Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладівСторінка6/12
Дата конвертації16.03.2016
Розмір1.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Здійснює безпосереднє управління навчальним закладом відповідно до законів і інших нормативно-правових актів, Статуту навчального закладу. вищого навчального закладу, планує, координує і контролює діяльність його структурних підрозділів.

Затверджує структуру і штатний розпис вищого навчального закладу; представляє вищий навчальний заклад у державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад.

Подає документи на ліцензування та акредитацію напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищому навчальному закладі.

Видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами вищого навчального закладу; укладає угоди про співробітництво, встановлює відповідно до чинного законодавства України прямі зв’язки з навчальними закладами інших країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

Створює умови для впровадження у навчальний процес інновацій, забезпечує формування і реалізацію ініціатив працівників, спрямованих на поліпшення роботи навчального закладу і підвищення якості освіти, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат в колективі.

Формує контингент осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, сприяє їх соціальному захисту, призначає стипендії, відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, приймає рішення про відрахування та поновлення на навчання осіб, які навчаються, за погодженням з профспілковим комітетом та органами студентського самоврядування.

Приймає на роботу працівників, роз’яснює їх права та обов’язки, інформує про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; визначає працівнику робоче місце, забезпечує його необхідними для роботи засобами, проводить інструктаж працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.

Розпоряджається в межах своїх повноважень бюджетними коштами, забезпечує результативність і ефективність їх використання.

Призначає уповноважену посадову особу з питань пенсійного страхування.

Контролює виконання навчальних планів і програм; здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я тих, хто навчається.

Організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу вищого навчального закладу.

Забезпечує облік, збереження і поповнення майна, облік і зберігання документації, залучення для здійснення діяльності, передбаченої Статутом навчального закладу, додаткових джерел фінансових і матеріальних коштів, додержання вимог законодавства про охорону праці.

Створює належні виробничі умови, забезпечує проведення атестації робочих місць, проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів. Забезпечує виконання навчальним закладом усіх зобов’язань перед власником або уповноваженим ним органом та вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу.

Забезпечує облік, збереження та поповнення навчально-матеріальної бази відповідно до нормативних вимог, підготовку та подання встановленої звітності.

Звітує про результати діяльності перед засновником та вищим колегіальним органом вищого навчального закладу.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; правила і норми охорони і безпеки праці, протипожежної безпеки; галузеві освітні стандарти вищої освіти; порядок складання навчальних планів; основи педагогіки, психології; методику професійної підготовки; методи дистанційного навчання; технологію організації методичної, науково-методичної, науково-дослідної роботи; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус наукових, педагогічних, науково-педагогічних і керівних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст), вільне володіння українською мовою. Стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років.

40. КЕРІВНИК ВИРОБНИЧОЇ (НАВЧАЛЬНОЇ) ПРАКТИКИ
(Код КП - 1229.4)

Завдання та обов’язки. Здійснює загальну організацію практики та контроль за її проведенням; розробляє організаційні заходи, що забезпечують підготовку та проведення практики.

Бере участь в організації практики та контролює її проведенням. Готує документи про порядок проведення практики студентів, наскрізні та робочі програми, затвердження баз практик; розподілі студентів за базами практик, укладанні угод між вищим навчальним закладом і підприємством на проведення практики студентів.

Контролює підготовленість баз практики; забезпечує проведення інструктажу про порядок проходження практики та з техніки безпеки; надання студентам необхідних документів, методичних рекомендацій, програм тощо. Повідомляє студентам про систему звітності з практики, забезпечує високу якість проходження практики згідно з програмою.

Контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки; виконання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку, організовує ведення табелю відвідування студентами бази-практики.

Приймає заліки з практики у складі комісій навчального закладу. Подає завідувачу кафедри (заступнику директора з практичного навчання) письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення практичної підготовки студентів. Готує підсумковий звіт за результатами практики.

Повинен знати: закони України та інші нормативно-правові акти, що регламентують організацію навчального процесу; пріоритетні напрями розвитку освітньої галузі України; практичну підготовку студентів; педагогіку, психологію, досягнення сучасної педагогічної науки і практики. Правила внутрішнього трудового розпорядку освітньої установи; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж педагогічної або науково-педагогічної роботи не менше 2 років.

41. ЗАВІДУВАЧ МАЙСТЕРНІ (НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ, НАВЧАЛЬНОЇ)
(Код КП - 1229.4)

Завдання та обов’язки. Організовує практичне навчання студентів відповідно до навчальних планів і наскрізних програм практик за спеціальністю. Здійснює контроль за налагоджуванням та підготовкою до занять техніки, обладнання.

Готує документацію щодо укладання договорів із постачальниками сировини, матеріалів, обладнання та замовниками готової продукції; забезпечує випуск продукції у відповідності з замовленнями та договорами. Вживає заходи щодо впровадження нових технічних досягнень і передових методів праці у виробництві; що виготовляється в майстернях; створює необхідні умови праці студентів відповідно до вимог техніки безпеки, охорони праці і протипожежної безпеки.

Здійснює контроль за раціональним використанням матеріальних та грошових ресурсів, за станом витрат і збереженням цих ресурсів; організовує виконання робіт з матеріально-технічного забезпечення та збуту виготовленої продукції, контролює своєчасну перевірку електрообладнання, його заземленням, стан ізоляції електропроводки.

Подає керівнику навчального закладу пропозиції, узгоджені із заступником директора з навчально-виробничої роботи щодо призначення та звільнення робітників майстерні, організації праці та розстановки кадрів; забезпечує ведення необхідного обліку і складання звітності.

Повинен знати: закони України та інші нормативно-правові акти, що регламентують організацію навчального процесу; господарську діяльність навчального закладу, сучасні технології навчання, правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи – не менше 2 років.

42. КЕРІВНИК НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ У СКЛАДІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ІІІ- ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ


(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов'язки. Здійснює загальне керівництво структурним підрозділом, організовує наукову-дослідну, науково-технічну та експериментальну діяльність інституту. В межах повноважень видає накази і розпорядження, укладає договори. Вживає заходи щодо виконання науково-дослідних робіт, проведення експериментів, дотримання вимог стандартів, метрологічних норм та правил. Забезпечує захист державної таємниці за напрямами діяльності.

Організовує співробітництво з питань наукову-дослідної, науково-технічної та експериментальної діяльності з іншими установами і організаціями. Бере участь у виконанні науково-дослідних робіт, проведенні експериментів, розробці необхідних методик та рекомендацій. Звітує про науково-дослідну, експериментальну, фінансову та іншу діяльність. Представляє інститут у всіх органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності.

В межах повноважень забезпечує економію й цільове використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів. Вживає заходи щодо забезпечення інституту кваліфікованими працівниками.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; основи економіки, фінансів і управління; етику ділового спілкування; основи наукової організації праці; правила охорони праці та пожежної безпеки; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора. Стаж наукової або науково-педагогічної роботи - не менше 5 років.

43. КЕРІВНИК (РЕКТОР, ДИРЕКТОР) ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІІІ-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Здійснює безпосереднє управління вищим навчальним закладом післядипломної освіти.

У межах своїх повноважень видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання. Представляє заклад у державних та інших органах, несе відповідальність за його діяльність. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу згідно з чинним законодавством; застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством. Забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в межах закладу. Визначає функціональні обов'язки працівників закладу. Формує контингент слухачів та студентів закладу; відраховує з закладу та поновлює на навчання слухачів та студентів; контролює виконання навчальних планів і програм. Контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни всіма підрозділами закладу. Здійснює контроль за організацією наукової, навчальної, культурно-масової та оздоровчої роботи в закладі. Організовує побутове обслуговування студентів і слухачів, здійснює заходи щодо їх оздоровлення. Розробляє і разом з профспілковим комітетом подає на затвердження загальним зборам трудового колективу закладу правила внутрішнього розпорядку. Відповідає за виконання покладених на заклад завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого закладу в користування та володіння.

Забезпечує безперервність та наступність освіти на основі таких форм, як: перепідготовка, стажування. спеціалізація, розширення профілю (підвищення кваліфікації). Забезпечує якісний рівень роботи науково-педагогічних працівників закладу.

Очолює діяльність вченої (педагогічної) ради, затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і чисельність працівників.

Приймає на посади педагогічних та науково-педагогічних, адміністративних та господарських працівників відповідно до кваліфікаційних характеристик, затверджує їхні завдання та обов’язки та звільняє їх з посад. У межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, заохочує педагогічних та науково-педагогічних працівників, застосовує до них передбачені законодавством стягнення за погодженням з профспілковим комітетом.

Укладає угоди про співробітництво, встановлює відповідно до законодавства України прямі зв’язки з вищими навчальними закладами післядипломної освіти інших країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

Відповідає за дотримання правил з охорони праці та протипожежної безпеки згідно з законодавством.

Представляє післядипломний навчальний заклад у центральних органах виконавчої влади, організаціях, установах та підприємствах держави, а також за її межами згідно з повноваженнями, що передбачені статутом.

Відповідно до своїх повноважень здійснює контроль щодо раціонального використання бюджетних коштів та коштів, що надходять з інших джерел фінансування.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; правила і норми охорони і безпеки праці, протипожежної безпеки; галузеві освітні стандарти вищої освіти; порядок складання навчальних планів; основи педагогіки, психології; методику професійної підготовки; методи дистанційного навчання; технологію організації методичної, науково-методичної, науково-дослідної роботи; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус наукових, педагогічних, науково-педагогічних і керівних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст), вільне володіння українською мовою. Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора . Стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи - не менше 5 років.

44. ДИРЕКТОР АБО ІНШИЙ КЕРІВНИК ФІЛІЇ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ІІІ-ІY РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Здійснює безпосереднє управління  філії навчального закладу на основі поєднання принципів автономії та самоврядування; розмежування прав, повноважень та відповідальності власника (власників), органів управління вищою освітою, керівництва вищого навчального закладу.

Відповідає за результати освітньої, наукової, виховної та фінансово-господарської діяльності філіалу, стан і збереження будівель та іншого майна.

Для вирішення основних  питань діяльності філії відповідно до Статуту базового вищого навчального закладу керівник філії створює відповідні робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження.

Щорічно звітує перед власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) та вищим колегіальним органом громадського самоврядування філії та вищого навчального закладу. Відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів.

Вносить пропозиції керівнику вищого навчального закладу щодо структури і штатного розпису філії. Вносить проекти наказів і розпоряджень, обов'язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами філії вищого навчального закладу. Представляє філію вищого навчального закладу у державних, місцевих та інших органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, відповідає за результати її діяльності перед базовим вищим навчальним закладом.

В межах наданих йому повноважень є розпорядником майна і коштів, виконує кошторис філії, укладає угоди, дає доручення. Вносить пропозиції щодо найму на роботу та звільнення з роботи працівників. Забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку. Визначає функціональні обов'язки працівників.

Вносить пропозиції щодо формування  контингенту осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, надає необхідні документи для нарахування студентам стипендій відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій. Готує проекти наказів про відрахування та поновлення на навчання осіб, які навчаються у філії вищого навчального закладу, за погодженням з органами студентського самоврядування, та подає їх на підпис ректору. Контролює виконання навчальних планів і програм. Контролює дотримання  всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни. Забезпечує дотримання службової та державної таємниці.

Здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників філії.

 Разом із профспілковими організаціями подає на затвердження вищому колегіальному органу громадського самоврядування вищого навчального закладу правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після його затвердження подає на підпис ректору.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; правила і норми охорони і безпеки праці, пожежної безпеки; галузеві освітні стандарти вищої освіти; порядок складання навчальних планів; основи педагогіки, психології; методику професійної підготовки; методи дистанційного навчання; технологію організації методичної, науково-методичної, науково-дослідної роботи; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус наукових, педагогічних, науково-педагогічних і керівних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента). Стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років.

45. СТАРШИЙ МАЙСТЕР ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(Код КП – 1222.2)

Завдання та обов'язки. Відповідає за навчально-виробничу діяльність майстрів та роботу всього персоналу навчально-виробничих майстерень, полігонів і лабораторій навчального закладу. Здійснює підготовку матеріалів до засідань педагогічних рад у межах своїх посадових обов’язків. Здійснює контроль за підготовкою майстрів виробничого навчання до занять. Організовує навчально-виробничий процес відповідно до програм виробничого навчання, технологій виробництва. Здійснює контроль за веденням встановленої обліково-звітної документації щодо показників роботи навчальних майстерень, полігонів і лабораторій. Сприяє розвитку технічної творчості майстрів виробничого навчання, участі їх у конкурсах професійної майстерності. Разом із заступником директора з навчально-виробничої роботи організовує і контролює підвищення кваліфікації і стажування майстрів виробничого навчання, бере участь у їх атестації. Відповідає за оснащення навчальних майстерень, полігонів і лабораторій обладнанням, устаткуванням, матеріалами, інструментами, пристроями і технологічною документацією. Проводить прийом і оцінку якості продукції, виконаних учнями в процесі навчання (при відсутності у навчальному закладі робітника технічного контролю). Контролює проведення виробничого навчання, ведення технічної документації. Готує проекти договорів та разом із майстрами виробничого навчання визначає робочі місця, що відповідають вимогам навчальних програм для проходження учнями виробничої практики. Контролює виконання учнями кваліфікаційних (пробних) робіт. Контролює дотримання майстрами виробничого навчання та працівниками навчально-виробничих майстерень, полігонів і лабораторій правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, вимог правил охорони праці та протипожежної безпеки згідно з чинним законодавством.

Повинен знати: Конституцію України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, нормативно-правову документацію з питань професійно-технічної освіти, методику організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесів, правила внутрішнього трудового розпорядку та вимоги правил з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) або повна вища освіта відповідного професійного спрямування та психолого-педагогічна підготовка. Стаж роботи на інженерних або педагогічних посадах – не менше 2 років.

46. КЕРІВНИК ГРУПИ ТУРИСТИЧНОЇ (ПОХОДУ, ЕКСКУРСІЇ, ЕКСПЕДИЦІЇ) У ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
(Код КП - 1229.7)

Завдання та обов’язки. Розробляє маршрути походів, експедицій. Здійснює підбір учасників групи за їх туристською кваліфікацією, фізичною та технічною підготовкою, враховуючи їх психологічну сумісність. Ознайомлюється з районом подорожі, розробляє основний та запасний варіанти маршруту, вивчає складні ділянки маршруту та засоби їх подолання, підбирає картографічний матеріал, організовує підготовку і підбір спорядження, продуктів харчування, складання кошторису витрат. Отримує допуск лікаря та страховий поліс, дійсний на час проведення подорожі, зв'язується з регіональною рятувальною службою та інформує її про маршрут, графік та контрольні терміни походу, з’ясовує можливість та спосіб спілкування, одержує при необхідності дозвіл на відвідування району з обмеженим  доступом (прикордонна зона, заповідник тощо). Дотримується маршруту та виконує одержані в маршрутно-кваліфікаційній комісії та рятувальній службі вказівки та рекомендації. Володіє знаннями і практичними навичками з надання першої долікарської допомоги. Вживає необхідних заходів щодо забезпечення безпеки учасників походу. Повідомляє про нещасний випадок, що стався, у найближчі рятувальні служби або органи внутрішніх справ, а також до маршрутно-кваліфікаційної комісії, яка надавала дозвіл групі на відповідний маршрут.

Повинен знати: питання організації туристських походів і практику їх проведення в обсязі програми підготовки інструктора з туризму; основи краєзнавства; туристські маршрути в регіоні; правила та норми безпеки туристів у поході; правила надання долікарської медичної допомоги; особливі правила, встановлені для заповідників та лісництв; правила радіообміну; сучасні методи і засоби планування та організації подорожей, проведення експериментальних походів; обробки отриманих результатів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст,). Наявність досвіду організації походів відповідної категорії складності. Стаж роботи за професійним спрямуванням – не менше 1 року.

47. ДИРЕКТОР НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
(Код КП-1210.1)

Завдання та обов’язки. Керує діяльністю закладу післядипломної  освіти І-ІІ рівнів акредитації відповідно до законів України, нормативно-правових документів, статуту закладу. Визначає стратегію, цілі і задачі розвитку закладу, приймає рішення щодо планування його роботи, участі в регіональних програмах і проектах. Керує процесом формування контингенту слухачів, інших осіб, які навчаються, навчальною, організаційно-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу.

Створює умови та забезпечує якість освітньої роботи закладу, необхідний рівень матеріально-технічної бази. Організовує роботу і взаємодію структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на удосконалення навчального процесу з урахуванням соціальних потреб та потреб ринку праці, планує і контролює роботу педагогічних працівників та інших працівників закладу, вживає заходи щодо забезпечення закладу кваліфікованими кадрами, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, здійснює розподіл обов’язків між заступниками директора та затверджує посадові інструкції працівників.

Організовує розробку навчальних програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації, стажування, спеціалізації та перепідготовки, навчально-тематичних планів, контролює їх виконання.

Очолює діяльність педагогічної ради, затверджує штатний розпис і чисельність працівників закладу. Видає накази і розпорядження щодо діяльності закладу, заохочує працівників та застосовує передбачені законодавством України стягнення. Відповідає за організацію представницьких заходів закладу в державних, громадських та інших установах, відповідає за результати його діяльності перед органами управління, у підпорядкуванні якого перебуває заклад післядипломної освіти. Встановлює зв’язки з навчальними закладами післядипломної освіти як в Україні так і за її межами.

Сприяє розвитку трудової мотивації, творчої ініціативи та активності педагогічних працівників, здійснює контроль за дотриманням підрозділами закладу фінансової дисципліни, створює сприятливі і безпечні умови праці, дотримання вимог щодо охорони праці і пожежної безпеки.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; правила і норми охорони і безпеки праці, пожежної безпеки; галузеві освітні стандарти вищої освіти; порядок складання навчальних планів; основи педагогіки, психології; методику професійної підготовки; методи дистанційного навчання; технологію організації методичної, науково-методичної, науково-дослідної роботи; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус наукових, педагогічних, науково-педагогічних і керівних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень (спеціаліст, магістра). Стаж педагогічної або науково-педагогічної роботи - не менше 5 років.

48. УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка