Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладівСторінка3/12
Дата конвертації16.03.2016
Розмір1.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

(Код КП - 1229.6)

Завдання та обов’язки. Керує діяльністю відділення: організовує поточне і перспективне планування діяльності відділення, забезпечує контроль за виконанням планових завдань, координує роботу викладачів з виконання навчальних планів і програм, розробки необхідної навчально-методичної документації. Забезпечує контроль за якістю підготовки фахівців і об'єктивністю оцінки результатів навчальної діяльності студентів. Організовує методичну, культурно-масову, просвітницьку роботу.

Здійснює контроль за навчальним навантаженням студентів. Бере участь в комплектуванні контингенту студентів відділення і вживає заходи щодо його збереження.

Бере участь в складанні розкладу навчальних занять та в плануванні інших заходів навчально-виховного процесу, в підборі педагогічних кадрів відділення, організації підвищення їх кваліфікації та в підготовці до проведення атестації педагогічних працівників відділення. Вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу і управління навчального закладу.

Забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації. Бере участь в розвитку і зміцненні навчально-матеріальної бази, оснащенні майстерень, навчальних лабораторій і кабінетів сучасним устаткуванням, наочністю і технічними засобами навчання, у збереженні устаткування та інвентарю, оснащенні і поповненні бібліотек і методичних кабінетів навчально-методичною літературою, періодичними виданнями. Організовує укладання договорів із зацікавленими організаціями щодо організації практичної підготовки студентів. Вживає заходи із забезпечення необхідних соціально-побутових умов для студентів і працівників навчального закладу.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; педагогіку; сучасні педагогічні технології, основи менеджменту, управління персоналом; правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта. Стаж педагогічної роботи  не менше 2 років.

12. ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ (ЛАБОРАТОРІЇ, КАБІНЕТУ, ЧАСТИНИ ІНШОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ) З ОСНОВНОГО НАПРЯМУ ДІЯЛЬНОСТІ*


(Код КП - 1229.7)

Завдання та обов’язки. Керує всіма видами діяльності відділу (лабораторії, кабінету, частини іншого структурного підрозділу) з основного напряму діяльності відповідно до законодавства про освіту. Організовує навчально-методичну роботу, спрямовану на підвищення професійної педагогічної майстерності педагогічних працівників.

Бере участь у розробці навчальних планів, програм. посібників, методичних рекомендацій, доборі спеціалістів. Контролює якість виконання навчальних планів і програм, забезпечує умови для їх впровадження, надає методичну і консультативну допомогу.

Забезпечує збереження навчально-матеріальної бази структурного підрозділу відповідно до нормативних вимог, відповідає за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці та техніки безпеки.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; правила внутрішнього трудового розпорядку, правила і норми охорони і безпеки праці, пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи  не менше 2 років.

13. ЗАВІДУВАЧ ІНТЕРНАТУ ПРИ ШКОЛІ
(Код КП - 1229)

Завдання та обов’язки. Здійснює згідно з чинним законодавством загальне керівництво діяльності інтернату. Вживає заходів щодо використання ефективних методів в роботі. Забезпечує необхідні умови побуту, правильну організацію харчування учнів, які проживають в інтернаті. Здійснює контроль за робою вихователів та  інших працівників закладу. Сприяє розвитку творчої ініціативи працівників та учнів інтернату. За погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку; інші внутрішні нормативні документи. Здійснює проведення добору та розстановки кадрів; подає відповідному органу управління освітою пропозиції для призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника та інших педагогічних працівників державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу; подає на затвердження відповідному органу управління освітою штатний розпис закладу; затверджує посадові (робочі) інструкції працівників. Направляє діяльність працівників закладу на досягнення високої ефективності навчально-виховної роботи в позаурочний час, забезпечує єдність навчання і виховання. Організовує просвітницьку роботу серед батьків (осіб, які їх заміняють) з питань організації навчально-виховного процесу. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, скарг, дотримання прав та гарантій учнів і працівників навчального закладу. Додержується педагогічної етики, поважає гідність дітей, захищає їх від будь-яких форм  фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Здійснює заходи щодо розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази інтернату. Організовує співпрацю закладу, батьків ( осіб, які їх заміняють) та громадськості. Забезпечує контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці, санітарних та протипожежних правил. Сприяє атестації педагогічних працівників навчального закладу та створює умови для підвищення їх професійної майстерності. Сприяє соціальному захисту учнів та вихованців; захищає законні права та інтереси (особисті, майнові, житлові, трудові та ін.) вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, вживає заходів щодо створення їм умов для підтримки родинних зв'язків. Сприяє створенню умов утримання та проживання вихованців та учнів школи-інтернату відповідно до встановлених норм. Забезпечує облік, збереження та поповнення навчально-матеріальної бази відповідно до нормативних вимог, підготовку та подання встановленої звітності; відповідає за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці та  протипожежної безпеки. Створює належні виробничі умови, забезпечує проведення атестації робочих місць, створює умови для проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів. Систематично підвищує свій професійний рівень.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; основи соціології, економіки, фінансово-господарської діяльності загальноосвітніх навчальних закладів; законодавства про працю; форми роботи з громадськими організаціями; правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, правила і норми охорони і безпеки праці, правила виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Вища педагогічна освіта на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років.

14. ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
(Код КП - 1229.4)

Завдання та обов’язки. Розробляє стратегію розвитку діяльності кафедри за напрямами підготовки. Організовує та здійснює керівництво навчально-методичною, науковою, організаційною та виховною роботою на кафедрі. Забезпечує виконання галузевого освітнього стандарту. Створює умови для формування у студентів професійних складових компетентностей. Формує пропозиції щодо поліпшення навчального процесу за профілем кафедри. Розробляє систему якості підготовки фахівців. Організовує проведення і контролює виконання всіх видів навчальних занять за всіма формами навчання. Здійснює аналіз ринку освітніх послуг і ринку праці за напрямами підготовки фахівців на кафедрі. Розвиває зовнішні зв’язки з працедавцями і органами управління освітою. Затверджує плани роботи кафедри та індивідуальні плани роботи викладачів кафедри, здійснює розподіл педагогічного навантаження та визначає функціональні обов’язки між працівниками кафедри і контролює своєчасність та якість їх виконання.

Забезпечує впровадження інноваційних технологій у навчальний процес, проведення поточного та підсумкового контролю, організовує їх аналіз на засіданнях кафедри.

Організовує вивчення та впровадження кращого досвіду роботи викладачів кафедри, забезпечує навчальну та методичну допомогу викладачам кафедри. Планує підготовку науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації працівників кафедри. Бере участь у роботі науково-методичних комісій за напрямами підготовки. Контролює виконання особами, які навчаються і працівниками кафедри, правил з охорони праці  та протипожежної безпеки.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; правила і норми охорони і безпеки праці, протипожежної безпеки; галузеві освітні стандарти вищої освіти; порядок складання навчальних планів; основи педагогіки, психології; методику професійної підготовки; методи дистанційного навчання; технологію організації методичної, науково-методичної, науково-дослідної роботи; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус наукових, педагогічних, науково-педагогічних і керівних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки ( магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента), стаж науково-педагогічної роботи  не менше 2 років.

15. ЗАВІДУВАЧ ОРДИНАТУРИ (ІНТЕРНАТУРИ)
(Код КП - 1229.4)

Завдання та обов’язки. Організовує проведення навчального процесу з підготовки кваліфікованих лікарських кадрів, фахівців в ординатурі (інтернатурі) відповідно до вимог державних стандартів освіти, виконання навчальних планів і програм та здійснює контроль за навчальним процесом. Здійснює загальне керівництво медичною роботою ординатури (інтернатури). Організовує і проводить науково-методичні наради та конференції, видає розпорядження, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників ординатури (інтернатури). Займається організацією прийому, плануванням та підготовкою випускників медичних вищих навчальних закладів за програмами ординатури та інтернатури відповідно до обсягів бюджетного фінансування та позабюджетних коштів (навчання за контрактом). Здійснює моніторинг процесу підготовки і навчання інтернів та ординаторів. Проводить рекламу освітніх послуг ординатури через друковані та електронні засоби масової інформації, Internet, рекламу в спеціальних друкованих. Забезпечує дотримання чинного законодавства, зміцнення договірної, трудової дисципліни. Подає пропозиції керівництву щодо заохочення та накладання на працівників ординатури (інтернатури) стягнення відповідно до чинного законодавства.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; правила і норми охорони і безпеки праці, протипожежної безпеки; галузеві освітні стандарти вищої освіти; порядок складання навчальних планів; основи педагогіки, психології; методику професійної підготовки; методи дистанційного навчання; технологію організації методичної, науково-методичної, науково-дослідної роботи; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус наукових, педагогічних, науково-педагогічних і керівних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища медична освіта (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук; вчене звання професора (доцента). Стаж науково-педагогічної роботи у вищих медичних закладах освіти  не менше 2 років.

16. ЗАВІДУВАЧ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ
(Код КП - 1229.7)

Завдання та обов'язки. Організовує проведення навчально-виховного процесу відділення відповідно до вимог державних стандартів освіти, виконання навчальних планів і програм та здійснює контроль за навчальним процесом.

Здійснює загальне керівництво методичною роботою. Організовує профорієнтаційну роботу серед учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів та молоді, яка має повну середню освіту.

Здійснює набір слухачів на підготовче відділення та забезпечує дотримання чинного законодавства, зміцнення договірної, трудової дисципліни.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; правила і норми охорони і безпеки праці, протипожежної безпеки; галузеві освітні стандарти вищої освіти; порядок складання навчальних планів; основи педагогіки, психології; технологію організації методичної, науково-методичної; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регулюють діяльність підготовчих відділень.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи  не менше 2 років.

17. ЗАВІДУВАЧ ЛОГОПЕДИЧНОГО ПУНКТУ
(Код КП - 1229.7)

Завдання та обов’язки. Здійснює загальне керівництво логопедичним пунктом відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність даних пунктів. Забезпечує створення оптимальних умов для проведення обстеження закріплених за логопедичним пунктом учнів шкіл, вихованців дошкільних закладів, які мають вади усної та писемної мови, а також проводить роботу з їх виявлення. Планує і здійснює навчально-корекційну роботу з урахуванням характеру мовних порушень, вікових, індивідуальних особливостей дітей, забезпечує умови для засвоєння ними освітніх програм. Використовує ефективні форми і засоби активізації розвитку мови, фонематичного сприймання, запобігання дисграфії, проводить логопедичні заняття щодо усунення заїкуватості. Підтримує тісний зв'язок із педагогічними працівниками: вчителями, вихователями, психологами, а також з батьками дітей, які відвідують логопедичний пункт, надає їм консультативну допомогу. Дбає про поповнення матеріально-технічної бази логопедичного кабінету, добирає і виготовляє дидактичний матеріал щодо розвитку зв'язного мовлення. Сприяє підготовці вихованців до самостійного життя. Забезпечує створення банку даних про кількість дітей, які потребують логопедичної допомоги. Роз’яснює працівникам їх права та обов’язки, інформує про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; визначає працівнику робоче місце, забезпечує його необхідними для роботи засобами, проводить інструктаж працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки. Додержується педагогічної етики, поважає гідність дитини, учня, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. Ефективно застосовує професійні знання в практичній педагогічній діяльності. Володіє культурою спілкування, його формами, способами та засобами. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил з охорони праці та пожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України;  стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів; Конвенцію про права інвалідів; міжнародні документи про права дитини; нормативні документи з питань навчання і виховання дітей, які мають вади у фізичному або розумовому  розвитку; знання в обсязі вищої спеціальної освіти зі спеціальності "Дефектологія та логопедія" або "Логопедія"; цілі, принципи, зміст навчання, виховання мовної корекції дітей, методики усунення мовних порушень; анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології; програмно-методичні документи, матеріали для роботи з дітьми, які мають вади в мовленні; індивідуальні особливості учнів; нормативні вимоги до оснащення логопедичних кабінетів; сучасні досягнення психолого-педагогічної, дефектологічної, логопедичної науки та практики; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища педагогічна (корекційна, дефектологічна) освіта на рівні спеціаліста або магістра, стаж  роботи за фахом або на керівних посадах нижчого рівня професійного спрямування в навчальних закладах - не менше 2 років.

18. ЗАВІДУВАЧ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ
(Код КП - 1229.7)

Завдання та обов’язки. Планує й організовує роботу психолого-медико-педагогічної консультації, здійснює добір кадрів, організовує підвищення кваліфікації консультантів. Сприяє створенню мережі районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій в регіоні. Контролює, вивчає і аналізує діяльність районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій, добір кадрового складу в них та підвищення їх кваліфікації. Відповідає за правильність встановлення консультативних висновків, визначення освітніх потреб та зміст рекомендацій щодо форм навчання, виховання, психосоціальної реабілітації дітей і підлітків з порушеннями психофізичного розвитку. Забезпечує впровадження в практику діяльності районних (міських) психолого-медико-педагогічної консультації методів, методик та технологій діагностичного обстеження та консультування. Бере  участь у розробці проектів розпорядчих документів відповідного органу освіти, що регламентують діяльність районних психолого-медико-педагогічних консультацій в регіоні, дбає про науково-методичне забезпечення їх діяльності. На основі узагальнення оперативних відомостей районних (міських) психолого-медико-педагогічної консультації створює банки даних про кількість дітей з порушеннями психофізичного розвитку, аналізує основні тенденції, домінування порушень у дітей за їх  видами та дає  оцінку рівню задоволення особливих освітніх потреб таких дітей в регіоні. Організовує участь  консультації у розробці і реалізації планів органів управління освітою щодо задоволення освітніх потреб дітей з порушеннями психофізичного розвитку, у розширенні форм надання допомоги для них, у вдосконаленні мережі навчальних дошкільних і шкільних закладів та запровадженні інклюзивного навчання. Спільно із психологічною службою, закладами освіти та охорони здоров’я веде просвітницьку роботу серед населення з питань формування соціальної моделі ставлення до дітей з порушеннями психофізичного розвитку, шляхи та умови задоволення їхніх особливих освітніх потреб, реалізацію завдань соціально-трудової підготовки та правового захисту. Готує звітність Центральній психолого-медико-педагогічній консультації. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, скарг, дотримання прав та гарантій учнів і працівників навчального закладу.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Конвенцію Генеральної Асамблеї ООН про права дитини; підзаконні і нормативно-правові акти та документи з питань навчання, виховання, психосоціальної реабілітації дітей і підлітків з порушеннями в розвитку; особливості психічного розвитку та навчання дітей з різними видами порушень, сучасні досягнення педагогічної дефектологічної науки і практики, методи вітчизняної і зарубіжної діагностики відхилень в психічному розвитку дітей; основи наукової організації праці, правила і норми охорони праці, санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Вища педагогічна (корекційна, дефектологічна) освіта на рівні спеціаліста або магістра, стаж  роботи за фахом або на керівних посадах нижчого рівня професійного спрямування в навчальних закладах - не менше 2 років.

19. ЗАСТУПНИК ДЕКАНА
(Код КП - 1229.4)

Завдання та обов'язки. Бере участь в організації навчально-методичної роботи на факультеті. Забезпечує складання навчальних планів і коректує робочі навчальні плани. Забезпечує виконання навчальних планів і навчальних програм. Погоджує плани навчально-методичної роботи кафедр факультету.

Розробляє разом з викладачами плани самостійної роботи студентів факультету. Забезпечує складання розкладу навчальних занять і здійснює контроль за їх виконанням. Забезпечує підготовку документації щодо організації навчального процесу. Організує облік успішності студентів. Забезпечує своєчасне проведення атестацій студентів і відвідування занять. Встановлює терміни складання іспитів, заліків, диференційованих заліків. Встановлює терміни перескладання іспитів і диференційованих заліків, з яких отримані незадовільні оцінки, а також у випадку неявки студентів на іспит чи залік через хворобу, з інших поважних причин.

Контролює оформлення викладачами навчальної документації (залікових і екзаменаційних відомостей, листів, ін.), виконання викладачами календарних планів навчальних занять, роботу кафедр і викладачів з організації навчально-методичної роботи зі студентами. Здійснює допуск студентів до здачі державних іспитів, а також до захисту випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт (проектів).

Організовує роботу державної атестаційної й екзаменаційної комісій, роботу стипендіальної комісії. Аналізує результати навчального процесу і на основі результатів вживає заходів щодо удосконалення навчання. Взаємодіє з викладачами, методистами, проректором по навчальній роботі, іншими науково-педагогічними працівниками.

Готує звіти про роботу факультету для декана, навчального і методичного відділів, рад навчального закладу. Організовує і проводить збори в академічних групах, на курсах. Вносить пропозиції про заохочення студентів, та про покарання тих, які не виконують вимоги навчального процесу. Здійснює прийом студентів з питань навчання і побуту. Контролює стан закріплених за факультетом і кафедрами приміщень. Забезпечує готовність приміщень до навчальних занять, а також наявність необхідного навчально-методичного матеріалу. На час відсутності декана (відпустки, хвороби, відрядження, ін.) виконує його обов'язки.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; правила і норми охорони і безпеки праці, протипожежної безпеки; галузеві освітні стандарти вищої освіти; порядок складання навчальних планів; основи педагогіки, психології; методику професійної підготовки; методи дистанційного навчання; технологію організації методичної, науково-методичної, науково-дослідної роботи; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус наукових, педагогічних, науково-педагогічних і керівних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки ( магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента), стаж науково-педагогічної роботи  не менше 2 років.

20. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка