Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладівСторінка7/12
Дата конвертації16.03.2016
Розмір1.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

(Код КП - 1237.2)

Завдання та обов'язки. Забезпечує організацію роботи Вченої ради, експертно-кваліфікаційної, атестаційної та конкурсної комісій наукової установи (організації), готує відповідні матеріали та вносить їх на розгляд Вченої ради та комісій. Забезпечує ведення діловодства з питань роботи Вченої ради та комісій.

Готує й подає пропозиції щодо проектів тематичних планів наукових досліджень та науково-дослідних та науково-технічних розробок, здійснює контроль за їх виконанням. Здійснює підготовку й подає документи для державної реєстрації та обліку наукових досліджень та науково-технічних розробок установи (організації).

Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів з проведення наукових досліджень та науково-технічних розробок і контролює виконання їх за етапами. Подає пропозиції щодо заохочення (накладення стягнень) за виконання (невиконання) наукових досліджень та науково-технічних розробок. Бере участь у наукових розробках.

Подає пропозиції щодо потреб оновлення обладнання для забезпечення виконання наукових досліджень та науково-технічних розробок, добору, розстановки і використанню наукових кадрів.

Вживає заходи щодо організації та проведення наукових конференцій, семінарів, нарад і бере участь у підготовці до видання наукових праць. Сприяє співпраці з державними спеціалізованими установами (організаціями) в проведенні спільних наукових досліджень та науково-технічних розробок.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти і науки; а також нормативні документи, що регламентують статус наукових, науково-педагогічних і керівних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом, основні положення трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) та стаж роботи за фахом - не менше 5 років, у тому числі, досвід роботи у галузі наукової роботи не менше – 3 років. За наявності наукового ступеня доктора або кандидата наук - без вимог до стажу роботи.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


(Код КП – 2351.2)

Завдання та обов’язки. Відповідає за організацію освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі, створює умови для забезпечення фізичного та психічного розвитку дітей, впровадження компетентністного та особистісно-орієнтованого підходів у практику роботи. Спрямовує педагогів на інтегрований підхід у вихованні дітей дошкільного віку. Вивчає стан навчально-методичної роботи у закладі, узагальнює результати педагогічної діяльності колективу, визначає пріоритетні напрями роботи, складає річний план роботи закладу, організовує календарне і перспективне планування діяльності вихователів різних вікових груп, музичних керівників, інструкторів з фізкультури та керівників гуртків, здійснює контроль за їх реалізацією. Бере участь у визначенні змісту роботи педагогічної ради. Координує роботу з розроблення необхідної методичної документації, підготовки та проведення педагогічних рад і методичних заходів місцевого рівня. Здійснює систематичний контроль за якістю педагогічного процесу в закладі, консультує педагогів з різних актуальних і проблемних питань. Сприяє реалізації диференційованого підходу до вихованців, виявленню їх індивідуальних особливостей, здібностей, таланту. Відповідає за організацію роботи методичного кабінету, його наповненням відповідною навчально-методичною і художньою літературою, зразками сучасних засобів розвитку і навчання дітей дошкільного віку, формує картотеку перспективного педагогічного досвіду працівників закладу, використовує в своїй роботі сучасні новітні технічні засоби. Сприяє підвищенню кваліфікації та професійної майстерності педагогічних працівників. Консультує батьків з питань виховання, освіти дітей.   Створює умови для сприятливого психологічного клімату в закладі та  сприяє виконанню правил охорони праці і безпеки життєдіяльності педагогічних працівників та вихованців закладу. Вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну й методичну майстерність, загальну культуру. Застосовує професійні знання в практичній педагогічній та методичній діяльності. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку і посадової інструкції; виконує рішення педагогічної ради.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини та інші нормативно-правові акти з питань дошкільної освіти; Базовий компонент дошкільної освіти та чинні освітні програми; дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію та гігієну; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; закономірності організації та загальні принципи побудови освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі; методологічні засади процесів розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку, теоретичні засади моделювання освітнього процесу з урахуванням різних вікових груп та індивідуальних особливостей вихованців; основи роботи з персональним комп’ютером на рівні користувача; правила внутрішнього розпорядку, пожежної безпеки та порядок оформлення документації встановленого зразка.

Кваліфікаційні вимоги. Вихователь-методист вищої категорії дошкільного навчального закладу: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Дошкільна освіта», «Дошкільне виховання» або дві освіти, одна з яких - неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга - повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж педагогічної роботи не менше 8 років.

Вихователь-методист I категорії дошкільного навчального закладу: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Дошкільна освіта», «Дошкільне виховання» або дві освіти, одна з яких - неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга - повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж педагогічної роботи не менше 5 років.

Вихователь-методист II категорії дошкільного навчального закладу: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Дошкільна освіта», «Дошкільне виховання» або дві освіти, одна з яких - неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга - повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж педагогічної роботи не менше 3 років.

Вихователь-методист дошкільного навчального закладу: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст), без вимог до стажу роботи.

2. ВИХОВАТЕЛЬ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


(Код КП – 2332)

Завдання та обов’язки. Планує, організовує та здійснює навчально-виховну роботу у групах закладу з дотриманням вимог Базового компонента дошкільної освіти й чинних освітніх програм та з урахуванням  психологічних, фізіологічних та індивідуальних особливостей розвитку дітей на певних вікових етапах розвитку. Керується загально визнаними принципами дошкільної педагогіки і психології, застосовує знання з профільних методик розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку, забезпечує реалізацію особистісно-орієнтованого, інтегрованого та диференційованого підходу при організації навчально-виховної роботи з дітьми. Створює оптимальні умови для всебічного гармонійного розвитку дітей, забезпечення їх фізичного, психічного розвитку. Спрямовує навчально-виховний процес на розвиток освіченості, розвиненості, вихованості дитини відповідно до її вікових можливостей, забезпечує компетентнісний підхід до розвитку особистості кожної дитини, збалансованості майбутніх знань, умінь, навичок, особистісних якостей і вольової поведінки дитини, морально-духовного здоров’я та психологічну готовність до систематичного навчання у школі, організовує сприятливе розвивальне середовище. Бере участь у роботі педагогічної ради закладу, методичних об'єднань, творчих груп та інших заходах, вносить пропозиції щодо удосконалення освітнього процесу. Впроваджує у практику сучасні освітні технології. Працює у тісній взаємодії з батьками, надає їм консультативну допомогу з актуальних і проблемних питань. Несе відповідальність за життя і здоров’я дітей. Дотримується правил охорони праці і безпеки життєдіяльності, внутрішнього трудового розпорядку і посадової інструкції; виконує рішення педагогічної ради.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини, Конвенцію про права дитини та інші нормативно-правові акти з питань дошкільної освіти; Базовий компонент дошкільної освіти та чинні освітні програми; дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію та гігієну, в т.ч. основи першої долікарської допомоги; сучасні освітні технології та новітні досягнення педагогічного досвіду; теорії і методики розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку, особливості моделювання навчально-виховного процесу з урахуванням різних вікових груп та індивідуальних особливостей вихованців; основи роботи з персональним комп’ютером на рівні користувача; правила внутрішнього розпорядку, пожежної безпеки та порядок оформлення педагогічної документації.

Кваліфікаційні вимоги. Вихователь вищої категорії дошкільного навчального закладу: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Дошкільна освіта», «Дошкільне виховання» або базова (неповна) вища освіта (бакалавр, молодший спеціаліст) зі спеціальності «Дошкільна освіта» або «Дошкільне виховання» та повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж педагогічної роботи не менше 8 років.

Вихователь I категорії дошкільного навчального закладу: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Дошкільна освіта», «Дошкільне виховання» або базова (неповна) вища освіта (бакалавр, молодший спеціаліст) зі спеціальності «Дошкільна освіта» або «Дошкільне виховання» та повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж педагогічної роботи не менше 5 років.

Вихователь II категорії дошкільного навчального закладу: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Дошкільна освіта», «Дошкільне виховання» або базова (неповна) вища освіта (бакалавр, молодший спеціаліст) зі спеціальності «Дошкільна освіта» або «Дошкільне виховання» та повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж педагогічної роботи не менше 3 років.

Вихователь дошкільного навчального закладу: повна або базова вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) зі спеціальності «Дошкільне виховання» без вимог до стажу роботи.

3. ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ


(Код КП-2445.2)

Завдання та обов’язки. Здійснює професійну діяльність, спрямовану на збереження психологічного, соматичного і соціального стану  учнів (вихованців) у процесі виховання та навчання в закладах освіти. Сприяє охороні прав особистості відповідно до Конвенції з охорони прав дитини. Сприяє гармонізації соціальної сфери установи і здійснює превентивні заходи щодо профілактики виникнення соціальної дезадаптації. Визначає фактори, що перешкоджають розвитку особистості учнів (вихованців) і вживає заходів щодо надання різного виду психологічної допомоги (психокоректувальна, реабілітаційна та консультативна). Надає допомогу учням (вихованцям), батькам (особам, які їх заміняють), педагогічному колективу у вирішенні конкретних проблем. Проводить психологічну діагностику різного профілю і призначення. Складає психолого-педагогічні висновки за матеріалами дослідницьких робіт з метою орієнтації педагогічного колективу, а також батьків (осіб, які їх замінюють) в проблемах особистісного і соціального розвитку учнів (вихованців). Веде документацію за встановленою формою і використовує її за призначенням. Бере участь у плануванні та розробці розвиваючих та корекційних програм освітньої діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих та вікових особливостей особистості учнів (вихованців), сприяє розвитку у них готовності до орієнтації в різних ситуаціях життєвого і професійного самовизначення. Здійснює психологічну підтримку творчо обдарованих учнів (вихованців), сприяє їхньому творчому розвитку і пошуку. Проводить психолого-педагогічну корекцію порушень соціалізації особистості учнів (вихованців). Формує психологічну культуру учнів (вихованців), педагогічних працівників та батьків (осіб, які їх заміняють), в тому числі і культуру статевого виховання. Консультує працівників освітнього закладу з питань практичного застосування психології, орієнтованої на підвищення соціально-психологічної компетентності учнів (вихованців), педагогічних працівників, батьків (осіб, які їх заміняють). Бере участь в роботі педагогічної ради, підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників, проведенні семінарів та засідань методичних об’єднань; у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій. Підвищує фаховий і кваліфікаційний рівень.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; нормативні документи, що регулюють питання охорони праці, охорони здоров'я, профорієнтації, зайнятості учнів (вихованців) та їх соціального захисту; загальну психологію, педагогічну психологію і загальну педагогіку, психологію особистості і диференціальну психологію, дитячу і вікову психологію, соціальну психологію, медичну психологію, дитячу нейропсихологію, патопсихологію, психосоматику; основи дефектології, психотерапії, сексології, психогігієни, професіознавства і психології праці, психодіагностики, психологічного консультування та психопрофілактики, методи активного навчання, соціально-психологічного тренінгу спілкування; сучасні методи індивідуальної та групової профконсультації, діагностики і корекції нормального і аномального розвитку дитини; правила і норми охорони праці, пожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Практичний психолог вищої категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальностей «Практична психологія», «Психологія». Стаж педагогічної роботи не менше 8 років.

Практичний психолог I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальностей «Практична психологія», «Психологія». Стаж педагогічної роботи не менше 5 років.

Практичний психолог II категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальностей «Практична психологія», «Психологія». Стаж педагогічної роботи не менше 3 років.

Практичний психолог: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальностей «Практична психологія», «Психологія», без вимог до стажу роботи.

4. ВЧИТЕЛЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ІІ- ІІІ СТУПЕНІВ


(Код КП - 2320)

Завдання та обов’язки. Організовує та планує освітній процес, забезпечує виконання навчальних програм з певного предмету у відповідності до навчального плану та графіка навчально-виховного процесу. Здійснює навчання та виховання учнів з урахуванням  психологічних та фізіологічних особливостей їх розвитку і специфіки навчального предмету. Забезпечує в ході освітнього процесу соціалізацію, формування загальної культури особистості; дотримання норм і правил техніки безпеки. Використовує різноманітні ефективні форми, прийоми й методи навчання. Проводить індивідуальні заняття з учнями, організовує та контролює їх самостійну роботу. Аналізує результати засвоєння учнями навчального матеріалу з предмету; організовує самостійну діяльність учнів, у тому числі дослідницьку. Координує взаємодію учнів між собою під час уроків і позакласних заходів. Здійснює систематичний контроль якості знань учнів і виконання ними домашніх завдань. Проводить роботу з учнями з підготовки до підсумкової атестації; просвітницьку роботу для батьків (законних представників). Відповідає за стан закріпленого за ним навчального кабінету або іншого приміщення, наочності, навчально-методичного забезпечення. Застосовує в своїй діяльності сучасні технічні засоби навчання. Забезпечує особливу підтримку обдарованим і талановитим учням, а також учням, які мають відхилення у розвитку з використанням різноманітних форм, прийомів, методів і засобів навчання, зокрема, за індивідуальними навчальними планами, прискореними курсами в рамках державних освітніх стандартів, сучасних освітніх технологій. Забезпечує підготовку та подання звітної документації встановленого зразка. Використовує комп'ютерні технології, зокрема текстові редактори, електронні таблиці тощо. Здійснює контрольно-оцінювальну діяльність в навчальному процесі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ведення електронних форм документації, в тому числі електронного журналу і щоденників учнів). Сприяє формуванню в учнів поваги до принципів загальнолюдської моралі, батьків, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дітей, учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Вимагає від учнів дотримання статуту освітньої установи. Контролює забезпечення здорових і безпечних умов навчання, виховання, праці. Організовує позакласні культурно-виховні заходи, сприяє проведенню диспутів, екскурсій, зборів тощо. Підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультативну педагогічну допомогу з питань освіти, фізичного й психічного розвитку їх дітей. Вдосконалює педагогічну майстерність, загальну культуру, підвищує фаховий і кваліфікаційний рівень.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію ООН про права дитини, інші нормативно-правові акти, що регламентують освітню діяльність в загальноосвітньому закладі; основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення педагогічних, методичних та організаційно-управлінських завдань; педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; методику викладання предмету; методику виховної роботи; вимоги до оснащення та обладнання навчальних кабінетів або інших місць проведення занять і підсобних приміщень до них; засоби навчання та їх дидактичні можливості; основи наукової організації праці; нормативні документи з питань навчання і виховання дітей та молоді; сучасні педагогічні технології навчання; основи роботи з текстовими редакторами, електронними таблицями, електронною поштою та браузерами, мультимедійним обладнанням; правила внутрішнього трудового розпорядку освітнього закладу; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Вчитель вищої категорії загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю, або дві освіти, одна з яких-неповна вища педагогічна освіта (молодший спеціаліст), або базова вища педагогічна (бакалавр) з цієї ж самої спеціальності, а друга-повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж роботи за професією вчителя І категорії загальноосвітнього навчального закладу ІІ- ІІІ ступенів – не менше 2 років.

Вчитель І категорії загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю, або дві освіти, одна з яких-неповна вища педагогічна освіта (молодший спеціаліст), або базова вища педагогічна освіта (бакалавр) з цієї ж самої спеціальності, а друга-повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж роботи за професією вчителя ІІ категорії загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів – не менше 2 років.

Вчитель ІІ категорії загальноосвітнього навчального закладу ІІ-IIІ ступенів: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю, або дві освіти, одна з яких-неповна вища педагогічна освіта (молодший спеціаліст), або базова вища педагогічна освіта (бакалавр) з цієї ж самої спеціальності, а друга-повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж роботи за професією вчителя загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів – не менше 1 року.

Вчитель загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів: відповідна повна вища педагогічна освіта (спеціаліст, магістр). Для вчителів трудового навчання, фізичної культури, музичного та образотворчого мистецтва допускається середня спеціальна педагогічна освіта, до введення в дію Закону України "Про освіту" (у редакції Закону України від 23.03.96 №100/96-ВР), чи неповна  вища освіта (молодший спеціаліст, бакалавр) – після введення в дію зазначеного Закону. Без вимог до стажу роботи.

5. ВЧИТЕЛЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І СТУПЕНЯ (НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»)


(Код КП -2320)

Завдання і обов’язки. Здійснює навчання та виховання учнів, сприяє формуванню загальної культури особистості, соціалізації. Планує навчальний матеріал з української мови, читання, математики та інших загальноосвітніх предметів, які викладає. Використовує різноманітні форми, прийоми, методи і засоби навчання. Забезпечує: виконання навчальних програм; освоєння учнями вимог Державного стандарту початкової загальної освіти в повному обсязі. Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу. Підтримує навчальну дисципліну, режим відвідування занять, поважаючи гідність, права і свободи учнів відповідно до Закону «Про освіту» та Конвенції про права дитини. Бере участь у діяльності методичних об’єднань та інших  форм методичної роботи. Здійснює виховну роботу, забезпечує зв’язок з батьками (особами, що їх замінюють). Бере участь в оснащенні навчального кабінету, дотримується вимог виробничої санітарії, протипожежної безпеки, охорони праці при експлуатації навчального обладнання; відповідає за життя і здоров’я  учнів під час навчально-виховного процесу. Веде необхідну документацію. Підвищує фаховий і кваліфікаційний рівень.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Конвенцію про права дитини; основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення педагогічних, методичних і організаційних завдань: педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну, методики викладання предметів, методику виховної роботи; зміст шкільної початкової освіти; вимоги до оснащення та обладнання навчальних кабінетів, підсобних приміщень; основні напрями і перспективи розвитку освіти; основи права і наукової організації праці; правила внутрішнього трудового розпорядку, правила і норми охорони праці, пожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Вчитель вищої категорії загальноосвітнього навчального закладу І ступеня: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Початкова освіта», або дві освіти, одна з яких-неповна вища педагогічна освіта (молодший спеціаліст), або базова вища педагогічна  освіта (бакалавр) з цієї ж самої спеціальності, а друга-повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж роботи за професією вчителя І категорії загальноосвітнього навчального закладу І ступеня-не менше 2 років.

Вчитель І категорії загальноосвітнього навчального закладу I ступеня: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Початкова освіта», або дві освіти, одна з яких-неповна вища педагогічна освіта (молодший спеціаліст), або базова вища педагогічна освіта (бакалавр) з цієї ж самої спеціальності, а друга-повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж роботи за професією вчителя ІІ категорії загальноосвітнього навчального закладу І ступеня - не менше 2 років.

Вчитель ІІ категорії загальноосвітнього навчального закладу I ступеня: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Початкова освіта», або дві освіти, одна з яких-неповна вища педагогічна освіта (молодший спеціаліст), або базова вища педагогічна освіта (бакалавр) з цієї ж самої спеціальності, а друга-повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж роботи за професією вчителя загальноосвітнього навчального закладу І ступеня - не менше 1 року.

Вчитель загальноосвітнього навчального закладу I ступеня: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Початкова освіта», допускається середня спеціальна педагогічна освіта, до введення в дію Закону України "Про освіту" (у редакції Закону України від 23.03.96 №100/96-ВР), чи неповна  вища освіта (молодший спеціаліст, бакалавр) – після введення в дію зазначеного Закону. Без вимог до стажу роботи.

6. МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка