Правове регулюванняСкачати 399.26 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір399.26 Kb.
1   2   3

12. Музика О. Правові основи надання субвенцій місцевим бюджетам України // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – С. 86–89.

13. Музика О.А. Класифікація доходів місцевих бюджетів // Право України. – 2003. – № 10. – С. 68–72.

14. Музика О.А. Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів (правові аспекти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. – Вип. 49. – С. 15–17.

15. Музика О.А. Питання міжбюджетних відносини в Україні та деяких країнах світу // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні та політичні науки. – К., 2003. – Вип. 21. – С. 338–343.

16. Музика О. Ґрунтовне дослідження з фінансового права України // Юридична Україна. – 2003. – № 12. – С. 96–97.

17. Музика О. Навчальний посібник з податкового права // Юридична Україна. – 2004. – № 1. – С. 94–95.

18. Музика О. Міжгалузеві проблеми фінансового законодавства // Юридична Україна. – 2004. – № 2. – С. 23–28.

19. Музика О. Надходження до місцевих бюджетів від фінансових штрафів: проблеми законодавства // Адвокат. – 2004. – № 5. – С. 18–21.

20. Музика О. Поняття “доходи місцевих бюджетів” і відмежування його від суміжних бюджетно-правових категорій // Право України. – 2004.– № 10.– С. 63–68.

21. Музика О.А. Про поняття фінансової відповідальності // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ. – К.: КІВС, 2004. – № 9. – С. 259–264.

22. Готін О., Музика О. Пільги у сфері оподаткування: аналіз деяких колізій податкових і неподаткових законів // Адвокат. – 2004. – № 10. – С. 3–6.

23. Музика О. Поняття “фінансова санкція”: проблеми визначення // Адвокат. – 2004. – № 12. – С. 17–20.

24. Музика О.А. Неподаткові доходи місцевих бюджетів: деякі фінансово-правові проблеми // Адвокат. – 2005. – № 2. – С. 7–10.ІІІ. У збірниках матеріалів конференцій та інших виданнях

25. Музика О.А. Правовий режим місцевих бюджетів за проектом Бюджетного кодексу України // Проблеми держави і права України в сучасних умовах: Тези доповідей учасників Всеукр. студ. конф. – Одеса, 2000. – С. 180–182.

26. Музика О.А. Щодо правового регулювання доходів і видатків бюджетів самоврядування за проектом Бюджетного кодексу України // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку: Мат-ли міжвуз. студ. конф. (м. Косів). – К., 2000. – С. 128 – 132.

27. Музика О.А. Бюджети малих міст: проблеми сьогодення // Проблеми малих міст України: розвиток самоврядування і реформування місцевого господарства в контексті національних традицій і світового досвіду: Мат-ли міжн. наук.-практ. конф. (Золочів – Львів 27 – 28 травня 2000 р.). – Львів, 2000. – С. 87–91.

28. Музика О.А. Деякі міркування щодо діяльності органів місцевого самоврядування в бюджетно-фінансовій сфері // Актуальні проблеми права, держави та юридичної науки: Тези доповідей Першої регіонал. студ. наук. конф. 16 травня 2000 р. – Львів, 2001. – С. 22 – 23.

29. Музыка О.А. Необходимость учёта зарубежного опыта в правовом регулировании местных бюджетов Украины // Актуальные проблемы государства и права на современном этапе: Мат-лы междунар. науч. конф. студ. и асп. / Белорусский государственный университет; Редколлегия: В.М. Хомич (гл. ред.) и др. – М., 2001. – С. 90–92.

30. Музика О.А. Щодо питання про міжбюджетні відносини // Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності: Мат-ли наук.-практ. конф. курсантів та слухачів. – Харків, 2002. – С. 254–255.

31. Музика О.А. Місцеві бюджети як складова місцевих фінансів (XVI – поч. XX ст.) // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку: Зб. мат-лів міжвуз. наук. студ. конф. (м. Косів). – К., 2002. – С. 182–187.

32. Музика О.А. Проблеми та перспективи правового регулювання місцевих податків і зборів в Україні // Громадянське суспільство і політика органів місцевого самоврядування (проблеми теорії і практики): Мат-ли наук.-практ. українсько-польської конф. (Львів 4 – 5 березня 2002 р.). – Львів, 2003. – С. 222–227.

33. Музика О.А. Про статус місцевих бюджетів у радянській бюджетній системі // Актуальні проблеми прав людини, правової системи та держави: Тези доповідей Міжн. студ. наук. конф. 7 – 8 травня 2003 р. – Львів, 2003. – С. 76–78.

34. Музика О.А. Ретроспективний погляд на становлення місцевих фінансів і бюджетів України // Держава та право очима молодих дослідників: Зб. наук. пр. міжн. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2003. – С. 143–148.

35. Музика О.А. Загальні правові основи надання дотацій бюджетам України // Юридична Україна. – 2003. – № 9. – С. 50–54.

36. Музика О. Про інститут доходів місцевих бюджетів // Юридична Україна. – 2003. – № 11. – С. 43–48.

37. Музика О. Що тобі “світить” країно? // Юридичний вісник України. – 2003. – № 39. – С. 7.

38. Музика О. У пошуках соціальної спрямованості // Юридичний вісник України. – 2003. – № 40. – С. 8–9.

39. Музика О. Чи насправді реальний бюджет – 2004? // Юридичний вісник України. – 2003. – № 49. – С. 4.

40. Музика О.А. Доходна частина столичного бюджету: деякі питання // Управління великими містами: адміністрування та безпосередня демократія (проблеми теорії і практики): Мат-ли ІІ україно-польської конф. (Львів, 4–5 грудня 2003 р.). – Львів, 2004. – С. 343–351.

41. Музика О. Пільги не для нас // Юридичний вісник України. – 2004. – № 5. – С. 10.

42. Музика О. Земля та гроші // Юридичний вісник України. – 2004. – № 12. – С. 10.

43. Музика О. Бюджет і місцеві позабюджетні фонди // Юридичний вісник України. – 2004. – № 38. – С. 10.

44. Музика О. Правовий статус місцевих валютних фондів коштів // Юри­дич­ний вісник України // Інформаційно-правовий банк. – 2004. – № 42. – С. 31–32.

45. Музика О. Про неподаткові доходи місцевих бюджетів // Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство України: Мат-ли наук.-практ. конф., 12 березня 2004 р. – К., 2004. – Ч. 2. – С. 63–66.

46. Музыка О.А. Правовые проблемы местных внебюджетных фондов в Украине // Правовая система и вызовы современности: Мат-лы Междун. научн. конф. студентов, аспирантов и молодых учених, 6 – 10 декабря 2004 г. – Уфа: РИО Баш ГУ, 2004. – С. 122 – 126.
АНОТАЦІЇ
Музика О.А. Правове регулювання неподаткових доходів місцевих бюджетів України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2005.

Дисертація присвячена дослідженню комплексу теоретичних і практичних питань правового регулювання неподаткових доходів в Україні. Зокрема, здійснюється відмежування поняття “доходи місцевих бюджетів” від суміжних бюджетно-правових категорій, аналізується класифікація доходів місцевих бюджетів. Розглядаються питання про місце неподаткових доходів місцевих бюджетів у фінансово-правовому інституті доходів. Розкриваються специфічні ознаки власних, закріплених і регулюючих бюджетних доходів. Наведена характеристика окремих видів неподаткових доходів місцевих бюджетів України. Дослідженням також охоплені питання про місце природноресурсових платежів у системі неподаткових доходів місцевих бюджетів, про їхню відмінність від доходів податкового характеру. Обґрунтований висновок про те, що міжбюджетні трансферти належать до неподаткових бюджетних доходів. Проаналізовані проблеми надання таких міжбюджетних трансфертів, як дотації, субвенції та субсидії. Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення відповідних положень чинного законодавства, яке регулює відносини у сфері неподаткових доходів місцевих бюджетів. Розроблений законопроект про внесення змін і доповнень до БК України, а також запропонований проект Порядку створення та використання фондів коштів органів місцевого самоврядування.

Ключові слова: місцевий бюджет, неподаткові доходи місцевих бюджетів, міжбюджетні відносини, міжбюджетні трансферти.


Музыка О.А. Правовое регулирование неналоговых доходов местных бюджетов Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2005.

Диссертация представляет собой первое в Украине исследование монографического характера, которое посвящено анализу проблем правового регулирования неналоговых доходов местных бюджетов Украины. Исследуется понятие “доходы местных бюджетов”, приводятся критерии разграничения этого понятия и других бюджетно-правовых категорий. Оспариваются взгляды некоторых авторов, считающих, что бюджетные доходы всегда безвозвратные. Автор даёт определение понятиям “доходы местных бюджетов” и “неналоговые доходы местных бюджетов” (в экономическом и правовом значении).

Рассматривается характеристика финансово-правового института доходов. Особое внимание уделено анализу места доходов местных бюджетов в этом институте. По мнению автора, исходя из синонимичности понятий “местный бюджет”, “бюджет территориальной общины”, “бюджет местного самоуправления”, в законодательстве Украины целесообразно унифицировать соответствующую терминологию.

Детальный анализ существующих классификаций бюджетных доходов даёт возможность по-новому осмыслить классификацию доходов местных бюджетов. Автором утверждается, что межбюджетные трансферты (в частности дотации, субвенции, субсидии) принадлежат к числу регулирующих неналоговых доходов местных бюджетов.

Раскрываются специфические признаки собственных, закреплённых и регулирующих доходов местных бюджетов. Дана характеристика отдельных видов неналоговых доходов местных бюджетов. Кроме того, в диссертации рассматриваются вопросы нормативно-правового регулирования природноресурсовых платежей, а также места этих платежей в системе доходов местных бюджетов. Поддерживается позиция учёных в области финансового права о том, что эти платежи являются неналоговыми доходами соответствующих бюджетов обязательного характера.

Диссертантом проанализированы проблемы предоставления и получения межбюджетных трансфертов. Осуществлен сравнительно-правовой анализ межбюджетных трансфертов в Украине и других странах. Сделан вывод о целесообразности закрепления в бюджетном законодательстве Украины бюджетбюджетных субсидий в качестве межбюджетных трансфертов. Предлагается внести соответствующие изменения в бюджетное законодательство. Сформулированы авторские определения таких терминов, как межбюджетные отношения, межбюджетные трансферты, бюджетная дотация, субвенция, бюджетная субсидия.

Актуализированы проблемы существования местных фондов денежных средств. Разработан законопроект о внесении изменений и дополнений в БК Украины, а также проект Порядка образования и использования фондов денежных средств органов местного самоуправления.

Ключевые слова: местный бюджет, неналоговые доходы местных бюджетов, межбюджетные отношения, межбюджетные трансферты.
Muzyka O.A. Legal regulation of non-tax local budget revenues in Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for the Degree of Doctor of Juridical Science specializing in 12.00.07 – management theory; administrative law and procedure; financial law; information law. – National Taras Shevchenko University of Kyiv, Kyiv, 2005.

The dissertation is devoted to the research of numerous theoretical and practical problems, concerned with the legal regulation of the non-tax local budget revenues in Ukraine. Specifically the author focuses on non-tax local budget revenues categories and differentiates the definition “local budget revenues” from other similar categories and analyses the local budget revenues classification. The author focuses on placing the non-tax local budget revenues in the financial legal institution of revenues. The special characteristics of the different non-tax local budget revenues are defined. In the research the candidate also identifies the problems of placing the natural resource payments’ in the non-tax local budget revenues system, and its difference with taxed income. The reasoning for placing intra budget transfers into non-tax local budget revenues category was explained. The candidate analyses problems concerning giving such intra budget transfers as grants, subsidies and subventions. The author proposes to improve non-tax local budget revenues regulations. She prepared a bill to amend the Budgetary Code of Ukraine and created the proposal for using local self government’s funds.

Keywords: local budget, non-tax local budget revenues, intra budget issues, intra budget transfers.

Підписано до друку 14.03. 2005 р. Зам. № 7/03-2005.

Обсяг 0,9 друк. арк. Формат 60 90/16. Наклад 100 прим.Видавничий центр Інституту держави і права

ім. В.М. Корецького НАН України: Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка