товариства.

Запитання : 1. Яка освіта є обов’язковою?

 2. Що забезпечує держава згідно із цією статтею?

 3. Які права у сфері освіти і культури мають представники національних меншин?

2 група

Назвіть шляхи забезпечення державою доступ­ності освіти.

Стаття 3. Право громадян України на освіту

1. Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. Це право забезпечується: розгалуженою мережею навчальних закладів, заснованих на державній та інших формах власності, наукових установ, закладів післядипломної освіти; відкритим характером навчальних закладів, створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів громадянина; різними формами навчання - очною, вечірньою, заочною, екстернатом, а також педагогічним патронажем.

2. Держава здійснює соціальний захист вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів та інших осіб незалежно від форм їх навчання і типів навчальних закладів, де вони навчаються, сприяє здобуттю освіти в домашніх умовах.

3. Для одержання документа про освіту громадяни мають право на державну атестацію.

4. Іноземці, особи без громадянства здобувають освіту в навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

5. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.3 Група

Основні принципи освіти. (Опрацювати ст. 6 Закону України «Про освіту»,


Стаття 6. Основні принципи освіти
Основними принципами освіти в Україні є:

 • доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

 • рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

 • гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;

 • органічний зв'язок із світовою та національною історією, культурою, традиціями;

 • незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій;

 • науковий, світський характер освіти;

 • інтеграція з наукою і виробництвом;

 • взаємозв'язок з освітою інших країн;

 • гнучкість і прогностичність системи освіти;

 • єдність і наступність системи освіти;

 • безперервність і різноманітність освіти;

 • поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті.

Підбиття підсумків роботи методом «Прес»

Представники кожної групи доповідають про наслідки своєї роботи, аргументують свою думку.Система освіти в Україні.

-Повідомлення учня «Як би я був міністром освіти?»

Мікрофон.

 1. Яку людину можна назвати освіченою?

 2. Який рівень освіти ви вважаєте для себе достатнім?

Під час розповіді вчителя учні складають схему «Система освіти в Україні»

У нашій державі створено систему доступної та безоплатної дошкільної, повної загальної, професійно-технічної та вищої освіти, а також систему післядипломної освіти. Освіта в Україні має науковий, світський характер, релігійні дисципліни в державних закладах не викладаються.

Право на освіту забезпечується широкою системою навчально-виховних закладів. Одним із шляхів забезпечення освіти є створення мережі різноманітних навчальних закладів з різними формами навчання(денна, вечірня, заочна), що розширює можливості освіти для різних верств населення. Водночас програми навчальних закладів різних рівнів забезпечують наступність між ними. На наочному прикладі ми бачимо наступність і послідовність освіти. Тобто людина, закінчивши навчальний заклад нижчого рівня, може поступити вчитися до вищого, оскільки їх програми координовані державними вимогами.

Існуюча система освіти в Україні не є догмою, вона змінюється і вдосконалюється відповідно до вимог часу.

Отже, система освіти в Україні включає дошкільне виховання , загальну середню освіту, професійну освіту, вищу освіту, післядипломну підготовку, аспірантуру, докторантуру, післядипломну освіту, позашкільне навчання і виховання та самоосвіту.

Бесіда.

1) Який дитячий заклад ви відвідували, коли ще не ходили до школи?

2) На які умовні частини поділяється школа?

3) Чи плануєте ви продовжити навчання після закінчення 9 класу?

4) Назвіть навчальні заклади, у яких можна здобути вищу освіту.

5) Як ви вважаєте, чи всі вони надають однаковий рівень знань та кваліфікації?

6) Яким шляхом можна здобути кваліфіковану професійну підготовку?

Вчитель коментує та доповнює відповіді учнів, звертає їхню увагу на варіативність шляхів отримання освіти: 9 клас — професійна освіта— вищий навчальний заклад III—IV рівнів акредитації; 9—10— 11 класи — вищий навчальний заклад І—II рівнів акредитації — вищий навчальний заклад III—IV рівнів акредитації тощо. Указуючи на право кожного учня самостійно обирати свій шлях, як конституційну норму підкреслюю важливість та обов’язковість отримання повної загальної середньої освіти.1 група – скласти структуру освіти

(загальна середня освіта, аспірантура,професійно-технічна, дошкільна, вища освіта);

2 група – визначити освітні рівні

(повна середня освіта, повна вища,професійно – технічна, базова середня освіта);

3 група – «Піраміда управління освітою» - (Адміністрація школи, обласні управління освіти і науки, Районні і міські управління освітою, Міністерство освіти).

Права та обов'язки учнів, вчителів і батьків в навчальному процесі.

Освіта – це навчально-виховний процес, учасники якого мають права та обов’язки. • Хто є учасниками навчально-виховного процесу? (учні, вчителі, батьки…)

Зараз ми з’ясуємо права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу.

Робота в групах

1 гр. – права та обов’язки учнів (Визначити 5 прав, які на думку учнів, повинні бути найбільш важливими в школі, які поважають учні і вчителі)

2 гр. – права і обов’язки вчителів (Опрацювати роздатковий матеріал, якщо ви вважаєте, що якихось прав і обов’язків не вистачає – допишіть їх. )

3 гр. – права та обов’язки батьків

Визначити 5 прав, які на думку учнів, повинні бути найбільш важливими в школі, які поважають учні і вчителіПрава та  обов’язки  учнів

 Права учнів:

• Право обирати профіль навчання, індивідуальні програми, позакласні заняття; вносити пропозиції з питань організації та умов навчально-виховного процесу, відпочинку, побуту учнів;

• Користуватися навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;

• На захист від будь-яких форм фізичного та психічного насильства;

• Оскаржити у разі незгоди четвертну, річну, підсумкову оцінку до ради освітнього закладу у місячний термін і скласти екзамени з відповідного предмета;

• Участь у юнацьких та молодіжних організаціях;

• Брати участь у науково-дослідній, конструкторській, експериментальній чи інших видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, конкурсах, виставах;

• Особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні навчального закладу.
Обов'язки учнів

• Дотримуватись законодавства, моральних та етичних норм;

• Систематично і глибоко оволодіти знанням, підвищувати загальнокультурний рівень;

• Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, підтримувати навчальну дисципліну;

• Бережливо ставитись до майна закладу освіти;

• Дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд.

 

 

Опрацювати роздатковий матеріал, якщо ви вважаєте, що якихось прав і обов’язків не вистачає – допишіть їх.Права та обов’язки вчителів.

 

Права вчителів:

Вчителі мають право на:

• Повагу та захист професійної честі та гідності;

• Вільний вибір форм, методів та засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

• Участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчального процесу; в роботі органів громадського самоврядування закладу;

• Підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.
Обов'язки вчителів:

Вчителі зобов'язані:

• Виконувати статут закладу освіти, забезпечувати умови для освоєння учнями програм на рівня обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

• Дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів, дотримуватись положень Конвенції ООН про права дитини;

• Дотримуватись правил і режиму внутрішнього трудового розпорядку

• Захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

• Постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, кваліфікацію;

• Виконувати рішення органів громадського самоврядування закладу освіти та адміністрації.права та обов’язки батьків

Батьки зобов’язані передусім забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я та не пізніше одного місяця з дня народження дитини зареєструвати її народження в державному органі реєстрації актів цивільного стану. Вони повинні визначити дитині прізвище, ім’я та по батькові. Прізвище дитини встановлюється за прізвищем батьків, а якщо прізвища батьків різні, то за їхньою згодою; за загальним правилом дитині може бути дано не більше двох імен. 

На батьків покладається обов’язок виховувати дитину у дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини; піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний і моральний розвиток; забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя. Усі питання виховання дитини вирішуються батьками спільно. Той з батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов’язаний брати участь в її вихованні і має право на особисте спілкування з нею. А той з батьків, з яким проживає дитина, не вправі перешкоджати іншому спілкуватися з дитиною та брати участь в її вихованні, якщо таке спілкування не перешкоджає нормальному розвитку дитини.

Місце проживання дитини, яка не досягла 10 років, визначається за згодою батьків, у віці від 10 років — за спільною згодою батьків та самої дитини, а після досягнення 14 рокiв — нею самою.


Перегляд кадрів відеофільму.

Сюжет «Єралаш»

Після перегляду кожна група учнів визначає порушення прав і обов’язків учасників навчально-виховного процесу.1 гр. – порушення прав вчителя

2 гр. – порушення прав учня

3 гр. – учні не виконують своїх обов’язків

IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів.

Бесіда.

1. Яка стаття Конституції України гарантує право на освіту?

2. Назвіть основні нормативно-правовий акт в галузі освіти України.

3. Які вам відомі форми освіти?

Завдання. Вставте пропущені слова у тексті:

«Конституція України проголосила ______________ освіту. Це право гарантується доступністю і ________ дошкільної,____________ , професійно – технічної освіти в __________________і ______________навчальних закладах. Вищу освіту в ___________ і________________ навчальних закладах можна здобути на _________________ основі,_______ мають право здобувати освіту рідною мовою».V. Підсумки уроку.

 • Освіта – право чи обов’язок? Доповідь учня.

Учитель. Здобуття повної загальної середньої освіти є як правом, так і обов’язком кожного громадянина. Здобуття освіти є запорукою досягнення соціального престижу і добробуту.

VI. Домашнє завдання.

Опрацювати текст підручника.Твір – роздум – “Уявіть себе через 12 – 15 років; як освіта вплине на вашу кар’єру і добробут”


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка