Приклад оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять при написанні статтіСкачати 125.01 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір125.01 Kb.
Приклад оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять при написанні статті.

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор1. Василій Великий. Гомілії/Василій Великий;[пер. З давньогрец. Л. Звонська]. – Львів: Свічадо, 2006.- 307с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV-V ст..; №14).

2. Коренівський Д.Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах/ Коренівський Д.Г. – К.: Ін-т математики, 2006.- 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці/ Ін-т математики НАН України; т.59).

3. МатюхН.Д. Що дорожче срібла-золота/Наталія Дмитрівна Матюх.-К.:Асамблея діл. Кіл: Ін-т соц.. іміджмейкінгу, 2006.- 311с.-(Ювеліри України;т.1).

4. Шкляр В. Елементал: [роман]/ Василь Шкляр.-Львів: Кальварія, 2005.-196, [1]с.-(Першотвір).Два автори

1. Матяш І.Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх..док./ І. Матяш, Ю. Мушка.- К.: Києво-Могилян. акад., 2005.- 397, [1]с. – (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична»; вип.1).

2. Ромовська З.В. Сімейне законодавство України/ З.В. Ромовська, Ю.В. Черняк.- К.: Прецедент, 2006.-93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип.11)

3. Суберляк О.В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Суберляк, П.І.Баштанник.-Львів:Растр-7, 2007.-375с.


Три автори

1. Акофф Р.Л. Идеализированное пректирование: как предотвратить завтрашний кризи сегодня. Создание будущого организации/ Акофф Р.Л., Магидсон Д., Эддисон Г.Д.; пер.с англ. Ф.П. Тарасенко.- Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007.-XLIII, 265 с.

Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвицький В.В., Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В., Нечипорук А.А.].-К.: НДІ «Украгропромпродуктивність»,2006.-106с.- (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. Для учнів проф..-техн. Навч. закл.] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк.-К.: Вища освіта, 2006.-478, [1]с. – (ПТО:Професійно-технічна освіта).П’ять і більше авторів

1. Психология менеджмента / [Власов П.К., Липницкий А.В., Лущихина И.М. и др.]; под ред. Г.С. Никифорова.- [3-изд.].-Х.:Гуманитар.центр, 2007.-510с.

2. Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді/[Т.В. Бондар, О.Г. Карпенко, Д.М. Дикова-Фаворська та ін.].-К.:Укр. ін.-т соц. дослідж., 2005.-115с. – (Серія «Формування здорового способу життя молоді»:у 14 кн., кн.13)Без автора

1. історія Свято –Михайлівського Золотоверхого монастиря/ [авт. Тексту В. Клос].- К.:Грані-Т, 2007.-119с.-(Грані світу).

2. Воскресіння мертвих: українська барокова драма: антологія /[упорядкув., ст.., пер. І прим. В.О. Шевчук]. – К.:Грамота, 2007.-638, [1] с.

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX – початку ХХ ст.:[антологія/упоряд.: Л. Таран, О.Лагутенко]. – К.: Гранті-Т,2007.-190,[1] с.

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології:[зб.наук.праць/наук.ред.Каліущенко В. та ін.].- Чернівці: Рута, 2007.- 310с.Багатотомний документ

1. Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / [упоряд. Л.М. Яременко та ін.].- К.: Нац. Б-ка України ім.. В.І. Вернадського, 2007 -.(Джерела з історії науки в Україні).

Ч.2: Додатки – 2007.- 573, [1] с.

2. Межгосударственные стандарты: каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И.В., Рубцова Е.Ю.; ред. Иванов В.Л.].- Львов: НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005 – (Серия «Нормативная база предприятия»).

Т.1.-2005.-277 с.

3. Дарова А.Т. Неисповедимы пути Господни…(Дочь врага народа): трилогия / А.Дарова.- Одесса: Антропринт, 2006.- (Сочинения: в 8 кн./А. Дарова; кн..4).

4. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: Особенная часть: в 6 т./ Н.П. Кучерявенко.- Х.: Право, 2002 -.-

Т.4: Косвенные налоги.-2007.-534с.

5. Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.]. – Житомир: Полісся, 2006 - . – (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: у 27 т. / голов.редкол.: Тронько П.Т. (голова) [та ін.]). Кн.1/ [обл. редкол.: Синявська І.М. (голова) та ін.].- 2006.- 721, [2]с.

6. Бондаренко В.Г. Теорія ймовірностей і математична статистика Ч.1/В.Г.Бондаренко, І.Ю. Канівська, С.М. Парамонова.-К.:НТУУ «КПІ», 2006.-125с.


Матеріали конференцій, з’їздів

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. Політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва.-Х.: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2000.-167 с.

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. Текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф./Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту.-К.:ICOA, 2002.-147с.

3. Матеріали IX з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. – К.: Асоц. укр. банків, 2000.-(Спецвип.:10 років АУБ).

4. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій: праці конф., 6-9 черв. 2000 р., Київ. Т 2 / відп. Ред. В.Т. Трощенко.- К.: НАН України, Ін-т пробл. Міцності, 2000.- С.559-956, XIII, [2]с.- (Ресурс 2000)

5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць/ наук.ред. В.І. Моссаківський.- Дніпропетровськ: Навч.кн., 1999.-215 с.

6. Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за матеріалами між нар. Наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р./ М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін].- К.: КНЕУ: Акад. ДПС України, 2001.- 452с.Препринти

1. Шиляев Б.А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с покритической сборкой, управляемой ускорителем электронов/ Шиляев Б.А., Воеводин В.Н. – Х. ННЦ ХФТИ, 2006.-19 с.- (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. ин-т»; ХФТИ 2006-4)

2. Панасюк М.І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М.І., Скорбун А.Д., Сплошной Б.М.- Чонобиль: Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006.- 7, [1] c. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС; 06-1).Депоновані наукові праці

1. Социологическое исследование малых групп населения / В.И. Иванов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия.- М., 2002.-110 с. – Деп. В ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

2. Разумовский В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В.А. Разумовский, Д.А. Андреев.- М., 2002.- 210 с. – Деп. В ИНИОН Рос. Акад. Наук 15.02.02, № 139876Словники

1. Географія: словник-довідник / [авт..-уклад. Ципін В.Л.].- Х.: Халімон, 2006.-175, [1] с.

2. Тимошенко З.І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З.І. Тимошенко, О.І. Тимошенко.- К.: Європ. ун-т, 2007.- 57 с.

3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К.: Карпенко, 2007.- 219 с.

4. Європейський Союз: словник-довідник / [ред..-упоряд. М.Марченко]. – 2-ге вид., оновл.- К.: К.І.С., 2006.- 138 с.Атласи

1. Україна: екол.-геогр. Атлас: присвяч.. всесвіт. Дню науки в ім.’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.:С.С. Куруленко та ін..]; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.].- / [наук. редкол.: С.С. Куруленко та ін.]. – К.: Варта, 2006.- 217, [1] c.

2. Анатомія пам’яті: атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті: посіб. Для студ. Та лікарів / О.Л. Дроздов, Л.А. Дзяк, В.О. Козлов, В.Д. Маковецький.- 2-ге вид., розшир. Та доповн. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005.- 218 с.

3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда; [пер. з ісп. В.Й. Шовкун]. – Х.: Ранок, 2005. – 96 с.


Законодавчі та нормативні документи

1. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України.- Офіц. Вид.- К.: Парлам. Вид-во, 2006.- 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

2. Медична статистика: зб. нормат. Док. / упоряд. Та голов. Ред.. В.М. Заболотько.- К.: МЦІАЦ мед. Статистики: Медінформ, 2006.- 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій: СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007.- Офіц.вид.-К.:ГРІФРЕ: М-во палива та енергетики України, 2007.- VI, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).


Стандарти

1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT): ДСТУ ISO 7000:2004.- [Чинний від 2006-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – IV, 231 с. – (Національний стандарт України).

2. Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107 – 1:2004 – ДСТУ ISO 6107 – 9:2004.- [Чинний від 2005 – 04-01]. – К.:Держспоживстандарт України, 2006.-181с. – (Національні стандарти України).

3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додоткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT): ДСТУ EN 61010-2-020:2005.-[Чинний від 2007-01-01].-К.: Держспоживстандарт України, 2007.- IV, 18 с. – (Національний стандарт України).


Каталоги

1. Межгосударственные стандарты: каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И.В., Павлюкова В.А.; ред. Иванов В.Л.]. – Львов: НТЦ «Леонорм-стандарт», 2006-.-(Серия «Нормативная база предприятия»).

Т.5 – 2007.- 264 с.

Т.6 – 2007.- 277 с.

2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог-довідник / [авт..-упоряд. М.Зобків та ін.]. – Львів: Новий час, 2003.- 160 с.Бібліографічні показчики

1. Куц О.С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О.Куц, О.Вацеба.- Львів : Укр. Технології, 2007.- 74 с.

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997-2005 роки / [уклад. Кирись Б.О., Потлань О.С.]. – Львів. Держ. Ун-т внутр.. справ, 2006.- 11 с. – (Серія:Бібліографічні довідники; вип.2).Дисертації

1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис….доктора фіз.-мат. Наук: 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005.-276с.

Автореферати дисертацій

1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучних гвинтових конвеєрів: автореф.дис.на здобуття наук. ступеня канд.. техн.. наук: спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / І.Я. Новосад. – Тернопіль, 2007.-20,[1]с.

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. техн. наук: спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології» / Нгуен Ші Данг.- К., 2007.-20с.Авторські свідоцтва

1. А.с. 1007970 СССР, МКИ в 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР). - № 3360585/25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. №12

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. Науч.-исслед. Ин-т связи.- №200131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. №23 (II ч.)

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

1. Козіна Ж.Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж..Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання.- 2007.- №6. – с. 15-18, 35-38.

2. Гранчак Т. Інформаційно- аналітичні структури бібліотек в умовах демографічних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006.- № 6.-с. 14-17.

3. Валькман Ю.Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю.Р. Валькман, В.С. Быков, А.Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології.- 2007.- №1. – с. 39-61.

4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного вихованняю – 2007. - № 5.- с.12-14.

5. Регіональні особливості смертності населення України / Л.А. Чепелевська, Р.О. Моісеєнко, Г.І.Батторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2007.- №1.- с.25-29.

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова; пер. з англ. Н.М. Середи // Банки та банківські системи.- 2007. – т.2, №2. – с.13-20.

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка: (нариси з новітнього укр.. письменства): статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007.-с.245-291.

8. Третьяк В.В. Возможности использования без знаний для пректирования технологии взрывной штамповки / В.В. Третьяк, С.А. Стадник, Н.В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности: междунар. Науч.-техн. Конф., 3-5 окт. 2007 г.: тезисы докл. – Х., 2007.- с.33Електронні ресурси

1. Богомольгний Б.Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ]: навч.посіб. для студ. Мед. Вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Б.Р. Богомольний, В.В.Кононенко, П.М. Чуєв.- 80 Міn/700 МВ.- Одеса: Одес. Мед. Ун-т, 2003.- (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. Опт. 98, 2000, ХР; MS Word 97-2000.-Назва з контейнера.

2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. Перепису населення 2001 р. / Держ. Ком. Статистики України; ред.. О.Г. Осауленко.- К.: CD –вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 електрон. Опт. Диск (CD-ROM) : кольор.; 12 см. – (Всеукр. Перепис населення, 2001). – Систем. Вимоги: Pentium – 266; 32 Mb Ram; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP.- Назва з титул. Екрану.

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. Конф. «Крим - 2003») [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003.- № 4.- с.43.- Режим доступу до журн.:

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов’язкові чи обов’язкові та факультативні елементи. Обов’язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацією документа. Їх наводять у будь-якому описі.Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка