Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладівСторінка5/12
Дата конвертації16.03.2016
Розмір1.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво навчально-виробничою діяльністю навчального закладу. Відповідає за роботу з питань технічної творчості учнів, оснащення майстерень та навчальних лабораторій устаткуванням, технічними засобами та наочністю. Здійснює підготовку матеріалів до засідань  педагогічних рад у межах своїх посадових обов’язків. Координує роботу старших майстрів та майстрів виробничого навчання. Складає план виробничої діяльності навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням. Організовує роботу щодо розроблення робочих навчальних планів і програм підготовки кваліфікованих робітників, погоджує їх та контролює виконання. Відповідає за підготовку акту готовності  навчального закладу до нового навчального  року. Організовує проведення заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу майстрів виробничого навчання, вивчає і узагальнює кращий виробничий досвід, забезпечує його впровадження у навчальний процес. Організовує залучення педагогічних працівників до конкурсів професійної майстерності. Проводить роботу з питань підвищення кваліфікації та стажування майстрів виробничого навчання. Бере участь у проведенні атестації педагогічних працівників. Готує проекти наказів про зарахування, відрахування і переведення учнів навчального закладу (групи); документацію для  проведення поетапної та державної кваліфікаційної атестацій. Складає статистичну звітність та забезпечує своєчасне її подання на затвердження. Контролює дотримання трудової дисципліни учнями під час проходження виробничої практики на підприємствах. Контролює дотримання правил внутрішнього розпорядку і трудової дисципліни учнями і працівниками та стан охорони праці, пожежної безпеки, дотримання норм санітарії і гігієни в навчальному закладі.

Повинен знати: Конституцію України, Закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі, накази та розпорядження Міністерства освіти і науки, нормативно-правову базу з питань професійно-технічної освіти, методику організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесів, основи  педагогіки, психології та вікової фізіології, правила застосування й експлуатації комп’ютерної техніки та периферійного оснащення, правила внутрішнього трудового розпорядку та вимоги правил з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта з напрямів підготовки «Професійна освіта» (за профілем) або «Технологічна освіта» (магістр, спеціаліст) або повна вища педагогічна освіта. Стаж педагогічної роботи на керівній посаді нижчого рівня відповідного професійного спрямування в закладах освіти, або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів: для магістра – менше 2 років, для спеціаліста – не  менше 3 років.

31. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво навчально-виховною, позакласною роботою та організацією культурного дозвілля учнів. Організовує роботу класних керівників, вихователів, бібліотекаря, практичного психолога та соціального педагога. Здійснює підготовку матеріалів до засідань  педагогічних рад у межах своїх посадових обов’язків. Планує проведення виховних заходів, роботу керівників гуртків, бібліотекарів та інших працівників, відповідальних за виховну роботу з учнями і контролює її виконання. Узагальнює і поширює кращий педагогічний досвід з проблем виховання. Координує роботу з профілактики правопорушень серед учнів. Відповідає за роботу з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування та дітьми з неблагонадійних сімей. Встановлює зв’язки з правоохоронними органами. Співпрацює з культурно-освітніми закладами, державними установами та громадськими організаціями. Сприяє формуванню в учнів здорового способу життя, національного та культурного відродження, запровадженню національних традицій, звичаїв та обрядів. Здійснює контроль за станом житлово-побутових умов учнів навчального закладу, які мешкають у гуртожитку. Планує та здійснює контроль за проведенням профорієнтаційної роботи в навчальному закладі. Координує роботу учнівського самоврядування. Вносить пропозиції щодо заохочення учнів та накладання стягнень. Контролює дотримання педагогічними працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та вимог правил з охорони праці і пожежної безпеки згідно з чинним законодавством.

Повинен знати: Конституцію України, Закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі, накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України, методику організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесів, основи педагогіки, психології та вікової фізіології, правила застосування й експлуатації комп’ютерної техніки та периферійного оснащення, правила внутрішнього трудового розпорядку та вимоги правил з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта з напрямів підготовки «Професійна освіта» (за профілем), «Технологічна освіта» (магістр, спеціаліст) або повна вища педагогічна освіта. Стаж педагогічної роботи на керівній посаді нижчого рівня відповідного професійного спрямування в закладах освіти, або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років.

32. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво навчально-методичною роботою у навчальному закладі. Координує роботу викладачів, методистів. Здійснює підготовку матеріалів до засідань педагогічних рад у межах своїх посадових обов’язків. Організовує роботу щодо розроблення робочих навчальних планів і програм підготовки кваліфікованих робітників, погоджує їх та контролює виконання. Надає допомогу викладачам у складанні поурочно-тематичних планів. Здійснює керівництво роботою завідувачів навчальними кабінетами. Організовує та забезпечує підготовку і проведення олімпіад з предметів. Вивчає стан викладання предметів і курсів відповідно до  робочих навчальних планів і програм. Контролює стан навчальних досягнень учнів та їх відвідування. Організовує контроль за станом і застосуванням навчальної документації, обліком та звітністю. Здійснює розподіл навантаження викладачів та контролює його виконання. Складає розклад занять та контролює його виконання. Організовує роботу із зміцнення учбово-матеріальної бази навчальних кабінетів. Готує проекти наказів, розпоряджень, документації з питань проведення поетапної та державної підсумкової атестацій. Організовує проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників навчального закладу: вивчає і узагальнює кращий педагогічний досвід, забезпечує його впровадження у навчальний процес. Забезпечує умови для вдосконалення фахового рівня педагогічних працівників, організовує їх залучення до участі у навчально-методичній та науково-дослідній роботі. Відповідає за роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу. Організовує підготовку та проведення атестації педагогічних працівників. Контролює створення належних, безпечних і здорових умов праці учнів та працівників навчального закладу.

Повинен знати: Конституцію України, Закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі, накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України, методику організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесів, основи педагогіки, психології та вікової фізіології, правила застосування й експлуатації комп’ютерної техніки та периферійного оснащення, правила внутрішнього трудового розпорядку та вимоги правил з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта з напрямів підготовки «Професійна освіта» (за профілем), «Технологічна освіта» (магістр, спеціаліст) або повна вища педагогічна освіта. Стаж педагогічної роботи  на керівній посаді нижчого рівня відповідного професійного спрямування в закладах освіти, або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років.

33. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З НАВЧАЛЬНОЇ, НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ, ВИХОВНОЇ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ, МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Здійснює контроль за якістю навчально-виховного процесу, виконанням навчальних планів і програм, навчальним навантаженням вихованців, учнів, слухачів. Здійснює комплектування гуртків (секцій, творчих об’єднань тощо); забезпечує збереження контингенту вихованців, учнів, слухачів. Бере участь у поточному і перспективному плануванні роботи навчального закладу; в підборі та розстановці педагогічних кадрів; вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу. Складає розклад навчальних занять та інших видів навчально-виховної та організаційно-масової роботи. Забезпечує достовірність і своєчасність складання та здачі звітних матеріалів (крім бухгалтерських звітів). Організовує та аналізує стан навчально-виховної, методичної, культурно-масової роботи; координує роботу методичних об'єднань. Забезпечує розроблення необхідної навчальної та методичної документації; проведення кваліфікаційних іспитів та підготовку необхідної документації щодо видачі свідоцтв про позашкільну освіту випускникам (вихованцям, учням, слухачам) позашкільного навчального закладу, сприяє вивченню, узагальненню та впровадженню кращого педагогічного досвіду.

Бере участь у підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників, організовує підвищення професійної майстерності педагогічних працівників. Постійно підвищує свій професійний рівень, займається самоосвітою. Веде необхідну документацію за встановленою формою (в межах компетенції) та забезпечує її зберігання.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; укази Президента України; постанови та рішення Верховної Ради України; постанови Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; основи соціології, економіки, фінансово-господарської діяльності позашкільних навчальних закладів; законодавства про працю; форми роботи з громадськими організаціями; правила і норми охорони і безпеки  праці, правила виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки. Стаж роботи на педагогічних за фахом посадах не менше 2 років.

34. ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Організовує поточне та перспективне планування освітньої діяльності вищого навчального закладу післядипломної освіти. Координує роботу викладачів, а також розробку навчальних програм і навчально-тематичних планів, іншої навчально-методичної документації  щодо освітньої діяльності закладу післядипломної освіти. Забезпечує удосконалення методів організації навчального процесу з використанням інноваційних технологій за очною, заочною, очно-заочною, очно-дистанційною, дистанційною та пролонгованою формами навчання. Здійснює контроль за якістю освітньої діяльності, об’єктивністю оцінки результатів навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації та осіб, що навчаються за програмами перепідготовки, стажування та спеціалізації. Організовує роботу по підготовці та проведенню державної атестації.

Надає допомогу педагогічним та науково-педагогічним працівникам у розробці та впровадженню інноваційних технологій навчання. Здійснює контроль за розподілом навчального навантаження педагогічних та науково-педагогічних працівників за розробкою та реалізацією розкладу навчальних занять. Забезпечує відповідно до посадових обов’язків підготовку звітної документації, приймає участь у підборі науково-педагогічних кадрів, організовує постійне їх професійне зростання.

Вносить пропозиції по удосконаленню навчально-методичного забезпечення навчального процесу та керування вищим післядипломної педагогічної освіти. Здійснює заходи щодо подальшого оновлення матеріально-технічної бази закладу, навчальних лабораторій, поповнення та оновлення бібліотечного фонду навчальною, навчально-методичною та іншою навчально-методичною літературою. Приймає участь у формуванні тематики наукових досліджень, у роботі вченої ради, предметних (циклових) комісій, сприяє підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Здійснює контроль за дотриманням вимог щодо санітарно-гігієнічних умов, роботою керівника з адміністративно-господарської частини, раціональним використанням матеріалів та фінансів.

Організовує роботу щодо аналізу та оцінки фінансової діяльності, розробці заходів з ефективного використання бюджетних коштів; забезпечує контроль за своєчасним виконанням договірних обов’язків; готує звіт про фінансові та матеріальні витрати, координує роботу підлеглих йому служб і структурних підрозділів. Правила застосування й експлуатації комп’ютерної техніки та периферійного оснащення.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань післядипломної освіти; галузеві освітні стандарти вищої освіти; основи педагогіки, психології; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус педагогічних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента). Стаж науково-педагогічної діяльності - не менше 2 років.

35. ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА (РЕКТОРА (ПРЕЗИДЕНТА, НАЧАЛЬНИКА ТА ІНШІ) ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  ІІI-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ  (ПЕРШИЙ ПРОРЕКТОР, ПРОРЕКТОР, ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ТА ІНШІ) З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ (НАУКОВОЇ) РОБОТИ


(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Здійснює безпосереднє управління окремою ланкою діяльності вищого навчального закладу (навчальною та навчально-методичною роботою, науковою діяльністю, виховною роботою, міжнародним співробітництвом, фінансово-господарською діяльністю тощо) відповідно до розмежування функцій, прав і повноважень, визначених статутом вищого навчального закладу. Виконує частину повноважень керівника, делегованих йому керівником відповідно до статуту вищого навчального закладу. Здійснює керівництво окремими ділянками діяльності вищого навчального закладу. Вносить пропозиції до структури і штатного розпису, підпорядкованими йому. Вносить проекти наказів і розпоряджень, з питань, віднесених до його компетенції. Представляє вищий навчальний  заклад у державних та інших органах управління. Відповідає перед керівником за результати діяльності підпорядкованих йому структурних підрозділів. Вносить пропозиції щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників підпорядкованих йому структурних підрозділів.

Контролює виконання працівниками підпорядкованих йому підрозділів  їх посадових обов'язків, виконання завдань, планів і програм у відповідних ланках діяльності, дотримання підпорядкованими йому підрозділами штатно-фінансової дисципліни. Здійснює контроль за якістю роботи співробітників підпорядкованих йому підрозділів вищого навчального закладу. Бере участь у підготовці звітів про результати діяльності підпорядкованих підрозділів.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань післядипломної освіти; галузеві освітні стандарти вищої освіти; основи педагогіки, психології; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус педагогічних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента). Стаж науково-педагогічної діяльності - не менше 3 років.

36. ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНО - НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ У СКЛАДІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ (НАУКОВОЇ) РОБОТИ


(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво установою у межах делегованих повноважень. Забезпечує організацію та контроль виконання   науково-дослідної, експериментальної чи фінансово-господарської роботи інституту. Аналізує стан і тенденції розвитку відповідного напряму діяльності установи, вживає заходи щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій.

Бере участь у науково-педагогічній роботі, розробленні проектів розпорядчих актів установи організаційного характеру. Визначає потреби та пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників і вносить відповідні пропозиції керівнику установи. Вивчає узагальнює, розповсюджує та сприяє ефективному використанню світового досвіду у відповідному напрямі діяльності установи. Забезпечує та контролює надання платних послуг у межах, встановлених законодавством. Вживає заходи щодо забезпечення установи фахівцями відповідної кваліфікації та певних експертних спеціальностей, визначає потреби змін у структурі й чисельному складі працівників.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань післядипломної освіти; галузеві освітні стандарти вищої освіти; основи педагогіки, психології; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус педагогічних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента). Стаж науково-педагогічної діяльності - не менше 5 років.

37. ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ФІЛІЇ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ – (ДИРЕКТОРА, НАЧАЛЬНИКА ТА ІНШЕ)


(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Здійснює безпосереднє управління діяльністю філіалу (навчальною та навчально-методичною роботою, науковою діяльністю, виховною роботою, міжнародним співробітництвом, фінансово-господарською діяльністю тощо) відповідно до розмежування функцій, прав і повноважень, визначених Статутом вищого навчального закладу.

Здійснює керівництво окремими ділянками діяльності філії вищого навчального закладу. Вносить пропозиції до проектів організаційної структури і штатного розпису, підпорядкованих йому підрозділів. Розробляє проекти наказів і розпоряджень з питань, віднесених до його компетенції. За дорученням керівника філіалу представляє її у державних та інших органах управління, та органах місцевого самоврядування.

Несе відповідальність за результати діяльності підпорядкованих йому структурних підрозділів. Вносить пропозиції щодо працевлаштування на роботу та звільнення з роботи працівників підпорядкованих йому структурних підрозділів. Контролює виконання працівниками підпорядкованих йому підрозділів їх посадових обов'язків.

Контролює виконання завдань, планів і програм у відповідних ланках діяльності, дотримання підпорядкованими підрозділами штатно-фінансової дисципліни. Здійснює контроль за якістю роботи співробітників підпорядкованих йому підрозділів філії вищого навчального закладу. Бере участь у підготовці щорічного звіту керівника філії вищому колегіальному органу громадського самоврядування вищого навчального закладу про результати діяльності підпорядкованих підрозділів.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань післядипломної освіти; галузеві освітні стандарти вищої освіти; основи педагогіки, психології; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус педагогічних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента). Стаж науково-педагогічної діяльності - не менше 3 років.

38. КЕРІВНИК (РЕКТОР, ПРЕЗИДЕНТ ТА ІНШІ) ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ІІІ-ІY РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ


(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Здійснює безпосереднє управління вищим навчальним закладом на основі поєднання принципів автономії та самоврядування. Відповідає за провадження освітньої діяльності вищого навчального закладу, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна. Очолює вчену раду вищого навчального закладу.

Створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження. Забезпечує виконання вищим навчальним закладом усіх зобов’язань перед власником (власниками) або уповноваженим (ними) органом (особою) та вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу.

Відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів. Вирішує у межах наданих повноважень питання діяльності вищого навчального закладу. Затверджує його структуру і штатний розпис.

Подає матеріали на ліцензування та акредитацію напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищому навчальному закладі.

Видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами вищого навчального закладу; укладає угоди про співробітництво, встановлює відповідно до чинного законодавства України прямі зв’язки з навчальними закладами інших країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

Представляє вищий навчальний заклад у державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад. Є розпорядником майна і коштів. Виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення.

Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, визначає їх функціональні обов'язки. Встановлює відповідно до законодавства розміри посадових окладів та ставок заробітної плати працівників навчального закладу. Роз’яснює працівникам їх права та обов’язки, інформує про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; ознайомлює з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; визначає працівнику робоче місце, забезпечує його необхідними для роботи засобами, проводить інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки. Забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку.

Формує контингент осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі. Відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, за погодженням з органами студентського самоврядування та профспілковими органами.

Контролює виконання навчальних планів і програм дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни. Забезпечує захист службової та державної таємниці. Здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників вищого навчального закладу.

Створює належні виробничі умови, забезпечує проведення атестації робочих місць, створює умови для проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів. Подає разом із профспілковими організаціями на затвердження вищому колегіальному органу громадського самоврядування вищого навчального закладу правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує його. Призначає уповноважену посадову особу з питань пенсійного страхування.

Сприяє соціальному захисту осіб, які навчаються, призначає стипендії, особам, які навчаються, відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, захищає законні права та інтереси (особисті, майнові, житлові, трудові та ін.) студентів з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, скарг, дотримання прав осіб, які навчаються, і працівників. Сприяє створенню умов проживання осіб, які навчаються, у гуртожитках відповідно до встановлених норм.

Забезпечує облік, збереження та поповнення навчально-матеріальної бази відповідно до нормативних вимог, підготовку та подання встановленої звітності.

Звітує про результати діяльності перед засновником та вищим колегіальним органом вищого навчального закладу.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; правила і норми охорони і безпеки праці, протипожежної безпеки; галузеві освітні стандарти вищої освіти; порядок складання навчальних планів; основи педагогіки, психології; методику професійної підготовки; методи дистанційного навчання; технологію організації методичної, науково-методичної, науково-дослідної роботи; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус наукових, педагогічних, науково-педагогічних і керівних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст), вільне володіння українською мовою. Науковий ступінь доктора або кандидата наук, вчене звання професора. Стаж науково-педагогічної діяльності не менше ніж 10 років.

39. КЕРІВНИК (ДИРЕКТОР, ЗАВІДУВАЧ, НАЧАЛЬНИК) ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка