Природне правоСкачати 77.92 Kb.
Дата конвертації26.03.2016
Розмір77.92 Kb.
Природне право – це одне з фундаментальних прав людини, яке реалізоване в країнах Європи ще в ХІХ – ХХ століттях. У нашій країні воно носить у значній мірі декларативний характер. Закони і Конституція записані правильно, але вони не завжди виконуються. І тому саме предмет правознавство дає можливість формувати у наших дітей загально культурні, соціально трудові і інформаційні компетентності.

Виходячи з ситуації, яка склалася у нашій державі, бажанні українців стати повноправними членами європейського співтовариства, я вважаю, що саме активна громадянська позиція, законопослушність, вміння відстояти свої права є тим дороговказом, який приведе країну до членства в європейському союзі. Тому я і обрала собі дану проблему через її надзвичайну актуальність, і вважаю, що для реалізації природних прав людини необхідно формувати в учнів бажання захищати свої права та реалізовувати їх. Саме тому зупинилась на вирішенні науково-методичної проблеми «Формування в учнів активної громадянської позиції на основі поєднання природного права із законодавством України».Актуальність досвіду:

 • розкриття творчих можливостей людини лише в умовах вільного демократичного суспільства;

 • виховання толерантності, поваги до прав людини;

 • розвиток впевненості в тому, що індивід сам може впливати на зміни в суспільстві, дотримуватись закону, мислити критично і незалежно;

 • формування демократичного світогляду, високої громадянської культури в учнів.

Мета досвіду:

 • сформувати особистість, якій притаманна висока правова культура, активна громадянська позиція, готовність до компетентної участі в житті громади, суспільства;

 • розвивати в учнів соціальні компетентності;

 • захищати природні права людини через знання, повагу до українського законодавства.

Для мене важливо навчити учнів активно відстоювати, захищати свої права, права близьких, рідних, вирішувати конфліктні ситуації тільки правовим гуманним способом.

Теоретична база досвіду ґрунтується на теорії природного права, яке в свій час було розроблене такими вченими як Гоббсом, Локком, Монтеск’є і вони вважають, що основними правами людини є природні права, які виступають вище по відношенню до права держави. Так на сьогоднішній день актуальними у дослідженні є твердження Джона Локка і його ліберальної ідеології «народ має право відібрати владу у правителів, які порушують його природні права», і до природних невідсуджуваних прав людини він відніс такі:

 • право на життя, що захищає безпеку людини;

 • право на свободу, що знищує пригнічення людини і дає можливість визначити своє життя відповідно до своїх бажань;

 • право на власність - право працювати і володіти результатами своєї праці.

Роботи вітчизняних вчених над даною проблемою обговорюються Жаданом І. В., Рябовим С. Г., Тараненко І.Г.. Ідеї інтерактивного навчання (О. І. Пометун, Г.О.Фрейман, Л. Пироженко,) орієнтованого навчання (О.Савченко, С. Подмазін, Реєнт О.), спрямовані на реалізацію теми досвіду, стали частковими теоретичними положеннями.

Основна ідея досвіду полягає у вихованні виробленні вмінь і навиків активної сучасної людини, яка вміє відстоювати природні права, критично і конструктивно оцінює дійсність, відстоюватиме позицію колективу, громади, суспільства в захисті прав.

Результативність досвіду.

Підвищиться інтерес до предмету, громадянська активність – бажання брати участь у класних, шкільних, громадських заходах, бажанні справедливості. Зросте повага до українських законів, бажання бути активним учасником державотворчих процесів.Шляхи реалізації методичної проблеми:

- створення демократичного клімату на уроках правознавства;

- широко впроваджувати проблемно-ідеологічні підходи, активні методи

навчання і виховання; • мотивація до участі в суспільно політичному житті;

 • включення школярів до вирішення реальних шкільних проблем шляхом розробки учнівських проектів;

 • тісна співпраця з державними громадськими установами;

 • надання учням можливостей самоврядування;

 • реалізація курсу «Ми громадяни України»;

 • поширення ідей громадянської освіти серед батьків з метою їх громадської активізації і гуманістичного сімейного виховання.

Ключові положення досвіду.

Щоб подолати мовчазливість дітей під час уроку, варто визнати думку кожного важливою. Завдання дітей – узагальнити інформацію, стисло обґрунтувати власне бачення вирішення питання. При обґрунтуванні своєї думки в учнів з’являється впевненість у собі, вони не вгадують, що хоче почути вчитель, а говорять те, що можна довести. • Думка дитини є правильною, якщо вона доведена.

Досить часто ситуації, які подаються учням на уроці мають не у всіх однакове вирішення, тому спираючись на офіційні документи діти доводять свою правоту, і такі практичні завдання дають можливість краще розуміти теоретичний матеріал та знаходити відповіді на запитання у повсякденному житті.

 • Кожне заняття – сходинка до наступного.

Учні мають відчути, що всі теми важливі. Тому, часто теми: «Праця неповнолітніх», « Як дитина може захистити свої права» є цікавими для дітей, а наприклад якщо звертати увагу на їх права та обов’язки, або порядок прийняття законів, то без обґрунтування потреби знань у цьому матеріалі інтерес спадає.

 • «Свобода дає право робити те , що не шкодить іншим». Німецький письменник Е. Клаудіус.

Новизна досвіду.

Усвідомлення потреби мислити самостійно – шлях до пізнання істини.

Лінощі – основна причина небажання мислити. Тому інтрига, створення проблемної ситуації допомагають відродити дослідника, який живе в кожній дитині. Збагачують уяву учнів, сприяють вмінню аналізувати, і в результаті формують креативну особистість. З цією метою використовую, як традиційні так і інноваційні форми роботи.Дитина має повірити в себе.

Специфіка сільської школи – невелика кількість учнів у класі дає можливість кожній дитині брати активну участь і відчувати свою значущість у процесі роботи на уроці. Ефективним в такому випадку вважаю метод під назвою «Коло ідей».Важливість інтерактивного навчання .

Загальну суть інтерактивного навчання визначають традиційні моделі Голанта – активна і пасивна.

Пасивна – учень повинен засвоїти і відтворити матеріал поданий учителем, текстом підручника тощо.

Активна – передбачає застосування методів, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів.

Інтерактивне навчання відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Включає не лише домінування одного учасника над іншим, але й однієї думки над іншою. Вході такого навчання учні вчаться бути :

- демократичними;

- критично мислити;

- спілкуватися з іншими людьми;

- бути активними у відстоюванні активної громадянської позиції;

- приймати продумані рішення.Використовую такі методи навчання на уроках:

 • Дискусії;

 • Моделювання;

 • Робота в малих групах;

 • Драматизація;

 • Займи позицію;

 • Дебати;

 • Робота в парах.

 • Робота в малих групах.

Одне з основних завдань шкільного курсу правознавства – вироблення в школярів уміння та навичок застосувати здобуті теоретичні знання на практиці. Найбільш ефектним засобом, що забезпечує виконання цього завдання , є, на мою думку, розв’язування учнями правових задач, що дає можливість не тільки перевіряти рівень засвоєння старшокласниками теоретичного матеріалу , а й виявляти прогалини у знаннях , щоб вчасно усувати їх. Розв’язування задач сприяє засвоєнню навчального матеріалу на якісно вищому рівні, створює передумови для вироблення умінь та навичок застосувати аналогії закону та аналогії права сприяє виробленню навичок

критичного мислення, розвитку творчої уяви учнів. Але, мабуть, найбільш цінним у процесі розв’язування задач є те, що школярі мають можливість відстежити взаємодію правових норм у конкретних юридичних ситуаціях, вчаться сприймати право саме як систему, а не як механічний набір правових норм. Розв’язування правових задач, зокрема задач на міжгалузеві зв’язки , є надзвичайно дієвим засобом систематизації правових знань, що є особливо важливим для учнів, які поглиблено вивчають правознавство, є учасниками олімпіад.Правовиховна робота.

Природне право буде захищене тоді, коли буде присутня громадянська позиція. Тому позитивний результат у її вихованні дають проведення • тижнів, місячників права;

 • зустрічей з представниками правоохоронних органів;

 • участі дітей у флешмобах;

 • тижнів правознавства;

 • правових вікторин.

Всі ці заходи сприяють формуванню активної громадянської позиції.

Але для прагнення вдосконалень, перебування у постійному професійному рості, слід бачити і свої недоліки та намагатись долати труднощі для того, щоб покращити реалізацію своєї методичної проблеми. • Небажання в учнів досягати високі результати, тому, що вони не завжди приводять до успіху в майбутньому.

 • Страх перед тим, що закони не до всіх однаково та справедливо застосовуються.

Проте , вважаю, згадані труднощі можна подолати, якщо в ході реалізації даної методичної проблеми вважати пріоритетними такі завдання:

 • Сприяти підвищенню активізації навчальної діяльності школярів;

 • Створювати систему мотивів діяльності особистості з метою формування позитивного ставлення до навчання;

 • Розвивати навички зіставляти, аналізувати й не боятися висловлювати власні думки відстоювати власну позицію;

 • Виявляти та максимально розвивати індивідуально значущі позитивні нахили кожної дитини.

Сподіваюсь, що творчість у поєднанні з працею принесуть відмінні результати: мої учні стануть духовно багатими, освіченими, компетентними людьми, у яких буде стійка громадянська позиція та національна свідомість, що приведе до любові, поваги, миру , які свій творчий потенціал спрямують на збагачення духовних і матеріальних надбань народу.

Наша держава мала багато хороших правителів, та великий князь Київської Русі Ярослав Мудрий ще в ХІ столітті писав, як отримати те до чого прагне кожен народ. «Якщо будите жити в любові, Бог буде при Вас і дасть Вам перемогу над ворогами; а як будете жити ненависно, в суперечках, той самі загинете, стратите землю Ваших батьків та дідів, яку вони здобули великим трудом».

Опис досвіду роботи Гайналій Тетяни Андріївни

Плебанівської ЗОШ І-ІІ ступенівТеребовлянського району

2014


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка