Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладівСторінка2/12
Дата конвертації16.03.2016
Розмір1.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Здійснює згідно з чинним законодавством загальне керівництво загальноосвітнім навчальним закладом. Представляє заклад в державних органах та інших підприємствах, установах і організаціях; розпоряджається майном, коштами навчального закладу в установленому порядку; відповідає за дотримання фінансової дисципліни  за наявності самостійної бухгалтерії та збереження матеріально-технічної бази закладу. Керує педагогічною радою; організовує методичне забезпечення навчально-виховного процесу, затверджує календарні графіки навчального процесу, та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) правила внутрішнього розпорядку; інші внутрішні нормативні документи. Здійснює проведення добору та розстановки кадрів; подає відповідному органу управління освітою пропозиції для призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника та інших педагогічних працівників державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу; подає на затвердження відповідному органу управління освітою  штатний розпис закладу; затверджує посадові (робочі) інструкції працівників, розподіляє педагогічне навантаження педагогічних працівників за погодженням з профспілковим комітетом (профспілковим представником); встановлює відповідно до законодавства розміри посадових окладів та ставок заробітної плати працівників навчального закладу. Несе відповідальність за організацію харчування учнів (вихованців), додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм.

Формує контингент учнів, вихованців, зараховує учнів до загальноосвітнього навчального закладу. Забезпечує загальне обов'язкове навчання дітей у закріпленій за навчальним закладом ділянці адміністративного району. Сприяє діяльності учительських (педагогічних) організацій та методичних об'єднань, регулює діяльність громадських, в тому числі дитячих і молодіжних організацій. Роз’яснює працівникам їх права та обов’язки, інформує про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; визначає працівнику робоче місце, забезпечує його необхідними для роботи засобами, проводить інструктаж працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки. Організовує атестацію педагогічних працівників навчального закладу та створює умови для підвищення професійної майстерності педагогічних працівників. Сприяє соціальному захисту учнів та вихованців; захищає законні права та інтереси (особисті, майнові, житлові, трудові та ін.) вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, вживає заходів щодо створення їм умов для підтримки родинних зв'язків. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, скарг, дотримання прав та гарантій учнів і працівників навчального закладу. Сприяє створенню умов утримання та проживання вихованців та учнів школи-інтернату відповідно до встановлених норм. Забезпечує облік, збереження та поповнення навчально-матеріальної бази відповідно до нормативних вимог, підготовку та подання встановленої звітності; відповідає за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці та  протипожежної безпеки. Створює належні виробничі умови, забезпечує проведення атестації робочих місць, створює умови для проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів. Призначає уповноважену посадову особу з питань пенсійного страхування. Несе відповідальність відповідно до чинного законодавства за виконання загальноосвітнім навчальним закладом державних стандартів освіти, якість освіти випускників; охорону життя і здоров‘я учнів (вихованців) та працівників під час навчально-виховного процесу, дотримання їх прав і свобод. Здійснює зв'язок з громадськістю, координує роботу з батьками (особами, які їх замінюють). Використовує в роботі комп’ютерну техніку і програмне забезпечення для створення, зберігання й обробки інформації.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України;  Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; державну мову (регіональні мови або мови меншин); педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; основи соціології, економіки, фінансово-господарської діяльності загальноосвітніх навчальних закладів; законодавства про працю; форми роботи з громадськими організаціями; правила і норми охорони і безпеки праці, правила виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Вища педагогічна освіта на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років. Для  директора НРЦ - вища педагогічна (корекційна, дефектологічна) освіта на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років.

5. ДИРЕКТОР НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО (МІЖШКІЛЬНОГО) КОМБІНАТУ (ЦЕНТРУ)


(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Здійснює згідно з чинним законодавством загальне керівництво  навчально-виробничим закладом. Представляє заклад в державних органах та інших підприємствах, установах і організаціях; розпоряджається майном, коштами  закладу в установленому порядку; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу. затверджує після погодження з радою комбінату кошторис та організовує його виконання, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків і є розпорядником кредитів. Керує педагогічною радою; забезпечує реалізацію освітньої політики закладу; затверджує мережу класів; організовує методичне забезпечення навчально-виховного процесу та трудову підготовку учнів, здійснює контроль за її ходом і результатами; відповідає за якість та ефективність роботи педагогічного колективу, дотримання вимог охорони дитинства і праці. Здійснює проведення добору та розстановки кадрів; за погодженням з радою комбінату призначає і звільняє своїх заступників, педагогічних працівників; подає на затвердження відповідному органу управління освітою  штатний розпис закладу; затверджує посадові (робочі) інструкції працівників, правила внутрішнього трудового розпорядку, за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником, інші внутрішні документи. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, скарг, дотримання прав та гарантій учнів і працівників навчального закладу. Організовує атестацію педагогічних працівників, сприяє створенню умови для підвищення професійної майстерності педагогічних працівників. Призначає уповноважену посадову особу з питань пенсійного страхування. Роз’яснює працівникам їх права та обов’язки, інформує про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору. Несе відповідальність відповідно до чинного законодавства за виконання  навчально-виробничого процесу; відповідає за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці та  протипожежної безпеки.  Створює належні виробничі умови, забезпечує проведення атестації робочих місць, створює умови для проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів. Використовує в роботі комп’ютерну техніку і програмне забезпечення для створення, зберігання й обробки інформації.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України;  Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; інші нормативно-правові акти з питань освіти, державну мову (регіональні мови або мови меншин); педагогіку, педагогічну психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики, основи соціології, економіки, законодавства про працю, питання фінансово-господарської діяльності закладів освіти, форми роботи з громадськими організаціями, правила і норми охорони праці, правила виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Вища педагогічна освіта на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років.

6. ДИРЕКТОР НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ, МЕТОДИЧНОЇ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ УСТАНОВИ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Керує відповідно до чинного законодавства  діяльністю установи, координує роботу підрозділів. Створює належні виробничі умови, забезпечує проведення атестації робочих місць. Призначає на посади та звільняє з посад працівників в установленому порядку. Затверджує посадові інструкції працівників, правила внутрішнього розпорядку, за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) та контролює їх виконання.

Здійснює загальне керівництво діяльністю установи, готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку; затверджує її структуру, посадові інструкції та функціональні обов'язки працівників.

Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень, завдань відповідно до профілю. Обґрунтовує напрями нових досліджень і розробок, методи і способи їх виконання, вносить пропозиції до планів і програм наукової роботи. Здійснює експертну оцінку якості та результативності роботи педагогічних і працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів.

Організовує пошуково-дослідну роботу в галузі розробки та впровадження методики, новітніх технологій навчання та виховання, удосконалення  форм і методів роботи з педагогічними та керівними кадрами освіти, організовує діяльність експериментальних педагогічних майданчиків, творчих груп педагогів щодо інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності згідно з новітніми досягненнями сучасної психолого-педагогічної науки.

Вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників; видає в межах компетенції накази та забезпечує контроль за їх виконанням; приймає на роботу і звільняє з роботи працівників; розпоряджається майном і коштами установи.

Виконує кошторис, укладає договори, відкриває банківські рахунки тощо.

Представляє інтереси установи в державних органах виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування.

Призначає уповноважену посадову особу з питань пенсійного страхування.

Звітує перед засновником і відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти про результати діяльності методкабінету (центру).

Повинен знати. Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; правила і норми охорони і безпеки праці, протипожежної безпеки; галузеві освітні стандарти вищої освіти; порядок складання навчальних планів; основи педагогіки, психології; методику професійної підготовки; методи дистанційного навчання; технологію організації методичної, науково-методичної, науково-дослідної роботи; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус наукових, педагогічних, науково-педагогічних і керівних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента). Стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи  не менше 3 років.

7. ДИРЕКТОР ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Здійснює згідно з чинним законодавством загальне керівництво позашкільним навчальним закладом. Представляє заклад в державних органах та інших підприємствах, установах і організаціях; розпоряджається майном, коштами навчального закладу в установленому порядку; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу. Керує педагогічною радою; організовує методичне забезпечення навчально-виховного процесу, затверджує річний план роботи за погодженням із засновником (власником), плани роботи гуртків, готує та подає на затвердження місцевим органам виконавчої влади навчальні плани і програми. Здійснює добір та розстановку кадрів; подає відповідному органу управління освітою пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника; подає на затвердження відповідному органу управління освітою штатний розпис закладу; розподіляє педагогічне навантаження педагогічних працівників за погодженням з профспілковим комітетом (профспілковим представником); встановлює відповідно до законодавства розміри посадових окладів та ставок заробітної плати працівників навчального закладу. Затверджує посадові (робочі) інструкції, інші внутрішні документи, а також за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) правила внутрішнього трудового розпорядку, звітує на загальних зборах (конференції) трудового колективу з питань статутної діяльності.

Формує контингент вихованців, учнів, слухачів, зараховує вихованців, учнів, слухачів до позашкільного навчального закладу; здійснює контроль за виконанням навчальних планів та програм, змістом навчально-виховної роботи, якістю знань і вмінь вихованців, учнів, слухачів; створює умови для доступу дітей та молоді до якісної позашкільної освіти; сприяє соціальному захисту вихованців, учнів, слухачів.

Організовує атестацію педагогічних працівників навчального закладу та створює умови для підвищення професійної майстерності педагогічних працівників; сприяє діяльності педагогічних організацій та методичних об'єднань, громадських, в тому числі дитячих і молодіжних, організацій. Роз’яснює працівникам їх права та обов’язки, інформує про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; громадських, в тому числі дитячих і молодіжних, організацій. Роз’яснює працівникам їх права та обов’язки, інформує про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; визначає працівнику робоче місце, забезпечує його необхідними для роботи засобами, проводить інструктаж працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, скарг, дотримання прав та гарантій вихованців, учнів, слухачів і працівників навчального закладу. Призначає уповноважену посадову особу з питань пенсійного страхування.

Забезпечує облік, збереження та поповнення навчально-матеріальної бази відповідно до нормативних вимог, підготовку та подання встановленої звітності; відповідає за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці та протипожежної безпеки. Створює належні виробничі умови, забезпечує проведення атестації робочих місць, створює умови для проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів.

Здійснює зв'язок з громадськістю, координує роботу з батьками (особами, які їх замінюють). Використовує в роботі комп’ютерну техніку і програмне забезпечення для створення, зберігання й обробки інформації.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; укази Президента України; постанови та рішення Верховної Ради України; постанови Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; основи соціології, економіки, фінансово-господарської діяльності позашкільних навчальних закладів; законодавства про працю; форми роботи з громадськими організаціями; правила і норми охорони і безпеки  праці, правила виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Вища педагогічна освіта, стаж педагогічної роботи не менше трьох років.

8. ДИРЕКТОР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю навчального закладу у відповідності до законів та нормативно-правових актів України.

Представляє навчальний заклад в усіх центральних та місцевих органах виконавчої влади, організаціях, підприємствах держави та за її межами відповідно до наданих повноважень, відкриває рахунки в органах Державного казначейства. У межах своїх повноважень раціонально використовує бюджетні кошти, а також кошти, що надходять з інших джерел фінансування. Контролює якість роботи педагогічних працівників, організацію навчально-виробничого та навчально-виховного процесу, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників. Забезпечує облік, збереження та поповнення навчально-матеріальної бази. Координує роботу своїх заступників, діяльність батьківських комітетів, надає допомогу органам учнівського самоврядування. Очолює педагогічну раду навчального закладу, щорічно звітує на загальних зборах (конференції) трудового колективу з питань  статутної діяльності, зокрема колективного договору. Сприяє формуванню та реалізації ініціатив працівників, які спрямовані на покращення роботи навчального закладу та підвищення якості освіти, створює умови для впровадження інновацій. Організовує діяльність колективу щодо забезпечення якості професійної підготовки, виконання навчальних планів і навчальних програм, виконання планів виробничої і господарської діяльності, вдосконалення методичного забезпечення навчального процесу, сприяє діяльності методичних комісій. Відповідає за своєчасний розгляд заяв, скарг, дотримання прав та гарантій учнів та працівників навчального закладу; дотримання фінансової і трудової дисципліни. Затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і чисельність працівників навчального закладу, приймає на посади та звільняє з посад працівників, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов'язки. Забезпечує державну реєстрацію закладу, ліцензування навчальної діяльності, державну атестацію та акредитацію. Видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, учнів та застосовує до них передбачені чинним законодавством стягнення. Укладає угоди про співробітництво, встановлює, відповідно до чинного законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами інших країн, міжнародними організаціями, фондами тощо. Призначає уповноважену посадову особу з питань пенсійного страхування. Забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, праці і виховання. Відповідає за дотримання вимог правил з охорони праці та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством.

Повинен знати: Конституцію України, акти Президента України,  Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, нормативно-правову документацію з питань професійно-технічної освіти, методику організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесів, основи педагогіки, психології та вікової фізіології, правила внутрішнього трудового розпорядку та вимоги правил з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) або повна вища освіта відповідного професійного спрямування та психолого-педагогічна підготовка. Стаж роботи – не менше 3 років на керівних посадах у навчальних закладах або в установах, організаціях, підприємствах відповідного галузевого спрямування.

9. ЗАВІДУВАЧ АСПІРАНТУРИ


(Код КП - 1229.4)

Завдання та обов'язки. Організовує навчальний процес підготовки наукових і науково-педагогічних працівників в аспірантурі вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, науково-дослідних установах та їх відокремлених підрозділах відповідно до діючої номенклатури спеціальностей наукових працівників.

Приймає від вступників до аспірантури й оформляє згідно з встановленим порядком необхідні документи, передає їх на розгляд приймальної комісії. Розробляє плани прийому аспірантів за спеціальностями, графіки проведення вступних і здачі кандидатських іспитів. Погоджує їх з керівництвом, здійснює контроль за їх виконанням. Забезпечує ефективну роботу приймальної екзаменаційної комісій. За результатами проведених іспитів готує проекти наказів про зарахування в аспірантуру, а також пропозиції щодо навчання (відрахування) з аспірантури.

Організовує розробку й облік виконання аспірантами індивідуальних навчальних планів, складає звіти про роботу аспірантури, надає необхідні відомості, що стосуються підготовки наукових і науково-педагогічних працівників, вченій (науково-технічній) раді вищого навчального закладу, наукової установи . Оформляє документи щодо прикріплення здобувачів для здачі кандидатських іспитів і підготовки дисертацій на отримання наукового ступеня кандидата наук. Консультує аспірантів і здобувачів з питань їхніх прав і обов'язків, діючих правил і порядку оформлення дисертаційних робіт.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; нормативні документи про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів; порядок планування, організації і фінансування навчального процесу; правила і порядок оформлення дисертаційних робіт і рефератів; порядок обліку й оформлення навчальної документації; основи діловодства; законодавство про працю; правила внутрішнього трудового розпорядку, правила і норми охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи визначається відповідно до наукового спрямування (педагогічного, науково-педагогічного, науково-технічного тощо) і складає на посадах педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників не менше 2 років.

10. ЗАВІДУВАЧ ДОКТОРАНТУРИ
(Код КП - 1237.2)

Завдання та обов'язки. Організовує процес підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в докторантурі вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, науково-дослідних установах та їх відокремлених підрозділах в межах діючого законодавства про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів. Складає проекти річних та перспективних планів прийому до докторантури, погоджує їх з керівництвом для затвердження в установленому порядку.

Організує прийом документів від осіб, які вступають до докторантури й оформляє їх згідно з встановленим порядком. Готує проекти наказів про зарахування, відрахування докторантів. Забезпечує звітування докторантів про виконання індивідуального плану роботи, за результатами якого проводиться їх атестація і приймається рішення про подальше перебування в докторантурі. Веде особові справи докторантів. Складає звіти про роботу докторантури, надає необхідні відомості, що стосуються підготовки науково-педагогічних, наукових працівників, вченій (науково-технічній) раді вищого навчального закладу, наукової установи.

Повинен знати. Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; нормативні матеріали про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Основні напрямки розвитку галузі економіки за профілем діяльності установи, організації.

Правила і порядок оформлення дисертаційних робіт і рефератів. Правила та норми охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників не менше 2 років.

11. ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка